Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 228/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2019-03-21

Sygn. akt III RC 228/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa P. P.

przeciwko małoletniemu J. P.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

I.  Obniża alimenty od powoda P. P. na rzecz małoletniego pozwanego J. P. ur. (...) ustalone ugodą zawadą przed Sądem Rejonowym w (...) z dnia 02 września 2014r. w sprawie(...), z kwoty 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 21 marca 2019 r.;

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Odstępuje od obciążenia stron kosztami sądowymi;

Sygn. akt III RC 228/18

UZASADNIENIE

Powód P. P. pozwem z dnia 09 listopada 2018r. wniósł Sądu Rejonowego w(...) o obniżenie alimentów na małoletniego syna J. P. i N. P. z kwoty 550 zł na kwotę 200 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na mocy ugody sądowej przed Sądem Rejonowym w Drawsku Pomorskim w dniu 2 września 2014r. w sprawie (...)zobowiązał się do zapłaty alimentów na rzecz synów po kwocie 550zł. Wówczas powód pracował za granicą i jego sytuacja była bardzo dobra. Obecnie jego sytuacja uległa zmianie od roku 2015. Wskazał, iż chciał przejąć opiekę nad synem N.. W (...) syn N. zamieszkał na stałe z dziadkami, którzy są dla niego rodziną zastępcza. Podał, iż w roku 2017 matka pozwanego skierowała wniosek do komornika i prowadzona jest egzekucja, a obecnie ma zadłużenie u komornika na kwotę ok. 40.000zł. Wskazał, iż obecnie jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w spółce (...) w R. i zarabia około 1600zł, z czego komornik zabiera mu 60% zarobków i zostaje mu na utrzymanie 700zł. Podał, że mieszka z rodzicami i rodzeństwem, mamie na utrzymanie przekazuje kwotę 400zł. Nadto podniósł, iż nie ma kontaktu z synem J., który mieszka z matką w M.. Ponadto wskazał, iż postępowanie to jest konieczne, gdyż alimenty, które ściąga komornik przekazywane są matce N. P. a nie rodzinie zastępczej. ( pozew k. 2-3).

Sąd Rejonowy w (...) postanowieniem z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie (...) stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę co do małoletniego pozwanego J. P. do Sądu Rejonowego w (...). ( postanowienie k. 7)

Małoletni pozwany J. P., reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową A. W. wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazał, iż chodzi do przedszkole, które kosztuje 160zł miesięcznie, na odzież wydaje od 150-250zł. Nadto matka jego kupuje co 2 miesiące gaz za kwotę 55zł, płaci alimenty na syna N. w kwocie 300zł miesięcznie. Ponadto wskazał, iż od 2014 r. nie widuje się powodem. Wskazał, iż powód nie pamięta o jego urodzinach, świętach, nie utrzymuje z nim kontaktu. Ponadto zabrał pieniądze syna z tytułu pracy w Niemczech około 50.000zł. Matka pozwanego podała, iż powód nadużywa alkoholu . ( odpowiedź na pozew k. 34) .

Na rozprawie w dniu 21 marca 2019r. powód podtrzymał swoje stanowisko w sprawie a przedstawicielka małoletniego zgodziła się na obniżenie alimentów do kwoty 500zł. ( protokół –k. 82-83)

Sad ustalił następujący stan faktyczny w sprawie :

Małoletni pozwany J. P. urodzony w dniu (...) jest synem powoda i A. W..

Ostatnio alimenty na małoletniego pozwanego J. P. były ustalone w dniu 02 września 2014r. przed Sądem Rejonowy w (...), gdzie powód zobowiązał się płacić alimenty na synów –J. i N. po kwocie 550 zł miesięcznie, płatne z góry do 10 –go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek rat.

W dacie ostatniego orzeczenia o alimenty powód pracował w(...) i zarabiał około 5000zł.

Małoletni pozwany J. P. miał wówczas skończony roczek i mieszkał z matką A. W. a małoletni N. miała 8 lat i mieszkał u dziadków.

Dowód: akt urodzenia -k. 46,47, ugoda -k. 58, protokół -k. 57-58, wysłuchanie powoda- k. 80-81,

Aktualnie powód P. P. ma 36 lat, z zawodu jest cukiernikiem, mieszka w K.. Oprócz małoletniego pozwanego posiada jeszcze małoletniego syna N., który ma 13 lat i płaci na niego od lutego 2019r. alimenty w kwocie 300 zł. Syn powoda N. jest w rodzinie zastępczej od września 2018r. Na podstawie decyzji z dnia 10.10.2018r. Starostwa D. odstąpiono od ustalenia opłaty dla powoda za pobyt syna N. P. umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej na okres od 12.09.2018r do 11.09.2019r.

Obecnie powód nie jest w żadnym związku. Pracuję w W. od pół roku przy prostowaniu garnków na podstawie umowy zlecenia i w zależności od przepracowanych dni zarabia różnie. W lutym 2019 zarobił 1500 zł netto. Do pracy dojeżdża 27 kilometrów z tym, że jedzie do (...) km rowerem, a z K. potem transport zapewnia pracodawca. Nie pracuję nigdzie dodatkowo. Powód mieszka z rodzicami. Rodzice jego są na emeryturze rolniczej. Prowadzi z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe i przekazuje im na utrzymanie 300 zł . Pozostałe pieniądze z wynagrodzenia zabiera mu komornik . Z tytułu niepłaconych alimentów wobec powoda prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie (...) przez Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w (...), z którego wynika, iż posiada on zaległe alimenty na dzieci w kwocie ponad 35.600zł. Nie posiada żadnego majątku. Nie utrzymuje kontaktu z synem J.. Pali papierosy, które sam robi, z tytoniu , który kosztuje około 100 zł i wystarcza mu na miesiąc. Powód twierdzi, że nie stać go na płacenie alimentów.

Powód osiągnął dochód w roku 2015 w kwocie 18.509,65zł, w roku 2016 – 31.670,18zł, w roku 2017r. -22.963,08zł, w listopadzie 2018r. zarobił 1.465,02 zł, w lutym 1.555,78zł.

Powód wyrokiem z dnia 12 lutego 2019r. został skazany przez Sąd Rejonowy w (...) za niepłacenie alimentów w okresie od 13 września 2017r. do 15 maja 2018r. i wymierzono mu karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w sprawie (...)

Dowód: zajęcie komornika - k.4, decyzja -k. 5-6, wysłuchanie powoda -k.80-81, informacja z urzędu skarbowego - k. 31, wyrok - k. 68, zestawienie umów -k. 69-71, informacja -k. 72, umowa zlecenia -k. 73-78

Aktualnie małoletni pozwany J. P. ma 5 lat, chodzi do przedszkola od godz. 07:30 do godz. 14.00 a dwa razy w tygodniu do godz. 16.00. Koszt przedszkola wynosi około 150 zł miesięcznie. Koszt utrzymania powoda wynosi: wyżywienie 150 zł, odzież 200 zł, środki czystości i higieny 100 zł. Małoletni jeździ na wycieczki organizowane w przedszkole, ostatnio był w S. w parku trampolin - koszt 35 zł, planowana jest następna wycieczka na wyspę piratów. W przedszkolu robione były zdjęcia koszt 50 zł. Małoletni pozwany jest zdrowy.

Obecnie matka małoletniego A. W. ma 30 lat, nigdy nie pracowała, jest bez zawodu, nie skończyła podstawówki, bo zaszła w ciążę. Miała 17 lat jak urodziła syna N.. Nie jest zarejestrowana jako bezrobotna, ubezpieczona jest przy mężu. Od dnia 22 grudnia 2018r. jest w nowym związku małżeńskim. Z nowego związku ma syna K. I. ur. (...) i córkę D. I. ur. (...) Syn K. ma 3 latka, chodzi do przedszkola. Córka D. ma półtora roku, nie chodzi do żłobka, jest pod opieką matki. Maż jej pracuje w pralni jako kierowca, zarabia najniższą krajową. Oprócz małoletniego pozwanego ma jeszcze syna N. lat 13, który jest w rodzinie zastępczej u jej mamy i płaci na niego alimenty 300 zł zasądzone wyrokiem z dnia 21 listopada 2018r. przez Sąd Rejonowy w(...).

A. W. w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. korzystała z pomocy Ośrodka Pomocy (...) w M. w formie: 500 plus z tytułu świadczenia wychowawczego na każde dziecko, zasiłku rodzinnego: po 95zł na K. i D. a na J. 124zł, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95zł na córkę D., funduszu alimentacyjnego kwotę 500zł na J. P. .

Obecnie wynajmuje 3 pokojowe mieszkanie o pow. 70m2. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi: opłata najmu 1200 zł plus opłaty 700 zł w zależności od zużycia. W lutym 2019r. zapłaciła 1900 zł za mieszkanie razem z rachunkami. Nie posiada żadnego majątku.

Dowód: zaświadczenie - k. 35 , zestawienie opłat - k. 36, wyrok - k. 37, informacja -k. 72, wysłuchanie przedstawicielki małoletniego pozwanego –k. 81-82,

Sąd zważył , co następuje;

Powództwo o obniżenie alimentów, wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie z którym „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”, okazało się częściowo uzasadnione.

Zgodnie z treścią powyżej wskazanego przepisu możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się, ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych (ich podwyższenia bądź obniżenia czy uchylenia), kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Natomiast przepis art. 133 §1 kro określa przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wynika z ww. przepisu , że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa do czasu uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania. Jedną z przesłanek zwalniającą rodzica z obowiązku alimentacyjnego jest fakt posiadania przez dziecko dochodów, zezwalających na pokrycie kosztów jego utrzymana i wychowania. Nie budzi wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci mieszkania, wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia. Rodzic powinien dzielić się z dziećmi nawet skromnym dochodem ( wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5.05 1998r. , I CKN 284/98, Lex nr 1223692). Oceny możliwości zarobkowych zobowiązanego dokonuje się nie w oparciu o pracę rzeczywiście świadczoną, lecz w oparciu o rzeczywiste możliwości jej świadczenia, w tym także potencjalną możliwość jej podjęcia. W konsekwencji, przy ustaleniu możliwości zarobkowych zobowiązanego pod uwagę należy brać nie tylko wynagrodzenie rzeczywiście osiągane, lecz także środki, które uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swoich sił.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego. Gdy dochody rodziców są bardzo szczupłe, zasada równej stopy życiowej oznacza konieczność dzielenia się nimi z dziećmi, chyba że uwzględnienie roszczenia dziecka prowadziłoby do niedostatku rodziców lub, w przypadku dziecka pełnoletniego, łączyłoby się z nadmiernym dla nich uszczerbkiem (art. 133 § 3). Według pkt XII uchwały pełnego składu (...) z 9 czerwca 1976 r. (III CZP 46/75, OSNCP 1976, nr 9, poz. 184) konsekwencją obowiązywania zasady równej stopy życiowej jest to, że rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Pogląd ten podzielono i uzupełniono pkt IV uchwały pełnego składu (...) z 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42) (zob. również np. wyroki SN: z 21 stycznia 1999 r., I CKN 1292/98, L..pl nr (...); z 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99, Lex nr 51637; z 24 marca 2000 r., I CKN 1538/99, L..pl nr (...); z 16 stycznia 2001 r., II CKN 40/99, L..pl nr (...)), gdzie wskazano nadto, że w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek nie tylko dzielenia się choćby najszczuplejszymi swymi dochodami, lecz także wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Nie można od nich jednak wymagać zbycia przedmiotów majątkowych przynoszących dochód i stanowiących źródło utrzymania rodziny.

W powyższej sprawie Sąd rozważał, czy od poprzedniego ustalenia alimentów, nastąpiła przewidziana art. 138 k.r.o. istotna zmiana po którejkolwiek ze stron przemawiająca za uwzględnieniem żądania powoda.

Zdaniem Sądu, od czasu, kiedy zapadło ostatnie orzeczenie w przedmiocie alimentów, tj. od dnia 02 września 2014r. – tak po stronie powoda, jak i po stronie pozwanego – nie doszło na tyle do istotnej zmiany stosunków w zakresie wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o., aby uzasadniała ona obniżenie zasądzonych alimentów z kwoty 550zł do kwoty 200zł.

Powód powołuje się na okoliczności, które – w jego ocenie – uzasadniają roszczenie o obniżenie alimentów. I tak w pierwszej kolejności powód wskazuje, że okolicznością uzasadniającą obniżenie alimentów jest jego sytuacja , która jest trudna, bo ma zadłużenie u komornika, nie pracuje już za granicą tylko w kraju za kwotę około 1500zł . W ocenie Sądu argumentacja powoda mająca stanowić uzasadnienie zgłoszonego w przedmiotowej sprawie żądania, nie może zasługiwać na uwzględnienie. I tak jeżeli chodzi o okoliczności podnoszone przez powoda, że posiada zadłużenie komornicze na ponad kwotę 36.000zł i komornik zabiera mu z wynagrodzenia 60 % zarobków i zostaje mu kwota 700 zł na utrzymanie, to nie jest okolicznością mającą wpływ na obniżenie alimentów. Wskazać należy, iż to powód swoim uchylaniem się od płacenia na bieżąco alimentów na dzieci doprowadził do powstania zadłużenia komorniczego. Powód wyrokiem z dnia 12 lutego 2019r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu za niepłacenie alimentów w okresie od 13 września 2017r. do 15 maja 2018r. i wymierzono mu karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w sprawie II K 711/18. Nic nie stało na przeszkodzie by powód wywiązywał się ze swojego obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji, gdy pracował za granicą.

Kolejna okoliczność jaką podnosi powód to, że ma trudną sytuację finansową , że nie stać go na płacenie alimentów również nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazać należy, iż powód obecnie pracuje na umowę zlecenia i jak twierdzi zarabia netto około 1500zł, co też wynika z przedłożonych dowodów. Powód z tego opłaca alimenty 550zł na syna J. i 300zł na syna N. a 300zł daje rodzicom na utrzymanie i 100zł ma na papierosy, czyli łącznie ponosi koszty 1250zł , tak więc z tego zostaje jeszcze mu kwota 250zł do dyspozycji.

Natomiast matka pozwanego obecnie nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów, gdyż sprawuje opiekę na dziećmi,

Powód powinien mieć świadomość tego, że mając dzieci będzie musiał ponosić koszty ich utrzymania.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż powód nie znajduje się tragicznej sytuacji finansowej, gdyż jak wyżej opisano jego wydatki i zarobki, starczają na jego utrzymania i alimenty . Jednak porównując jego obecną sytuację , jak twierdzi zarabia około 1500zł netto z poprzednio uzyskiwanymi dochodami w kwocie 5000zł to nastąpiło obniżenia jego dochodów co do roku 2014r. W ocenie Sądu powołane ww. okoliczności nie mogą mieć wpływu na ocenę przesłanek z art. 138 k.r.o. stanowiących o możliwości zmiany wcześniejszego orzeczenia zapadłego w przedmiocie alimentów, co nie może mieć w żadnym wypadku wpływu na obniżenie wysokości alimentów do kwoty 200zł. Wskazać należy, iż paradoksalnie doszłoby bowiem w takiej sytuacji do pokrzywdzenia osób uprawnionych do pobierania alimentów . Zdaniem zaś Sądu –zadłużenia komornicze, osób na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z mocy prawa, choć nie wyłącznie w formie skonkretyzowanej mocą orzeczenia sądowego), musi wykazywać szczególną staranność i dokładnie planować wydatki by osoba uprawniona z tytułu obowiązku alimentacyjnego z tego powodu nie ucierpiała.

W obecnie istniejącej sytuacji należy przyjąć, że jeżeli chodzi o sytuację powoda , to w zakresie uzyskiwanych przez niego dochodów w przeciągu tych czterech lat od czasu zakończenia sprawy o alimenty, nie uległa ona jakiejś istotnej zmianie, co uzasadniałoby obniżenie alimentów do kwoty 200zł. Niewątpliwie nie uległa ona pogorszeniu, bowiem powód osiąga dochody.

Wskazać należy, iż możliwości zarobkowe powoda nie należy utożsamiać z faktycznie osiąganymi zarobkami, jest to pojęcie znacznie szersze, co nakazuje Sądowi ocenie hipotetycznego stanu , przy ustaleniu takich dochodów , które osoba zobowiązana do alimentacji , może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Podkreślić należy, iż powód z zawodu jest cukiernikiem , co wskazuje, że może dodatkowo sobie dorobić w tym zawodzie, by poprawić swoją sytuację finansowa. Ponadto z doświadczenia życiowego wiadomo, że osoby mające zadłużenia komornicze świadomie zatrudniają się za najniższym wynagrodzeniem , w celu uniknięcia potrącenia wynagrodzenia przez komornika i drugą część wynagrodzenia otrzymują do ręki.

W przedmiotowej sprawie nie sposób również pominąć i tego, że od czasu zakończenia sprawy o alimenty zwiększyły się potrzeby dziecka powoda. Małoletni pozwany chodzi do przedszkola , które kosztuje około 150zł a poprzednio był pod opieką matki , co niewątpliwie –zwiększa koszty utrzymania małoletniego pozwanego. Rodzice natomiast z kolei mają obowiązek dołożyć wszelkich należytych starań ku temu, by te najważniejsze potrzeby syna, tak te indywidualne jak wyżywienie, ubranie, środki higieny osobistej, wykształcenie, wychowanie, wypoczynek i ochrona zdrowia, jak i te, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb rodziny, jak chociażby mieszkanie, zostały zabezpieczone do czasu, kiedy pozwany nie będzie w stanie samodzielnie ich sobie zaspokoić. Ponadto wskazać należy, iż dziecko ma prawo do takiej samej stopy życiowej, co rodzice.

Jeśli zaś chodzi o małoletniego pozwanego to w ocenie Sądu zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego pozwanego, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i majątkowych jego rodziców, powinien zamykać się obecnie na poziomie nieprzekraczającym kwoty 1000 zł miesięcznie. Kwota ta zaspokoiłaby – zdaniem Sądu – w pełni potrzeby małoletniego, pozwalając mu na pokrycie w pełni jego usprawiedliwionych potrzeb, na które składają się koszty wyżywienia, odzieży i obuwia stosownych do pory roku, a także środków czystości, higieny i również niezbędnej rozrywki, jak organizowane przez przedszkole wycieczki. Do stałych wydatków należy również, w ocenie Sądu, zaliczyć zakup odzieży i obuwia, nie ulega bowiem wątpliwości, iż chłopiec zaczyna wchodzić powoli w wiek intensywnego wzrostu i z pewnością wymiana ubrań będzie u niego konieczna co sezon.

Wskazać należy, iż matka pozwanego realizuje swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o jego wychowanie, zapewnia synowi mieszkanie, wyżywienie, troszczy się o niego, zapewnia bieżące jego potrzeby i jest ona najlepiej zorientowana w zakresie jego usprawiedliwionych potrzeb. Na rozprawie matka pozwanego zgodziła się na obniżenie alimentów do kwoty 500zł. Obecnie Sąd ocenił koszty utrzymania pozwanego na kwotę około 1000zł , w tym wyżywienie 150zł, przedszkole 150zł, odzież 200zł, środki czystości i higieny 100zł, zabawki 20zł koszty mieszkania około 380 zł ( 1900zł : na 5 osób = 380zł na osobę). Nadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 135 § 3 k.r.o. na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia z pomocy społecznej lub z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze i rodzinne.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z przesłuchania powoda i przedstawicielki stawowej małoletniego pozwanego w charakterze stron a także na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania. W ocenie Sądu zeznania powoda w zakresie jego sytuacji majątkowej i zarobkowej budzą wątpliwości.

Mając na względzie poczynione w sprawie ustalenie przytoczone powyżej, orzeczono jak w sentencji wyroku uznając, że przedstawiona przez powoda argumentacja zgłoszonego żądania o obniżenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie w całości, może co najwyżej powodować obniżenie alimentów do kwoty 500zł od dnia wydania wyroku i co za tym idzie powództwo w pozostałym zakresie , jako bezzasadne, podlega oddaleniu.

O kosztach procesu w punkcie III wyroku, Sąd orzekł w myśl art. 102 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: