Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1109/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2021-02-25

T., 17 lutego 2021 r.

Sygn. akt II K 1109/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czarciński

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zielińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku L. B.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9.12.2020 r. i 03.02.2021 r. w T.

sprawyK. N. (1)

urodzonej (...) w T.

córki M. i J. z d. K.

oskarżonej o to, że:

w dniu 7 września 2019 r. w T. po uprzednim uzyskaniu w nieustalony sposób zdjęcia strony (...) (...) w S. o nr (...) z danymi osobowymi słuchaczy (...) w S. zawierającej wpisy z dnia 23 i 24 sierpnia 2019 roku bez uprawnienia dokonała przetwarzania danych osobowych słuchaczy kursu podstawowego (...) w S. poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości (...) wymienionego zdjęcia K. K. (1),

- tj. o czyn z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

o r z e k a :

I.  przyjmując, iż czyn oskarżonej K. N. (1) polegający na tym, że w dniu 7 września 2019 r. w T. po uprzednim uzyskaniu w nieustalony sposób zdjęcia strony (...) (...) (...) w S. o nr (...) z danymi osobowymi słuchaczy(...) w S. zawierającej wpisy z dnia 23 i 24 sierpnia 2019 roku bez uprawnienia dokonała przetwarzania danych osobowych słuchaczy kursu podstawowego (...) w S. poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości (...) wymienionego zdjęcia K. K. (1) czym działała na szkodę M. K. (1), M. M. (1), D. M., P. P., M. J. i W. G. wyczerpał znamiona występku określonego w art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonej na okres 1 (jednego) roku tytułem próby,

II.  na podstawie art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżoną do zapłaty na rzecz M. K. (1) kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem nawiązki,

III.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem opłaty oraz kwotę 491,12 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy) tytułem wydatków poniesionych od chwili wszczęcia postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1109/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. N. (1)

w dniu 7 września 2019 r. w T. po uprzednim uzyskaniu w nieustalony sposób zdjęcia strony(...) (...)w S. o nr (...)z danymi osobowymi słuchaczy (...) w S. zawierającej wpisy z dnia 23 i 24 sierpnia 2019 roku bez uprawnienia dokonała przetwarzania danych osobowych słuchaczy kursu podstawowego (...) w S. poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości (...) wymienionego zdjęcia K. K. (1) czym działała na szkodę M. K. (1), M. M. (1), D. M., P. P., M. J. i W. G.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. K. (1) jest(...). W 2019 roku odbywała kurs podstawowy w (...) w S.. W tym samym czasie uczestnikiem kursu była również A. N.. Uczestnicy kursu odnotowują każdy fakt wyjścia z budynku szkoły w "książce wychodzących". Nieustalona osoba w okresie między 24 sierpnia 2019 roku a 7 września 201roku wykonała zdjęcie jednej z kart książki wychodzących (...) szkoły o nr (...). Na karcie tej znajdowały się imiona i nazwiska słuchaczy - tj. M. K. (1), M. M. (1), D. M., P. P., M. J. i W. G.. Wykonane zdjęcie karty książki zostało w dniu 7 września 2019 roku przesłane z telefonu komórkowego należącego do K. N. (1) o nr (...) w formie wiadomości (...) na numer (...) należący do K. K. (1), który był w tym czasie partnerem M. K. (1). W dniu wysłania wiadomości K. N. (1) była w T. u swoich rodziców na ul. (...). Poza zdjęciem z telefonu K. N. (1) wysłano wiadomości SMS, w których sugerowano, że M. K. (1) wychodzi z kompanii z innymi mężczyznami.

Na zdjęciu przesłanym K. K. (1) widnieją imiona i nazwiska, stopnie oraz daty wyjścia i powrotu do szkoły uczestników kursu.

W dniu 7 września 2019 roku K. N. (1) w godzinach 11-15 przebywała u kosmetyczki A. Ż. na ul. (...).

W godzinach 10.32 do 13.04 telefon komórkowy (...) należący do A. N. logował się w S..

wyjaśnienia K. N.

156-157,170-172,225

zeznanie M. K.

25-27,85-86,226

zeznanie K. K.

35-36,235

zeznanie M. M.

21-22,236

zeznanie C. R.

175-178, 236

zeznanie A. Ż.

237

wydruk wiadomości

5-8

wydruk książki wyjść

9-10

protokół oględzin rzeczy

31-33, 37-38, 126-127

pismo (...)

62-73

pismo (...) w W.

89

pismo (...) w S.

105-107

wydruk logowań

111-122

K. N. (1) nie była karana sądownie.

karta karna

165

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia K. N.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonej były wiarygodne jedynie w części, w której potwierdzały, że to z jej telefonu została wysłana wiadomość (...) zawierając zdjęcie książki wyjść szkoły policji w S.. W tym bowiem zakresie są one zgodne z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie.

zeznanie M. K., K. K.

zeznania świadków są jasne, spójne i logiczne, świadkowie przedstawili znane im okoliczności związane z wiadomościami otrzymanymi z telefonu oskarżonej, sąd nie znalazł podstaw do ich kwestionowania

zeznanie M. M.

zeznania jasne i spójne, świadek przedstawił okoliczności związane z ujawnieniem wysłanego zdjęcia książki wyjść oraz wszczętą procedurą, brak było podstaw do ich kwestionowania

zeznanie C. R.

sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka, które są jasne, świadek potwierdził, że często kontaktował się z oskarżoną, razem pracują, przedstawił także okoliczności zdarzenia, jakie przekazał mu oskarżona, brak było podstaw do kwestionowania tych zeznań

zeznanie A. Ż.

brak podstaw do kwestionowania zeznań, świadek potwierdziła, że w dniu 7 września 2019 roku oskarżona korzystała z usług jej salonu kosmetycznego, nie potrafiła jednak powiedzieć czy będąc na miejscu oskarżona korzystała ze swojego telefonu komórkowego

wydruk wiadomości, wydruk książki wyjść, wydruk logowań, pismo (...) w W., pismo (...) w S., pismo(...)

dokumenty nie kwestionowane przez strony

protokół oględzin rzeczy, karta karna

dokumenty urzędowe

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia K. N.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w części w jakiej nie przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu i kwestionowała swoją winę albowiem w tym zakresie są one sprzeczne z innymi dowodami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia oskarżonej Sąd uznał za realizowaną przez nią linię obrony zmierzającą do umniejszenia winy lub uniknięcia odpowiedzialności karnej. W przedmiotowej sprawie nie ulega bowiem wątpliwości, że to z telefonu komórkowego oskarżonej wysłano zarówno wiadomość (...) ze zdjęciem książki wyjść jak i kilka wiadomości (...), ściśle powiązanych z wcześniejszą wiadomością, w ocenie Sądu nie sposób uznać, że wskazane wiadomości wysyłała babcia oskarżonej J. K. (1) (której zeznania są niewiarygodne) czy też małoletni syn oskarżonej.

Zeznanie J. K.

sąd nie dał wiary zeznaniom świadka J. K. (1) albowiem są one niejasne, niespójne i niezgodne z innymi dowodami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, zdaniem Sądu świadek przedstawiała wersję korzystną dla oskarżonej w poczuciu solidarności z wnuczką jednak przedstawiana przez nią wersją budzi poważne wątpliwości, świadek nie potrafiła dokładnie powiedzieć jaką wiadomość wysłała z telefonu wnuczki, ile ich wysłała, indagowana stwierdziła, że tylko jedną wiadomość, nie wiedziała kim jest K. K. (1), skąd miała do niego numer telefonu i dlaczego do niego wysłała zdjęcie książki wyjść. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wiadomość (...) była powiązana z wiadomością tekstową a kolejne wiadomości (...) stanowiły kontynuację wiadomości ze zdjęciem.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

K. N. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 107 ust. 1 u.o.d.o. przestępstwem jest przetwarzanie danych osobowych, choć ich przetwarzanie jest niedopuszczalne lub mimo braku upoważnienia do ich przetwarzania. Czynnością sprawczą jest więc samo przetwarzanie danych, niezależnie od tego, czy dla osoby, której takie dane dotyczą, wiąże się to z jakimikolwiek niekorzystnymi skutkami (przestępstwo formalne, bezskutkowe). Możliwe jest nawet, że osoba, której dane dotyczą, nie wie o tym, że jej dane są przetwarzane przez określoną osobę/określony podmiot pomimo braku podstawy prawnej albo przetwarzane są przez osobę, która nie legitymuje się właściwym upoważnieniem.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 (...)przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W związku z bezpośrednim stosowaniem (...) na terytorium Polski podana w (...) definicja przetwarzania danych osobowych pozostaje w pełni aktualna na gruncie art. 107 ust. 1 i 2. Oznacza to, że penalizacji na podstawie tego przepisu podlega wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z danymi osobowymi, w tym już samo ich przeglądanie lub pobieranie.

W przedmiotowej sprawie nie ulega żadnych wątpliwości, że informacje zawarte na stronie (...) (...)w S., które obejmuj a imiona, nazwiska, stopnie służbowe funkcjonariuszy Policji stanowią dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym czyn oskarżonej należało zakwalifikować jako występek z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Sąd skorzystał z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego albowiem zarówno strona przedmiotowa, jak i podmiotowa wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny. Wskazać należy, iż sytuacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania miała incydentalny charakter a społeczna szkodliwość czynu oskarżonej nie była znaczna. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie można przyjąć pozytywną prognozę, że oskarżona bez wymierzania kary będzie przestrzegała porządku prawnego. Przemawiają za tym zwłaszcza takie okoliczności jak nienaganny do czasu popełnienia czynu sposób życia oraz niekaralność. W przekonaniu Sądu roczny okres próby pozwoli zweryfikować pozytywną prognozę wobec oskarżonej na przyszłość.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i

środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się

do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. N. (1)

II

I

Na podstawie art. 67 § 3 kk Sąd zobowiązał oskarżoną do zapłaty na rzecz pokrzywdzonej M. K. (1) kwoty 500 złotych tytułem nawiązki. Kwota ta jest w ocenie Sądu odpowiednia, biorąc pod uwagę zarówno rozmiar szkody w ujęciu niematerialnym, której doznała pokrzywdzona oraz okoliczności sprawy. Mimo warunkowego umorzenia postępowania wobec oskarżonej orzeczona sankcja karna winna bowiem zadośćuczynić zasadzie kompensacji szkód zaistniałych wskutek czynu zabronionego, dlatego też zasadnym, w ocenie Sądu było zobowiązanie oskarżonej do zapłaty kwoty pieniężnej pozwalającej na choćby częściowe zadośćuczynienie doznanej krzywdzie.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,

a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Oskarżona aktualnie pracuje zawodowo otrzymując wynagrodzenie w wysokości 5.300 złotych netto miesięcznie. Z uwagi na powyższe o kosztach postępowania i opłatach Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 627 kpk obciążając nimi oskarżoną Zdaniem Sądu konieczność uiszczenia zarówno opłaty jaki i wydatków nie wpłynie negatywnie na możliwość utrzymania oskarżonej.

1.Podpis

Sędzia SR Marcin Czarciński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Data wytworzenia informacji: