Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 66/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2021-12-06

Sygn. akt III RC 66/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 grudnia 2021r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2021r. w Ś.

sprawy z powództwa małoletniej S. S. (1)

przeciwko R. S.

o zmianę orzeczenia w przedmiocie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego R. S. na rzecz małoletniej S. S. (1) urodzonej (...) alimenty w wysokości 800 ( osiemset ) złotych miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat , poczynając od dnia 1 grudnia 2021r. - w ten sposób podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w(...) z dnia (...) sprawie o (...) z kwoty 500 zł miesięcznie.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami procesu .

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

sędzia Wioletta Paprotna

Sygn. akt III RC 66/21

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 05 maja 2021 r.( data wpływu) małoletnia powódka S. S. (1) ,reprezentowana przez pełnomocnika r.pr. K. K. (1) wniosła o podwyższenie alimentów zasadzonych od pozwanego R. S. na rzecz małoletniej córki S. S. (1) urodzonej (...) w Ś., na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w (...) z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1200 zł miesięcznie, płatnej z góry do rąk przedstawiciela ustawowego matki J. D. (1) do dnia 15-go każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku płatności którejkolwiek z rat. Wniosła też o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz wniosła o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego R. S. do uiszczania małoletniej powódce S. S. (1) po 850 złotych łącznie miesięcznie, to jest udzielenie zabezpieczenia poprzez podwyższenie renty alimentacyjnej na czas trwania postępowania o kwotę 350 zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – matki J. D. (2) do dnia 15-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że małoletnia powódka S. S. (1) ur. (...) jest córką pozwanego R. S. oraz J. D. (1). Rodzice małoletniej pozostawali w związku konkubenckim do 2009 roku. Wyrokiem (...) w sprawie o sygn. (...)Sąd Rejonowy w (...) zasądził na jej rzecz od pozwanego alimenty w kwocie 500 zł. Od 2009 roku rodzice małoletniej nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów. Pozwany nie utrzymuje także kontaktów w żadnej formie z małoletnia powódką. Pozwany wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego wobec córki wyłącznie poprzez płacenie zasądzonych sądownie alimentów. Małoletnia zamieszkuje z matką i z bratem w Ś. w mieszkaniu stanowiącym własność matki . Koszty opieki i utrzymania małoletniej obciążają matkę małoletniej a kwota alimentów zasądzonych w 2012 roku nie odpowiada uzasadnionym i niezbędnym potrzebom małoletniej. Obecnie małoletnia uczęszcza do II klasy (...) Centrum (...) w Ś. na kierunku gastronomicznym. Od ostatniego orzekania w sprawie alimentów znacznie wzrosły jej koszty utrzymania i wychowania. Wskazała, iż na koszty utrzymania 3 osobowej rodziny składają się: czynsz 723 zł, opłaty za prąd 100 zł, gaz 60 zł, opłaty za trzy telefony i internet 250 zł, wyprawka szkolna małoletniej około 500 zł (książki i mundurek szkolny 150 zł). Ponadto koszty wyżywienia 3 osobowej rodziny to kwota około 1600 do 2000 zł. Wszystkie te koszty ponosi przedstawicielka ustawowa małoletniej. Podała, iż małoletnia powódka otrzymuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł, ale ponieważ znacznie wzrosły koszty utrzymania, wychowania i kształcenia dorastającej powódki a pozwany nie wykazuje żadnego zainteresowania córka niezbędnie jest podwyższenie renty alimentacyjnej. (pozew k. 3-8) .

Pozwany w odpowiedzi na pozew dnia 14.10.2021r. uznał powództwo do kwoty 750zł. W uzasadnieniu wskazał, iż jego kontakty z córką urwały się w roku 2010, z uwagi na postawę matki powódki. Wskazał, iż od września 2021r. płaci na córkę 750zł , gdyż na tyle pozwala mu jego sytuacja materialna. Podał, iż ma oprócz powódki na utrzymaniu dwoje dzieci. Syn F. 7 lat , który chodzi do 1 klasy, co wiązało się ze sporządzeniem dla niego wyprawki szkolnej. Drugi syn K. ma 4 miesiące i musiał zakupić podstawowe rzeczy dla tak małego dziecka, jak łóżeczko, fotelik, ubranka, leki i witaminy. Podniósł, iż prowadzi działalność gospodarczą. Nadto mieszka z żoną w małej miejscowości B. , dojeżdża do pracy do S. lub O.. Ponadto spłaca kredyt hipoteczny 200 euro, co miesiąc oraz kredyt konsumpcyjny 600zł. Ponosi stałe wydatki na media, żywność dla 4 osobowej rodziny . Wskazał, iż koszty utrzymania powódki w kwocie 2400zł nie zostały udowodnione przez jej matkę. Z dokonanych przez niego wyliczeń z pozwu wynika, iż matka powoda na 3 osoby wydaje 3000zł , co wskazuje , iż koszt S. wynosi 1000zł -1200zł miesięcznie. W związku z tym uważa , iż kwota jaką płaci obecnie 750zł jest adekwatna do jego możliwości zarobkowych i potrzeć córki . Pozwany mieszka 730km od Ś..( odpowiedź na pozew k. 148-149) .

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka S. S. (1) urodziła się (...) w Ś., pochodzi z nieformalnego związku (...) i pozwanego R. S..

Ostatnio alimenty na powódkę były zasądzone przez Sąd Rejonowy w (...)wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 roku , w którym pozwany zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz małoletniej córki S. S. (1) w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – matki J. D. (1) wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 września 2011 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia (...)r. w sprawie o sygnaturze akt (...) na skutek apelacji wniesionej przez małoletnią powódkę od wyroku Sądu Rejonowego w (...)z dnia (...) (...) oddalono apelację.

Dowody: - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej – k. 11;

- wyrok Sądu Rejonowego w (...)- k.12;

- wyrok Sądu Okręgowego (...) X RCa (...)w aktach sprawy III (...)

W czasie ostatniego orzekania w sprawie o alimenty małoletnia S. S. (1) miała 8 lat. Wraz z matką i jej partnerem, który jest ojcem jej młodszego brata przebywała w Anglii. Koszt utrzymania małoletniej powódki Sąd ustalił wówczas na kwotę w granicach 250-300 funtów miesięcznie.

Matka małoletniej nie pracowała, zajmował się dziećmi i otrzymywała 400 funtów miesięcznie na dwoje dzieci, z czego 200 funtów przypadało na S.. Od maja 2010r. do września 2011r. otrzymywała na małoletnią alimenty od pozwanego przyznane orzeczeniami powołanych do tego w Anglii instytucji.

Pozwany poprzednio mieszkał wówczas w A. od 2011 r. pracował jako spawacz i otrzymywał dochód w wysokości około 1100 zł miesięcznie. Wcześniej przebywał w (...), gdzie pracował jako spawacz i zarabiał 250/260 funtów tygodniowo. Był właścicielem mieszkania o powierzchni 46 m 2 w Ś.. Oprócz małoletniej powódki nie miał innych dzieci na utrzymaniu.

Bezsporne a nadto: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k.34-36 akt sprawy(...), przesłuchanie pozwanego k.69 w aktach sprawy(...), zaświadczenia o zarobkach k. 79 w aktach sprawy (...)

Obecnie małoletnia powódka ma 17 lat i uczy się w II klasie Technikum Zawodowego Centrum (...) w Ś. w klasie o specjalności gastronomicznej. W szkole podstawowej osiągała dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Obecnie także uczy się dobrze. Brała udział i była nagradzana w konkursach i olimpiadach organizowanych przez szkołę i Kuratorium (...). Obecnie mieszka wraz z matką i młodszym bratem w Ś. przy ul. (...). Zakupiła podręczniki dla córki za 500zł , zaś podręczniki dla syna były darmowe.

Koszty utrzymania 17 letniej S. S. (1) wynosi aktualnie około 1200 zł miesięcznie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zapewnienie jej potrzeb mieszkaniowych w 1/3 części przypadającej na małoletnią wynoszące w sumie 372 zł ( czynszu – 724 zł, prąd - 80zł, za gaz – 60 zł i 1/3 opłat za tv i internet – 250 zł= 1114zł /3osoby =372zł / osobę ), wyżywienie 500 zł, odzież 150 zł i środki czystości i higieny – 50 zł, leki 60zł, szkoła 50zł, rozrywka 100zł.

Obecnie matka małoletniej J. D. (1) ma obecnie 44 lata, bez zawodu. Pracuje od 2017r. w sklepie zoologicznym na umowę o pracę i zarabia około 1700zł. Mieszka wraz z małoletnią powódką i synem w dwupokojowym mieszkaniu przy ul. (...) stanowiącym jej matki. Na syna otrzymuje alimenty 1000zł oraz zasiłek z Anglii 400zł.

W dniu 30 września 2019 r. wniosła do (...) w Ś. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na córkę S. S. (1). Świadczenie zostało przyznane w kwocie 500 zł miesięcznie na okres od 01.07.2019 do 31.05.2021 r. Otrzymała też po 300zł na dzieci na wyprawkę . Swój miesięczny koszt utrzymani matka powódki oceniła na kwotę 960zł,

W roku 2020r. osiągnęła przychód 28439,13zł , dochód 25.439,13zł /12=2119zł miesięcznie .

Dowody: - potwierdzenie zameldowania na pobyt stały - k. 13,

- świadectwa szkolne, dyplomy i wyróżnienia - k. 83-102,

- potwierdzenia transakcji kartą w sklepach spożywczych - k.28,30,31-38,40-45,47,49,50-57,59,64

- potwierdzenia transakcji - k.29,48, 46,

- potwierdzenia transakcji w drogerii i apteki - k. 39,58, 74 ,

- transakcje zakupów na (...) - k.46,65,

- opłaty za czynsz - k.66-67,103-105,

- opłaty za gaz - k.68,106,107,

- wpłata do SM (...) - k. 69,

- opłata za energie elektryczną - k. 70,

- faktury - k. 79-81,

- postanowienie k. 82,

- PIT -k. 189-192,

- przesłuchanie J. D. (1) - k. 196v- 197,

Obecnie pozwany R. S. obecnie ma 48 lat i zawodu jest spawaczem. Pracował w zawodzie przebywając w (...) jak też po powrocie do Polski w 2011 r. Obecnie jest w związku małżeńskim od 2011r. i zamieszkuje w domku . Z obecnego związku posiada syna K. S. ur. (...) oraz syna F. S. ur. (...) W 29.01.2016r. zaciągnął kredy mieszkaniowy w kwocie 33641,34 euro na okres 19 lat i 10 miesięcy, z ostatecznym terminem spłaty (...) Syn F. chodzi do 1 klasy i miesięczny jego koszt utrzymania wynosi około 800zł. Syn K. ma 6 miesięcy i jego koszt utrzymania wynosi około 600zł. Obecnie jego żona przebywa na zasiłku macierzyński i otrzymuje 1200-1300zł.

Prowadzi od dnia 02.01.2019r. jednoosobowo działalność gospodarczą zajmująca się zakładaniem węzy hydraulicznych . Po odliczeniu kosztów działalności zarobia około 2000zł do 3000zł. Miesięczny koszt utrzymania pozwanego wynosi 1000zł. Opłaca ubezpieczenie na życie na rok w kwocie 192,81zł .

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów w roku 2021r. w okresie od stycznia do sierpnia uzyskał łącznie przychód 14.125zł.

Za prąd w okresie 16.01.2020r do 04.01.2021r. zapłacił łącznie 3.779,63zł /12=314zł, w okresie od 19.01.2021r. do 05.07.2021r. zapłacił 1.304,83zł / 5=261zł miesięcznie.

Opłacił podatek od nieruchomości za rok 2021r. w kwocie 385zł.

Za wodę płaci 103,03zł miesięcznie , śmieci 100zł. Zakupuje też opał-ekogroszek , którego koszt wynosi 4000 na rok. Zakupuje gaz w butli za 80zł na miesiąc. Za internet i telewizje płaci 110zł , opłaca 2 telefony za 200zł. Otrzymuje na dzieci po 500plus. To co zarabia wydaje na życie i nie możliwości finansowych na wyjazdy na wakacje z rodziną . Nie posiada żadnych oszczędności.

Płaci regularnie alimenty na małoletnia S. S. (1) w wysokości 750 zł. Nie utrzymuje żadnego kontaktu z córką z uwagi na postawę matki , która nie chciała by miał kontakty

Dowód : - potwierdzenia wpłaty alimentów - k.71-73,

- wydruk z (...)k. 136,

- odpisy aktu urodzenia -k. 152-153,

-potwierdzenie -k. 155,

-umowa k. 156,

-faktury -k. 157-158, 160, 167,

- decyzja k. 159 ,

- zawiadomienie -k. 161, 162,

- potwierdzenia – k. 163-166, 168-172,

- przesłuchanie pozwanego -k. 197.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 k.r.o. Stosownie do treści art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art.316 § 1 k.p.c.). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 k.r.o. o zmianę tego orzeczenia.

Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 k.r.o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 k.c. powinna wykazać.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Ustalony powyżej stan faktyczny oparty został na całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a w szczególności na powyżej powołanych dowodach z dokumentów znajdujących się w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach sprawy o podwyższenie alimentów prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu pod sygn. akt (...), albowiem strony nie kwestionowały zarówno autentyczności, jak i treści tychże dokumentów i jednocześnie Sąd nie powziął wątpliwości, co do wiarygodności przedmiotowych dokumentów. Ponadto podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie stanowiły zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki oraz zeznania pozwanego, które Sąd uznał za wiarygodne.

W niniejszej sprawie ustalenia wymagało, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki i na ile jest on istotny.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie sygn. (...) , prawomocny dnia 25 stycznia 2013 r. w kwocie 500 zł, minęły 8 lata i doszło do częściowej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o. W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty, miesięczny koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletniej 8 letniej wynosił około 250-300 funtów, powódka mieszkała wówczas w (...)

Obecnie Sąd ustalił, iż miesięczny koszt utrzymania 17 letniej powódki wynosi około 1.280zł, w tym wyżywienie 500zł, odzież 150zł, koszty związane z utrzymaniem mieszkania około 372zł, środki czystości 50zł zawyżone , rozrywka 100zł miesięcznie, szkoła 50zł, leki 60 zł.

Sądu uznał za zawyżone deklarowane przez matkę powódki koszty na wydatki na środki higieniczne 150zł . W ocenie Sądu, opartej o zasady doświadczenia życiowego oraz wiadomości z innych, podobnych rodzajowo spraw (doświadczenie zawodowe), miesięczny koszt nie powinien przekraczać 50zł. Poza tym przedstawicielka ustawowa powódki nie wykazała w sposób nie budzący wątpliwości , iż ponosi takie wydatki na środki higieniczne i Sąd przyjął, że wystarczająca jest kwota 50zł miesięcznie. Do kosztów utrzymania powódki zaliczona została kwota 372zł z tytułu kosztów mieszkania przypadające proporcjonalnie do liczy osób w nim zamieszkujących w tym czynszu – 724 zł, prąd - 80zł, za gaz – 60 zł i tv i internet, telefony – 250 zł= 1114zł /3osoby =372zł / osobę.

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwość zaspokojenia potrzeb małoletniej córki. Obecnie pozwany uzyskuje wyższe dochody w porównaniu do roku 2013r. Z tytułu prowadzonej działalności posiada możliwości osiąga zarobków w kwocie 3000zł. a poprzednio było to kwota 1100zł. Dochody łączne rodziny pozwanego wynoszą około 5.300zł, w tym dochód żony 1300zł, dochód pozwanego 3000zł 1000zł z tytułu 500plus na dzieci. Na dzieci ponosi koszty około 2000zł w tym , na powódkę 800zł, syna F. 800zł i na K. 600zł . Łączne koszty domu wynoszą 2085zł , w tym prąd 261zł, woda 100zł, śmieci 100zł, gaz 80zł, tv i internet 110zł, telefon 200zł , opał rocznie 4000zł ( (...)=334zł/ miesięcznie ) , rata kredytu 900zł . Po odliczeniu wszystkich ww. kosztów na utrzymanie pozwanego i jego żony zostaje kwota ponad 1200zł , na ich bieżące utrzymanie , tj. wyżywienie , odzież , środki czystości. Powyższe obrazuje ,iż pozwany nie ma możliwości zarobkowych, by płacić alimentów w kwocie 1200zł. Podkreślić należy, iż jego sytuacja rodzinna zmieniła się od poprzedniej sprawy o alimenty, gdyż obecnie na utrzymaniu ma oprócz powódki ma dwóch synów oraz częściowo żonę, a poprzednio tylko na utrzymaniu miał powódkę.

Natomiast sytuacja zarobkowa matki powódki obecnie się poprawiła, gdyż poprzednio nie pracowała , a obecnie pracuje i osiąga regularne dochody, jak deklaruje zarabia 1700zł. W sytuacji gdy pozwany przy prowadzeniu działalności w dobie pandemii nie osiąga stałych regularnych dochodów. Podkreślić należy matka pobiera również świadczenie 500+ oraz 300zł na wyprawkę , które to środki finansowe powinny być przeznaczane na zaspokajanie potrzeb córki.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 8 lata temu. Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 1200 zł miesięcznie, by obciążać pozwanego w 100% kosztach utrzymania córki . Zważyć należy, iż małoletnia powódka nie jest jedyną osobą, na której utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, gdyż posiada jeszcze na utrzymaniu 2 synów. Ponadto powódka za miesiąc skończy 18 lat i jest w takim wieku, że nie potrzebuje takiej opieki ze strony matki , jak w czasie gdy miała 8 lat.

W ocenie Sądu pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe aby partycypować w kosztach utrzymania córki w kwocie po 800zł miesięcznie, tj. o 300zł wyższych niż dotychczas .

Mimo, iż pozwany nie przyczynia się ponad płacone dotychczas alimenty w żadnym innym stopniu do partycypowania w wykonywaniu obowiązków alimentacyjnych Sąd uznał, że ponoszenie kosztów utrzymania w kwocie 800zł jest w ustalonych stanie faktycznym jak najbardziej zasadne, biorą pod uwagę możliwości zarobkowe obojga rodziców oraz wiek dziecka.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił nieznaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów na kwotę po 800zł miesięcznie. (pkt.I wyroku). Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt. II wyroku) .

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o art. 102k.p.c. Z uwagi na to , że pozwany uznał powództwo i zgodził się płacić alimenty w kwocie 800zł oraz biorąc pod uwagę jego sytuację zarobkowa, że w pierwszej kolejność powinien płacić alimenty odstąpił od obciążenia od kosztów procesu. ( pkt. III wyroku ).

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł w punkcie IV wyroku, mając na względzie treść art. 333 § 1 k.p.c., w myśl którego Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty.

sędzia Wioletta Paprotna

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Sądu Rejonowego Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: