Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cgg 23/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-12-04

Sygn. akt II Cgg 23/17

2)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2018r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek (...) w R. Wydział II Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marta Kucharczyk-Gemza

Protokolant: Bogumiła Brzezinka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2018r. w R.

sprawy z powództwa I. P.

przeciwko (...) S.A. w K.

o naprawienie szkód górniczych

1)  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 476.883 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty;

2)  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3)  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 27 .954 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) tytułem części należnych kosztów sądowych ;

4)  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.490 zł (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu części kosztów procesu

SSO Marta Kucharczyk-Gemza

Sygn akt Cgg 23/17

UZASADNIENIE

Powódka I. P. wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 600.000 zł tytułem odszkodowania stanowiącego wartość odtworzeniową obiektów znajdujących się na jej gruncie pomniejszona o wartość naturalnego zużycia w tym: - za budynek mieszkalny 390.000 zł , za przybudówkę budynku mieszkalnego 70.000 zł , za budynek gospodarczy z garażem 90.000 zł ,ogrodzenie betonowe , z siatki i elementów metalowych 20.000 zł chodniki i nawierzchnia placu 18.000zł , altana , gnojownik i nasadzenia 12.0000 zł

ewentualnie zasądzenie odszkodowania w wysokości 620.000 tytułem przywrócenia do poprzedniego stanu wszystkich uszkodzonych obiektów.

Na rozprawie w dniu 29 11 2018 r powódka ograniczyła żądanie pozwu do kwoty 481.000 zl zł na co pełnomocnik pozwanej nie wyraził zgody.

W piśmie procesowym z dnia 29 11 2018 r ( k 181) powódka rozszerzyła powództwo wnosząc o zasądzenie odsetek ustawowych od przyznanego jednorazowego odszkodowania od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty .

W uzasadnieniu powódka podniosła , że nieruchomość będąca jej własnością opisana w KW NR (...) Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Sl podlega intensywnym wpływom eksploatacji górniczej. Planowana jest dalsza eksploatacja w rejonie jej nieruchomości . Budynek mieszkalny i gospodarczy są spękane i przechylone. Pozwana proponowała powódce wypłatę odszkodowania w wysokości 451.000 zł za rektyfikację części obiektów i za wartość odtworzeniową pozostałych.

Pozwana (...) SA w K. ( wcześniej (...) sp (...) w K.)przyznała fakt wpływów eksploatacji na nieruchomość powódki wnosząc jednocześnie o oddalenie wniosku powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego geologa. Stwierdził, że spór sprowadza się co do zakresu , sposobu i formy naprawienia szkody. Zaprzeczył aby szkody występowały w trawnikach , nasadzeniach czy gnojowniku. Niektóre składniki nieruchomości nie wymagają wypłaty jednorazowego odszkodowania według wartości odtworzeniowej bo istnieje możliwość ich naprawy. Dotyczy to rektyfikacji budynku mieszkalnego , nawierzchni , budynku gospodarczego z garażem , ogrodzenia z elementów betonowych . Z kolei za przybudówkę gospodarczą do budynku mieszkalnego, altanę i ogrodzenie z siatki stalowej pozwana godzi się wypłacić odszkodowanie według wartości odtworzeniowej. Pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia jak chodzi o wypłatę odszkodowania za studnię, , gnojownik i WC. W ramach naprawy szkody górniczej w studni nieruchomość powódki została w 1989 r podłączona do sieci wodociągowej. Za gnojownik i WC wypłacono jednorazowe odszkodowanie.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Powódka I. P. jest właścicielem nieruchomości położonej w M. opisanej w KW NR (...) Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Sl. ( dowód odpis księgi wieczystej k 19)

Na nieruchomości powódki znajduje się :

- budynek mieszkalny wybudowany w 1954 r, nadbudowany w 1990 . W 2009 r został zmodernizowany ( posadzki , stolarka okienna, okładziny ścian i schodów, balustrady ozdobne, wystrój wnętrza) ,

-budynek gospodarczo – garażowy wzniesiony w latach 50 tych i zmodernizowany w latach 90 tych poprzez podniesienie dachu i urządzenie na poddaszu pomieszczeń gospodarczych

- gnojownik i ubikacja , ogrodzenie betonowe i z siatki stalowej , altana , szopa gołębnik , kojec dla psa , szambo .

Na nieruchomości powódki istnieją liczne uszkodzenia obiektów budowlanych typowe dla skutków ujemnych wpływów podziemnej eksploatacji górniczej.

-budynek mieszkalny jest wychylony z pionu ( zakłócenia spływu wody, samoczynne otwieranie się stolarki, nadmierne zawilgocenie elewacji ) , liczne zarysowania i spękania elewacji.

-budynek gospodarczy -pochylenie bryły budynku co najmniej o 20 mm/m ze wszystkimi wtórnymi skutkami takiego pochylenia . Zarysowania i spękania ścian, zarysowania posadzek .

-ogrodzenie – deformacja ,pochylenie słupków m trudności w otwieraniu i zamykaniu bramy

- znaczna deformacja utwardzeń nawierzchni , odwrócenie pożądanych spadków, rozluźnienie kostki brukowej

-znaczne pochylenie altany, kominka gilowego, gołębnika i deformacja konstrukcji altany.

-pochylenie i rozszczelnienie betonowych ścian studni.

Zasadny okazał się zarzut pozwanej jak chodzi o wypłatę odszkodowania za studnię, , gnojownik i WC. W ramach naprawy szkody górniczej w studni nieruchomość powódki została w 1989 r podłączona do sieci wodociągowej na koszt kopalni ( dowód faktura k 126 ) . Za gnojownik i WC wypłacono jednorazowe odszkodowanie ( dowód ugoda k 128 ) .

Według biegłego sądowego z zakresu budownictwa , szkód górniczych i (...) - którego opinię Sąd w całości podziela - aktualna sytuacja górnicza w szczególności planowana dalsza eksploatacja w rejonie nieruchomości powódki wyklucza możliwość rektyfikacji budynku mieszkalnego i gospodarczego. Naprawa obiektów byłaby nieskuteczna ze względu na planowane dalsze wpływy i spodziewane deformacje podłoża gruntowego. Orientacyjny koszt rektyfikacji budynku mieszkalnego wyniósłby ok. 414.000 zł a koszt dodatkowych napraw innych niż pochylenie 29.000 zł . Koszt rektyfikacji budynku gospodarczo – garażowego wyniósł by ok. 133.000 zł. Koszt naprawy pozostałych uszkodzeń w tym budynku ok. 10.000 zł. Remont pozostałych składników budowlanych na nieruchomości powódki wyniósłby ok. 25.000 zł . Łącznie naprawa wszystkich składników budowlanych na gruncie powódki wyniosłaby orientacyjnie 611.000 zł.

Sąd ustalił odszkodowanie równe wartości odtworzeniowej obiektów z potraceniem kosztów naturalnego ich zużycia , z pominięciem studni , gnojownika i WC , co do których naprawiono szkodę wcześniej . Wartość odtworzeniowa brutto obiektów budowlanych wyniosła 476.883 zł w tym :

- za budynek mieszkalny 366.240 zł ( k 91)

-za budynek gospodarczo – garażowy 61.687 zł ( k 91)

- za ogrodzenie 21.364 ( k 160 )

-za altanę , kominek grillowy i gołębnik 4.960 zł

-za utwardzenie nawierzchni 21.950 zł

- za kojec dla psa 682 zł

Sąd w pkt 1 wyroku zasądził od pozwanej na rzecz powódki odszkodowanie w wysokości 476.883 zł stanowiące wartość odtworzeniową obiektów budowlanych pomniejszoną o wartość naturalnego zużycia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 08 2017 r . Regulacje art. 363§1 k.c. w zw. z art. 145 p.g.g, ustawy z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 613; dalej p.g.g.), oraz art. 144 ust. 1, art. 146 ust. 1 i art. 147 ust.3. przyznają poszkodowanemu uprawnienie do dokonania wyboru sposobu naprawienia szkody, który to wybór jest dla Sądu wiążący. Roszczenie o odsetki za opóźnienie uwzględniono od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu pozwanej zgodnie z art. 481 kc i art. 455 kc bowiem od tego dnia pozwana pozostawała w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono tak w zakresie złożonego oświadczenia o ograniczeniu żądania do kwoty 481.000 ( na co pozwana nie wyraziła zgody) jak i w zakresie żądania zasądzenia kwoty 4.117 zł ( 481.000zł – 476.883 zł ) . a także odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanej.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 100 kpc. Powódka wygrała sprawę w 80 % . Pozwana powinna ponieść koszty postępowania w wysokości 27.954 zł ( tj opłata sądowa 30.000 zł x 80 % = 24.000 zł oraz wydatki na biegłego 3.954 zł ( 4.942,50 zł wszystkie koszty biegłego x 80% = 3.954 zł ) . Koszty 27.954 zł zgodnie z art. 113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazano pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa . W pkt 4 wyroku zasądzono od pozwanej na rzecz powódki zwrot części kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 6.490 zł obliczonej w następujący sposób . Koszty zastępstwa prawnego obu stron 10.817 zł x 2 = 21.634 zł . 21.634 zł x 80 % = 17.307 zł – udział pozwanego w kosztach procesu . Skoro pozwany poniósł koszty 10.817 zł powinien zwrócić powódce kwotę 6.490 zł

Sędzia :

ZARZĄDZENIE

1 odnotować zwrot akt z uzasadnieniem

2 odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom obu stron

3 odnotować urlop s ref od 20 12 2018 do 1 01 2019 r

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Szymecka-Stabla
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kucharczyk-Gemza
Data wytworzenia informacji: