Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 521/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2018-05-14

Sygn. akt XI GC 521/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 24 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Protokolant: Maciej Żuchowski

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

przeciwko A. G.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 917,00 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XI GC 521/17

Sprawa rozpoznawana z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. pozwem złożonym w dniu 27 lutego 2017 roku wniosła o zasądzenie od pozwanej A. G. kwoty 3392,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 317,40 zł od dnia 9 lutego 2015 roku do dnia zapłaty;

- 615 zł od dnia 9 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

- 615 zł od dnia 9 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty;

- 615 zł od dnia 13 maja 2016 roku do dnia zapłaty;

- 615 zł od dnia 10 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

- 615 zł od dnia 12 lipca 2016 r. do dnia zapłaty

oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że nabyła przedmiotową wierzytelność od spółki (...) sp. z o.o. sp.k. w J., która świadczyła na rzecz pozwanej usługi pozycjonowania strony internetowej, a pozwana, mimo wystawienia faktur i wezwania do zapłaty, nie zapłaciła całości wynagrodzenia.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 7 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin–Centrum w Szczecinie uwzględnił żądanie pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i podniosła zarzut braku legitymacji czynnej powódki z uwagi na niewystarczające udowodnienie cesji, nieistnienia zobowiązania – z uwagi na to, że pozwana z ważnych powodów wypowiedziała umowę w dniu 15.01.2016 r. i żadne wynagrodzenie po tej dacie nie należy się, a nadto nieudowodnienia przez powódkę roszczenia co do zasady jak i co do wysokości. Wskazano, iż pozwana podpisała umowę o pozycjonowanie, jednakże powódka nigdy nie odesłała pozwanej podpisanego egzemplarza umowy.

W toku procesu strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie, przy czym powódka sprecyzowała w piśmie k. 165 wskazała, że dochodzona jest należność za część lutego i za okres od marca do lipca 2016 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. G. prowadzi od 1 października 2006 działalność gospodarczą pod nazwą B. (...) w S.. Przedmiotem działalności jest fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

A. G. odpowiedziała na ofertę elektroniczną Agencji (...).eu, po wcześniejszych konsultacjach telefonicznych. Dnia 21 lipca 2015 r. w J. A. G. zawarła z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w J. umowę o pozycjonowanie domeny (...).pl lub innej w wyszukiwarce G..pl przez wyrażenia kluczowe określone w Załączniku nr 1 do umowy. W umowie wskazano, że oferta ważna jest 7 dni, aktywacja usługi jest darmowa, a ponadto za dwa pierwsze miesiące usługi będą świadczone za darmo. Poinformowano, że w tym okresie można rozwiązać umowę bez obciążenia za to opłatą. W treści przesłanej umowy wskazano też, że umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania przez spółkę (...) podpisanego przez Zlecającego egzemplarza umowy przekazanego w formie pisemnej, w formie faksu lub skanu przesłanego na adres e-mail. Przewidziano, że umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy, to jest od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2016 roku. Dla rozwiązania umowy po upływie okresu testowego przewidziano formę pisemną pod rygorem nieważności. Po upływie okresu testowego usługa pozycjonowania miała być odpłatna według stawek zawartych w cenniku określonym w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 1 i rozliczana w formie faktur VAT z siedmiodniowym terminem płatności udostępnianych drogą elektroniczną na panelu klienta. W § 5 ust 3 wskazano, że badanie pozycji na podstawie których wykonawca wygeneruje raporty pozycjonowania, będą dokonywane za pomocą serwisu webpozycja.pl, należącego do firmy (...).pl (...).

Przesłany egzemplarz umowy podpisała A. G., stawiając przy podpisie pieczątkę firmową. S. umowy przesłała do spółki (...) drogą elektroniczną. Załącznik zawierający frazy do pozycjonowania i cennik został podpisany, były to frazy nieuzgodnione z pozwaną.

Dowód:

wydruk z (...) k. 19

umowa- k. 20-22

Załącznik nr 1 do umowy – k. 23

zeznania A. G. – k. 341-343

zeznania świadka A. W. (1) k. 257-258

Pozwana była niezadowolona ze świadczonej usługi, gdyż frazy, które powódka zawarła w umowie i które były uwzględnione jako podstawa do naliczania wynagrodzenia, były bardzo specjalistyczne, nie takie, jakimi posługują się klienci przy wyszukiwaniu salony, a ponadto częściowo nie odnosiły się do miejsca prowadzenia działalności przez pozwaną (S., G., M.). Pozwana czego próbowała się skontaktować ze spółką (...), aby zmienić frazy – ustalić mniejszą ich ilość oraz dostosować słowa kluczowe do swoich potrzeb. Pozwanej udało się raz porozmawiać z A. W., zgodził się on na wynagrodzenie ryczałtowe, a pozwana mailem przesłała proponowane przez siebie frazy do pozycjonowania.

Dnia 1 grudnia 2015 r. strony zawarły aneks do umowy z dnia 21 lipca 2015 r. na mocy którego strony ustaliły maksymalne wynagrodzenie miesięcznie za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl na nie więcej niż 500 zł netto.

Po zawarciu tego aneksu spółka (...) zaczęła wystawiać faktury na uzgodnioną kwotę, jednak frazy do pozycjonowania pozostały niezmienione. Pozwana ponownie próbowała kontaktować się z (...) One, jednak w odpowiedzi na wysyłane maile dostawała wyłącznie podziękowanie za kontakt.

Dowód:

Aneks do umowy z dnia 1 grudnia 2015 r. k. 196

zeznania A. G. – k. 341-343

korespondencja mailowa – k. 98-103

A. G. udostępniła dane do strony internetowej. Nastąpiła optymalizacja strony internetowej. Wszystkie czynności zostały wykonane oprócz tworzenia profili w serwisach społecznościowych, albowiem pozwana miała aktywne własne konta na tych serwisach.

Pozycjonowanie odbywało się wyłącznie na podstawie fraz otrzymanych przez pozycjonerów. Raporty pozycjonowania pochodziły ze strony webpozycja.pl, która jest największa firmą tego typu w Polsce. Zmiany na stronach internetowych są robione na bieżąco przez pozycjonerów. Pierwsza zmiana polega na przeprowadzeniu audytu strony, natomiast kolejne zmiany zakładają zoptymalizowanie i sprawdzenie pozycjonowania fraz. W przypadku nieotrzymania przez spółkę zaleceń do pozycjonowania, takie zalecenia były przesyłane droga mailową. Efekty pozycjonowania zależały od budowy strony, technologii w jakiej została utworzona, tego czy została dodana sitemapa, czy był podpięty gogle analitics oraz od samej optymalizacji strony na podstawie audytu. Frazy do pozycjonowania były generowane przez system (...). Do pozycjonowania używano różnych narzędzi, między innymi gogle analitics oraz podpiętej sitemapy a także tekstów pisanych przez copywrighterów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na stronie roboty google stosowały (...) odcięcie strony od dostępu. Pracownicy spółki mieli dostęp do raportu webpozycja, raportu tego nie można było zmodyfikować.

Dowód:

zeznania świadka P. M. – k. 304

zeznania świadka A. W. (1) k. 257-258

A. G. wielokrotnie próbowała skontaktować się z Agencją (...) pierwszapozycja.eu, w celu zgłoszenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy, zarówno telefonicznie jak i mailowo- połączeniami z dnia 1 grudnia 2015 r., 14grudnia 2015 r., 15 grudnia 2015 r.,4 stycznia 2016 r., 21 stycznia 2016 r. oraz wiadomościami e-mail z dnia 9 grudnia 2015 r., 14 grudnia 2015 r., 4 stycznia 2016 r. jednakże bezskutecznie.

Dowód:

billingi O. nr klienta 1, (...) k.71-97

korespondencja e-mail k. 98-103, 106-107

zeznania A. G. – k. 341-343

Pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. A. G. oświadczyła o wypowiedzeniu umowy, jako przyczynę wskazując niezadowolenie z wykonanej przez (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w J. umowy pozycjonowania oraz całkowitym brakiem kontaktu z telefonicznego i milowego z przedstawicielami firmy. Oświadczenie to doręczono spółce (...) w dniu 15.01.2016 r. Pozwana zapłaciła samodzielnie wyliczoną część należności za połowę stycznia.

Dowód:

wypowiedzenie umowy z dnia 8 stycznia 2016 r. wraz z dowodem nadania i odbioru k. 104-105

zeznania A. G. – k. 341-343

W dniu 1 lutego 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wystawiła A. G. frakturę VAT:

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 31 stycznia 2016 roku.

W odpowiedzi na otrzymaną fakturę VAT A. G. pismem z dnia 4 lutego 2016 roku oświadczyła, iż nie akceptuje otrzymanej faktury oraz wniosła o sporządzenie faktury korygującej, uwzględniającej fakty wypowiedzenia umowy.

Dowód :

faktura VAT nr (...) – k. 24

raport pozycjonowania – k. 25

pismo z dnia 4 lutego 2016 r. wraz z dowodem nadania k. 108-109

Dnia 1 marca 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wystawiła A. G. fraktury VAT:

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 29 lutego 2016 roku;

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 29 lutego 2016 roku.

W odpowiedzi na otrzymane faktury VAT pismem z dnia 3 marca 2016 roku pełnomocnik A. G. powołując się na złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, poinformował (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową w J. o kategorycznej odmowie zapłaty.

Pismem z dnia 22 marca 2016 roku pełnomocnik A. G. ponownie powołał się na złożone przez nią wypowiedzenie umowy, wobec czego wszelkie monity dotyczące płatności uznaje za bezpodstawne, nadto wskazał, iż przesłane monity dotyczą faktury o zupełnie innym numerze.

Dowód:

faktura VAT nr (...) – k. 26

raport pozycjonowania – k. 27

faktura VAT nr (...)- k. 28

raport pozycjonowania k. 29

pismo z dnia 3 marca 2016 r. wraz z dowodem nadania k. 110-112

pismo z dnia 22 marca 2016 r. wraz z dowodem nadania k. 113-114

Dnia 1 kwietnia 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wystawiła A. G. frakturę VAT:

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 31 marca 2016 roku.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. pełnomocnik A. G. po raz kolejny zakwestionował zasadność wystawionych faktur VAT oraz wskazał na fakt wypowiedzenia przez pozwaną umowy.

Dowód:

faktura VAT nr (...)– k. 30

raport pozycjonowania – k. 31

pismo z dnia 25 kwietnia 2016 roku wraz z dowodem nadania k. 115-116

Dnia 5 maja 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wystawiła A. G. frakturę VAT:

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 roku.

Pismem z dnia 13 maja 2016 roku pełnomocnik A. G. po raz kolejny zakwestionował zasadność wystawionych faktur VAT oraz wskazał na fakt wypowiedzenia przez pozwaną umowy.

Dowód:

faktura VAT nr (...)– k. 32

raport pozycjonowania – k. 33

pismo z dnia 13 maja 2016 r. wraz z dowodem nadania k. 117-119

Dnia 2 czerwca 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wystawiła A. G. frakturę VAT:

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 31 maja 2016 roku.

Pismem z dnia 14 czerwca 2016 roku pełnomocnik A. G. po raz kolejny zakwestionował zasadność wystawionych faktur VAT oraz wskazał na fakt wypowiedzenia przez pozwaną umowy, nadto wskazał, iż wpłacona przez A. G. kwota 297,90 zł nie stanowi uznania roszczenia a jedynie rekompensatę poczynionych przez spółkę wydatków.

Pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wezwała A. G. do zapłaty kwoty 2777,40 zł w terminie 7 dni.

Dowód:

faktura VAT nr (...)– k. 34

raport pozycjonowania – k. 35

pismo z dnia 14 czerwca 2016 r. wraz z dowodem nadania k. 120-122

potwierdzenie przelewu z dnia 13 czerwca 2016 r. k. 132

wezwanie do zapłaty z dnia 24 czerwca 2016 r. k. 127

Pismem z dnia 1 lipca 2016 r. pełnomocnik A. G. w związku z otrzymaniem kolejnego wezwania do zapłaty oświadczył o odmowie zapłaty z tytułu wystawionych przez spółkę faktur VAT wobec wypowiedzenia umowy

Dowód:

wezwanie do zapłaty z dnia 1 lipca 2016 r. wraz z dowodem nadania k. 123-125

Dnia 4 lipca 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wystawiła A. G. frakturę VAT:

- nr (...) na kwotę 615 zł brutto za pozycjonowanie serwisu internetowego (...).pl w okresie od 1 do 31 maja 2016 roku.

Do faktur załączone były raporty pozycjonowania, wskazujące pozycję strony w wyszukiwarce po wpisaniu danej frazy i związaną z tym odpłatność. Raporty te w formie elektronicznej opatrzone są podpisem elektronicznym wystawcy (A. W. (1)).

Dowód:

faktura VAT nr (...)– k. 36

raport pozycjonowania – k. 37

zeznania świadka A. W. (1) k. 257-258

Pismem z dnia 12 lipca r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wezwała A. G. do zapłaty kwoty 3392,40 zł w terminie 7 dni.

Dowód:

wezwanie do zapłaty z dnia 12 lipca 2016 r.k.128

Pismem z dnia 19 lipca 2016 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. wezwała A. G. do zapłaty kwoty 3392,40 zł w terminie 7 dni.

Dowód:

wezwanie do zapłaty z dnia 19 lipca 2016 r.k.129

W dniach 18 lutego 2016 roku, 18 marca 2016 roku, 18 kwietnia 2016 roku, 22maja 2016 roku, 19 czerwca 2016 roku, 21 lipca 2016 roku spółka (...) zawarła z (...) spółką ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. umowy cesji wierzytelności przysługujących jej od A. G.. W umowach tych wskazano, że zostały one zawarte w wykonaniu Umowy o zarzadzaniu wierzytelnościami / Generalnej Umowy Przelewu Wierzytelności z dnia 19 lipca 2017 roku. Jako podstawę prawną cedowanej wierzytelności wskazano umowę na pozycjonowanie (...).pl z dnia 22 lipca 2015 roku. Cesja nr 145/02/2016 roku obejmowała wierzytelność z faktury VAT nr (...). Cesja nr 123/03/2016 roku obejmowała wierzytelność z faktury VAT nr (...). Cesja nr 140/04/2016 roku obejmowała wierzytelność z faktury VAT nr (...). Cesja nr 157/05/2016 roku obejmowała wierzytelność z faktury VAT nr (...). Cesja nr 66/06/2016 roku obejmowała wierzytelność z faktury VAT nr (...). Cesja nr 43/07/2016 roku obejmowała wierzytelność z faktury VAT nr (...). Przy umowach cesji nabywcę reprezentował pełnomocnik – A. R..

Dowód :

umowa cesji nr (...) – k. 38

umowa cesji nr (...) – k. 39

umowa cesji nr (...) – k. 40

umowa cesji nr (...) – k.41

umowa cesji nr (...) – k.42

umowa cesji nr (...) – k.43

zeznania świadka A. W. (1) k. 257-258

pełnomocnictwo k. 183

Pismem z dnia 13 stycznia 2017 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. wezwała A. G. do zapłaty łącznej kwoty 3392,40 zł wynikającej z wystawionych faktur VAT.

Dowód:

wezwanie do zapłaty z dnia 13 stycznia 2017 r. wraz z dowodem nadania k. 44-54

Pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. pełnomocnik A. G. poinformował powódkę, iż pozwana nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz powódki, nadto podniósł, iż pozwana zawarła umowę ze spółką (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J., a nie z powódką.

Dowód:

pismo z dnia 31 stycznia 2017 r. wraz z dowodem nadania k. 130-131

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie jest zasadne.

Powódka domagała się zapłaty za świadczone na rzecz pozwanej przez spółkę (...) sp. z o.o. sp. k. z siedziba w J. usługi, polegające na pozycjonowaniu strony internetowej pozwanej z określeniem promowanej frazy. Podstawą żądania są zatem przepisy art. 750 k.c. w zw. z art. 734 § 1 k.c., zgodnie z którymi do umów o świadczenie usług, nie uregulowanych odrębnymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, zaś przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie obowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Legitymację do dochodzenia roszczeń powódka wywodziła z umowy cesji. Zgodnie z art. 509 i 510 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania; wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Strona pozwana zakwestionowała skuteczność cesji, podnosząc, iż została ona zawarta przez osoby nie mające należytego umocowania. Jednakże w odpowiedzi na ten zarzut powódka przedstawiła pełnomocnictwo dla A. R., która zawierała umowy cesji jako pełnomocnik nabywcy. Uprawnienie do działania A. W. w imieniu zbywcy wynika zaś ze złożonego do akt odpisu KRS spółki www (poprzednio (...) One (...)). W świetle zeznań pozwanej nie budzi też wątpliwości samo zawarcie umowy – potwierdziła ona, że podpisała dokument umowy i przesłała skan spółce (...). Nawet jeśli sama nie otrzymała podpisanego egzemplarza umowy, nie było to konieczne, skoro żaden przepis nie nakazuje zawarcia tego typu umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nadto obowiązywanie umowy potwierdza też fakt późniejszego podpisania przez pozwaną aneksu do umowy.

Jednakże w ocenie Sądu skuteczne są zarzuty dotyczące wypowiedzenia umowy. Zastosowanie ma tu. art. 746 § 3 k.c., zgodnie z którym nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. W niniejszej sprawie umowa zawarta na czas oznaczony przewiduje jednostronne uprawnienie dla zleceniobiorcy do jej wypowiedzenia w razie, gdy zleceniodawca nie reguluje wynagrodzenia. Kwestia uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów dla zleceniodawcy nie została uregulowana, ale powinna być oceniana symetrycznie – skoro zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę z ważnego powodu, jakim jest brak płatności wynagrodzenia, takie samo uprawnienie musi przysługiwać zleceniodawcy. Ponadto w sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 7 tej ustawy usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy m. in. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Komentarz do tego przepisu ustawy autorstwa J. G. (red.), K. K.-B. K., A. M. i M. Ś. wydawnictwa Oficyna z 2009 r. zawiera następujący wywód co do tego przepisu:

„Pojęcie korzystania z usługi nie zostało zdefiniowane w ustawie. Charakter niematerialny usługi powoduje wyłączenie stosowania art. 140 k.c. przez wzgląd na art. 45 k.c. Jednak kontekst zaproponowany przez ustawodawcę wprost nasuwa konieczność przyjęcia, iż mamy do czynienia (w granicach zawartej pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą umowy) ze świadczeniem, do którego znajdują zastosowanie (w zakresie treści umowy) art. 750 i 746 oraz art. 354 i 355 k.c. w ten sposób, iż uprawnienie usługobiorcy do korzystania z usługi kształtowane jest a contrario do obowiązków usługodawcy powinności świadczenia. O podzielności lub niepodzielności świadczenia decydują okoliczności odnoszące się do samej usługi, ustawodawca nie sprecyzował również, czy zaprzestanie korzystania jest równoznaczne z wypowiedzeniem. Należy przyjąć, iż kwestie te winna regulować umowa i regulamin, o którym mowa w art. 8 u.ś.u.d.e., w razie zaś wątpliwości należy traktować zaprzestanie korzystania, w każdym czasie, za równoważne wypowiedzeniu. Usługobiorca może więc na bazie art. 746 k.c. wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy. W razie usługi odpłatnej obowiązany jest uiścić usługodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. W konsekwencji - mimo braku uregulowania tej kwestii wprost w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną - usługodawca (z braku innych postanowień pomiędzy stronami) również może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, usługodawca jest odpowiedzialny za szkodę. Powyższy pogląd znajduje uzasadnienie w art. 746 § 2 k.c., wyraźnie stanowiącym, iż nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.”

Powyższe prowadzi do wniosku, iż poprzedniczka prawna powódki, otrzymując pismo z 15.01.2016 r. (wypowiedzenie) – a jego otrzymanie nie było kwestionowane - obowiązana była w oparciu o zacytowane przepisy potraktować je jako wolę zaprzestania korzystania przez pozwaną z usługi i zaprzestać jej świadczenia. Skoro zaś wynagrodzenie należało się za wynik pozycjonowania, to żadne wynagrodzenie po dniu wypowiedzenia spółce (...) nie przysługiwało.

Trzeba przy tym podkreślić, że pozwana podała ważny powód wypowiedzenia umowy i wykazała go swoimi zeznaniami, a powód ten należy uznać za obiektywnie uzasadniony – było to wykonywanie umowy w sposób niezgodny z wolą pozwanej co do słów kluczowych, mimo, iż w słowniku umowy wyraźnie wskazano, iż słowa kluczowe mają to być słowa wybrane przez zamawiającego. Wprawdzie pozwana podpisała umowę na określone frazy, jednakże z jej zeznań i wydruków odpowiedzi na maile wynika, że jej próby zmiany fraz wskazanych pierwotnie były przez poprzednika prawnego powódki ignorowane. Taki brak współpracy przy wykonywaniu umowy należy uznać za ważny powód, usprawiedliwiający wypowiedzenie umowy.

Ponieważ umowa została wypowiedziana w styczniu 2016 r., a powódka kilkukrotnie w procesie podkreśliła, że domaga się wynagrodzenia poczynając od lutego 2016 r., powództwo podlegało oddaleniu w całości, bez konieczności sprawdzania, czy wyniki pozycjonowania wskazane w raportach załączonych do faktur odzwierciedlają faktyczną pozycję strony pozwanej w wyszukiwarce po wpisaniu zadanych słów kluczowych. Z tego względu oddalony został wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Stan faktyczny ustalono w oparciu o dokumenty złożone przez strony do akt sprawy oraz zeznania przesłuchanych osób.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c. oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Wójcik-Wojnowska
Data wytworzenia informacji: