Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 466/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-05-24

Sygn. akt I C 466/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Anna Lisowska

Protokolant:

sekr. sąd. Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2018 r. w Piszu

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) S.A w W.

o zapłatę

o r z e k a :

I.  Zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powoda T. B. kwotę 5 727,08 zł (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 8/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 września 2016r. do dnia zapłaty.

II.  Oddala powództwo w pozostałej części.

III.  Zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) S.A w W. kwotę 154,56 zł z tytułu zwrotu części kosztów procesu.

IV.  W pozostałym zakresie koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

V.  Nakazuje zwrócić pozwanemu (...) S.A w W. tytułem niewykorzystanej zaliczki kwotę 690,88 zł .

Sygn. akt I C 466/17

UZASADNIENIE

T. B. wytoczył powództwo przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 11 450,52 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 września 2016 roku do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 13 marca 2016 roku doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki B. o nr rej. (...), stanowiący własność A. W.. Sprawca szkody posiadał polisę OC w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Szkoda została zgłoszona ubezpieczycielowi, który przyznał zaniżone odszkodowanie w wysokości 8 262,92 złotych. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności, powód nabył całość do niniejszego odszkodowania i w dniu 13 września 2016 roku wystąpił z pozwem przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę kwoty 1 510 złotych tytułem częściowego odszkodowania. Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z 3 marca 2017 roku zasądził całość dochodzonego przez powoda roszczenia. Jednakże wypłacona dotychczas kwota odszkodowania w łącznej wysokości 9 772,92 złotych nie rekompensuje szkody w całości. W związku z tym powód dochodzi kwoty 11 450,52 złotych stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z opinii biegłego (21 223,44 złotych), a dotychczas wypłaconym odszkodowaniem (9 772,92 złotych), wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 września 2016 roku.

Pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W ocenie pozwanego wypłacone dotąd kwoty z naddatkiem kompensują rzeczywistą szkodę poniesioną przez poszkodowanej. Uwzględnienie niniejszego powództwa prowadziłoby jedynie do bezpodstawnego wzbogacenia się powoda. Pozwany nie ma wiedzy w przedmiocie tego, czy poszkodowana naprawiła pojazd i w jaki sposób, czy też zbyła go w stanie uszkodzonym, co jest wysoce prawdopodobne zważywszy na jego wartość w relacji do kosztów naprawy. W takim zaś wypadku żądanie zapłacenia za naprawę byłoby nieuzasadnione co do zasady.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 13 marca 2016 roku w na trasie pomiędzy W. a B. miało miejsce zdarzenie drogowe. Kierujący samochodem osobowym marki O. (...) o numerze rej. (...) nie zachował należytej ostrożności na drodze i cofając swój pojazd do tyłu z drogi gruntowej z powrotem na jezdnię, nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki B. o nr rej. (...), stanowiący własność A. W..

W dacie powyższego zdarzenia sprawca szkody objęty był ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W..

(okoliczności bezsporne)

W dniu 15 marca 2016 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. została zawiadomiona o szkodzie powstałej w pojeździe marki B. na skutek zdarzenia z dnia 13 marca 2016 roku.

(dowód: znajdujące się w aktach szkody nr (...): druk zgłoszenia szkody w pojeździe k. 81v -86)

Ubezpieczyciel wszczął postępowanie likwidacyjne szkody, uznał swoją odpowiedzialność i decyzją z dnia 29 kwietnia 2016 roku przyznał i wypłacił A. W. odszkodowanie w kwocie 8 262,93 złotych.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku A. W. zawarła umowę cesji wierzytelności z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., na mocy której przelała na rzecz w/w spółki swoje wierzytelności przysługujące jej od (...) S.A. za szkodę komunikacyjną o numerze (...) na pojeździe marki B. o nr rej. (...) mającą miejsce w dniu 13.03.2016r. Zgodnie z umową cesji, przelew obejmował wszelkie uprawnienia cedenta względem dłużnika związane z szkodą w pojeździe, w tym min. prawo do dostępu akt szkody, jednakże z wyłączeniem wypłaconej już A. W. kwoty 8 262,92 zł, a także z wyłączeniem roszczeń z tytułu zwrotu kosztów holowania, parkingu lub najmu samochodu zastępczego.

Następnie, w dniu 31 sierpnia 2016 roku (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w P., przelała wszelkie swoje wierzytelności wynikające z umowy zawartej z A. W. na rzecz T. B..

W dniu 20 września 2016 roku T. B. wytoczył przed Sądem Rejonowym w Piszu powództwo przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 1 510 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 18 marca 2016 roku do dnia zapłaty, tytułem częściowego odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe marki B. na skutek zdarzenia z dnia 13 marca 2016 roku. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I C 597/16.

W sprawie powyższej dopuszczony został dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego, mechaniki samochodowej, technologii maszyn i wyceny ruchomości, który stwierdził, że koszt naprawy pojazdu marki B. o nr rej. (...), z uwzględnieniem stawki roboczogodziny w wysokości 100 złotych netto, wyniósłby 21 223,44 zł brutto.

Prawomocnym wyrokiem z 3 marca 2017 roku wydanym w sprawie I C 597/16 Sąd Rejonowy w Piszu zasądził od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz T. B. kwotę 1 510 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 września 2016 roku do dnia zapłaty.

(okoliczności bezsporne, dowód: umowy cesji k. 6-7, opinia biegłego k. 42-43 oraz wyrok z 03.03.2017r. wraz z pisemnym uzasadnieniem k. 60 i 65-68v akt sprawy I C 597/16 Sądu Rejonowego w Piszu)

W dniu 29 maja 2017 roku A. W. sprzedała pojazd marki B. o nr rej. (...) za cenę 11 500 złotych.

(okoliczność bezsporna, dowód: umowa sprzedaży pojazdu k. 35; zeznania świadka A. W. k. 29v)

Wartość pojazdu marki B. o nr rej. (...) przed zdarzeniem powodującym szkodę z 13 marca 2016 roku wynosiła 27 000 złotych brutto, zaś wartość pojazdu uszkodzonego 15 000 złotych brutto.

(dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego, mechaniki samochodowej, technologii maszyn oraz wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń k. 39-44)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Stosownie do treści art. 34 ust. 1 i art. 35 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152) z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

W obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 2 k.c., a ubezpieczyciel, z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej, wypłaca poszkodowanemu świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej kierowcy pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 k.c.).

Pozwany nie kwestionował swej odpowiedzialności za szkodę w pojeździe marki B. o nr rej. (...) powstałą na skutek zdarzenia z 13 marca 2016 roku. Jednakże w ocenie pozwanego przyznane i wypłacone dotąd odszkodowanie w łącznej wysokości 9 772,92 złotych w pełni szkodę tą kompensuje.

Sąd uznał, iż należne powodowi odszkodowanie winno stanowić różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dacie zdarzenia, a kwotą uzyskaną za jego sprzedaż i odszkodowaniem wypłaconym dotychczas przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego szkody (vide wyrok wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15.11.2013r. w sprawie IX Ca 569/13, Portal orzeczeń).

Powołany na wniosek strony pozwanej biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego, mechaniki samochodowej, technologii maszyn oraz wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń, Z. K., w sporządzonej na piśmie opinii stwierdził, że wartość pojazdu marki B. o nr rej. (...) przed zdarzeniem powodującym szkodę z 13 marca 2016 roku wynosiła 27 000 złotych brutto, zaś po tym zdarzeniu 15 000 złotych brutto (vide opinia biegłego k. 39-44).

Sąd w pełni podziela opinię biegłego, bowiem spełniała ona stawiane jej wymogi, odzwierciedlała staranność i wnikliwość w badaniu zleconego zagadnienia, odpowiadała w sposób wyczerpujący i zrozumiały na postawione pytanie, a przytoczona na ich uzasadnienie argumentacja jest w pełni przekonująca. Zauważyć należy, iż opinia biegłego podlega, jak i inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c, lecz odróżniają je szczególne kryteria oceny. Stanowią je zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Opinia sporządzona została przez biegłego Z. K. zgodnie z wymaganiami fachowości i niezbędną wiedzą specjalną. Biegły przy wydawaniu opinii dysponował całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Ponadto należy podkreślić, iż opinia ta nie była kwestionowana przez strony sporu.

Należy zatem przyjąć, że gdyby nie doszło do zdarzenia z 13 marca 2016 roku, A. W. byłaby właścicielem pojazdu o wartości 27 000 złotych. Natomiast w wyniku przedmiotowego zdarzenia wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 9 772,92 złotych, a cena uzyskana ze sprzedaży pojazdu marki B. o nr rej. (...) wyniosła 11 500 złotych, co stanowi majątek w łącznej kwocie 21 272,92 złotych, a zatem pomniejszony o 5 727,08 złotych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych przepisów, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5 727,08 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 września 2016 roku do dnia zapłaty i oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Odsetki Sąd zasądził zgodnie z żądaniem pozwu, analogicznie jak w sprawie I C 597/16 Sądu Rejonowego w Piszu, tj. od dnia wytoczenia powództwa w sprawie I C 597/16, na podstawie art. 481 § 1 k.c. i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 póz. 1152 z późn. zm.).

O kosztach procesu, wobec jedynie połowicznego uwzględnienia żądań pozwu, Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. zasądzając od powoda na rzecz pozwanego kwotę 154,56 złotych, stanowiącą połowę wynagrodzenia przyznanego biegłemu za sporządzenie opinii w sprawie, i zniósł wzajemnie między stronami pozostałe koszty procesu.

Na podstawie art. 80 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018r., poz. 300 j.t.), Sąd zwrócił pozwanemu kwotę 690,88 złotych tytułem niewykorzystanej w sprawie zaliczki na opinię biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Judyta Masłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: