Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 128/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2018-02-01

Sygn. akt III RC 128/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2018 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa T. K. (1)

przeciwko małoletniej Z. K.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

I.  Powództwo oddala.

II.  Kosztami procesu w kwocie 120 zł (sto dwadzieścia złotych) obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości.

Sygn. akt III RC 128/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 19 października 2016r. powód T. K. (1) wniósł o obniżenie zasądzonych na małoletnią córkę Z. K. renty alimentacyjnej z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie, począwszy od daty złożenia pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że dnia (...) urodził się powodowi drugi syn – N. K.. Obecnie miesięcznie przekazuje: 100 zł – na byłą żonę B. K.; 600 zł – alimenty na córkę Z. K., 200 zł – alimenty na syna T. K. (2); 400 zł – alimenty na syna N. K.; 600 zł – na partnerkę i matkę N. U. T.. Nadto ponosi również miesięczne wydatki: ZUS – 1.134 zł, księgowość – 266 zł, komornik – 779 zł, Urząd Skarbowy – 800 zł. Na swoje utrzymanie miesięcznie przeznacza 400 zł na leczenie oraz 500 zł na zaspokojenie minimalnych potrzeb bytowych. Wskazał, iż małoletnia pozwana Z. K. arogancko i pogardliwie odnosi się do powoda. Nadto małoletnia jest finansowana przez obecnego męża matki, a jej miesięczne środki na utrzymanie wynoszą 2.200 zł. Ponadto matka małoletniej nie odbiera alimentów płaconych na córkę i je odsyła ( pozew k. 2 ).

W odpowiedzi na pozew z dnia 25 września 2017r. małoletnia pozwana Z. K., reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową matkę B. C., podniosła, że nie zgadza się na obniżenie alimentów. W uzasadnieniu wskazała, że otrzymywane alimenty są i tak już niewystarczające wobec faktu, że Z. K. jest nastolatką i jej potrzeby się zwiększyły. Małoletnia przeznacza obecnie więcej na odzież, środki higieniczne oraz kosmetyki. Podała, iż pozwana jest uczennicą szkoły sportowej, przez co potrzebuje ona dodatkowej odzieży i obuwia sportowego, a także uczęszcza na basen. Nadto wskazała, iż powód nie dokłada się do potrzeb córki, takich jak wyprawka szkolna. Pozwana nie widziała się z ojcem od 8 lat, dlatego twierdzenia o aroganckim stosunku małoletniej do ojca są nieprawdziwe. Nieprawdą jest również, że B. C. miała odsyłać alimenty płacone przez pozwanego. Nadto podniosła, iż powód nie płacił zasądzonych alimentów w terminie, dlatego podała go do komornika. Matka pozwanej B. C. znajduje się obecnie w nowym związku małżeńskim, a jej mąż pracuje na budowie i pomaga w utrzymaniu pozwanej. Dodatkowo mąż B. C. posiada swoją córkę, która obecnie studiuje i ją również finansuje. Pozwana zaprzeczyła, aby dochody jej miesięczne wynosiły 2.200 zł i nie wie na jakiej podstawie powód wyliczył taką sumę. Podniosła, iż powód wbrew twierdzeniom nie płaci zasądzonych alimentów na B. C. od momentu przeprowadzki ze S. do Ś.. Przedstawicielka ustawowa pozwanej podała, iż leczy się na nogi, przejdzie trzy operacje wycięcia żył oraz wykryto u niej w głowie oponiaka. Wskazała, iż powód z synem T. nie utrzymuje kontaktów i nigdy nie płacił alimentów, a obecnie toczy się sprawa w sądzie o pozbawienie T. K. (1) władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem N.. Podała, iż powód ma trójkę dzieci, z którymi nie utrzymuje kontaktu. Pozwana podniosła, że powód nie jest taki biedny, jak się przedstawia, gdyż prowadzi działalność gospodarczą, posiada dom i dużą działkę, a także dwa samochody. (odpowiedź na pozew k. 69).

Na rozprawach w dniach 20 lutego 2017r., 26 października 2017r., 13 grudnia 2017r. i 1 lutego 2018r. powód podtrzymał żądanie wyrażone w pozwie natomiast przedstawicielka ustawowa wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. K. urodzona (...) jest córką T. K. (1) i B. C.. Powód pozostawał z matką pozwanej w związku małżeńskim, które zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowe w. (...)

Dowód: - kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia – k. 3;

- wyroku z 28 maja 2012r. w aktach sprawy(...) – k. 90-97;

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie wyrokiem z dnia 28 maja 2012 roku, w sprawie o sygn. (...) podwyższył alimenty od T. K. (1) na rzecz małoletniej z kwoty 550 zł miesięcznie, do kwoty po 600 zł miesięcznie. W tamtym czasie małoletnia Z. K. uczęszczała do drugiej klasy szkoły podstawowej i przygotowywała się do I Komunii Świętej, co wiązało się z dodatkowi wydatkami. B. K. (obecnie C.) wynajmowała kawalerkę za kwotę 1.000 zł miesięcznie w której mieszkała z córką. Łączne wydatki na media wynosiły ok 130 zł miesięcznie. Małoletnia uczęszczała na taniec, którego koszt wynosił 40 zł miesięcznie, miała wykupione obiady w szkole za 100 zł miesięcznie. Matka małoletniej pracowała na pół etatu w sklepie mięsnym z dochodem 750 zł brutto. Dodatkowo dorabiała na działce u koleżanki, sprzątając albo biorąc nadgodziny w miejscu pracy. Matka małoletniej była hospitalizowana na żylaki kończyny dolnej prawej na oddziale chirurgii ogólnej w okresie od 15 do 17 kwietnia 2012r.

Powód T. K. (1) miał wtedy 46 lat i również był hospitalizowany w okresie od 10 kwietnia do 13 kwietnia 2012r. na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. Pobrano od niego materiał do badań histopatologicznych – wole guzowate. Skarżył się również na bóle kręgosłupa, w związku z którymi był skierowany do poradni rehabilitacyjnej. Deklarował dochód za 2011r w kwocie 5.148 zł. Przychody z najmu wyniosły 11.400 zł, koszt uzyskania przychodu 6.251,05 zł. Przychód z działalności gospodarczej 29.072,22 zł, koszty 39.860,47 zł i strata wyniosła 10.788,25 zł. Wówczas zawiesił działalność gospodarczą z dniem 20 kwietnia 2012r. z przewidywanym okresem zawieszenia do 20 kwietnia 2014r. Zarejestrował się jako osoba bezrobotna 30 kwietnia 2012r. Pozostawał on w tamtym czasie na utrzymaniu konkubiny, która miała 25 lat. T. K. (1) twierdził, że nie posiada własnych pojazdów i porusza się samochodami klientów.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie wyrokiem z dnia 11 maja 2015r. w sprawie (...) obniżył alimenty z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie. Natomiast wyrok nie utrzymał się w wyniku apelacji małoletniej Z. K.. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie (...)zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II i oddalił powództwo wzajemne w całości.

W czasie ostatniego orzeczenia przez Sąd Okręgowy w przedmiocie alimentów małoletnia pozwana małoletnia miała 12 lat i chodziła do V klasy szkoły podstawowej. Osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Matka małoletniej interesowała się jej edukacją i motywowała do osiągania dalszych sukcesów. Jednakże zakup materiałów szkolnych pochłaniał znaczną część budżetu domowego. Dodatkowo małoletnia szybko wyrastała z odzieży i potrzebowała zakupu nowych ubrań i butów. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej oceniono na kwotę 1200zł.

Wówczas matka małoletniej pracowała w sklepie mięsnym i zarabiała z tego tytułu ok. 627 zł. Nadto miała zasądzone od powoda alimenty w kwocie 100zł. Mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu za kwotę 600zł miesięcznie . Do lipca 2014r. korzystała z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w S..

Dowód: wyrok k. 13 , zeznania B. K. k. 68-69,131-132, opinia k. 38, informacja o dochodach k. 285-288, zaświadczenie lekarskie k. 32, rachunki k. 33-34, 37,57-58, faktury (...), rozliczenie mediów k. 59, zaświadczenie o zatrudnieniu k. 36, zaświadczenie z MOPRu k. 247, akt notarialny k. 45-46, umowa najmu k. 60 w aktach (...)

Poprzednio powód T. K. (1) prowadził działalność gospodarczą – punkt naprawy maszyn do szycia oraz usług pralniczych (posiadał warsztat). Pozostawał w związku z konkubiną U. T., z która ma syna – N. K. urodzonego (...) Mieszkał w lokalu o powierzchni 30 m 2 znajdującym się na działce należącej do znajomego. Posiadał dwa samochody marki H. (...) i H. (...). Był po dwóch udarach i brał leki. Miał troje dzieci T. lat 26 na którego płacił alimenty 200zł, córkę Z. 600zł, syna N. . Powód płacił wówczas alimenty na byłą żonę 100zł. Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2013r. (...) dnia 3 czerwca 2013r. zakazał T. K. (1) jakichkolwiek form kontaktów z małoletnią powódką Z. K..

Dowód: - zeznania powoda k. 70-71,131-132, akt urodzenia k. 157,179-180, informacja o dochodach 275-276, karta leczenia k. 28, 306-307, , 84-85, faktury (...), umowa o kredyt 269, rozwiązanie umowy najmu (...), dane pojazdu k. 220-221, ugoda k. 146, odpis postanowienia k. 101, ugoda l. 229, wyrok z dnia 11 maja 2015r. k. 311 ,- wyrok z dnia 23 lutego 2016r. k. 427 w aktach (...)

Obecnie powód T. K. (1) ma obecnie 51 lat, z wykształcenia jest piekarzem. W poprzednim roku powód został napadnięty w wyniku czego odniósł obrażenia głowy, był na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie miał przeprowadzone badanie przy użyciu tomografu komputerowego. W wyniku tego badania wykryto u niego zwapnienie jednego płuca i zmiany na płucach w postaci guzka. Karty leczenia i zaświadczenia przedłożone przez powoda nie potwierdzają zmian nowotworowych. Natomiast w wyniku odniesionego obrażenia głowy, powód został skierowany na konsultację neurologiczną. W wyniku konsultacji stwierdzono, że powód nie wymagał hospitalizacji neurologicznej. T. K. (1) leczył się również na zakrzepowe żylaki kończyny dolnej lewej. Powód nie posiada zaświadczenia, że jest osobą niezdolną do pracy. T. K. (1) prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą -punkt przyjęć usług w S.. Z tego tytułu powód osiąga dochody ok. 2.000 zł miesięcznie. Dodatkowo ponosi opłaty na ZUS. Powód w złożonym zeznaniu podatkowym za 2016 rok wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 9.804,78 zł i dochód z najmu lub dzierżawy w wysokości 15.706,88 zł. Powód posiada majątek w postaci domku jednorodzinnego o powierzchni 35 m 2, działkę o powierzchni 0,1910 ha, samochodu marki H. rocznik 2012 oraz lokale z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadał on drugi samochód, który zbył dnia 05.01.2017r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za kwotę 184,50 zł brutto. Z wystawionej faktury wynika, że powód prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) T. K. (1)”. Na utrzymanie domku płaci 1.200 zł rachunku za prąd za dwa miesiące zimą i 600 zł latem. W lutym 2017r. za prąd zapłacił 991,79 zł, W domku ,w którym mieszka powód, wszystko jest na prąd. Na wyżywienie wydaje najmniej jak się da, na leki 150 zł, ale pomimo tego nie wykupuje on wszystkich leków. Chodzi w starej odzieży i nie kupuje nowej. Stara się nie chodzić na wizyty do lekarzy. Na utrzymanie samochodu przeznacza 200-300 zł na paliwo i ubezpieczenie 500-600 zł. T. K. (1) poparzył się laserem w miejscu pracy i będzie miał kolejne zwolnienie. Natomiast nie tylko on stał się ofiarą poparzenia przez laser i sprawę ma badać prokuratura. Powód oraz jego konkubina nie korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Obecnie jest w związku konkubenckim, mieszka z konkubiną, która nie pracuje. Konkubina ma syna 9 lat .

Oprócz małoletniej pozwanej Z. K., powód ma syna N. K. urodzonego (...) , na którego płaci 400 zł alimentów oraz dorosłego syna T. K. (2) urodzonego (...), lat 29, na którego ma uchylone alimenty. Alimenty na byłą żonę B. C. zostały też uchylone, natomiast na Z. K. powód ma zasądzone 600 zł miesięcznie, które egzekwuje komornik.

Pozwany wskazał, iż jego koszty utrzymania są większe niż jego dochody.

Powód na rachunek komornika w dniu 18.10.2016r. wpłaciła kwotę 779,14zł w sprawie (...)

Powód dnia 01.01.2016r. oraz 23.09.2016 został pobity. W okresie od 10.04.2012r do 13.04.2012r. przebywał w szpitalu z uwagi na zakrzepowe żylaki kończyny dolnej lewej.

W roku 2017 zapłacił podatek rolny 50zł .

Dowód: - dowód wpłaty k. 4, badanie k. 5 , zdjęcia k. 25,29,39,96 , karta leczenia k. 26-37, zeznania T. K. (1) k. 21-22, 78-79, zeznania B. C. , k. 22, 79-81, 97, zaświadczenie lekarskie k. 28, konsultacja neurologiczna k. 32, decyzja w sprawie podatku rolnego k. 40, potwierdzenie przelewu k. 41, faktura za sprzedaż auta k. 42, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 43, postanowienie k. 85 tajemnica skarbowa k. 88,92;

Obecnie małoletnia pozwana Z. K. ma 14 lat i chodzi do 2 klasy sportowej w gimnazjum. Podręczniki w szkole były bezpłatne. Pozwana jest w klasie sportowej i poza wyjazdami na mecze koszykówki nie chodzi na dodatkowe zajęcia. Natomiast pozwana chodzi do kosmetyczki na wypalanie, którego koszt za jeden zabieg wynosi 200 zł i łącznie musi ich odbyć pięć. Małoletnia osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, ma czerwony pasek. Na utrzymanie miesięczne matka przeznacza: na wyżywienie – 500 zł; odzież 200zł, środki czystości kosmetyki 100zł, rozrywka – 100 zł; fryzjer – 50 zł. Dodatkowo zachodzi potrzeba zakupu odzieży sezonowej na która matka pozwanej przeznaczyła 1.000 zł, kurtka 200 zł i buty 300 zł. Małoletnia została wybrana przez nauczycielkę do drużyny koszykarskiej i co dwa miesiące jeździ na zawody. Koszt wyjazdu to ok. 50 zł, wejście kosztuje 10 zł plus jedzenie. Dodatkowe wydatki szkolne to składka klasowa – 10 zł i ubezpieczenie 50 zł na rok. Pozwana ma 174 cm wzrostu i waży 75 kilogramów. Z. K. jest wysoką dziewczynkę i nosi rozmiar buta 43. Tak duży rozmiar często nie występuje w kobiecym obuwiu i dlatego matka musi kupować córce męskie obuwie. Małoletnia korzysta z telefonu komórkowego, którego miesięczny koszt wynosi 60 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania małoletniej wynosi ok. 1.200 zł.

Dowód: - zeznania B. C. – k. 22, 79-81, 97;

Obecnie przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki B. C. ma obecnie 43 lata, wykształcenie średnie – rolnicze, jest w nowym związku małżeńskim. Oprócz małoletniej córki nie ma innych dzieci. Obecnie pracuje w sklepie (...) i zarabia średnio 1.913,26 zł netto miesięcznie. Dochód za 2016r. B. C. wyniósł 12.826,31 zł – zgodnie z zeznaniem PIT-37 za 2016r. Nie korzysta z pomocy (...), gdyż miesięczny dochód jest za wysoki. Mąż B. C. pracuje jako budowlaniec i osiąga z tego tytułu ok. 2.000 zł miesięcznie. Pomaga w utrzymaniu pozwanej oraz wspiera finansowo swoją córkę, która ma 20 lat i studiuje. Przedstawicielce ustawowej pozwanej, odnowiły się żylaki i wykryto u niej oponiaka.

W lipcu 2016r. pozwana wraz z matką przeprowadziły się do Ś. i mieszkają przy ulicy (...). Mieszkanie to należy do obecnego męża B. C. i mieszka tam jego 20-letnia córka. Koszty utrzymania mieszkania gdzie mieszkają 4 osoby to: czynsz – 537 zł miesięcznie; gaz – 171 zł co dwa miesiące; prąd na kartę – 300 zł zimą i 100-150 zł latem. Ogrzewanie jest na prąd, co powoduje tak wysokie rachunki w zimie. Woda za rok wynosi 700 zł. Łączne średnie koszty utrzymania miesięcznego mieszkania to 880 zł, które w przeliczeniu na jedną osobę wynoszą 220 zł miesięcznie. W roku 2016 na podstawie zeznania PIT 37 wykazała dochód w wysokości 12.826,31 zł .

Dowód: - zeznania B. C. – k. 22, 79-81;

- tajemnica skarbowa – k. 92;

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – k. 95;

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu powództwo o obniżenie alimentów nie zasługiwało na uwzględnienie.

Ustalony powyżej stan faktyczny oparty został na dowodach szczegółowo wskazanych przy stanie faktycznym, a w szczególności na powyżej powołanych dowodach z dokumentów znajdujących się w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach spraw o sygn. akt (...) (...) oraz (...) albowiem strony nie zakwestionowały zarówno autentyczności, jak i treści tychże dokumentów. Jednocześnie Sąd nie powziął wątpliwości, co do wiarygodności w/w dokumentów. Sąd pominął dowód ze skierowania do poradni specjalistycznej jak i skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, gdyż oba pochodziły z 2011r. i były bezprzedmiotowe w prowadzonym postępowaniu. Ponadto podstawę ustaleń faktycznych stanowiły twierdzenia przedstawicielki ustawowej pozwanej i powoda przesłuchanych w charakterze stron w zakresie w jakim korespondowały z dokumentami. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o., rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wskazać należy, że przepis art. 135 § 1 k.r.o. stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może dotyczyć osoby otrzymującej alimenty jak również osoby, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, np. ojca. Natomiast zakres zmiany może dotyczyć pogorszenia lub poprawy ich sytuacji finansowej, co w konsekwencji może być podstawą do zmiany wyroku alimentacyjnego. Dla zasadności żądania obniżenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji finansowej zobowiązanego oraz, że dalsze alimentowanie uprawnionego doprowadziłoby do niedostatku zobowiązanego, gdyż te okoliczności w myśl art. 135 k.r.o. decydują o zakresie obowiązku alimentacyjnego. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 1963 r. (III CR 88/62, OSNCP 1964, nr 5, poz. 98) polskie prawo rodzinne oparte jest na zasadach całkowitej równości wszystkich dzieci, niezależnie od tego, z jakich związków one pochodzą: małżeńskich czy pozamałżeńskich. Nie ma jednocześnie podstaw do przyjęcia, żeby dziecko, które wcześniej wystąpiło o alimenty, miało znaleźć się w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do dziecka, które o te alimenty wystąpiło później. Dochody rodziców mogą nie wystarczać na zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dzieci. Według pkt XII uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1976 r. (III CZP 46/75, OSNCP 1976, nr 9, poz. 184) podzielaną przez Sąd Rejonowy konsekwencją obowiązywania zasady równej stopy życiowej jest to, że rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Pogląd ten podzielono i uzupełniono pkt IV uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42) (zob. również np. wyroki SN: z 21 stycznia 1999 r., I CKN 1292/98; z 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99; z 24 marca 2000 r., I CKN 1538/99; z 16 stycznia 2001 r., II CKN 40/99), gdzie wskazano nadto, że w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek nie tylko dzielenia się choćby najszczuplejszymi swymi dochodami, lecz także wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Nie można od nich jednak wymagać zbycia przedmiotów majątkowych przynoszących dochód i stanowiących źródło utrzymania rodziny. W przywołanej powyżej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987r. wskazano również, że zawsze zachodzi potrzeba zachowania rozsądnej równowagi pomiędzy zaspokojeniem potrzeb uprawnionego a poziomem życia zobowiązanego. Podkreślono, że uwzględnienie roszczenia dziecka nie może doprowadzić do niedostatku rodziców (zob. też wyrok SN z 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20, gdzie wskazano na niedopuszczalność rozstrzygnięcia sprawy, w rezultacie którego pozwany zostanie pozbawiony najniezbędniejszych środków utrzymania i możliwości najskromniejszej egzystencji).

Należy zważyć ,że ostatnie orzeczenie w zakresie alimentów powoda względem córki Z. miała miejsce 23 lutego 2016r. przez Sąd Okręgowyw. , gdzie pozew powódki o podwyższenie alimentów i pozew wzajemny powoda o obniżenie alimentów zostały oddalone. W niniejszej sprawie ustalenia wymagało, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej powoda i na ile jest ono istotne. Ostatni w sprawie o alimenty sąd okręgowy w wyroku z dnia 23 lutego 2016r. , uznał, iż koszty utrzymania małoletniej pozwanej wynoszą około 1200zł oraz że potrzeby małoletniej wzrosły od czasu, gdy wydano ustalono alimenty na kwotę 600zł w 2012r. W dacie orzeczenia przez Sąd Okręgowy powód pracował oraz posiadał możliwości zarobkowe i majątkowe większe, iż faktycznie wykazywał mimo, że twierdził, iż jego działalność przynosi straty. Nadto już poprzednio na utrzymaniu miał niepracującą konkubinę i syna N..

Powód wskazał, że „od ostatniego orzeczenia w sprawie alimentów moja sytuacja się pogorszyła ze względu na moje zdrowie, nie mogę pracować tyle co wcześniej. Przeznaczam więcej pieniędzy na środki przeciwbólowe, nasenne” (k. 78). W ocenie Sądu, zarówno sytuacja zdrowotna jak i możliwości zarobkowe nie uległy pogorszeniu od czasu ostatniego orzekania w sprawie alimentów. W pierwszej kolejności należy wskazać na sytuację zdrowotną powoda. Powód podniósł , że zdiagnozowano u niego nowotwór płuc i zwapnienie płuca. Z przedłożonej dokumentacji leczenia, wynika, że T. K. (1) faktycznie ma guz na płucach, jednak w żadnym z orzeczeń lekarskich nie jest stwierdzone, że jest to zmiana nowotworowa. Dodatkowo, jak zeznał powód, nie ma on orzeczenia o niezdolności do pracy, tak więc Sąd uznał, że posiada on zdolności zarobkowe, co potwierdza fakt, że T. K. (1) dalej prowadzi działalność gospodarczą. Dalsza dokumentacja dotyczyła uderzenia w głowę, po której powód trafił na Szpitalny Odział Ratunkowy. Jednak z konsultacji neurologicznej wynika, że T. K. (1) nie wymagał dalszej hospitalizacji, z czego można wnioskować, że obrażenia jakich doznał, nie wpływają na jego dalsze funkcjonowanie. W przedmiocie leczenia żylaków, należy stwierdzić, że jest to fakt bezsporny, stwierdzony przez Sąd już w poprzednich postępowaniach w których T. K. (1) był stroną. Jednak leczenie ich miało miejsce w 2012r. i nie ma wpływu na obecną sytuacje zdrowotną powoda. W przedmiocie możliwości zarobkowych powoda, należy wskazać, że nadal prowadzi on działalność gospodarczą , z której uzyskuje jak twierdzi 2.000 zł miesięcznie. Dodatkowo jak wynika z zeznań B. C. i zeznania złożonego we właściwym dla powoda Urzędzie Skarbowym, prowadzi on najem bądź dzierżawę lokalu/lokali z których w roku 2016 uzyskał dochód w wysokości 15.706,88 zł. Jednocześnie wskazał on, że w miejscu pracy doznał poparzenia laserem, jak i inni pracownicy, a sprawę bada prokuratura. Pozwala to wnioskować, że oprócz prowadzonej działalności gospodarczej, T. K. (1) dodatkowo pracuje. Powód nie wskazał jednak, gdzie pracuje, kto jest jego pracodawcą ani jaki dochód z tego tytułu uzyskuje. Pozostaje to w sprzeczności do jego zeznań w których twierdził, że z powodu choroby nie jest w stanie pracować w takim wymiarze czasu jak przed zdiagnozowaniem choroby. Należy także uznać, że deklarowane przez powoda 2.000 zł dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej nie jest jego jedynym źródłem utrzymania. Pozostałych źródeł nie chciał wskazać, jednocześnie zaprzeczając ich istnieniu. Tak jak zaprzeczał temu, że posiada dwa lokale użytkowe, które wynajmuje. Posiadanie tych lokali wynika z wcześniejszych ustaleń Sądu w postępowaniach, w których T. K. (1) był stroną, z zeznania podatkowego z najmu lub dzierżawy za rok 2016 oraz z zeznań B. C.. Powód w żaden sposób nie wykazał, że nie dysponuje już tytułem prawnym do wspomnianych lokali. Wymieniając majątek, który posiada, powód pominął działkę której jest właścicielem, a za którą płaci podatek rolny. Powód podnosił, że samochód który posiadał i który zbył należały do firmy, którą prowadzi. Sąd nie dał wiary tym twierdzeniom, gdyż jednoosobowa dzielność gospodarcza ani spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i nie może być podmiotem któremu przysługuje własność rzeczy. W takich przypadkach to zawsze przedsiębiorca lub wspólnicy spółki cywilnej są właścicielami rzeczy z których korzystają prowadząc działalność gospodarczą. W dalszej kolejności należy odnieść się faktu, innych dzieci niż pozwana, których T. K. (1) jest ojcem. Syn T. K. (2) ma 29 lat i jest w pełni samodzielny, ojciec nie partycypuje w jego utrzymaniu. Natomiast młodszy syn N. K. znajduje się w rodzinie zastępczej dziadków, a powód płaci na niego 400 zł alimentów. N. ma obecnie 2 latka. Powód wskazywał, że na jego utrzymaniu znajduje się również konkubina, która z powodu problemów zdrowotnych nie jest w stanie pracować oraz która ma syna 9 lat. T. K. (1) nie chciał jednak ujawnić jakiego rodzaju są to problemy zdrowotne konkubiny, dlatego w ocenie Sądu stało się niemożliwe ustalenie, czy konkubina powoda faktycznie nie jest w stanie pracować. Nadto wskazać należy, iż powód nie ma już obowiązku alimentacyjnego nabyła żonę w kwocie 100zł oraz syna T. 200zł a ma tylko alimenty na syna N. 400zł i córkę Z. 600zł, co wpływa na jego poprawę sytuacji majątkowej. Nadto gdyby sytuacja powoda był ciężka to zwrócił by się do (...) o pomoc finansową ,czego nie uczynił.

Małoletnia pozwana Z. K. nie posiada żadnego majątku ani dochodu, z którego byłaby w stanie ponieść koszty swojego utrzymania, choćby częściowo. W ocenie Sądu, koszty utrzymania małoletniej od czasu ostatniej sprawy w przedmiocie alimentów, nie uległy zmianie i kształtują się na poziomie ok. 1.200 zł miesięcznie. Poprawiła się natomiast sytuacja rodzinna małoletniej i jej matki. B. C. podjęła pracę na cały etat i osiąga wyższe dochody niż wcześniej pracując na połowę etatu w sklepie mięsnym. Zawarła również związek małżeński i jak twierdzi, mąż pomaga jej finansowo w utrzymaniu córki. Jednak w żadnym wypadku nie jest to przesłanka uzasadniająca obniżenie zasądzonych alimentów od T. K. (1). W tym miejscu należy wskazać na art. 128 k.r.o. zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej. Tak więc obowiązek alimentacyjny ojca dziecka wyprzedza obowiązek męża matki dziecka. Sąd również zauważył, że koszty utrzymania małoletniej Z. K. rozkładają się po połowie na każdego z rodziców, choć to na matce pozostaje cały ciężar wychowania córki. Sąd nie dał wiary, jakoby małoletnia miała się zachowywać niewłaściwie w stosunku do ojca, gdyż od 2013r. T. K. (1) ma zakaz utrzymywania kontaktów z małoletnią.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie zaistniały przesłanki warunkujące obniżenie alimentów. Powód ma możliwości zarobkowe, pozwalające w dalszym ciągu świadczyć na rzecz córki rentę alimentacyjną w kwocie po 600 zł miesięcznie. Posiada on także majątek, który w potrzebie może uszczuplić, aby dalej finansować córkę. Również zasądzone alimenty nie naruszają zasady równości dzieci, gdyż młodszy syn powoda N. ma zasądzone od ojca 400 zł miesięcznie alimentów. Ma on dopiero 2 latka i jego potrzeby nie są jeszcze na poziomie 14-letniej dziewczynki. Natomiast usprawiedliwione potrzeby małoletniej Z. K. w dalszym ciągu uzasadniają kwotę 600 zł alimentów miesięcznie.

Sąd o kosztach procesu orzekł w myśl art. 98 § 1 , 2 k.p.c. oraz art. 13ust.1 u.k.s.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: