Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 2126/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-02-23

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Krystyna Wiśniewska - Drobny

SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lutego 2016 roku

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko dłużniczce D. Ł.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju

z dnia 23 października 2015 roku, sygn. akt I Co 1965/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Danuta Pacześniowska SSO Krystyna Wiśniewska

- Drobny

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Jastrzębiu - Zdroju oddalił wniosek (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o nadanie na jej rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 26 stycznia 2015r. w sprawie sygn. VI Nc-e 63347/15. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty nie spełniają wymogów określonych w art. 788 § 1 kpc. Załączone do wniosku uwierzytelniony odpis umowy wniesienia wkładu niepieniężnego oraz aneks do niej nie wskazują konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Prawa te zostały określone w załączniku do umowy. Prawa te zostały określone w załącznikach do umowy wniesienia wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy spółki (...) sp. z o.o. w W. i w porozumieniu z(...). Na przedłożonych wykazach brak jest jakiejkolwiek adnotacji notariusza o osobach podpisanych na oryginałach wykazów wierzytelności, wobec czego uczynienie z zestawienia wierzytelności załącznika do umowy nie czyni z niego dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Nadto Sąd wskazał, że podpisy osób pod wskazanym porozumieniem nie zostały poświadczone przez notariusza.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji celem dalszego procedowania oraz orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego według norm przepisanych. Zarzucił naruszenie prawa procesowego, tj. art. 788 § 1 kpc przez jego błędną interpretację i nieprawidłowe zastosowanie polegające i w konsekwencji oddalenie wniosku, mimo że przejście wierzytelności na wnioskodawcę zostało należycie wykazane.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Stosownie do regulacji prawnej z art. 788 § 1kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W świetle przywołanej powyżej regulacji prawnej jedyną przesłanką warunkującą nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień z dotychczasowego na nowego wierzyciela jest wykazanie i udokumentowanie tego przejścia za pomocą ściśle określonych środków dowodowych jakimi są dokument urzędowy lub prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Treść załączonych do wniosku odpisów umowy wniesienia wkładu niepieniężnego oraz aneksu do niej nie wskazuje konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Informacja, że D. Ł. jest dłużniczką wierzyciela wynika dopiero z załączników. Jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, nie zostały one sporządzone w formie przewidzianej w art. 788 kpc. Nie stanowią dokumentu urzędowego, nie zostały również opatrzone wymaganymi przez ten przepis podpisami urzędowo poświadczonymi. Nie sposób ich zatem uznać za dokument prywatny z podpisami poświadczonymi urzędowo, gdyż nie mają formy wymaganej art. 788 kpc. Treść tych załączników została wyłączona poza podpisaną treść umowy i aneksów, co obligowało skarżącego do przedłożenia również załączników z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę. Tymczasem żadne z poświadczeń nie wskazuje na zweryfikowanie własnoręczności podpisów czy też paraf złożonych pod załącznikiem.

Dlatego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako bezzasadne, a to na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

SSO Barbara Braziewicz SSO Danuta Pacześniowska SSO Krystyna Wiśniewska

- Drobny

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Pacześniowska,  Krystyna Wiśniewska-Drobny ,  Barbara Braziewicz
Data wytworzenia informacji: