Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 2495/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2017-01-19

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Grzegorz Krężołek

Sędziowie:SASławomir Jamróg

SO (del.) Beata Kurdziel (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. Ś.

przeciwko R. Ś.

o rozwód

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 21 października 2016r., sygn. akt I C 1728/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 października 2016r. wydanym w sprawie z powództwa

J. Ś. przeciwko R. Ś. o rozwód Sąd Okręgowy w

Kielcach zawiesił postępowanie w sprawie.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że powódka w pozwie o rozwód,

wniesionym przeciwko R. Ś., wskazała, że obecny adres zamieszkania

pozwanego to ul.(...) P.. Przesyłka przesłana do pozwanego na

powyższy adres została zwrócona z adnotacją, iż „adresat wyprowadził się nie podając

adresu”. Zarządzeniem z dnia 7 października 2016r. powódka została zobowiązana do

wskazania w terminie 14 dni adresu pozwanego (miejsca pobytu) pod rygorem zawieszenia

postępowania. W piśmie z dnia 17 października 2016r. powódka wskazała, że nie zna

obecnego adresu pozwanego i nie jest w stanie podać, gdzie pozwany przebywa.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią przepisu art. 177§ 1 pkt 6 k.p.c. sąd może

zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli w skutek niewskazania przez powoda w

wyznaczonym terminie adresu pozwanego nie można nadać sprawie dalszego biegu. Wobec

faktu, że brak aktualnego adresu pozwanego uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu,

na podstawie art.l77§l pkt 6 k.p.c. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła powódka J. Ś.,

domagając się jego uchylenia. Wskazała, że pozwany zamieszkuje pod adresem ul. (...)

(...) P. i nie jest prawdą, że się wyprowadził. Podała, że z tego, co wie,

pozwany tam miał zameldowanie i tam przebywa. Z ostrożności procesowej powódka

wniosła o ustanowienie kuratora dla pozwanego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 187 §1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma

procesowego, a zatem w myśl art. 127§2 k.p.c. - w związku z faktem, iż pozew jest

pierwszym pismem w sprawie - zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania stron. Miejsce

zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.

25 k.c.). Jak wynika z treści pozwu złożonego w niniejszej sprawie przez powódkę, jako adres

zamieszkania pozwanego wskazana została ul. (...) P..

Korespondencja sądowa przesłana do pozwanego na ww. adres - tak jak zaznaczył to Sąd

Okręgowy - została zwrócona z adnotacją, iż adresat wyprowadził się. Z powyższego wynika

zatem, iż adres wskazany przez powódkę nie jest aktualnym adresem zamieszkania R.

Ś.. Zaznaczyć należy, iż twierdzenia powódki, zgodnie z którymi pozwany nadal

przebywa pod wskazanym adresem pozostają w sprzeczności z adnotacją doręczyciela.

Wobec powyższego, skoro na wezwanie Sądu powódka nie wskazała w wyznaczonym

terminie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, zasadnie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6

pkt 6 k.p.c.
postępowanie w sprawie zostało zawieszone. Nadanie sprawie dalszego biegu nie

jest bowiem możliwe.

Odnosząc się do złożonego na etapie postępowania zażaleniowego wniosku o ustanowienie

kuratora dla pozwanego, wskazać należy, iż wniosek ten winien zostać rozpoznany przez Sąd

Okręgowy. W razie stwierdzenia spełnienia przesłanek z art. 144 k.p.c., skutkujących

ustanowieniem kuratora, zawieszone postępowanie w sprawie zostanie podjęte.

Wobec powyższego, zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie 385 k.p.c. w

zw. z art. 397§2 k.p.c.

SSO ( del.) Beata Kurdziel SSA Grzegorz Krężołek SSA Sławomir Jamróg

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz KrężołekSędziowieSASławomir Jamróg
Data wytworzenia informacji: