Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 310/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-10-09

Sygn akt I Co 310/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Anatol Ławrynowicz

Protokolant Monika Kosobko - Derehajło

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku wierzycieli J. B., T. B. i W. K.

przeciwko dłużnikom J. Ł. i G. B.

o egzekucję świadczeń niepieniężnych

postanawia:

I Umocowuje wierzycieli J. B., T. B.i W. K.do wykonania na koszt dłużnika R. Ł.na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w B.z dnia 5 grudnia 2013 roku w przedmiocie zabezpieczenia powództwa (sygn akt (...)) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Okręgowego w B. z dnia 7 marca 2014 roku następujących czynności:

a)  usunięcia słupka narożnego w/w bramy od strony działki (...) należącej do G. B. położonej w miejscowości S., gmina B.,

b)  zdjęcia dwóch przęseł w płocie posadowionym na granicy działek numer (...) położonych w miejscowości S., gmina B. wraz ze słupkiem między tymi przęsłami, które przylegają do w/w bramy.

II Umocowuje wierzycieli J. B., T. B.i W. K.do wykonania na koszt dłużnika G. B.na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w B.z dnia 5 grudnia 2013 roku w przedmiocie zabezpieczenia powództwa (sygn akt (...)) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Okręgowego w B. z dnia 7 marca 2014 roku następujących czynności:

a.  zlikwidowania słupka w/w bramy od strony działki nr (...) należącej do R. Ł., położonej w miejscowości S., gmina B.

b.  zdjęcia w swoim płocie stojącym na granicy działek (...), położnych w miejscowości S., gmina B. czterech przęseł wraz z trzema słupkami na wysokości wjazdu wierzycieli pozostawiając dwa przęsła przylegające do płotu R. Ł. stojącego na granicy działek nr (...) położnych w miejscowości S., gmina B..

III Zasądza od dłużnika J. Ł. na rzecz wierzycieli J. B., T. B. i W. K. solidarnie 1000 złotych na pokrycie wydatków związanych z wykonanie czynności określonych w punkcie I.

IV Zasądza od dłużnika G. B. na rzecz wierzycieli J. B., T. B. i W. K. solidarnie 1000 złotych na pokrycie wydatków związanych z wykonanie czynności określonych w punkcie II.

V Nakłada na dłużników J. Ł.i G. B.grzywny w kwocie po 500 zł i wzywa ponownie dłużnika J. Ł.do pozostawienia otwartej bramy w płocie znajdującym się na granicy jego działki nr (...)i działki stanowiącej drogę dojazdową nr (...), położnych w miejscowości S., gmina B.– pod rygorem zagrożenia surowszą grzywną, wzywa też ponownie dłużnika G. B.do pozostawienia otwartej bramy znajdującej się na granicy jego nr (...)i (...), położnych w miejscowości S., gmina B.– pod rygorem nałożenia surowszej grzywny.

VI Oddalić wniosek G. B. o zawieszenie postępowania w sprawie.

VII Oddalić wniosek J. Ł. w przedmiocie zobowiązania wierzycieli do złożenia kaucji w kwocie 5000 złotych.

I Co 310/14

UZASADNIENIE

Wierzyciele J. B., T. B.i W. K.domagali się udzielenia umocowania do wykonania na koszt dłużnika R. Ł.na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w B.z dnia 5 grudnia 2013 roku w przedmiocie zabezpieczenia powództwa (sygn akt (...)) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Okręgowego w B.z dnia 7 marca 2014 roku następujących czynności: usunięcia słupka narożnego w/w bramy od strony działki (...)należącej do G. B.położonej w miejscowości S., gmina B., zdjęcia dwóch przęseł w płocie posadowionym na granicy działek numer (...)położonych w miejscowości S., gmina B.wraz ze słupkiem między tymi przęsłami, które przylegają do w/w bramy. Wnosili też o udzielenie na ich rzecz umocowania do wykonania na koszt dłużnika G. B.na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w B.z dnia 5 grudnia 2013 roku w przedmiocie zabezpieczenia powództwa (sygn akt (...)) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Okręgowego w B. z dnia 7 marca 2014 roku następujących czynności: zlikwidowania słupka w/w bramy od strony działki nr (...)należącej do R. Ł., położonej w miejscowości S., gmina B., zdjęcia w swoim płocie stojącym na granicy działek (...), położnych w miejscowości S., gmina B.czterech przęseł wraz z trzema słupkami na wysokości wjazdu wierzycieli pozostawiając dwa przęsła przylegające do płotu R. Ł.stojącego na granicy działek nr (...)położnych w miejscowości S., gmina B..

Wnosili o zasądzenie od dłużników na rzecz wierzycieli solidarnie po 1000 złotych na pokrycie wydatków związanych z wykonanie wyżej określonych czynności a także nałożenia na dłużników grzywien i ponowne wezwanie ich do pozostawienia otwartej bramy w płocie znajdującym się na granicy działki nr (...) i działki stanowiącej drogę dojazdową nr (...) tak ażeby możliwy był przejazd wierzycieli traktem istniejącym do momentu zmiany utrwalonego układu posiadania.

Dłużnicy wnosili o oddalenie tego wniosku. R. Ł. wnosił o zobowiązanie wierzycieli do uiszczenia kaucji w kwocie 5000 złotych , z zastrzeżeniem że wierzyciele nie będą umocowani do wykonania prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przed złożeniem kaucji we wskazanej wysokości. Dłużnik argumentował w wykonaniu wspomnianego postanowienia będzie on narażony na niewspółmierna stratę w stosunku do korzyści jakie osiągną wierzyciele, narazi się na utrat, e gwarancji dotyczącej ogrodzenia.

Dłużnik G. B.wnosił o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia jego wniosku o uchylenie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.z dnia 5 grudnia 2013 roku.

Sad Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Do wniosku egzekucyjnego wierzycieli o egzekucję świadczeń niepieniężnych załączony jest tytuł wykonawczy - postanowienie Sądu Rejonowego w B.z dnia 5 grudnia 2013 roku w przedmiocie zabezpieczenia powództwa (sygn akt (...)) zaopatrzone w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Okręgowego w B.z dnia 7 marca 2014 roku. W myśl art 804 kpc organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nakaz wynikający z tytułu wykonawczego zmierza do odblokowania wcześniejszych szlaków komunikacji od strony drogi publicznej nr (...). Po wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w B.z dnia 15 maja 2014 roku dłużnicy nie wykonali nakazu tak w zakresie wymienionych czynności zastępowalnych jak też pozostawienia otwartej bramy w płocie znajdującym się na granicy działki nr (...)i działki stanowiącej drogę dojazdową nr (...)tak ażeby możliwy był przejazd wierzycieli traktem poprzednio istniejącym.

Zgodnie art. 1049. § 1 kpc jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności.

W myśl art. 1050 § 1 kpc jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.

§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia materiałów, a obowiązek dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd przystąpi do egzekucji w myśl paragrafu poprzedzającego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, że dokonał czynności, od których zależy obowiązek dłużnika, chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w tym względzie inne zarządzenie.

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.

W sytuacji gdy z tytułu wykonawczego wynika obowiązek dokonania przez dłużnika czynności, którą może za niego wykonać inna osoba (tzw. czynności zastępowalne), sposobem egzekucji takiego świadczenia niepieniężnego jest spełnienie świadczenia przez wierzyciela na koszt dłużnika.

Art . 1049 stosuje się tylko wówczas, gdy w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w określonym terminie danej czynności wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika sytuacji gdy z tytułu wykonawczego wynika obowiązek dokonania przez dłużnika czynności, którą może za niego wykonać inna osoba (tzw. czynności zastępowalne), sposobem egzekucji takiego świadczenia niepieniężnego jest spełnienie świadczenia przez wierzyciela na koszt dłużnika. Dotyczy to czynności opisanych w tytule z wyłączeniem tych polegających na pozostawieniu otwartej bramy w płocie znajdującym się na granicy jego działki nr (...)i działki stanowiącej drogę dojazdową nr (...), położnych w miejscowości S., gmina B.przez dłużnika J. Ł.i pozostawienia otwartej bramy znajdującej się na granicy jego nr (...)i (...), położnych w miejscowości S., gmina B.przez dłużnika G. B.. W obu tych wypadkach chodzi dokonaniu czynności, której za dłużnika inna osoba wykonać nie może (tzw. czynności niezastępowalnych). W tym wypadku rygor grzywny stanowi środek przymusu, który może być stosowany w celu skłonienia dłużnika do realizacji świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym (postanowienie SN z dnia 18 maja 1983 r., I CZ 73/83).

Mając na uwadze iż dłużnicy nie podporządkowali się nakazom sądu stosuje on uprzednio zastrzeżone rygory obliczone na wykonanie tytułu wykonawczego. Bez znaczenia prawnego w relacjach między stronami jest kwestia gwarancji udzielonej przez wykonawcę ogrodzenia. W świetle art. 804 kpc sąd będący w danym wypadku organem egzekucyjnym w ramach postępowania egzekucyjnego nie jest władny badać czy taka gwarancja została udzielona, jakie rodzi skutki. Przyjmując iż wskazania wierzycieli i dłużników są zbieżne do kwoty 2000 złotych w określeniu kosztów demontażu odcinków ogrodzenia stanowiących dla wierzycieli barierę dla przejazdu sąd zgodnie z uprzednio zastrzeżonym rygorem i na podstawie art. 1049. § 1 kpc przyznał ma żądanie wierzycieli solidarnie sumę potrzebną do wykonania tych czynności.

W świetle art. 818- 820 kpc brak jest podstaw do zawieszenia niniejszego postępowania egzekucyjnego. Sąd nie znajduje też ustawowych przesłanek by zobowiązywać wierzycieli do uiszczenia kaucji w kwocie 5000 złotych, z zastrzeżeniem że wierzyciele nie będą umocowani do wykonania prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przed złożeniem kaucji we wskazanej wysokości. W ocenie sądu oba wnioski dłużników są obliczone na uczynienie egzekucji świadczeń niepieniężnych nieskuteczną.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji: