Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 634/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2017-09-29

Sygn. akt I ACz 634/17

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2017 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Gawinek

Sędziowie: SSA Agnieszka Bednarek- Moraś

SSA Krzysztof Górski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. R.

przeciwko J. K.

o ochronę dóbr osobistych

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie z dnia 31 maja 2017 r.

sygn. akt I C 229/17

postanawia:

oddalić zażalenie .

Krzysztof Górski Małgorzata Gawinek Agnieszka Bednarek – Moraś

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie z dnia 31 maja 2017 r. zarządzono zwrot pozwu.

Uzasadniając powyższe zarządzenie Przewodniczący wskazał, że powód wnosząc pozew przeciwko J. K. wskazał w nim jako adres pozwanego ul. (...) (...)-(...) W.. Pismem z 18 maja 2017 r. wezwano powoda do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez podanie dokładnego adresu pozwanego - w terminie 7 dni - pod rygorem zwrotu pozwu. W odpowiedzi na wezwanie sądu powód w zakreślonym terminie podał jako adres pozwanego Aleje (...) w W.. Nadto pismem z 23 maja 2017r. oznaczonym jako pismo uzupełniające, podał jako adres domowy pozwanego ulicę (...) w W..

W ocenie Przewodniczącego powód nie uzupełnił braku formalnego pozwu w postaci adresu zamieszkania pozwanego, albowiem takim adresem nie jest ani adres biura poselskiego pozwanego, który jest posłem ani adres siedziby partii politycznej (...) - przy ulicy (...) w W., której prezesem jest pozwany J. K.. Zwrócono przy tym uwagę, że nie jest uzupełnieniem braku formalnego pozwu podanie adresu zakładu pracy (aktualnego czy dawnego), w którym pozwany jest/był zatrudniony, gdyż czynność taka nie stanowi spełnienia wymogu formalnego pozwu, o którym mowa w przepisie art. 126 § 2 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c.

Przewodniczący podkreślił przy tym, że niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu, co w konsekwencji stanowi podstawę zwrotu pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł powód, zaskarżając je w całości. Jednocześnie skarżący podniósł, że wbrew stanowisku wyrażonym w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia, podał on adres zamieszkania pozwanego i jego nim ul. (...) (...)-(...) W..

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda okazało się nieuzasadnione.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Natomiast stosownie do treści przepisu art. 130 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym (§ 1 przywołanego artykułu). Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie (§ 2 ).

Wbrew stanowisku skarżącego pozew z dnia 16 maja 2017 roku uzupełniony pismami z dnia 22 maja 2017 roku oraz 23 maja 2017 roku nadal nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w cytowanym wyżej art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c.

Wobec niewskazania adresu miejsca zamieszkania pozwanego zasadnie zarządzeniem z dnia 16 maja 2017 roku wezwano powoda do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez podanie dokładnego adresu (podano jedynie ulicę bez numeru budynku) – w terminie 7 dni – pod rygorem zwrotu pozwu. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone powodowi w dniu 19 maja 2017 roku, zatem termin do poprawienia braków formalnych pozwu upłynął z końcem dnia 26 maja 2017 roku. Odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu, we wskazanym powyżej zakresie, powód w piśmie z dnia 22 maja 2017 roku wskazał, że adres pozwanego to Al. (...), (...)-(...) W.. Natomiast w piśmie z dnia 23 maja 2017 roku wskazał, że adres zamieszkania pozwanego to ul. (...), (...)-(...) W.. Dane te powód miał uzyskać wskutek „wnikliwego przeszukiwania Internetu”. Powód stwierdził zarazem, że adres przy Al. (...) nie jest adresem miejsca zamieszkania pozwanego (jest adresem biura).

W tym świetle trafnie wywodzi Sąd Okręgowy, że błędne jest twierdzenie powoda, iż adresem zamieszkania pozwanego J. K. jest adres wskazany w piśmie z dnia 23 maja 2017 roku. Sąd Okręgowy wskazał, że przy ul. (...) w W. znajduje się jedynie siedziba (biuro) partii politycznej, której członkiem jest pozwany. Wynika to wprost z informacji zawartych na stronie internetowej tej partii.

Dodać należy, że z informacji internetowych wynika, iż budynek wskazany przez powoda jest w istocie biurowcem, a adres wskazany przez powoda jest zarazem adresem szeregu instytucji i firm posiadających w tym budynku swoje biura. Brak jest jednocześnie jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, by pozwany zamieszkiwał pod adresem siedziby partii politycznej. W świetle powszechnie dostępnych danych Przewodniczący w Sądzie I instancji ocenił więc prawidłowo kwestię poprawności wskazania adresu miejsca zamieszkania pozwanego.

W zażaleniu nie podważono w żaden sposób stanowiska zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia a sprowadzającego się do stwierdzenia, że adres wskazany przez powoda jest adresem siedziby partii politycznej. W szczególności powód nie wskazał żadnego źródła, które uzasadniałoby jego powtarzane w zażaleniu twierdzenie, że adres siedziby partii politycznej jest zarazem adresem miejsca zamieszkania pozwanego.

Przypomnieć należy, ze norma art. 126 k.p.c. wyraźnie wymaga wskazania adresu miejsca zamieszkania. Wielokrotnie podkreślano w judykaturze, że obowiązku wskazania adresu miejsca zamieszkania nie uchyla (nie wyłącza) wskazanie adresu miejsca pracy strony pozwanej (por. zwłaszcza wywody zawarte w uzasadnieniu uchwały SN III CZP 43/14 cytowanej w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Dotyczy to niewątpliwie także osób publicznych. Podkreśla się zwłaszcza znaczenie prawidłowego wskazania adresu miejsca zamieszkania np. dla określenia właściwości sądu, zindywidualizowania stron procesu, czy wreszcie zapewnienia praw pozwanego, związanych z udziałem w sprawie (w tym zwłaszcza ustalenia skuteczności doręczeń kierowanych do niego pism sądowych). Zarazem wyjaśnia się, że wobec możliwości uzyskania (pod kontrolą sądów administracyjnych) dostępu do danych meldunkowych przez osoby wykazujące interes prawny (obecnie np. na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657) wymóg wskazania adresu miejsca zamieszkania nie jest też wymogiem nieproporcjonalnym – nadmiernie ograniczającym prawo powoda do sądu.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowił jak w sentencji.

Krzysztof Górski Małgorzata Gawinek Agnieszka Bednarek – Moraś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gawinek,  Agnieszka Bednarek-Moraś
Data wytworzenia informacji: