Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 94/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2018-09-21

Sygn. akt I C 94/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2018r.

Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : Andrzej Kordowski

Protokolant : Monika Chrzanowska

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018r. w Łomży

na rozprawie

sprawy z powództwa J. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w L. i J. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (1) FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA (...) w L.

przeciwko J. Z.

o zapłatę

I.  uchyla wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 13 marca 2017r. w zakresie ustalenia początkowej daty wymagalności odsetek za opóźnienie i ustalą ją na datę 22 kwietnia 2017r;

II.  w pozostałym zakresie wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 13 marca 2017r. utrzymuje w mocy.

I C 94/17

UZASADNIENIE

Powodowie J. R. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (2) - (...), ul. (...), (...)-(...) L. oraz J. M. (1) Firma Handlowo-Usługowa (...), (...)-(...) L. wnieśli pozew o: orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, że pozwana J. Z. ma zapłacić solidarnie na rzecz powodów J. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (2) - (...) oraz J. M. (1), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (1) Firma Handlowo-Usługowa (...) kwotę 199.621,01 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 01/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2016 roku do dnia zapłaty - w tym co do kwoty 181.179,56 zł solidarnie z P. Z., zam., (...), (...)-(...) L., P. (...); zasądzenie od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł; w przypadku wniesienia przez pozwaną zarzutów wnieśli o utrzymanie nakazu zapłaty w mocy; w przypadku skierowania sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym, wnieśli o zasądzenie od pozwanej J. Z. solidarnie na rzecz powodów J. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (2) - (...) oraz J. M. (1), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (1) Firma Handlowo-Usługowa (...) kwoty 199.621,01 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 01/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2016 roku do dnia zapłaty - w tym co do kwoty 181.179,56 zł solidarnie z P. Z., zam, (...), (...)-(...) L.. PESEL: (...); zasądzenie od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Na rozprawie w dniu 13 marca 2017 r. pełnomocnik powodów poparł powództwo, precyzując, że wnosi o zasądzenie solidarnie z P. Z. co do kwoty 199.621,01.

Wyrokiem zaocznym z dnia 13 marca 2017 r., sygn. akt I C 94/17 Sąd Okręgowy w Łomży: w punkcie I zasądził od J. Z. solidarnie na rzecz powodów J. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (2) - (...) w L. i J. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (1) FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA (...) w L. kwotę 199.621,01 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 1/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia zapłaty, z tym, że odpowiedzialność J. Z. jest solidarna z P. Z. w stosunku do którego wydano prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w dniu 12 lipca 2013 r. w sprawie VII GNc 289/13; w punkcie II zasądził od J. Z. solidarnie na rzecz powodów J. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w L. i J. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. M. (1) FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA (...) w L. kwotę 13.598,10 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

- w punkcie III wyrokowi w pkt I nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Odpis wyroku zaocznego wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienie sprzeciwu przesłany J. Z., - odebrał 20 marca 2017 r. P. Z..

Pozwana J. Z. wniosła sprzeciw od wyroku zaocznego. Skarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych – istotnych dla rozstrzygnięcia w sprawie, a w szczególności braku powiadomienia jej o przejęciu zadłużenia jej męża istniejącego do firmy (...). Wniosła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania (k. 58).

Pełnomocnik pozwanej J. Z. wniósł o oddalenie powództwa (k. 212).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej P. Z. nabywał od Spółdzielni (...) olej napędowy. Z uwagi na brak spłaty zadłużenia przez P. Z., pomimo złożenia przez niego oświadczenia, że dług wynikający z umowy sprzedaży oleju napędowego będzie spłacał w ratach - Spółdzielnia, po bezskutecznym zawezwaniu do próby ugodowej, wniosła pozew do Sądu Okręgowego w Białymstoku o wydanie nakazu zapłaty.

Sąd Okręgowy w Białymstoku 12 lipca 2013 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym o sygn. akt VII GNc 289/13, którym nakazał pozwanemu P. Z. aby zapłacił powodowi Spółdzielni (...) w W. Mazowieckiem kwotę 311.485,17 zł z odsetkami ustawowymi w wysokości 13% w stosunku rocznym od następujących kwot :

- od kwoty 49.019,98 zł od dnia 22 lipca 2012 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 57.367,64 zł od dnia 22 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 89.516,00 zł od dnia 22 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 43.379,12 zł od dnia 22 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 35.183,83 zł od dnia 22 lutego 2013 r do dnia zapłaty,

- od kwoty 37.018,60 zł od dnia 22 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

oraz kwotę 11.111 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 7.217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Aktem notarialnym z dnia 24.09.2013 r. P. Z. i J. Z. zawarli A. S. działającym na rzecz Spółdzielni (...) z siedzibą w W. Mazowieckiem ugodę, na mocy której dłużnik zobowiązał się do dokonywania spłaty zadłużenia, na które składała się należność główna w wysokości 311.180,12 zł, koszty postępowania sądowego wynikające z nakazu zapłaty z dnia 12.07.2013 r. w sprawie sygn. akt VII GNc 289/13 w wysokości 11.111 zł i koszty postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olecku D. J. sygn. akt DJ Km 805/13 w kwocie 7.330,45 zł. W § 4 ugody strony przyjęły, iż wskazana wierzytelność będzie spłacana w kwotach po 5.000 zł miesięcznie płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego poczynając od dnia 31 października 2013 r., zaś w § 5 strony oświadczyły, iż prawne zabezpieczenie spłaty niniejszej ugody oraz innych związanych z nią należności pieniężnych stanowi hipoteka umowna w kwocie 100.000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości B. Gmina L., dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr (...) należącej do J. Z. zam. (...), (...)-(...) L. oraz poręczenie cywilne do całej kwoty wymienionej w § 1 J. Z. zam. (...), (...)-(...) L..

Po zawarciu powyższej ugody J. Z. złożyła oświadczenie o udzieleniu poręczenia za całość zobowiązań P. Z., dotyczących zarówno faktur jak i kosztów procesu i postępowania zabezpieczającego, to jest w zakresie kwoty 311.180,12 zł oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr (...) położonej w miejscowości B., gmina L. na rzecz Spółdzielni (...) z siedziba w W. Mazowieckiem.

W § 8 lit. b) i c) ugody z dnia 24.09.2013 r. znalazła się klauzula, stosownie do treści której Spółdzielnia (...) mogła wypowiedzieć ugodę jednostronnie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez innych wierzycieli lub opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Nadto, zgodnie z treścią § 4 ust. 2 ugody, w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat cała wierzytelność objęta ugodą stawała się natychmiast wymagalna.

W dniu 4 stycznia 2016 r. Spółdzielnia (...) w W. Mazowieckiem wypowiedziała P. Z., ugodę określającą zasady spłaty zadłużenia z tytułu umowy sprzedaży. Jako podstawy prawne wypowiedzenia wskazano § 8 punkt b i c, stosowanie do treści którego Spółdzielnia (...) w W. Mazowieckiem może jednostronnie bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać ugodę z dnia 24 września 2013 r. Rep. A: (...) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez innych wierzycieli lub opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W związku z powyższym SM (...) zawiadomiła w dniu 15.01.2016 r. pozwaną J. Z. o wypowiedzeniu ugody i jednocześnie wezwała do zapłaty całości niespłaconego na tamtą chwilę przez P. Z. zadłużenia w kwocie 199.621,01 zł.

W wezwaniu do zapłaty został wyznaczony 14-dniowy termin na wykonanie zobowiązania - wezwanie zostało odebrane przez P. Z. 10.02.2016 r.

28 października 2016 r. umową przelewu wierzytelności Spółdzielnia (...) przelała na rzecz J. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. R. M.-TRANS, z siedzibą ul. (...), (...)-(...) L., NIP (...), Regon (...) i J. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa J. M. (1) Firma Handlowo-Usługowa (...) z siedzibą (...), (...)-(...) L. NIP (...), Regon (...) wierzytelność w łącznej wysokości 210 692,89 zł, w tym należność główną w kwocie 181.179,56 zł, odsetki od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia 28 października 2016 r. w kwocie 11.071,88 zł, koszty postępowania w kwocie 11.111 zł, koszty postępowania zabezpieczającego w kwocie 7.330,45 zł z tytułu nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w postępowaniu o sygn. akt VII GNc 289/13 objętego umową ugody z dnia 24.09.2013 r. rep. A: (...) zabezpieczoną poręczeniem pozwanej J. Z. oraz hipoteką umowną w kwocie 100.000,00 zł ustanowioną na nieruchomości położonej w miejscowości B. Gmina L. dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr (...) należącej do J. Z.. Zgodnie z § 6 umowy przelewu wierzytelności zawiadomienia dłużników o cesji wierzytelności dokona cesjonariusz- SM (...).

Pomimo upływu terminu zapłaty oznaczonego w treści wezwania pozwana J. Z. nie wywiązała się ze swojego zobowiązania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się uzasadnione.

W niniejszej sprawie aktem notarialnym z dnia 24 września 2013 r. Rep. A: (...) sporządzonym przez notariusz A. D. w Kancelarii Notarialnej w Ł. strony P. Z., pozwana J. Z. i Spółdzielnia (...) w W. Mazowieckiem zawarły ugodę na mocy P. Z. uznał wierzytelność Spółdzielni (...) w kwocie 311.180,12 zł wraz z należnościami ubocznymi wynikającymi z faktur opisanych w § 1 ugody oraz kosztami postępowania sądowego wynikającymi z nakazu zapłaty z dnia 12.07.2013 r. w sprawie VII GNc 289/13 w wysokości 11.111 zł i kosztami postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olecku, D. J. sygn. akt DJ Km 805/13 w kwocie 7330,45 zł. Wskazaną ugodą zobowiązano się do spłaty zadłużenia w kwotach po 5.000 zł miesięcznie oraz określono, że w przypadku opóźnienia w zapłacie części lub całości którejkolwiek z rat wierzytelność, staje się ona natychmiast wymagalna. W § 5 wskazanej umowy strony zgodnie oświadczyły iż prawne zabezpieczenie spłaty niniejszej ugody stanowi hipoteka umowna w kwocie 100.000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości B. gmina L. dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr (...) należącej do J. Z. zam. (...) (...)-(...) L. oraz poręczenie cywilne do całej kwoty pozwanej J. Z.. Tym samym pozwana J. Z. zobowiązała się do poręczenia cywilnego całej wskazanej w § 1 tego aktu notarialnego kwoty 311.180,12 wynikającej z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w postępowaniu o sygn. akt VII GNc 289/13. Dodatkowo aktem notarialnym z dnia 24 września 2013 r. Rep. A: (...) sporządzonym przez notariusz A. D. w Kancelarii Notarialnej w Ł., pozwana J. Z. złożyła oświadczenie w którym w § 2 wskazała, iż tytułem zabezpieczenia ugody z dnia 24 września 2013 roku Rep. A: (...) , umowy przewozu wyrobów gotowych z dnia 24 września 2013 r. poręcza w całości za zobowiązanie męża P. Z. oraz ustanawia na opisanej w § 1 aktu notarialnego Rep. A: (...) nieruchomości i objętej księgą wieczystą nr (...) na rzecz Spółdzielni (...) z siedzibą w W. Mazowieckiem hipotekę do kwoty 100 000 zł tytułem zabezpieczenia spłaty należności wynikających z ww. ugody zawartej 24 września 2013 r. oraz hipotekę do kwoty 100 000 zł tytułem zabezpieczenia spłaty należności wynikających z ww. umowy przewozu wyrobów gotowych zawartej dnia 24 września 2013 r., a w szczególności należności głównej, odsetek ustawowych i ewentualnych kosztów dochodzenia oraz wyraża zgodę na wpis tych hipotek w księdze wieczystej.

Tym samym, złożone przez pozwaną w dniu 24 września 2013 roku oświadczenie stanowiło przystąpienie do długu P. Z., pozwana zobowiązała się bowiem osobiście do spełnienia na rzecz powoda jego zobowiązania stwierdzonego nakazem zapłaty z dnia 12 lipca 2013 r., sygn. akt VII GNc 289/13 wraz z kosztami tego postępowania, kosztami egzekucji komorniczej. Przystąpienie do długu, mimo iż nie uregulowane kodeksowo, jest dopuszczalne w ramach swobody umów i stanowi wynikające z woli stron podmiotowe przekształcenie stosunku zobowiązaniowego po stronie dłużniczej, w którym przystąpienie do długu osoby trzeciej, w odróżnieniu od uregulowanego w art. 519 k.c. przejęcia długu, nie powoduje zwolnienia dotychczasowego dłużnika z odpowiedzialności za zaciągnięte przez niego zobowiązanie. Umowne przystąpienie do długu może mieć postać zarówno umowy między osobą trzecią a wierzycielem, jak i między osobą trzecią a dłużnikiem. Nie wymaga przy tym formy szczególnej ani też zgody - w pierwszym wypadku dłużnika, a w drugim wierzyciela. Skutkiem tzw. kumulatywnego przystąpienia do długu jest pojawienie się dodatkowego dłużnika ponoszącego solidarną odpowiedzialność wraz z dłużnikiem głównym wobec wierzyciela (wyrok SN z 26 czerwca 1998 r., sygn. akt II CKN 825/97, OSNC 1999/1/18wyrok SN z 5 września 2001 r., I CKN 1287/00, LEX nr 462965, wyrok SN z dnia 23 kwietnia 2009 r., IV CSK 558/08, LEX nr 512966, wyrok SA w Poznaniu z 1 września 2010 r. I ACa 612/10, LEX nr 756681). Kumulatywne, umowne przystąpienie do długu spełnia cechy konstrukcyjne umowy na rzecz osoby trzeciej: przystępujący do długu zobowiązuje się względem pierwotnego dłużnika do spełnienia świadczenia na rzecz jego wierzyciela i - w braku odmiennego postanowienia umowy - wierzyciel ten może żądać bezpośrednio od przystępującego do długu spełnienia zastrzeżonego świadczenia. Konstrukcja przystąpienia do długu polega właśnie na tym, że wierzyciel zyskuje kolejnego dłużnika solidarnego, od którego może - stosownie według własnego wyboru - żądać spełnienia całości lub części świadczenia, jak również może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika pierwotnego. Z powyższego wynika, iż powód mógł skutecznie dochodzić należności szczegółowo wymienionych w ugodzie z dnia 24 września 2013 r. , Rep. A: (...). Wskazać należy, że ww. ugoda zawarta między dłużnikiem P. Z., a wierzycielem Spółdzielnią (...) w W. Mazowieckiem została skutecznie wypowiedziana wobec pozwanej J. Z.. Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. Spółdzielnia (...) wypowiedziała P. Z. zawartą 24 września 2013 r. ugodę o nr Rep. A: (...). O fakcie wypowiedzenia ugody P. Z. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi (...), Spółdzielnia (...) w W. Mazowieckiem, poinformowała pozwaną J. Z. pismem z dnia 15 stycznia 2016 r.

Okoliczność ma którą powołuje się strona pozwana, że wskazane zawiadomienie odebrał mąż pozwanej P. Z. nie jest argumentem przemawiającym za uznaniem, że nie zostało ono doręczone skutecznie adresatce. W dacie odbioru zawiadomienia o wypowiedzeniu ugody tj. 10 lutego 2016 r. P. Z. był mężem pozwanej J. Z. i zamieszkiwał z nią wspólnie pod adresem (...). Tym samym w ocenie Sądu miał on pełne prawo do odbioru pisma kierowanego do pozwanej J. Z., a odebranie przez niego wypowiedzenia ugody stanowi o skutecznym odbiorze korespondencji kierowanej do pozwanej J. Z.. Zeznania P. Z. złożone w przedmiotowym procesie, iż pozwana nie była przez niego informowana o prowadzonych przez niego interesach, faktu istnienia zadłużenia, w świetle zasad doświadczenia życiowego nie mogą być uznane za wiarygodne. Służą jedynie próbie zwolnienia pozwanej z odpowiedzialności spłaty zadłużenia. Należy zwrócić uwagę na zeznania świadka A. S. / k-213/ , z których wynika, że prowadził on rozmowy z pozwaną na temat zadłużenia na rzecz Spółdzielni (...), braku spłat ze strony P. Z. i w żadnej z tych rozmów, pozwana nie twierdziła, że nie ma kontaktów z mężem, czy też aby zastrzegła, iż mąż w jej imieniu nie może odbierać kierowanej do niej korespondencji. Również twierdzenia pozwanej złożone na rozprawie, iż nie wiedziała, jaka była treść aktów notarialnych, w których dokonywała poręczenia przedmiotowego długu, nie zasługiwała na uwzględnienie. Dlatego też brak jest podstaw do uznania, iż pozwana J. Z. nie została zawiadomiona skutecznie o wypowiedzeniu ugody z dnia 24 września 2013 r. nr rep. A: (...). Odpowiedzialność pozwanej J. Z. wynika również z treści art. 876 § 1kc , 879 § 1 kc art. 881kc. Wynika z nich, iż przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się do względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika, a poręczyciel jest odpowiedzialny jako współdłużnik solidarny. Wierzyciel skutecznie również zawiadomił pozwaną o opóźnieniu dłużnika P. Z. ze spełnieniem świadczenia. Wszelkie przesłanki odpowiedzialności solidarnej i jej zakresu zostały przez pozwaną spełnione.

W sprawie bezsporna była wysokość dochodzonej pozwem wierzytelności. Wierzytelność ta została stwierdzona nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym wydanym w dniu 12 lipca 2013 r. przez Sąd Okręgowy VII Wydział Gospodarczy w B. pod sygn. akt VII GNc 289/13 i nie była w toku postępowania kwestionowana przez pozwaną J. Z.. Powód w niniejszym postępowaniu dochodził niespłaconych: należności głównej zasądzonej tym nakazem zapłaty, kosztów postępowania sądowego wynikające z nakazu zapłaty z dnia 12.07.2013 r. w sprawie VII GNc w wysokości 11.111 zł, oraz kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olecku D. J., sygn. akt DJ Km 805/13 w kwocie 7.330,45 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – w tym co do kwoty 199,621,01 zł solidarnie z P. Z..

Pozwana nie kwestionowała wysokości kwoty dochodzonej pozwem, przy czym wysokość jej zobowiązania została udokumentowana zarówno nakazem zapłaty z dnia 12 lipca 2013 roku, wynikała z aktów notarialnych z 24 września 2013 r. zawartych przed notariuszem A. D. W Kancelarii Notarialnej w Ł. o Rep. A: (...) oraz Rep. A (...).

Pozwana przeciwko żądaniom powodów w sprzeciwie od wyroku zaocznego podniosła, iż nie została w żaden sposób powiadomiona o przejęciu zadłużenia przez powodów. (...) takiej nie otrzymał również jej mąż, a tylko taka sytuacja tworzy legitymację do wytoczenia pozwu. We wniesionym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego wydanego 13 marca 2017 r., sygn. akt I C 94/17 wskazała w uzasadnieniu, iż nie miała wiedzy, że toczy się jakiekolwiek postępowanie z jej udziałem przed tut. Sądem . Wiedzę zaś powzięła z korespondencji Sądu, która zawierała postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu, od wyroku zaocznego, a którą to korespondencję pozwana odebrała 21 kwietnia 2017 roku. (k. 64).

Biegły grafolog w sporządzonej opinii na okoliczność ustalenia czy podpis znajdujący się pod pismem z dnia 31 marca 2017 r. (sprzeciwie od wyroku zaocznego) został nakreślony przez J. Z. ustalił, że zapis odręczny w funkcji podpisu o czytelności (...) widniejący pod tekstem adresowanym do Sądu Rejonowego w dniu 2017.03.31 (sprzeciwie od wyroku zaocznego) nie został nakreślony przez J. Z..

Tym samym Sąd Okręgowy przyjął, iż pozwana J. Z. o toczącym się postępowaniu z jej udziałem dowiedziała w dniu 21 kwietnia 2017 r. na skutek doręczenia jej korespondencji z tut. Sądu zawierającej postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu i pozostaje w zwłoce od dnia następnego tj. od dnia 22 kwietnia 2017r.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 347 k.p.c. uchylił wyrok zaoczny z dnia 13 marca 2017 r. w zakresie ustalenia początkowej daty wymagalności odsetek za opóźnienie i ustalił ją na datę 22 kwietnia 2017 r., w pozostałym zaś zakresie utrzymał go w mocy

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 kpc, w skład których wchodzą koszty opłaty od pozwu oraz koszty zastępstwa prawnego poniesioną przez stronę powodową.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Jastrzębska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kordowski
Data wytworzenia informacji: