Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1043/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2018-02-09

Sygn. akt I ACa 1043/17

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Anna Kowacz-Braun

Sędziowie:

SSA Jerzy Bess (spr.)

SSA Józef Wąsik

Protokolant:

st. sekr. sądowy Urszula Kłosińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2018 r. w Krakowie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko V. N.

o separację

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 7 marca 2017 r. sygn. akt XI C 1905/16

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić apelację;

2.  przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Krakowie na rzecz adwokat S. Ż. kwotę 332,10 zł, w tym 62,10 zł podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

SSA Jerzy Bess SSA Anna Kowacz-Braun SSA Józef Wąsik

Sygn. akt I ACa 1043/17

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Krakowie zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. sygn. akt XI C 1905/16:

I.  orzekł separację małżeństwa powódki A. K. i pozwanego V. N. – z winy pozwanego V. N.;

II.  nie orzekł o sposobie korzystania przez strony z mieszkania;

III.  przyznał adwokatowi S. Ż. z sum budżetowych Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwocie 360 zł powiększone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce A. K. z urzędu;

IV.  nakazał ściągnąć od pozwanego V. N. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 960 zł tytułem kosztów postępowania.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowy wyjaśnił, że pozostawił wniosek powódki o podział majątku wspólnego stron bez rozpoznania, a to z uwagi na brak stanowiska w tej kwestii przez pozwanego, a nadto ze względu na okoliczność, iż nieruchomość, która miała zostać objęta podziałem zgodnie z odpisem zwykłym księgi wieczystej nr (...) stanowi osobisty majątek pozwanego.

Powódka zaskarżyła wyrok w części poprzez pozostawienie wniosku powódki o podział majątku wspólnego bez rozpoznania, zarzucając:

naruszenie prawa materialnego w postaci art. 58 § 3 k.r.o. w zw. z art. 45 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. w zw. z art. 210 § 1 k.c. w zw. z art. 212 k.c. w zw. z naruszeniem przepisów postępowania art. 687 k.p.c.

Wskazując na powyższe zarzuty powódka wniosła o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku poprzez dokonanie podziału majątku wspólnego stron zgodnie z wnioskiem powódki

2.  oraz przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika powódki z urzędu kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Pozwany wniósł o procedowanie pod jego nieobecność. Natomiast nie odniósł się do zasadności wniesionej apelacji.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja podlega odrzuceniu wobec faktu, że została wniesiona od nieistniejącej części rozstrzygnięcia. Zaznaczyć bowiem należy, że zaskarżony wyrok nie zawiera wyrzeczenia w przedmiocie wniosku powódki o podział majątku wspólnego stron.

Dlatego też Sąd Apelacyjny orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia na mocy art. 373 k.p.c.

Jedynie na marginesie należy zauważyć, że orzeczenie o pozostawieniu wniosku powódki o podział majątku wspólnego stron bez rozpoznania zostało zawarte w postanowieniu Sądu I instancji, wydanym w dniu 7 marca 2017 r. Postanowienie to, jako niezaskarżalne, trafnie zostało zawarte przez Sąd I instancji w protokole rozprawy z dnia 7 marca 2017 r.

Tak więc nawet w wypadku zaskarżenia tego rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu z dnia 7 marca 2017 r., zażalenie na to postanowienie podlegałoby odrzuceniu na mocy art. 370 k.p.c., jako niedopuszczalne.

Zgodnie bowiem z art. 58 § 3 k.r.o. w sprawie o rozwód, czy też w sprawie o separację w zw. z art. 61 1 § 1 k.r.o., na mocy którego przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 58 k.r.o., na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Tak więc kwestia objęcie tego wniosku rozpoznaniem pozostaje w dyskrecjonalnej kompetencji sądu w sprawie o rozwód, czy też o separację, a decyzja o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania jest niezaskarżalna, zaś wniesiony środek zaskarżenia od takiego rozstrzygnięcia podlega odrzuceniu na mocy art. 370 k.p.c. jako niedopuszczalny.

O wynagrodzeniu za pomoc prawną udzieloną powódce w postępowaniu apelacyjnym orzeczono jak w pkt 2 sentencji zgodnie z § 4 ust 1, § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Określenie wysokości wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu wg stawki określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 właściwej w sprawie o rozwód i o separację, a nie wg stawki z § 10 ust. 2 w/w rozporządzenia wynika z faktu, że przedmiotowy wyrok zawiera jedynie rozstrzygnięcia co do żądania separacji, natomiast nie zawiera rozstrzygnięcia w zakresie roszczenia przewidzianego w art. 58§ 3 k.r.o.

SSA Jerzy Bess SSA Anna Kowacz Braun SSA Józef Wąsik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bartkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Kowacz-Braun,  Józef Wąsik
Data wytworzenia informacji: