Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV RC 259/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2016-10-10

Sygn. akt IV R C 259/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobiech

Protokolant: Ewelina Pieszczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Gdańsku na rozprawie

sprawy

z powództwa M. K.

przeciwko K. D. (1)

o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

1.  ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda M. K. na rzecz pozwanej K. D. (1) (nazwisko rodowe L.) wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 14 lutego 2000 roku wydanego w sprawie o sygn. akt III RC 704/99 wygasł w dniu 15 kwietnia 2016 roku,

2.  odstępuje od obciążania pozwanej kosztami postępowania w sprawie.

Sygn. akt IV R C 259/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data nadania pozwu w urzędzie pocztowym) powód M. K. wystąpił o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej K. D. (1) wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 14.02.2000 roku w sprawie III R C 704/99 z dniem wniesienia pozwu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest zobligowany płacić na rzecz pozwanej alimenty w wysokości 180 zł miesięcznie. Pozwana w 2009 roku osiągnęła pełnoletniość, usamodzielniła się, wyszła za mąż. Powód podał, że obowiązek alimentacyjny męża pozwanej wyprzedza obowiązek alimentacyjny powoda względem córki.

Na rozprawie w dniu 12.09.2016 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Potwierdziła, że wyszła za mąż, złożyła akt małżeństwa.

Wobec twierdzeń pozwanej Sąd pominął dowód z przesłuchania stron, gdyż okoliczności sprawy nie były sporne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

Wyrokiem z dnia 14.02.2000 roku w sprawie o sygn. akt III R C 704/99 Sąd Rejonowy w Kwidzynie podwyższył alimenty do kwoty po 180 zł od pozwanego M. K. na rzecz małoletniej K. L.. Małoletnia w dacie wydania wyroku była uczennicą klasy trzeciej szkoły podstawowej. Małoletnia mieszkała z matką A. L. oraz bratem w wieku 15 lat. Miesięczny koszt utrzymania pozwanej wynosił 300 zł miesięcznie.

M. K. był rencistą II grupy, utrzymywał sie z renty w wysokości 420 zł brutto. Powód był niezdolny do pracy, chorował na jaskrę obu oczu, padaczkę. Na leki wydawał 80-100 zł miesięcznie. Mieszkał w mieszkaniu mieszczącym się w parafii.

Dowód: akta sprawy III R C 704/99 Sądu Rejonowego w Kwidzynie: wyrok k. 42, protokół k. k.36-37.

Obecnie pozwana ma niespełna 25 lat. W dniu 13.09.2014 roku zawarła związek małżeński z K. D. (2). Pozwana nosi nazwisko D.. Pozwana ma dziecko w wieku trzech lat, niepełnosprawne. Pozwana mieszka z mężem i dzieckiem. Pozwana w marcu 2016 roku ukończyła studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole (...) w G.. Zajęcia odbywały się w trybie zaocznym, 2-3 razy w miesiącu od soboty do niedzieli. Nauka była odpłatna, czesne wynosiło 540 zł miesięcznie. Od października 2016 roku pozwana zamierzała rozpocząć studia magisterskie na tej samej uczelni, w tym samym trybie.

Mąż pozwanej zarabia 2500 zł miesięcznie, pracuje jako przedstawiciel handlowy, z zawodu jest mechanikiem samochodowym (okoliczności niesporne).

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie twierdzeń pozwanej, które z uwagi na treść pozwu Sąd uznał za niesporne w sprawie. Powód podnosił w pozwie, iż podstawą jego żądania jest fakt zamążpójścia pozwanej, i przejęcia przez jej męża obowiązku alimentacyjnego wobec niej.

Z uwagi na to, że pozwana potwierdziła twierdzenia pozwu Sąd uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego, w szczególności by przesłuchiwać strony, gdyż istotne okoliczności w sprawie zostały przez pozwaną przyznane.

Oceniając zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy Sąd uznał, iż istnieje podstawa do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powoda M. K. wobec pozwanej K. D. (1) od dnia wniesienia pozwu.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka statuuje art. 133 § 1 kro. Zgodnie z treścią tego artykułu rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka decyduje kryterium osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Obowiązek ten nie jest zatem ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletniości. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie.

Oceniając argumenty podnoszone przez powoda należało w niniejszym postępowaniu ustalić czy pozwana jest osobą samodzielną, czy może się ona sama utrzymać, czy też nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, jednakże obowiązek alimentacyjny wobec niej spoczywa na innej, niż powód osobie.

W ocenie Sądu pozwana jest osobą samodzielną, będącą w stanie się samodzielnie utrzymać. Wprawdzie pozwana studiuje, jednakże są to studia zaoczne, które nie uniemożliwiają jej podjęcie pracy zawodowej. Pozwana przebywa na uczelni od czterech do sześciu dni w miesiącu, tak więc ma możliwości podjęcia pracy zawodowej. Pozwana wyszła za mąż, ma dziecko, do utrzymania którego jest sama zobowiązana.

Obowiązek utrzymywania pozwanej przez jej męża wynika z art. 27 kro, z którego wynika że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny którą przez swój związek założyli.

Z art. 130 kro wynika, że obowiązek alimentacyjny małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. Jeżeli więc obowiązek alimentacyjny małżonka wobec swojego byłego współmałżonka obciąża go przed innymi krewnymi, to tym bardziej obowiązek taki wyprzedza w sytuacji, gdy małżeństwo istnieje.

Mając więc na uwadze powyższe Sąd na mocy art. 133 § 1 i § 3 kro orzekł jak w pkt 1 wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Stawicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Sobiech
Data wytworzenia informacji: