Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 399/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-03-15

Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-03-15
Data orzeczenia:
15 marca 2017
Data publikacji:
8 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
23 listopada 2017
Sygnatura:
XIII GC 399/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział:
XIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
sędzia Tomasz Kucharski
Protokolant:
starszy sekretarz sądu Katarzyna Prencel
Teza:
1/ Stwierdzenie ważności i prawnej skuteczności przedmiotowej umowy nie dotyczy jednak kluczowego dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu zapisu § 8 pkt 10 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie, w jakim pozwala operatorowi na cofnięcie upustu w opłacie abonamentowej za cały okres obowiązywania umowy w przypadku zwłoki abonenta w zapłacie obciążających go opłat. Zdaniem sądu, treść powołanego postanowienia umowy jest nieważna w rozumieniu art.58 § 1 i 3 k.c., albowiem narusza art.57 ust.6 pr.telekom. w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia przedmiotowej umowy przewidującego bezwzględny obowiązek określania wysokości roszczenia w stosunku do usługobiorcy z tytułu utraconych ulg, które podlega miarkowaniu w ten sposób, że nie może ono przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Jakkolwiek powyższe rozwiązanie dotyczy wystąpienia skutku silniejszego umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej, jakim jest jednostronne rozwiązanie umowy przez abonenta przed upływem terminu, na jaki została zawarta, to jednak uzasadniony staje się wniosek, iż reguła ta dotyczy również innych przypadków utraty ulg przez abonenta, także przez niego zawinionych, których następstwem nie jest wygaśnięcie kontraktu. Powyższa interpretacja wskazanego unormowania jest jedynym jurydycznie dopuszczalnym sposobem oceny roszczeń operatora z tytułu ulg odebranych usługobiorcy, które nie mogą być nadmierne i nie mogą naruszać zasady ekwiwalentności świadczeń wynikającej z art.354 § 1 i 2 k.c. w związku z art.353 k.c. 2/ Kolejnym argumentem podważającym ważność § 8 pkt 10 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych jest niedopuszczalność cofnięcia przez stronę powodową upustów w opłacie abonamentowej za okres wsteczny, zwłaszcza – jak w sprawie niniejszej – dotyczący zobowiązań uregulowanych przed dokonaniem takiego cofnięcia. Jeżeli bowiem strona pozwana uiściła opłatę abonamentową objętą upustem udzielonym przez operatora w terminie wynikającym z umowy, albo nawet po tym terminie, ale przed złożeniem przez operatora wskazanego oświadczenia, doszło do wygaśnięcia zobowiązania abonenta zdefiniowanego w danej fakturze. Późniejsze działania usługodawcy zmierzające do obciążenia kontrahenta opłatą wynikającą z cofnięcia ulgi abonamentowej stanowią więc bezpodstawną próbę nałożenia na stronę pozwaną obowiązku spełnienia świadczenia pieniężnego dotyczącego zobowiązania nieistniejącego.
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Tomasz Kucharski
Data wytworzenia informacji: