Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 566/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łęczycy z 2016-07-27

Sygn. akt I C. 566/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2016r.

Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Grzegorz Manista

Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Retkowska

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016r., w Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)z siedzibą we W.

przeciwko J. R.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 566/15

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015r. (...) z siedzibą we W., wniósł przeciwko J. R. pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 548,47zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty / d. k. 2 – wydruk pierwszej strony akt VI Nc-e 1579325/15 Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, k. 2verte - 5 – wydruk pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym /.

Postanowieniem z dnia 14 września 2015r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Łęczycy / d. k. 5verte – wydruk postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 14 września 2015r., sygn. akt VI Nc-e 1579325/15 /.

Pozwana J. R. nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie, podnosząc, iż nie zawierała umowy pożyczki z firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. / k. 53 – protokół rozprawy z dnia 20 maja 2016r. /.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 5 maja 2014r. została zawarta pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. a osobą fizyczną, posługującą się numerem PESEL (...), umowa pożyczki przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, na kwotę 500zł, na okres 6 miesięcy, z miesięczną ratą w wysokości 125zł i datą zapadalności pierwszej raty z dniem 5 czerwca 2014r. / d. k. 30 – 35 – umowa ramowa pożyczki wraz z harmonogramem spłat /.

Kwota udzielonej pożyczki w wysokości 500zł została przelana na rachunek bankowy o numerze – (...), na dane adresowe rachunku przeciwstawnego, tj. J. R., ul. (...), (...)-(...) W. / d. k. 36 – wydruk potwierdzający przelew /.

W dniu 4 grudnia 2014r. we W. doszło do zawarcia umowy przelewu wierzytelności pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. a (...) z siedzibą we W.. Na mocy powyżej umowy powód nabył wierzytelność, wynikającą z umowy pożyczki, zawartej w dniu 5 maja 2014r. / d. k. 17 – 20 – umowa przelewu wierzytelności, k. 21 – aneks nr (...) do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 4 grudnia 2014 roku, k. 22 – wyciąg elektronicznego załącznika do umowy cesji /.

W dniu 27 lipca 2015r. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wysłał na adres, jaki wskazano przy zawieraniu umowy pożyczki tj. J. R., ul. (...), (...)-(...) W., pismo, informujące o nie uregulowanych zaległościach z tytułu umowy pożyczki i wezwał do spłaty kwoty 1.042,73zł do dnia 3 sierpnia 2015r. / d. k. 23 – pismo (...) z siedzibą we W. do J. R. z dnia 27 lipca 2015r. /.

Pozwana J. R. nie figurowała w rejestrze aktualnych i byłych mieszkańców (...), nigdy nie była zameldowana w miejscowości W. przy ul. (...). Od 1952 roku pozwana nieprzerwanie mieszka w Ł.. J. R. nie korzysta z usług internetowych, ma jeden rachunek bankowy, prowadzony przez (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.. Numer telefonu komórkowego na umowie pożyczki nie jest tożsamy z numerem telefonu komórkowego, jakim posługuje się i posługiwała pozwana J. R. / d. k. 61 – pismo Urzędu Gminy W. z dnia 1 czerwca 2016r., e – protokół rozprawy z dnia 27 lipca 2016r. - 00:04:00 w zw. z k. 53 – 54 – zeznania pozwanej J. R. /.

W dniu 7 września 2015r. J. R. złożyła zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę oszustwa, polegającego na zajęciu należącego do niej rachunku bankowego, w tym pieniędzy w kwocie 1.726,23zł na spłatę kredytu zaciągniętego na nazwisko J. R., który to kredyt został uruchomiony za pośrednictwem internetu w firmie (...) / d. k. 39 – kserokopia zaświadczenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. z dnia 8 września 2015r. /.

W dniu 15 marca 2004r., na nazwisko J. R., został wydany dowód osobisty nr (...), z datą ważności do dnia 15 marca 2014r. Obecnie pozwana posługuje się dowodem osobistym (...), wydanym przez Burmistrza Miasta Ł. w dniu 8 maja 2014r. / d. k. 60 – pismo Urzędu Miejskiego w Ł. z dnia 30 maja 2016r., k. 53 – protokół rozprawy z dnia 20 maja 2016r. /.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów, w postaci zeznań pozwanej J. R. / e – protokół rozprawy z dnia 27 lipca 2016r. -00:04:00 w zw. z k. 53 – 54 / oraz dowodów z dokumentów.

Sąd dał wiarę zeznaniom pozwanej J. R., gdyż były logiczne, konsekwentne, spójne i miały swoje potwierdzenie w pozostałych dowodach zgromadzonych w aktach sprawy.

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów zgromadzone w aktach sprawy, albowiem, w ocenie Sądu, w toku postępowania nie ujawniła się żadna okoliczność, która podważyłaby wiarygodność tych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 509§1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią / przelew / chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki / art. 509§2 k.c. /.

Przelew jest umową, z mocy, której wierzyciel-cedent przenosi na nabywcę-cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Zgoda dłużnika na jej zawarcie jest potrzebna tylko wtedy, gdy w umowie łączącej wierzyciela z dłużnikiem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią.

Skutek przelewu polega na tym, że zmieniają się jedynie osoby stosunku zobowiązaniowego, a poza tym pozostaje on taki, jaki istniał przed dokonaniem przelewu. W następstwie przelewu, zatem nie może pogorszyć się sytuacja dłużnika. Dlatego przepis art. 513§1 k.c. przyznaje dłużnikowi prawo zgłaszania wobec nabywcy wierzytelności wszelkich zarzutów, jakie przysługiwały mu przeciwko zbywcy. Zarzuty te jednak - poza zarzutem potrącenia - mogą dotyczyć wyłącznie czynności prawnych i zdarzeń, które nastąpiły do chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Mogą to być zarzuty związane ze źródłem powstania zobowiązania, np. dotyczące wad oświadczenia woli, jak również zarzuty dotyczące czynności prawnych czy też działań i zdarzeń późniejszych, np. dotyczących odroczenia terminu świadczenia, przedawnienia, niewykonania świadczenia wzajemnego.

Legitymacja procesowa to materialne uprawnienie do występowania w konkretnym procesie cywilnym w charakterze strony procesowej, szczególne uprawnienie wynikające z określonej sytuacji materialno prawnej. Jest to uprawnienie do poszukiwania ochrony prawnej w konkretnej sprawie, to znaczy, że osoba fizyczna lub osoba prawna może występować w roli powoda lub pozwanego.

Rozróżniana jest legitymacja procesowa czynna i bierna. Pierwsza dotyczy strony powodowej i oznacza uprawnienie do wszczęcia i prowadzenia procesu, druga dotyczy strony pozwanej i uzasadnia występowanie w procesie w charakterze pozwanego.

Wobec tego, że legitymacja procesowa stanowi przesłankę materialno-prawną, sąd dokonuje oceny w zakresie jej istnienia w chwili orzekania, co do istoty sprawy. Brak legitymacji procesowej zarówno czynnej, jak i biernej skutkuje oddaleniem powództwa.

W przedmiotowej sprawie powód (...)z siedzibą we W. nabył wierzytelność od (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W.. Stroną umowy pożyczki z dnia 5 maja 2014r. była osoba, która w nieuprawniony sposób użyła danych J. R.. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. przelała na wskazany rachunek bankowy kwotę 500zł.

Kwestią kluczową w niniejszej sprawie było ustalenie, iż pozwana nie zawarła umowy pożyczki, co było zarzutem podnoszonym przez pozwaną w toku całego postępowania.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe oraz analiza dokumentów, załączonych przez stronę powodową, skutkuje tym, iż można jednoznacznie stwierdzić, że w rozpoznawanej sprawie pozwana nie była stroną umowy pożyczki, zawartej w dniu 5 maja 2014r. Wprawdzie przy jej zawarciu posłużono numerem PESEL pozwanej J. R., lecz wskazane miejsce zamieszkania nie odpowiada miejscu zamieszkania pozwanej. Pozwana J. R. nigdy nie mieszkała w W.. Kwota pożyczki została przelana na konto, którego posiadaczem nie była pozwana. W dacie zawarcia umowy pożyczki dowód osobisty nr (...)utracił ważność z dniem 15 marca 2014r. Nie jest zgodny także numer telefonu komórkowego, wskazany na umowie pożyczki i jej załącznikach z faktycznymi numerami telefonów, jakimi posługiwała się i posługuje pozwana.

W realiach rozpoznawanej sprawy, Sąd uznał, iż strona pozwana wykazała, że nie była stroną umowy pożyczki będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Umowy zawierane za pomocą środków porozumiewania się na odległość winny wymagać szczegółowej, wnikliwej weryfikacji i taka weryfikacja dokonana w przedmiotowej sprawie prowadzi do wniosku, że stroną umowy pożyczki nie była pozwana.

Mając powyższe na uwadze przedstawione powyżej okoliczności należy uznać, iż pozwana J. R. nie był stroną stosunku zobowiązaniowego – Ramowej umowy pożyczki zawartej, w dniu 5 maja 2014r., pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. a osobą fizyczną, posługującą się numerem PESEL (...). Stroną umowy była osoba, która posługiwała się danymi osobowymi J. R..

Dlatego też, w realiach rozpoznawanej sprawy, Sąd uznał, iż występuje brak legitymacji procesowej biernej i powództwo podlega oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Mikulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łęczycy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Manista
Data wytworzenia informacji: