Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 139/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2016-02-19

Sygn. akt III RC 139/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: st. protokolant Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej A. N. (1)

przeciwko D. N.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego D. N. alimenty na rzecz małoletniej powódki A. N. (1) ur. (...) w kwocie po 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 – go każdego miesiąca, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki– matki W. G., wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 lutego 2016 r. – w ten sposób podwyższa alimenty ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Świnoujściu w dniu 11 kwietnia 2003r., sygn. akt III RC 169/03 w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych).

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami procesu.

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt III RC 139/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 13 sierpnia 2015 roku pełnomocnik małoletniej powódki – adw. T. P. wniósł o podwyższenie od pozwanego D. N. alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 11 kwietnia 2003 roku o sygn. akt III RC 169/03 na rzecz małoletniej powódki z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 1 sierpnia 2015r. W pozwie zgłosił wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego do zapłaty na rzecz małoletniej powódki – na czas trwania postępowania, począwszy od dnia wniesienia pozwu do dnia prawomocnego zakończenia procesu – kwot po 500 zł miesięcznie, przy czym kwota ta ma być płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia terminu płatności którejkolwiek z rat, do rąk W. G. – matki małoletniej powódki.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż Sąd Rejonowy w Świnoujściu wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2003 roku, sygn. akt III RC 169/03 zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej A. N. (1) alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie. Małoletnia w chwili zasądzania przedmiotowych alimentów miała 2 lata. Obecnie ma 14 lat. Matka małoletniej jest zatrudniona w Ośrodku (...) w M. jako pokojowa. Otrzymuje dochód ok. 2.400 zł brutto miesięcznie. Ponadto pozwany świadczy pracę w przedmiocie sprzedaży i smażenia ryb, prowadzi działalność w zakresie naprawy samochodów oraz wraz ze swoją małżonką A. N. (2) zajmuje się działalnością w zakresie wynajmu pokoi.

Małoletnia uczęszcza do II klasy Gimnazjum w M.. Uczestniczy
w obozach sportowych, trenuje bieganie. W okresie od 27.07.2015r. do dnia 04.08.2015r. małoletnia wyjechała na obóz sportowy w B.. Z tego tytułu matka małoletniej poniosła koszt w wysokości 300zł. W ciągu roku szkolnego A. N. (1) uczestniczy
w wyjazdach zorganizowanych w ramach zajęć szkolnych, których koszt wynosi ok. 500zł. Małoletnia jest alergikiem. Na wyżywienie córki matka wydaje ok. 400zł miesięcznie, na ubrania ok. 100zł miesięcznie, kosmetyki i środki czystości – ok. 50zł miesięcznie, płyny hipoalergiczne – ok. 120zł miesięcznie, maść – 10zł miesięcznie, korepetycje z matematyki –ok. 160zł miesięcznie. Matka małoletniej powódki mieszka wraz z córką i ośmioletnim dzieckiem u swojej matki Z. K.. W. G. partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania i w okresie letnim przekazuje z tego tytułu matce kwotę w wysokości ok. 700zł, natomiast w okresie zimowym kwotę 800zł. W. G. nie posiada majątku, otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego kwotę po 500zł miesięcznie tytułem alimentów na rzecz drugiego dziecka. Ponadto spłaca pożyczkę, której rata wynosi 446 zł miesięcznie.

Pozwany nie interesuje się córką. Przesyłał małoletniej kwotę 300zł tytułem alimentów. Nie odwiedza jej i nie kupuje żadnych prezentów. Matka małoletniej powódki przesłała pozwanemu projekt porozumienia alimentacyjnego z propozycją podwyższenia renty alimentacyjnej z wysokości po 300 zł miesięcznie do 600 zł miesięcznie. Pozwany wyraził zgodę na uiszczanie alimentów w wysokości po 400 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 27.10.2015. pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu . W uzasadnień wskazał, iż nie jest w stanie płacić więcej alimentów gdyż ma drugie dziecko oraz żonę na wychowawczym. Mieszka w domu z mamą, ciocią i wujkiem. Ponosi koszty utrzymania domu w 1/3 części w okresie letnim po 400zł a w zimowym 700zł. Wskazał, iż od 04.08.2014r. do 31.09.2015r. był osoba bezrobotną z prawem do zasiłku i dochód jego wynosił 831,10 brutto. Obecnie od 1.10.2015r. jest zatrudniony w firmie (...) Budownictwo (...) z siedzibą w W. i otrzymuje wynagrodzenie 1750 zł brutto. Podał, iż jego żona przebywa obecnie na zasiłku wychowawczym od 08.-5.2014r. do 08.04.2017r. i otrzymuje zasiłek 400zł i zasiłek rodzinny 77zł. Podał, iż ponadto spłaca z żoną pożyczkę po 530,20 zł i 91,98 zł . Nadto do spłaty ma też komornika w kwocie 2.984,44 zł. Oprócz alimentów dokłada się dla córki do wycieczki w kwocie 600zł z styczniu 2015r., dał jej wtedy kieszonkowe 200zł. Obecnie przekazuje po 400zł córce. ( odpowiedź na pozew k. 55-58).

Na rozprawie w dniu 22 grudnia 2015r. oraz w dniu 19 lutego 2016r. powód podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o podwyższenie od lutego 2016r. a pozwany wyraził zgodę na alimenty w kwocie 400zł i wskazał, iż płaci po 500zł. ( k. 84, 89) .

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Małoletnia powódka A. N. (1) urodziła się w dniu (...)

Ugodą zawartą w dniu 11 kwietnia 2003r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 169/03 pozwany zobowiązał się płacić na rzecz małoletnie dziecko alimenty w kwocie 300zł miesięcznie, płatne do dnia 15 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej raty od dnia 1 kwietnia 2003r.

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego powoda - k. 7 w aktach III RC

169/03;

- ugoda - k. 15 w aktach III RC 169/03;

W czasie ostatniego wyrokowania w sprawie alimentów małoletnia powódka miała skończone 1 roczek i 7 miesięcy. Matka małoletniej powódki wówczas miała ukończoną szkołę podstawową. Małoletnia mieszkała wówczas z matką u swojej babci. Pracowała wówczas w sklepie spożywczym .

Pozwany w czasie ostatniego wyrokowania pracował .

dowód : - wyjaśnienia W. G. - k. 85-86;

Obecnie małoletnia A. N. (1) ma 14 lat. Uczęszcza do II klasy Gimnazjum w M.. Mieszka wraz z matką, jej ośmioletnim synem u swojej babci Z. K. w dwupokojowym mieszkaniu gdzie zajmuje z dziećmi jeden pokój.

Matka małoletniej ma 32 lat nie ma zawodu, jest zatrudniona w (...) Sp. z o.o. jako pokojowa. Otrzymuje dochód ok. 2.400zł brutto miesięcznie. W okresie zimowym zarabia netto 1700zł a latem 2000zł. Na syna otrzymuje kwotę 500zł z tytułu alimentów.

W. G. wskazała, iż miesięczny koszt utrzymania powódki wynosi 1000zł, w tym na wyżywienie przeznacza 400zł, maści i kosmetyki 120 zł, odzież 100zł, wizyty u dermatologa 70 zł, korepetycje 2 razy w miesiącu po 20 zł za godzinę . Małoletnia trenuje bieganie i często wyjeżdża na zawody. Koszty wyjazdu na zawody pokrywa klub a matka daje jej kieszonkowe. Małoletnia na koniec roku otrzymuje stypendium sportowe w kwocie 120 zł. Małoletnia w dniach 27.07. - 04.2015r. była na obozie sportowym w B. , której koszt wynosił 300zł .

Ponadto matka małoletniej partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania, gdzie łącznie mieszka 6 osób w wysokości ok. 500 zł miesięcznie. Matka powódki prowadzi ze swoją matka wspólnie gospodarstwo domowe.

Babci małoletniej otrzymuje emeryturę w kwocie 1000zł. Koszty utrzymania mieszkania babci małoletniej powódki wynoszą: czynsz 775zł , śmieci 137zł, gaz zimą 400zł, latem 200zł do 76 zł , prąd 150 zł. W okresie od 03.09.2014r. do 31.08.2105r. za gaz były uiszczone opłaty łącznie w kwocie 2.824zł za okres 11 miesięcy , co daje za miesiąc kwotę 257zł .

Matka małoletniej powódki na podstawie zeznania podatkowego w roku 2011 uzyskała na podstawie PIT- 37 dochód 18.300,69 zł, w roku 2012 – 24.289,09 zł, w roku 2013 – 28.760, 34 zł , w roku 2014 – 29865zł

dowód : - wyjaśnienia W. G. - k. 85-86;

- zaświadczenie - k. 8;

- potwierdzenie wpłaty - k. 9 ;

- potwierdzenie uiszczania czynszu - k. 10;

- potwierdzenie wpłaty - k. 11;

- rozliczenie gazu - k. 12;

- umowa o kredyt gotówkowy z dnia 10.12.2014r. - k. 13;

- pismo z urzędu skarbowego - k. 28 ;

Pozwany ma obecnie 32 lat. Ukończył szkołę podstawową, nie ma wyuczonego zawodu, tylko ukończył kursy spawacza. Pozwany obecnie jest w nowym związku małżeńskim, z którego ma syna I. wieku 2,5 lat. Żona pozwanego nie pracuje, przebywa na zasiłku wychowawczymi , otrzymuje kwotę 400zł oraz zasiłek rodzinny na dziecko w kwocie 77zł.

Pozwany od dnia 04.08.2014r. do dnia 31.09.2015r. był osobą bezrobotną z prawem do zasiłku i dochód jego wynosił 831,10 brutto. Obecnie od dnia 01.10.2015r. jest zatrudniony w firmie (...) Budownictwo (...) z siedzibą w W. i otrzymuje wynagrodzenie 1750 zł netto z premią. W firmie pracuje jako murarz –spawacz. Do pracy jeździ firmowym busem.

Pozwany swój miesięczny koszt utrzymania ocenił na kwotę 300 na wyżywienie, odzież 70 zł , środki czystości 50 zł. Pozwany obecnie mieszka z mamą i ciocią. Razem w domu mieszka 6 osób. W okresie zimowym pozwany przekazuje matce na opłaty 700zł a latem 500zł. Ze swoją matka prowadzi wspólne gospodarstwo domowe .

Koszty utrzymania gdzie mieszka pozwany wynoszą: śmieci 186 zł, prąd 463 zł, woda 350 zł, opłaty za gaz w lutym 1.109zł a w sierpniu 188zł .

Pozwany jest zdrowy.

Pozwany posiada kredyt na ślub w kwocie 24.000zł, z miesięczną ratą 500zł i kredyt na remont pokoju w kwocie 3.400zł z ratą 100zł. Posiada też zadłużenie u komornika w kwocie 2.984 zł , które spłaca po 200 lub 100zł.

Pozwany ostatnio alimenty zapłacił za okres od sierpnia 2015r. do stycznia 2016r. po 500zł .

Pozwany na podstawie zeznania podatkowego w roku 2011. uzyskał przychód PIT-28 - 12.500zł i PIT -37 dochód 10.882,48 zł, w roku 2012 PIT -37 dochód 17.593,72, w roku 2013 PIT -37 dochód 23.960,56 zł, w roku 2014 PIT- 37 dochód 17.347,02 zł .

Dowód: - pismo z urzędu skarbowego - k. 28 ;

- dowody opłat - k 59-61;

- decyzja - k. 62-64, 67-68;

- umowa o pracę - k. 65;

- zaświadczenie - k. 66;

- (...) k. 69-73;

- umowy o kredyt - k. 74-75;

- pismo komornika - k. 76;

- potwierdzenie opłat - k. 78;

- przesłuchanie pozwanego w charakterze strony - k. 86-87;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 kro okazało się co do zasady słuszne, natomiast nie zasługiwało na uwzględnienie, co do podwyższenia alimentów w kwocie wskazanej w pozwie.

Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniej powódki po raz ostatni został ustalony w ugodzie zawartą w dniu 11 kwietnia 2003r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 169/03 gdzie pozwany zobowiązał się płacić na małoletnie dziecko alimenty w kwocie 300zł miesięcznie.

Zgodnie z treścią powyżej wskazanego przepisu możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego (tak podwyższenia, jak i obniżenia, czy też uchylenia obowiązku alimentacyjnego) uwarunkowana jest zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zdaniem Sądu od czasu kiedy ustalono wysokość alimentów na rzecz małoletniej na kwotę po 300 zł, doszło do zmiany stosunków w zakresie wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 kro – tak po stronie małoletniej powódki, jak i po stronie pozwanego .

Małoletnia powódka w chwili ostatniego wyrokowania przedmiocie alimentów była dzieckiem miała nieukończone 2 lata a aktualnie ma ukończone 14 lat i chodzi do II klasy gimnazjum. W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dzieci rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków. Ponad dwanaście lat temu matka małoletniej zgodziła się na kwotę po 300zł alimentów. Obecnie wskazuje, że kwota 300 zł nie starcza na utrzymanie dziecka. W pozwie matka małoletniej zażądała więc podwyższenia dotychczas zasądzonych alimentów z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie na rzecz córki. Wskazać należy, iż na koszty utrzymani dziecka składają się wydatki związane z szkołą z opłaceniem ubezpieczenia, rady rodziców, składki klasowe , podręczniki . Koszty utrzymania córki matka oceniła na kwotę 1000zł podając, że na wyżywienie wydaje 400zł, kosmetyki 120zł, dermatolog 70 zł , odzież 100zł, korepetycje 40 zł ( rocznie 730zł).

W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że małoletnia powódka mieszka w mieszkaniu, gdzie łącznie jest 6 osób i jej matka prowadzi wspólne gospodarstwo domowe ze swoją matką a w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny, w tym też koszty na wyżywienie czy utrzymania mieszkania przypadające na osobę. Wskazać należy, iż koszty z tytułu utrzymania mieszkania na 6 osób sąd ustalił na kwotę 243 zł zimą, a latem na kwotę 210 zł na małoletnie dziecko przypadającą, biorąc pod uwagę wydatki na czynsz, śmieci, gaz , prąd . Co się zaś tyczy pozostałych wydatków takich, jak wycieczki to są wydatki okazjonalne i matka małoletniej powódki nie ponosi ich co miesiąc.

Z pewnością kwota alimentów wskazana przez matkę powódki w pozwie potrzebna na zaspokojenie potrzeb małoletniej, jest kwotą, jaka zapewniłaby optymalnie zaspokojenie wszystkich ich usprawiedliwionych potrzeb. Należy jednak wziąć pod uwagę, że obowiązek utrzymywania dziecka obciąża oboje rodziców, a ponadto zaś granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale i – z drugiej strony – możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zgodnie bowiem z powszechnie akceptowanym poglądem doktryny i orzecznictwa górną granicę świadczeń alimentacyjnych stanowią zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.), chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (por. orz. Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1972 r., sygn. akt III CRN 470/71, I.. Pr. 1972, nr 1 –2, poz. 15).

W przedmiotowej sprawie Sąd miał zatem obowiązek wziąć pod uwagę nie tylko wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, ale i zmiany w sytuacji życiowej pozwanego. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że sytuacja pozwanego uległa zmianie w porównaniu z tą, jaka miała miejsce w grudniu 2003r. W momencie poprzedniego wyrokowania w przedmiocie alimentów miał tylko na utrzymaniu małoletnią powódkę a teraz ma syna oraz żonę . O tego momentu pozwany pracował ostatnio jest zatrudniony gdzie z umowy wynikało, że ma zagwarantowane zasadnicze wynagrodzenie w kwocie 1750 zł brutto plus premie. Koszty utrzymania mieszkania matki pozwanego gdzie razem mieszka 6 osób wynoszą ponad 349 zł zima i latem ponad kwotę 190 zł. Pozwany swój miesięczny koszt utrzymania ocenił na kwotę 300zł, z czego opłaca alimenty na dziecko .

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż – zdaniem Sądu – potencjalne możliwości zarobkowe pozwanego są większe, może osiągać większe dochody w rzeczywiści niż on osiąga i jakie prace faktycznie podejmuje. W tej zatem sytuacji, Sąd przyjmując za w całości prawdziwe twierdzenia matki małoletniej powódki o tym, iż koszty ich utrzymania kształtują się na poziomie ponad 1000zł miesięcznie uznał jednocześnie, iż pozwany– z uwagi na okoliczności przytoczone powyżej – nie jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania dzieci w stopniu większym niż ich w kwocie po 500zł na dziecko, i stąd też Sąd podwyższył zasądzone wcześniej alimenty o kwotę po 200 zł miesięcznie. Alimenty te Sąd podwyższył od dnia 1 lutego 2015 r., gdyż pozwany ostatnio zapłacił alimenty w styczniu, co przyznała powódka.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, które uznał za w całości wiarygodne oraz na dowodzie z przesłuchania stron w charakterze strony. Za w całości wiarygodne – jak już powyżej wskazano – Sąd przyjął twierdzenia matki powodów odnośnie kosztów ich utrzymania.

Mając zatem na uwadze fakt, iż matka małoletniej powódki, którą w tym zakresie obciążał ciężar dowodu (art. 6 k.c.), nie wykazała, że pozwany jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania małoletniej córki w większym stopniu niż ustalił to sąd, a i z materiału dowodowego zgromadzonego przez Sąd, nie wynika, aby możliwości zarobkowe pozwanego pozwalały na podwyższenie alimentów o więcej niż po 200 zł miesięcznie, w pozostałym zakresie powództwo należało oddalić.

Wskazać należy, iż sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika powódki o przesłuchanie w charakterze świadków –A. N. (2) i E. N. albowiem okoliczności sprawy w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego zostały dostatecznie wyjaśnione.

Z uwagi na niewątpliwie niełatwą sytuację finansową i życiową pozwanego, Sąd – kierując się wyrażoną w przepisie art. 102 k.p.c. zasadą słuszności – odstąpił od obciążania go kosztami postępowania.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi w punkcie pierwszym wynika z dyspozycji przepisu art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd, jeśli zasądza alimenty, z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Sygn. Akt III RC 139/15

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić.

2.  Opublikować w systemie.

3.  Odpis nieprawomocnego wyroku doręczyć pełnomocnikowi powódki wraz z klauzulą wykonalności.

4.  Przedłożyć z wnioskiem o uzasadnienie, apelacją, lub za 21 dni.

Ś., dnia 19.02.2016 r.

SSR W. P.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: