Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 151/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2018-01-11

Sygn. akt III RC 151/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej M. R.

przeciwko T. R.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego T. R. alimenty na rzecz małoletniej powódki M. R. w kwocie po 600,00 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 – go każdego miesiąca, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki – matki A. M., wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 stycznia 2018 r. – w ten sposób podwyższa alimenty ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) dnia 24 stycznia 2017r., (...) w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych).

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami sądowymi.

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 151/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 6 września 2017r. ( data wpływu) małoletnia powódka M. R., reprezentowany przez r.pr. K. M. wystąpiła przeciwko pozwanemu T. R. o podwyższenie alimentów ustalonych ugodą zawartą przez Sądem Rejonowym (...)dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie(...) z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że obecnie małoletnia ukończy 9 lat i rozpocznie naukę w klasie trzeciej szkoły podstawowej i od czasu zawarcia ugody wzrosły jej podstawowe usprawiedliwione koszty utrzymania. Podniosła, iż obecnie na zaspokojenie potrzeb powódka potrzebuje minimum 1380-1410zł, tj. na wyżywienie 480-510 zł, edukację 100zł, odzież i obuwie 120zł, opiekę medyczną i leki 120 zł, środki higieniczne i kosmetyki 60 zł, rozrywkę 100zł, mieszkanie 400zł. Podała, iż obecnie jej matka jest w nowym związku, z którego ma syna urodzonego w styczniu 2017r. i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i otrzymuje zasiłek 1300zł miesięcznie oraz świadczenie 500plus. (...) przedstawicielki ustawowej powódki jest żołnierzem zawodowym w KPW w Ś. i zarabia około 3500zł. Wynajmują lokal mieszkalny za kwotę 1900zł. ( pozew – k.2-7).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwo. W uzasadnieniu wskazał, iż wywiązuje się ze swojego obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Zarzucił, iż fakt rozpoczęcia nauki w 3 klasie nie zwiększa kosztów utrzymania dziecka. Wskazał, iż ostatnie orzeczenie w sprawie alimentów zostało wydane kilka miesięcy temu , gdy córka też chodziła do szkoły. Podniósł, iż zawyżone są wydatki na mieszkanie, leki , odzież i środki czystości. Nadto zakwestionował wysokość wydatków córki na wyżywienia, wskazane w takiej samej wysokości jak w poprzedniej sprawie o alimenty. Nadto zarzucił, iż powódka nie przedstawiono żadnych dowodów na ich poparcie. Podniósł, iż pracuje i zarabia kwotę 2000zł brutto. (odpowiedź na pozew – k.17).

Na rozprawie w dniach 11 stycznia 2018 strony podtrzymały swoje stanowisko w sprawie. ( protokół rozprawy – k. 77 akt).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka M. R. urodzona w dniu (...) jest córką pozwanego i A. R..

Ugodą zawartą przez Sądem Rejonowym (...) z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie(...)pozwany zobowiązał się płacić na małoletnią powódkę alimenty kwocie 500zł do dnia 15 -go każdego miesiąca , płatne od dnia 1 lutego 2017r.

Dowód: ugoda k. 8,

W czasie ostatniego wyrokowania w sprawie alimenty małoletnia powódka miała 8 lat, chodziła do 2 klasy szkoły podstawowej. Podręczniki do szkoły były bezpłatne. Koszt utrzymania córki oceniała jej matka wówczas na kwotę 600zł. Była na urlopie macierzyńskim. Zatrudniona była wówczas w sklepie i zarabiała 1300zł. Mieszkała razem z matką, bratem i jej nowym partnerem w wynajmowanym mieszkaniu za kwotę 1900zł. Małoletnia nie chodziła na żadne płatne zajęcia.

Pozwany wówczas pracował dorywczo jako elektryk. Żył z oszczędności, gdyż wczesnej pracował za granicą i zarabiał 1400euro. Pozwany był bezrobotny od dnia 10 stycznia 2014r. z prawem do zasiłku w kwocie 823,60 zł .

Dowód: przesłuchanie matki k. 41, przesłuchanie ojca k. 41 (...)

Obecnie małoletnia powódka ma 9 lat, chodzi do 3 klasy szkoły podstawowej. Uczęszcza na płatne zajęcia z basenu, których koszt wynosi 390zł za semestr. Obecnie podręczniki do szkoły były także bezpłatne, trzeba było kupić tylko książkę z religii za kwotę 25zł. Na przybory szkolne jej matka wydała 100zł, na ubezpieczenie 46 zł, składkę klasową 100 zł na rok. Opłaty związane ze szkołą ponosi matka małoletniej. Poza tym ponosi wydatki na wycieczki szkolne i na kino. Koszt miesięczny wyżywienia małoletniej wynosi 500 zł, odzieży 100-120 zł, kosmetyków środków czystości i higieny 50 zł , wydatki na szkołę 50zł, opieka medyczna leki 50 zł , rozrywka 50 zł .

Matka małoletniej ma obecnie 35lat , bez zawodu. Obecnie jest w nowym związku, z którego ma syna ur. (...) Obecnie jest na urlopie rodzicielskim i otrzymuje 1.218zł, na syna pobiera świadczenie 500plus. Planuje potem iść na urlop wychowawczy. (...) matki zarabia 3600 zł miesięcznie. (...) matki małoletniej wynajmuje mieszkanie, składające się z dwóch pokoi za które płaci opłatę najmu1500zł oraz media 400zł. (...) matki jest wojskowym i otrzymuje świadczenie na mieszkanie , które obecnie wynosi . Na małoletnią powódkę przypada kwota z tytułu kosztów mieszkania 314zł .

Pozwany regularnie płaci alimenty, pamięta o urodzinach i świętach córki.

Dowód: - umowa, aneks k. 28-31, 32,

- faktury - k. 33-55, 67-76;

- przesłuchanie matki małoletniej powódki w charakterze strony- k.78-79;

Pozwany T. R. obecnie ma 35 lat, z zawodu mechanik pojazdów samochodowych . Zatrudniony jest na czas określony od dnia 01.04.2017r. – do dnia 31 .03.2018r. na stanowisku elektromonter, z wynagrodzeniem zasadniczym 2000zł brutto. Czasami otrzymuje premię w kwocie 400zł. Oprócz małoletniej nie ma innych dzieci. Ponosi miesięcznie opłaty za mieszkanie: czynsz 150zł, gaz 400 zł w okresie od września do maja i 100zł latem , prąd , woda 150zł miesięcznie. Utrzymuje kontakt z córką , ostatnio zabrał ją na narty.

Dowód: - umowa – k. 18 ,

- przesłuchanie pozwanego w charakterze strony – k. 79-80 ;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy strony zawarły ugodę minął niecały rok, to doszło do częściowej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków.

Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniej powódki po raz ostatni został ustalony ugodą zawartą przez Sądem Rejonowym (...) z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie o (...) , w której pozwany zobowiązał się płacić na małoletnią powódkę alimenty kwocie 500zł , płatne od dnia 1 lutego 2017r.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty małoletnia mieszkała razem z matką , bratem i ojczymem w wynajmowanym mieszkaniu i mieszka też obecnie. Koszty przypadające na małoletnią wynoszą około 314zł, gdyż to partner matki zawarł umowę najmu , gdzie opłaty za lokal wynoszą łącznie 1900zł przy 4 osobach. Nadto partner matki powódki jako żołnierz zawodowy otrzymuje świadczenie mieszkaniowe około 644zł i po uwzględnieniu tej kwoty zostaje kwota (...): 4 osoby =314zł na osobę. W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że matka małoletniej powódki wskazując, co składa się na koszt jej utrzymania, podawała bardzo niewygórowane sumy. Łączny koszt utrzymania małoletniej powódki sąd ocenił na kwotę około 1153zł ( w tym wyżywienie, 500zł, odzież 100zł, środki czystości i kosmetyki 50zł, szkoła 50zł, opieka medyczna i leki 50zł, rozrywka 50zł, mieszkanie 314zł, basen 39zł ). Otóż – w ocenie Sądu – na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletnia powódka są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze rok temu. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny w porównaniu z tym jak koszty te rozkładają się, gdy jedna z tych osób – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku powoda, znajdzie się poza kręgiem wspólnych wydatków i na zaspokojenie swoich potrzeb musi posiadać zupełnie odrębny budżet.

Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 700zł miesięcznie. Mimo, iż małoletnia powódka jest jedynym dzieckiem pozwanego, na którego utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, to jego sytuacji finansowa nieznacznie się poprawiła. Wcześniej był bezrobotny, dorywczo pracował a obecnie pracuje. Miesięczne stałe zarobki wynoszą ponad 2000zł brutto, przy kosztach jakie ponosi ponad 1400zł (czynsz 150zł, gaz 400zł w sezonie zimowym , a w lecie 100zł , prąd i woda 150zł, wyżywienie 500zł, dojazd do pracy 200zł). Pozwany ma możliwości zarobkowe by płacić na dziecko w kwocie 600zł miesięcznie, tym bardziej że w pracy otrzymuje też premię. Nadto pozwany ma dobry zawód elektryk.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił nieznaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów na kwotę po 600 zł miesięcznie. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda kształtują się obecnie na poziomie około 1.153 zł miesięcznie. Granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają jednak nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale i możliwości zarobkowe zobowiązanego.

W wyroku sądowym obowiązek ten się jedynie konkretyzuje, ale jego istnienie powoduje fakt pozostawania w relacji rodzic a dziecko małoletnie, bądź dziecko nie będące w stanie utrzymać się samodzielnie. Stąd też mimo, iż oceniając możliwości i stosunek, w jakim pozwany jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania córki.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy również przyjąć, iż matka małoletniej powódki otrzymuje świadczenie około 1200zł netto podczas gdy pozwany zarabia 2000zł brutto. Dlatego matka małoletniej powódki zaś – zdaniem Sądu – będąc silnie skonfliktowana z pozwanym, zdaje się nie dostrzegać, iż powinna uświadomić obojgu rodzicom powódki, iż z pominięciem wzajemnych uraz i pretensji, powinni współdziałać nie tylko w prawnym realizowaniu ciążącego na nich względem córki obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim w niesieniu jej pomocy i wspierania w tak istotnym dla niego okresie życia. Nadto wskazać należy, iż matka powódki mając drugie dziecko z obecnym partnerem i decydując się na przejściem na urlop wychowawczy nie może oczekiwać, że pozwany będzie ponosił większe koszty utrzymania niż ona , mimo iż sprawuje bieżąca pieczę albowiem nic nie stoi na przeszkodzie, by syna oddała do żłobka i pójść do pracy , gdzie w Ś. jest dużo ofert pracy nawet dla sprzedawcy.

Ustalenia faktyczne w przedmiotowej sprawie, Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o dowód z przesłuchania stron oraz na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony niniejszego postępowania.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty do 600zł od dnia 1 stycznia 2018r. albowiem alimenty służą na zaspokojenie bieżących potrzeb.

Na podstawie art. 102 k.p.c. z uwagi na możliwości zarobkowe pozwanego sąd odstąpił od obciążenia go od opłaty sądowej od pozwu, gdyż po opłaceniu alimentów i kosztów utrzymania nie pozostają mu wolne środki finansowe.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi w punkcie czwartym wynika z dyspozycji przepisu art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd, jeśli zasądza alimenty, z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: