Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 168/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2018-12-13

Sygn. akt III RC 168/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko D. K.

o obniżenie alimentów

I.  Oddala powództwo.

II.  Obciąża powoda kosztami opłaty sądowej w kwocie 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych), którą uznaje za uiszczoną.

Sygn. akt III RC 168/18

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 6 września 2018 r. powód M. K. wystąpił o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w sprawie (...) na rzecz pozwanej D. K. w kwocie po 800zł miesięcznie do kwoty po 200zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pozwana jest jego córką . Podniósł , iż jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu uwagi na stan zdrowia, gdyż choruje na tzw. bezdech senny, depresję i jest po operacji prawego kolana. Podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług remontowych i budowlanych, z czego osiąga dochód około 2800 zł. Ponosi koszty najmu lokalu w kwocie 1100zł, koszty z prowadzeniem działalności około 1200zł, wyżywienie 400zł, alimenty 200zł i leki 200zł (pozew – k. 3-5 ).

Pozwana D. K. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa, gdyż jest niepełnosprawna w stopniu znacznym tj. potrzebuje stałej opieki, nie pisze, nie mówi , nie czyta. Wskazała, że powód nagminnie uchyla się od płacenia alimentów, w związku z czym jego zadłużenie względem pozwanej urosło do kwoty 93. 925,54 zł. Wskazała, iż pobiera rentę socjalną w kwocie 878,12 zł, zasiłek 153 zł i alimenty 500zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania to ok. 1000 zł do czego dochodzą również inne wydatki. Powód nie interesuje się córką. Podała, iż u powoda rozpoznano bezdech łagodny jak wynika z karty informacyjnej z dnia 13.01.2016r. Natomiast na oddziale gruźlicy i chorób płuc przebywał jeden dzień , co świadczy o schorzeniu niezagrażającym życiu. Nadto z karty informacyjnej z dnia 24.10.2017r. wynika, też , że przebywał w szpitalu 3 godziny a zatem rozpoznanie schorzenia w postaci „ inne niezakaźne zapalenie żołądkowo –jelitowe i jelita grubego” także nie powoduje uznania tego schorzenia za poważne , gdyż zalecenie lekarza było do przestrzegania określonej diety. Kolejno zaświadczenie z dnia 28.04.2018r. oraz karta zaleceń lekarskich wskazują na występowanie u powoda zaburzeń depresyjnych a nie wykazują silnej depresji i powód może świadczyć pracę. Nadto operację kolano powód miał 1997r. i mimo tego nadal wykonuje usługi remontowo- budowlane. Wskazała, iż sytuacja materialna powoda nie uległa pogorszeniu , gdyż takie same dowody przedłożył w sprawie (...). Podała, że skoro powód pracuje to ma możliwości zarobkowe w przeciwieństwie do pozwanej. Nadto na uwagę zasługuje przedłożona umowa najmu lokalu w Ś. a adres dla doręczeń wskazany w pozwie w M.. Pozwana nie jest w stanie utrzymywać się sama, w sytuacji , gdy matka czyni starania o utrzymanie i wychowanie pozwanej, poświęcając jej życie to powód powinien pokrywać w całości koszty utrzymania córki. Poza tym potrzeby poznaje nie zmalały od roku 2009r. (odpowiedź na pozew k. 31-32, 47-51).

Na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018r. strony podtrzymały swoje stanowisko w sprawie. (protokół rozprawy – k.57).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana D. K. urodziła się dnia (...), pochodzi ze związku małżeńskiego powoda M. K. i K. K., rozwiązanego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 28 maja 2008r. Wówczas zasądzone zostały alimenty na rzecz małoletniej w kwocie 1000 zł miesięcznie, a na rzecz matki po 200 zł miesięcznie. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2009r. Sąd Rejonowy w (...) w sprawie (...)zasądził od powoda na rzecz pozwanej alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie , płatne do 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 15 lutego 2009r.

Sąd Rejonowy w (...) wyrokiem z dnia 30 marca 2017 r. oddalił powództwo M. K. o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów z kwoty 800 zł do 200 zł na rzecz pozwanej. Od wyroku powód wniósł apelację oddaloną wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 23 października 2017 r.

Dowód: odpis aktu urodzenia -k. 7,wyrok rozwodowy -k. 8 , orzeczenie -k. 11,wyrok -k. 108 w aktach (...); wyrok -k.63 , k. 108 w aktach (...)

Powód M. K. w czasie ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów miał 45 lat, z zawodu mechanik samochodowy. Nie był w żadnym związku. Pozwana była jego jedyną córką. Wówczas wynajmował mieszkanie za kwotę 700zł miesięcznie. Nie posiadał stałego zatrudnienia, wykonywał prace dorywcze. Miał problemy zdrowotne z kolanami. W roku 2008 osiągnął dochód w kwocie 12.000zł . Następnie w latach 2016-2017 M. K. prowadził nadal jednoosobową działalność gospodarczą. Ponosił opłaty związane z prowadzeniem działalności do ZUS ok. 1150 zł, na odzież roboczą i pranie ok. 200 zł. Zarabiał 3000 zł miesięcznie brutto, z czego opłacał ZUS i swoje koszty utrzymania. Zdiagnozowano u niego bezdech, czekał na operację w 2018 r. Nie posiadał orzeczenia o niezdolności do pracy. Korzystał z państwowej służby zdrowia. Miesięcznie ponosi wydatki na najem kawalerki ok. 1100 zł, wyżywienie ok. 300-400 zł, odzież kupował rzadko, telefon 100 zł, leki na depresję 100 zł. Dodatkowo zadłużony był w ZUS z tytułu niepłacenia składek na kwotę około 5000 zł. Miał zaległość u komornika z tytułu niepłaconych alimentów.

Na podstawie zeznania PIT -37 powód wykazał dochody: za rok 2011- 29.367,20 zł, za rok 2012 – 23.640 zł, za rok 2013 – 961 zł, za lata 2014-2015r. brak dochodu.

Dowód: PIT -k. 20-23, wysłuchanie M. K. -k. 25v-26v, -k.107 w aktach(...); umowa najmu -k.5-8, skierowanie do poradni -k.9, karta informacyjna -k.10-11, zaświadczenie komornika –k. 29-30 ,informacja z urzędu skarbowego -k. 37 b, wysłuchanie powoda - k. 54-55 w aktach (...)

Pozwana D. K. w okresie wydawania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów miała 18 lat. Pozwana z uwagi na stan zdrowia miała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Urodziła się z niedotlenieniem mózgowym, ma uszkodzone górne płaty czołowe, które odpowiadają za mowę, inteligencję i agresję.. Uczęszczała do Specjalnego Ośrodka Szkolno- (...) w Ś.. W okresie od 2016 i 2017r . sytuacja pozwanej się nie zmieniła. Nadal chorowała na bezdech , nadczynność tarczycy i epilepsję. Stale potrzebowała opieki innych osób. Korzystała ze środków finansowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ś. w postaci -zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł z funduszu alimentacyjnego alimenty w kwocie 500zł oraz z ZUS- u pobierała rentę socjalną w kwocie 649,63 zł. Łączna kwota świadczeń uzyskiwanych przez pozwaną wynosiła w roku 2017 -798,63 zł miesięcznie bez alimentów. Była podopieczną Ośrodka (...) w Ś., gdzie realizowała obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, bezpłatnie. Pozwana nie potrafi czytać , pisać ale potrafi się podpisać. Mieszkała nadal z matką, która zarządzała jej dochodami. Pozwana chodziła do ośrodka na ul. (...) od godz. 09:00 do godz. 15:00, od poniedziałku do piątku. Pobyt w ośrodku był bezpłatny, natomiast wyjazdy organizowane przez ośrodek były płatne. Pozwana nie jest wstanie samodzielnie egzystować i potrzebuje całodobowej opieki. Powód nie utrzymuje kontaktu z pozwaną i nie pomaga w jej opiece. Na podstawie zeznania PIT - 40A pozwana uzyskała przychody: za rok 2010- 7.066,96zł , za rok 2011- 7.303,26 zł, za rok 2012 – 8.050,04zł, za rok 2013 – 8.347,04 zł, za rok 2014 – 8.48,74 zł, za rok 2015 – 8.814,48 zł.

Przy pierwszym wyrokowaniu alimentów matka pozwanej K. K. nie miała nikogo oprócz córki na utrzymaniu. Pracowała na 7/8 etatu w biurze nieruchomości, zarabiając ok. 900zł miesięcznie. Dodatkowo otrzymywała rentę socjalną na córkę z tytułu niepełnosprawności w kwocie 475zł, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, rodzinny 68 zł, rehabilitacyjny 80 zł. K. K. mieszała z córką i ponosiła koszty utrzymania mieszkania ok. 600zł miesięcznie. Wydatki na córkę : na ćwiczenia u logopedy 40 zł tygodniowo, wyjazdy do S. około 100zł , na obuwie ortopedyczne ponad 500zł dofinansowane ok. 200zł, leki 100zł, środki higieny ok. 150 zł, opiekuna 200zł. Ponosiła też wydatki na córkę: wyżywienie, zakup odzieży, gier . W postępowaniu w przedmiocie obniżenia alimentów w 2016r. -2017r. nie pracowała. Z tytułu opieki nad córką dostawała od stycznia 2017r. kwotę 1400 zł. Na wyżywienie córki przeznaczała 800 zł, odzież 200zł w zależności od pory roku, środki czystości około 100 zł, koszty utrzymania mieszkania –czynsz 500zł, prąd ponad 100 zł co dwa miesiące, gaz ponad 100 zł co dwa miesiące, internet, telewizja i telefony około 150 zł.

Dowód: umowa k. 50, decyzje k. 51-52, 57-59, rachunki k. 60-65, 66-67, 68, 69-71, zeznania K. K. k. 26 v-28 w aktach III RC 30/09; pismo z (...) k. (...)-19B, zaświadczenie k. 31- 34, informacja z urzędu skarbowego –k. 52, zeznanie świadka K. K. k. 59-60 w aktach (...)

Obecnie powód ma 55 lat i mieszka w Ś.. Nadal prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pracuje w zależności od stanu zdrowia. Opłaty do ZUS z tytułu prowadzenia działalności wynoszą 1200 zł, obecnie ma zaległości w płatnościach, spłaca w ratach po 400zł. Dodatkowo musi zakupić odpowiednie narzędzia 100-200 zł. Jest w trakcie wykonywania zlecenia remont mieszkania za kwotę 1700 zł. Nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, jednakże musi być pod kontrolą kardiologa, ma śrubę w kolanie i depresję. Nie ma kontaktu z córką o co obwinią byłą żonę. Powód wynajmuje kawalerkę za którą płaci z opłatami 1100zł, na wyżywienie przeznacza 500 zł, leki 200 zł, alimenty 200 zł. Dodatkowo spłaca zadłużenie w Urzędzie Skarbowym i ZUSie. Powód zdaje sobie sprawę, że córka potrzebuje opieki. Wskazuje adres do korespondencji w M., ponieważ jest tam zameldowany. Mieszkanie w M. należało do matki powoda, która zmarła 3 lata temu , nie zostawiła testamentu a jego siostra nie przyjechała na pogrzeb. Powód jest właścicielem mieszkania w połowie z siostrą ale postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Powód twierdzi , że nie zajmuje się mieszkaniem , nie ma do niego kluczy tylko klucze do skrzynki pocztowej. Powód mieszka w Ś. , ponieważ łatwiej mu znaleźć pracę w tym mieście. Operacja kolana miała miejsce 20 lat temu. Powód chodzi do psychiatry uwagi na depresje. Powód ma zadłużenie komornicze w płatności alimentów na rzecz pozwanej w kwocie 93 925,54zł w tym odsetki 24.825,54zł.

Dowód: umowa najmu - k. 6, karta informacyjna - k.7-8, informacja - k.9, skierowanie - k.10, karta zaleceń - k.11, zaświadczenie - k.12, zaświadczenie - k. 33, 56, wysłuchanie powoda - k. 59-62 ;

Pozwana obecnie ma 28 lat. Urodziła się z niedotlenieniem mózgowym. Jej stan zdrowia nie poprawił się i nie rokuje poprawy. D. K. jest niesamodzielna , na stałe potrzebuje opieki innych osób. Nie umie czytać, pisać , mówić. Otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184 zł, z funduszu alimentacyjnego 500 zł, rentę socjalną w wysokości 878,11zł. Łączne miesięczne świadczenia otrzymywane przez pozwaną to 1.062,11zł bez alimentów. Pozwana nadal uczęszcza do ośrodka przy ul. (...) od poniedziałku do piątku, gdzie nie ma zapewnionego wyżywienia. Pobyt jest bezpłatny. Matka pozwanej obecnie ma 59 lat. Nie pracuje, otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne na córkę w kwocie 1.477 zł. Całkowity ciężar utrzymania i wychowania córki spoczywa na niej. Koszty utrzymania pozwanej nie zmniejszyły się. Koszty utrzymania mieszkania to czynsz 500 zł, gaz ok. 100 zł, prąd ok. 100 zł, telefon i internet 150 zł. Dodatkowo matka pozwanej opłaca składki do ośrodka, w którym przebywa D. K.. Miesięczne koszty utrzymania pozwanej to ok. 700-800 zł w tym wyżywienie. Dodatkowo ubrania 150zł i środki czystości około 100zł .

Dowód: orzeczenie o niepełnosprawności - k. 25-26, 34, zeznania świadka K. K. k. 58-59, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy(...), (...)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów, wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie z którym „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”, okazało się nieuzasadnione. Zgodnie z treścią powyżej wskazanego przepisu możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego (tak podwyższenia, jak i obniżenia, czy też uchylenia obowiązku alimentacyjnego) uwarunkowana jest zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się, ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych (ich podwyższenia bądź obniżenia czy uchylenia), kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek. Zgodnie z art. 135 § 3 k.r.o. na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego.

Natomiast przepis art. 133 §1 kro określa przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wynika z ww. przepisu , że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa do czasu uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania. Jedną z przesłanek zwalniającą rodzica z obowiązku alimentacyjnego jest fakt posiadania przez dziecko dochodów, zezwalających na pokrycie kosztów jego utrzymana i wychowania. Nie budzi wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci mieszkania, wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia. Rodzic powinien dzielić się z dziećmi nawet skromnym dochodem ( wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5.05 1998r. , I CKN 284/98, Lex nr 1223692). Oceny możliwości zarobkowych zobowiązanego dokonuje się nie w oparciu o pracę rzeczywiście świadczoną, lecz w oparciu o rzeczywiste możliwości jej świadczenia, w tym także potencjalną możliwość jej podjęcia. W konsekwencji, przy ustaleniu możliwości zarobkowych zobowiązanego pod uwag przy pełnym wykorzystaniu swoich sił.

W powyższej sprawie Sąd rozważał, czy od poprzedniego ustalenia alimentów, nastąpiła przewidziana art. 138 k.r.o. istotna zmiana po którejkolwiek ze stron przemawiająca za uwzględnieniem żądania powoda. Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł poprzedni wyrok sądowy – w dniu 29 kwietnia 2009r. Sądu Rejonowego w Świnoujściu (...) ustalający wysokość alimentów na rzecz pozwanej alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie, nie doszło do istotnej zmiany stosunków w zakresie wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o. – tak po stronie powoda, jak i po stronie pozwanej.

W niniejszej sprawie powód domaga się obniżenia alimentów na rzecz pełnoletniej niepełnosprawnej pozwanej, podnosząc, że jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu z uwagi na stan zdrowia, gdyż choruje na tzw. bezdech senny. Dodatkowo , że jest po operacji prawego kolana oraz cierpi na depresję. Na gruncie zebranych w sprawie dowodów sąd ustalił, iż powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług remontowych i budowlanych, z czego jak podaje osiąga dochód ok. 2800 zł. Obecnie wykonuje remont mieszkania , remontuje kuchnię. Ponosi koszty najmu lokalu w kwocie 1100zł, koszty prowadzenia działalności około 1200 zł, wyżywienie 400 zł, leki 200 zł, alimenty 200 zł. Łącznie ponosi wydatki ponad 3000zł. Odnosząc się do jego sytuacji majątkowej w roku 2009 to pozwany wynajmował mieszkanie za 700zł miesięcznie ( nie był zatrudniony na stałe tylko wykonywał prace dorywcze), a obecnie 1100zł. Tak więc jego sytuacja nie uległa zmianie nadal pracuje. Odnośnie stanu zdrowia powoda stwierdzić należy, iż podane choroby nie uniemożliwiają mu wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Stwierdzony bezdech, na który powołuje się powód, pozwala mu pracować i osiągać dochody. W orzeczeniu ze szpitala wskazano, iż przebywał on tam jeden dzień, a postać bezdechu ma łagodny charakter. Lekarz kierujący nie wskazuje żadnych informacji, wskazujących na poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo operacja kolana miała miejsce 20 lat temu, więc powoływanie się na nią jest bez znaczenia. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że sytuacja materialna powoda jest przybliżona, gdy orzekano ostatnio w sprawie alimentów. W (...). Powód nie wykazał wysokości osiąganych przez siebie zarobków. Nadto powód nie wykazał, aby koszty utrzymania pozwanej zmniejszyły się. Podkreślić należy, iż powód wykonuje prace remontowe, na które cały czas jest popyt i z logicznego punktu widzenia, posiadane przez powoda zadłużenie u komornika powoduje, że wykonuje on prace na czarno , co za tym idzie nie wykazuje rzeczywistych osiąganych dochodów w obawie przed zajęciem komorniczym. Tak samo jak nie przeprowadza postępowania spadkowego po matce z uwagi na zajęcie komornicze. Nie wiarygodne są zeznania w tym zakresie powoda, który raz podaje że mieszkanie jest jego siostry i on A. klucze , w sytuacji gdy potem mówi ,ż eon ma tylko klucze od skrzynki pocztowej , że on opiekował się mamą a siostra nawet na pogrzeb nie przyjechała , co świadczy zdaniem sądu iż powód ma klucze od lokalu w M. i mógłby w nim mieszkać , sam go wyremontować, z uwagi na posiadane umiejętności w tym zakresie i zmniejszył by swoje koszty wynajmu lokalu mimo , iż miałby dojeżdżać z M. do Ś., gdzie jest dobre połączenie komunikacyjne. Także data zawarcia umowy najmu zwarta dnia 01.09.2018r. sugeruje , że została zawarta na potrzeby sprawy. Dodatkowo powód ma większe możliwości zarobkowe, jest sam, nie opiekuje się chorą córką, której całkowicie poświęca się jej matka. Z uwagi na to, że pozwana wymaga całodobowej opieki, nie potrafi samodzielnie funkcjonować, mówić, to powód powinien nadal płacić alimenty w kwocie 800zł.

Wskazać należy, iż pozwana utrzymuje się z renty w kwocie ok. 878,12zł, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 184zł i alimentów. Łącznie miesięcznie otrzymuje świadczenia z (...) ok. 1062zł bez alimentów. Mimo, iż w roku 2009r. pozwana otrzymywała łącznie kwotę 776zł a obecnie 1062zł .

Biorąc pod uwagę to, że obowiązek utrzymania dziecka obciąża oboje rodziców, a ponadto zaś górną granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego ale i z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, Sąd uznał, iż w powyższej sprawie brak jest podstaw do obniżenia alimentów na rzecz pozwanej.

W przedmiotowej sprawie Sąd miał zatem obowiązek wziąć pod uwagę nie tylko czy zmieniły się usprawiedliwione potrzeby pozwanej od ostatniej sprawy , ale również, czy i jeśli tak, to jakie zmiany nastąpiły w sytuacji życiowej, w tym w szczególności w zakresie dochodów i stanu majątkowego pozwanej . W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że sytuacja finansowa pozwanej jest poprawiła się trochę , gdyż obecnie otrzymuje 1062zł, a w roku 2009 otrzymywała kwotę 776zł gdy orzekano ostatnio w sprawie alimentów. Jednak na wzrost tych świadczeń zgodnie z art. 135 § 3 k.r.o. na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego.

W tych zatem realiach – w ocenie Sądu – analiza sytuacji socjalno – bytowej powoda uniemożliwiała obniżenie dotychczas zasądzonych alimentów z kwoty 800zł do kwoty 200zł. Jednocześnie należy – jak to już powyżej wskazano – zaznaczyć, iż utrzymanie dziecka obciąża oboje rodziców, ale uwagi na to, że matka opiekuję się chorą córką , swój obowiązek realizuje poprzez utrzymywanie i wychowywanie dlatego finansowo powinien być obciążony powód w całości jej kosztami utrzymania. Nie można tracić z pola widzenia i tej okoliczności, że część okoliczności w istocie pozostaje poza sporem. I tak, nie jest sporne, że pozwana jest dzieckiem powoda oraz że jest chora , cierpi na inne schorzenia zdrowotne, co powoduje, iż jest osobą niepełnosprawną. Nie ma sporu co do tego, że K. K. sprawuje bieżącą pieczę nad córką, mieszkają razem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W realiach niniejszej sprawy nie wykazał powód, aby pozwana dysponowała jakimkolwiek innym przynależnym jej majątkiem niż otrzymywana renta, zasiłek oraz alimenty. Dodać należy, że pozwana nie jest zdolna do podjęcia zatrudnienia, a z uwagi na stopień niepełnosprawności – zasadniczo wymaga wsparcia ze strony innych osób. Wsparcie to uzyskuje głównie dzięki matce, z którą mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Matka kupuje jej odzież i obuwie oraz dysponuje jej środkami finansowymi. Nadto zważyć należy , iż z uwagi na to, że powód jest spadkobiercą po zmarłej matce mieszkania w M. jego sytuacja poprawiała się , gdyż przybył mu składnik majątkowy ale z uwagi na to, że ma zadłużenia komornicze zapewne świadomie nie przeprowadza postępowania spadkowego po matce.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, które uznał za w całości wiarygodne oraz na dowodzie z przesłuchania powoda, świadka. Mając na względzie poczynione w sprawie ustalenie przytoczone powyżej, orzeczono jak w sentencji wyroku uznając, że przedstawiona przez powoda argumentacja zgłoszonego żądania o obniżenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie (może co najwyżej powodować utrzymywanie alimentów na dotychczasowym poziomie i ich nie podwyższanie) i co za tym idzie powództwo, jako bezzasadne, podlega w całości oddaleniu. O kosztach postępowania Sąd orzekł w myśl przepisu art. 98 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. Na koszty składa się opłata sądowa w kwocie 360zł, którą powód uiścił. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, Sąd obciążył powoda kosztami , gdyż przegrał jako strona postępowanie. Zaś z uwagi na wyznaczenie pozwanej z urzędu pełnomocnika r.pr. K. O. , która cofnęła wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego na rozprawie Sąd nie obciążał powoda kosztami pełnomocnika a tylko opłatą sądową.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: