Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 566/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-04-12

Sygn. akt I C 566/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny :

Przewodniczący:

SSR Lucyna Czerko

Protokolant:

Tomasz Karolak

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim

na rozprawie

sprawy z powództwa M. B. (1)

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego

O R Z E K A

I.  Zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda M. B. (1) kwotę 5.466,20 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) wraz:

a)  z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 1 czerwca 2013r. do dnia
31 grudnia 2015r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia
1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty od kwoty 2.812,70 zł (dwa tysiące osiemset dwanaście złotych i 70/100),

b)  z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 30 grudnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia
1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty od kwoty 2.653,50 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złotych i 50/100).

II.  Umarza postępowanie co do kwoty 910,50 zł (dziewięćset dziesięć złotych i 50/100).

III.  Oddala powództwo w pozostałej części.

IV.  Zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda M. B. (1) kwotę 274,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złotych i 00/100) tytułem zwrotu opłaty w części uwzględniającej powództwo.

V.  Zasądza od powoda M. B. (1) na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 1.128,00 zł (tysiąc sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) tytułem części kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

,- sygn. akt I C 566/15

UZASADNIENIE

Powód M. B. (1) - wystąpił z powództwem przeciwko pozwanej (...) Spółka z o.o. w S. o zapłatę kwoty 10.147,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi :

- od kwoty 3.771,24 zł od dnia 01 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.812,70 zł od dnia 01 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.388,00 zł od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty;

- od kwoty 176,00 zł od dnia 14 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty.

Uzasadniając powództwo powód wskazał, że pozwana spółka nie dysponując prawidłowym tytułem wykonawczym wszczęła postępowanie egzekucyjne wobec niego i doprowadziła do bezzasadnego wyegzekwowania z majątku powoda kwoty 3.771,24 zł w okresie od dnia 19 lutego do dnia 30 listopada 2001 roku oraz kwoty 15.218,59 zł w okresie od czerwca 2013 roku do lutego 2014 roku. Pierwszą egzekucję prowadził komornik Sądowy D. P. w sprawie sygn. Km 474/99 oraz dwie egzekucje komornik D. M. w sprawie sygn. Km 2690/10 i Km 913/13. Powód podkreślił, że wielokrotnie wskazywał na nieprawidłowość tytułu wykonawczego, wskazując na bezprawne działania egzekucyjne. Dopiero wniesione przez niego powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności przyniosło orzeczenie stwierdzające bezprawność egzekucji toczonych z wniosku pozwanej spółki. W związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi powód poniósł szkodę w swym majątku w sprawie Km 474/99 w kwocie 3.771,24 zł. Natomiast w postępowaniach egzekucyjnych Km 2690/10 i Km 913/13 komornik Sądowy D. M. pobrał z majątku powoda w maju 2013 roku kwotę 2.812,70 zł, a kwota 3.380,00 zł stanowi skapitalizowane odsetki od kwoty 12.062,87 zł za okres od dnia 13 czerwca 2013 do dnia 15 marca 2015 roku, kiedy środki te pozostawały na kontach sum depozytowych Sądu Rejonowego Szczecin P. i Zachód w S.. Kwota 176,00 zł stanowi koszty sądowe zasądzone wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 roku. (k. 1-9)

Pismem procesowym z dnia 29 lutego 2016 roku powód zmodyfikował swoje roszczenie w zakresie odsetek, domagając się z tego tytułu kwoty 2.653,50 zł w miejsce kwoty wskazanej w pozwie 3.388,00 zł. (k. 58-59)

Na rozprawie w dniu 31 marca 2016 roku powód cofnął powództwo w łącznej kwocie roszczenia 910,50 zł (w tym kwotę 176,00 zł koszty zasądzone w sprawie sygn. I C 826/13) z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczenia w tej części - domagając się ostatecznie zasądzenia kwoty 9.237,44 zł. (k.63)

Pozwana (...) Spółka z o.o. w S. reprezentowana przez adw. M. O. (pełnomocnictwo k. 17 wraz z odpisem KRS pozwanej k. 18-26) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W ocenie strony pozwanej powództwo nie zasługuje na uwzględnienie i powinno zostać oddalone. Pozwana zgłoszone żądanie zakwestionowała co do zasady argumentując, że każdorazowo komornik Sądowy prowadził egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydziału I Cywilnego z 11 czerwca 1997 roku, a więc każda czynność egzekucyjna była przeprowadzona przez komornika zgodnie z prawem. Wyrok o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności zapadł dnia 25 listopada 2014 roku, a dochodzone pozwem kwoty zostały wyegzekwowane przez komorników przed tą datą. Oznacza to, że prowadzone egzekucje były legalne, a pozwanej nie można przypisać bezprawności działania. Jednocześnie adwokat M. O. podkreślił, że powód nie doznał szkody, ponieważ wszystkie kwoty zostały mu zwrócone. Pozwana na podstawie informacji z dnia 12 marca 2015 roku uzyskanej od komornika D. M. wywodziła, że na rzecz wierzyciela przelano w ramach prowadzonych egzekucji jedynie część wyegzekwowanego świadczenia w sprawie Km 2690/10, przy czym środki te spółka zwróciła komornikowi wobec umorzenia postępowania egzekucyjnego. Z ostrożności procesowej pozwana spółka podniosła zarzut przedawnienie z art. 442 1 § 1 k.c. wskazując, że upłynął trzyletni termin odkąd pozwany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Na koniec pozwana spółka wskazała, że kwota 176,00 zł została zasądzona w innym postępowaniu i nie może stanowić przedmiotu ponownego rozpoznania przez Sąd . (k. 13-40)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na wniosek wierzyciela spółki z o.o. (...) w S. komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie D. P. w oparciu o tytuł wykonawczy, tj. wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydziału I Cywilnego z dnia 11 czerwca 1997 roku w sprawie sygn. I C 96/97, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 17 maja 1999 roku prowadził przeciwko powodowi M. B. (1) postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn. V Km 474/99. W tym postępowaniu egzekucyjnym komornik w okresie od 19 lutego 2001 roku do 30 listopada 2001 roku wyegzekwował od M. B. (1) łącznie kwotę 3.717,24 zł, z czego dla wierzyciela wypłacono kwotę 2.749,21 zł, a dla komornika z tytułu opłaty egzekucyjnej przypadło 968,03 zł.

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 roku Komornik Sądowy Rewiru V Sądu Rejonowego w Szczecinie D. P. stwierdził umorzenie postępowania egzekucyjnego V KM 474/99 z mocy prawa, zwracając jednocześnie wierzycielowi tytuł wykonawczy.

Dowód :

akta egzekucyjne Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie D. P. sygn. V Km 474/99

zaświadczenie z dnia 25 lutego 2013 roku o wpłatach dokonanych w sprawie V Km 474/99 (k. 7);

Na wiosek pozwanej – (...) Spółki z o.o. w S. w oparciu o ten sam tytuł wykonawczy, tj. wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydziału I Cywilnego z dnia 11 czerwca 1997 roku w sprawie sygn. I C 96/97, zaopatrzony w klauzulę wykonalności komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecin P. i Zachód w S. D. M. prowadził przeciwko powodowi M. B. (2) postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn. Km 2690/10. W tej sprawie egzekucyjnej komornik wyegzekwował od powoda M. B. (1) kwotę 2.654,57 zł w okresie od dnia 07 kwietnia 2011 roku do dnia 10 maja 2012 roku. Cała ta kwota została przekazana na rzecz wierzyciela, a pozwanej w niniejszej sprawie spółki z o.o. (...) w S.. Postanowieniem z dnia 06 lipca 2011 roku komornik D. M. umorzył postępowanie egzekucyjne Km 2690/10, zobowiązując wierzyciela do zwrotu kwoty 2.654,57 zł. Pozwana (...) Spółka z o.o. w S. przedmiotową kwotę przelewem z dnia 19 lipca 2011 roku zwróciła komornikowi, który następnie przekazał ją M. B. (2).

Dowód :

akta egzekucyjne Komornik D. M. sygn. Km 2690/10;

wyciąg z rachunku bankowego pozwanej (k. 40);

Na wiosek (...) Spółki z o.o. z siedzibą w S. na podstawie tytułu wykonawczego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydziału I Cywilnego z dnia 11 czerwca 1997 roku w sprawie sygn. I C 96/97, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. postanowieniem z dnia 25 maja 2012 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w S., w sprawie sygn. I Co 147/12 komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin P. i Zachód w S. D. M. wszczął kolejną egzekucję w sprawie sygn. Km 913/13. W okresie od 05 kwietnia 2013 roku do 09 maja 2013 roku komornik przekazał (...) Spółce z o.o. z siedzibą w S. kwotę 2.812,70 zł, a z tytułu opłat egzekucyjnych komornik pobrał 343,02 zł. W postępowaniu egzekucyjnym Km 913/13 komornik zwrócił M. B. (2) kwotę 343,02 zł. Pozwana zaś nie zwróciła powodowi kwoty 2.812,70 zł.

Sąd Rejonowy Szczecin P. i Zachód w S. w sprawie sygn. I C 826/13 udzielił M. B. (2) zabezpieczenia poprzez zawieszenie wyżej opisanego postępowania egzekucyjnego Km 913/13. Po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego Km 913/13 komornik D. M. pobraną od M. B. (1) kwotę 12.062,87 zł umieścił na okres od 01 czerwca 2013 roku do 11 marca 2015 roku na depozycie sądowym. Komornik dnia 11 marca 2015 roku zwrócił powodowi M. B. (1) kwotę 12.062,87 zł bez odsetek. Odsetki ustawowe od tej kwoty za okres od 01 czerwca 2013 roku do 11 marca 2015 roku wynoszą 2.653,50 zł.

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie sygn. I C 826/13 Sąd Rejonowy Szczecin P. i Zachód w S. Wydział I Cywilny pozbawił wykonalności w całości tytuł wykonawczy – wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 11 czerwca 1997 r. w sprawie I C 96/97 zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. postanowieniem z dnia 25 maja 2012 r. wydanym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie I Co 147/12 i zasądził od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda M. B. (1) kwotę 176,00 zł (sto siedemdziesiąt cześć złotych) tytułem kosztów procesu. Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 roku sygn. II Ca 400/14 oddalił apelację wniesioną przez (...) Spółkę z o.o. z siedzibą w S. od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie sygn. I C 826/13.

Dowód :

akta egzekucyjne Komornik D. M. sygn. Km 913/13;

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie II Ca 400/14 (k.3);

odpis wyroku Sądu Rejonowego Szczecin P. i Zachód w S. z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie I C 826/13 (k. 4);

postanowienie o sprostowaniu w sprawie sygn. I C 826/13 z dnia 13 stycznia 2015 roku (k. 5);

potwierdzenie przelewu na kwotę 8.157,66 zł (k. 8);

potwierdzeniu przelewu na kwotę 4.166,43 zł (k. 9);

pismo komornika D. M. z dnia 12 marca 2015 roku (k. 27);

pismo komornika D. M. z dnia 24 lutego 2016 roku (k. 56);

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo M. B. (1) skierowane przeciwko pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o zapłatę okazało się uzasadnione co do kwoty 5.466,20 zł.

W niniejszym procesie stan faktyczny został ustalony w oparciu o dowody z dokumentów, tj. akt egzekucyjnych o sygn. V Km 474/99, Km 2790/10, Km 913/13 oraz wyrok Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w sprawie sygn. I C 826/13. Z wyżej wymienionych akt egzekucyjnych wynika wprost jakie kwoty zostały wyegzekwowane od dłużnika, a powoda w niniejszej sprawie, jakie kwoty komornicy przekazali na rzecz wierzyciela (...) Spółki z o.o. z siedzibą w S., a pozwanego w niniejszym postępowaniu i jakie wreszcie kwoty komornik D. M. zwrócił M. B. (1). Tak ustalony stan faktyczny nie budzi wątpliwości, a same strony go nie kwestionowały.

Zgodnie z art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Przy czym § 1 art. 410 stanowi, że przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego. Przepis art. 410 § 1 k.c. jednoznacznie wskazuje, że instytucja niezależnego świadczenia stanowi postać bezpodstawnego wzbogacenia. Jednakże mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2011 roku w spawie sygn. I CSK 66/11 (LEX Nr 1133784). „Ogólne przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia należy rozumieć specyficznie w przypadku nienależnego świadczenia. Sam fakt spełnienia nienależnego świadczenia uzasadnia roszczenie kondykcyjne. W takim przypadku nie zachodzi potrzeba badania, czy i w jakim zakresie spełnione świadczenie wzbogaciło osobę, na rzecz której świadczenie zostało spełnione, jak również czy majątek spełniającego świadczenie uległ zmniejszeniu. Uzyskanie nienależnego świadczenia wypełnia bowiem przesłankę powstania wzbogacenia, a spełnienie tego świadczenia przesłankę zubożenia”.

Świadczenie wyegzekwowane przez organ egzekucyjny na podstawie tytułu wykonawczego, który to tytuł wykonawczy na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu został pozbawiony wykonalności w całości, czyni to świadczeniem nienależnym, które podlega obowiązkowi zwrotu. Uchylenie tytułu wykonawczego stanowi podstawę z art. 410 § 2 k.c. – odpadnięcie podstawy świadczenia.

Jedynie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika D. M. oznaczonym sygn. Km 2690/10 powód M. B. (1) otrzymał zwrot od pozwanej (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w S. całą wyegzekwowaną kwotę w wysokości 2.654,57 zł, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 392,97 zł.

Natomiast w sprawie Km 913/13 prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, który wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 roku został pozbawiony wykonalności komornik D. M. wyegzekwował od M. B. (1) łącznie kwotę 15.869,45 zł, z czego kwotę 2.812,70 zł komornik przekazał wierzycielowi, a kwotę 12.713,73 zł (w dniu 11 marca 2015 roku) dłużnikowi M. B. (1). Pozwana dotychczas otrzymanej kwoty 2.812,70 zł nie zwróciła ani komornikowi, ani powodowi (okoliczność bezsporna). Zwrócona M. B. (1) przez komornika kwota 12.713,73 zł w okresie od dnia 01 czerwca 2013 roku do dnia 11 marca 2015 roku była zdeponowana na kontach sum depozytowych Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Przez czas pozostawania tej kwoty na depozycie sądowym powód M. B. (1) był pozbawiony tych pieniędzy i w żaden sposób nie mógł nimi dysponować.

W tej sytuacji powodowi od kwoty 12.713,73 zł za okres od 01 czerwca 2013 roku do 11 marca 2015 roku tytułem odszkodowania należą się skapitalizowane odsetki ustawowe w kwocie 2.653,50 zł (art. 415 k.c.). To pozwana (...) Spółka z o.o. w S. w oparciu o tytuł wykonawczy, obejmujący przedawnione roszczenie wszczęła egzekucję przeciwko M. B. (1) w sprawie Km 913/13. Gdyby nie została wszczęta egzekucja w sprawie Km 913/13, powód M. B. (1) nie byłby pozbawiony prawa dysponowania kwota 12.713,73 zł.

Z tych też względów, na podstawie art. 410 k.c. w związku z art. 405 k.c. i na podstawie art. 415 k.c., Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda łącznie kwotę 5.466,20 zł, w tym kwotę 2.812,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz skapitalizowane odsetki w kwocie 2.653,50 zł wraz z dalszymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu (art. 481 k.c., art. 482 k.c.).

Co do kwoty 910,50 zł sąd umorzył postępowanie, ponieważ powód w tej części cofnął powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia zgodnie z art. 203 k.p.c. w związku z art. 355 § 1 k.p.c.

Za nieuzasadnione Sąd uznał żądanie zapłaty w kwocie 3.771,24 zł ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym V Km 474/99.

Sąd uznał żądanie zapłaty kwoty 3.771,24 zł za roszczenie przedawnione. Pozwana w odpowiedzi na pozew skutecznie podniosła zarzut przedawnienia (na podstawie art. 442 1§ 1 k.c.). W niniejszym procesie w sposób bezsporny ustalono fakt, że przedmiotowa kwota została ściągnięta przez komornika w sprawie V Km 747/99 w okresie od 19 lutego 2001 roku do 30 listopada 2001 roku. Pozew w niniejszej sprawie został złożony dnia 30 grudnia 2015 roku. Zgodnie z art. 117 k.c. zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Z kolei art. 118 k.c. mówi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Stosownie do brzmienia art. 442 1§ 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W ocenie sądu postawą prawną, co do żądania zapłaty kwoty 3.771,24 zł są przepisy o nienależnym świadczeniu z art. 410 k.c., gdzie obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia. Oznacza to, że roszczenie o zapłatę wyżej wymienionej kwoty przedawniło się po upływie dziesięciu lat, licząc od dnia 30 listopada 2001 roku, tj. z dniem 01 grudnia 2011 roku. Także przy przyjęciu koncepcji strony pozwanej o terminie przedawnienia z art. 442 1§ 1 k.c. roszczenie co do kwoty 3.771,24 zł jest przedawnione. Z tych względów w tej części powództwo zostało oddalone.

O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art.100 k.p.c. zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. W niniejszym postępowaniu powód M. B. (1) wygrał proces w 53% (5.466,20 zł :10.147,99 zł). Z uwagi na wynik procesu Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 274,00 zł tytułem zwrotu opłaty w części uwzględniającej powództwo (5.466,20zł x 5 %), a powoda obciążył kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 1.128,00 zł (2.400,00zł x 47 %).

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie §1 pkt. 1 i 2, §2 ust 1 i 2, §3 ust 1, §4 ust 1, § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002 r., Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015 r., Nr 1800).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 108 §1 k.p.c. w związku z art. 98 i 100 k.p.c.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Czerko
Data wytworzenia informacji: