Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 661/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2017-03-06

Sygn. akt II K 661/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6.03.2017r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gajewska

Protokolant: Dorota Bocian

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu – M. K.

po rozpoznaniu dnia 6.03.2017r. sprawy:

M. D.,

s. A. i J. z d. K.,

ur. (...) w Ś.,

- skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 14.04.2016r. sygn. akt IIK637/15 za czyn popełniony w dniu 4.07.2015r. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy
w wymiarze po 30 godzin miesięcznie, w zamian za którą postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 4.11.2016r. sygn. akt II Ko 1213/16 zarządzono 59 dni zastępczej kary pozbawienia wolności,

2. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 19.07.2016r. sygn. akt II K 268/16 za czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 5.04.2016r. na karę 1 roku ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy
w wymiarze po 30 godzin miesięcznie,

3. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 19.07.2016r. sygn. akt II K 246/16 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 4/5.11.2015r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

4. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 23.09.2016r. sygn. akt II K 192/16 za dwa czyny popełnione w dniu 26.01.2016r. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art.
64 § 1 k.k.
i z art. 288 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności,

I. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. oraz art. 87 § 1 k.k. kary orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 1 – II K 637/15,w pkt 2 – II K 268/16,w pkt 3 – II K 246/16, w pkt 4 – II K 192/16 łączy i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres faktycznego pozbawienia wolności w sprawie: II K 192/16 od dnia 21.03.2016r. godz. 11.20 do dnia 22.03.2016r. godz. 21.00, II K 637/15 od dnia 20.07.2015r. godz. 16.30 do dnia 21.07.2015r. godz. 12.55 oraz okres odbytej kary w sprawie II K 246/16 od dnia 3.10.2016r. do nadal, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

III. w pozostałej części wyżej wymienione wyroki pozostawia ich odrębnemu wykonaniu,

IV. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. I. L. w Ś. kwotę 120 zł (plus podatek VAT) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

V. kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 661/16

UZASADNIENIE

M. D. wnioskiem z dnia 28.11.2016r. zainicjował postępowanie karne w przedmiocie wydania wobec niego wyroku łącznego, sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IIK 661/16. Skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego co do wyroków: IIK 246/16 z dnia 19.07.2016r. i IIK 192/16 z dnia 23.09.2016r. - obu wydanych przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu i wniósł o zastosowanie pełnej absorbcji.

Analiza karty karnej skazanego prowadzi do wniosku, iż M. D. został skazany 7 wyrokami, z czego 5 zostało wydanych przez sądy polskie, a 2 przez sądy niemieckie.

M. D. został skazany wyrokami przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu:

1. z dnia 14.04.2016r. sygn. akt II K 637/15 za czyn popełniony w dniu 4.07.2015r. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy w wymiarze po 30 godzin miesięcznie, w zamian za którą postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 4.11.2016r. sygn. akt II Ko 1213/16 zarządzono 59 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Tym wyrokiem nadto Sad orzekł obowiązek naprawienia szkody.

2. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 19.07.2016r. sygn. akt II K 268/16 za czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 5.04.2016r. na karę 1 roku ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Tym wyrokiem nadto Sąd orzekł zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

3. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 19.07.2016r. sygn. akt II K 246/16 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 4/5.11.2015r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

4. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 20.07.2016r. sygn. akt II K175/16 za czyn z art. 291 § 1 k.k. na karę 300 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda.

5. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 23.09.2016r. sygn. akt II K 192/16 za dwa czyny popełnione w dniu 26.01.2016r. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art.
64 § 1 k.k.
i z art. 288 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Dowód:

- wniosek z dnia 28.11.2016r. k. 1 akt,

- opinia o skazanym k. 12 akt,

- informacja o pobytach i orzeczeniach k. 13 akt,

- karta karna k. 7-10 akt,

- odpisy wyroków, postanowienia o zarządzeniu i obliczenia kar k.16-29 akt

Na dzień wydawania wyroku łącznego w sprawie IIK 661/16 analiza karty karnej oraz informacji o pobytach skazanego w Zakładzie Karnym wskazywała, że do odbycia skazanemu pozostają wyroki, którymi orzeczono kary pozbawienia wolności: IIK 246/16 (kara wprowadzona od 03.10.2016r. do 01.04.2017r.) i IIK 192/16 (kara wprowadzona od 01.04.2017r. do 26.09.2017r.). Także do wykonania pozostawała kara ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem IIK 637/15, albowiem zarządzono za nią karę zastępczą pozbawienia wolności - wprowadzoną do wykonania od 26.09.2017r. do 24.11.2017r. oraz kara ograniczenia wolności w sprawie IIK 268/16, która została zawieszona postanowieniem Sądu.

Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, zaś zgodnie z § 2 tego przepisu podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Nadto § 3 art. 85 k.k. stanowi - podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Na wstępie wskazać trzeba, że łączeniu nie podlegała kara grzywny z wyroku IIK 175/16 albowiem kara ta nie jest połączalna z innymi rodzajowo karami tylko z inną karą grzywny, a takich nie orzekano wobec skazanego.

Bezspornym jest, że wszystkie pozostałe orzeczone wobec M. D. kary – to kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności. Kary te są karami połączalnymi – ustawodawca w art. 87 § 1 k.k. wskazał, że kary te podlegają łączeniu, przy czym orzeczona kara wówczas to kara pozbawienia wolności.

Sąd mógł objąć wyrokiem łączny jedynie kary podlegające wykonaniu, zgodnie z nowym brzmieniem art. 85 § 1 k.k. Na dzień wydawania wyroku wszystkie kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności były karami podlegającymi wykonaniu.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził ograniczenie co do możliwości orzeczenia kary łącznej wskazując, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa. W niniejszej sprawie czyny z wyroków IIK 268/16, IIK 246/16, IIK 192/16 zostały popełnione przed datą wydania wyroku IIK 637/15.

Sąd więc nie miał przeszkód by orzec karę łączną nie tylko co do wyroków wnioskowanych przez skazanego, a także co do wyroków pozostałych, które można było w świetle przepisów połączyć.

Przechodząc zaś do wymiaru orzeczonej kary łącznej wskazać należy co następuje.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zgodnie zaś z art. 85§ 2 k.k. - podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Wyrokiem IIK 634/15 Sąd orzekł karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, IIK 268/16 – karę 1 roku ograniczenia wolności, IIK 246/16 karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, IIK 192/16 karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dolna granica kary łącznej jaką Sad mógł orzec to 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś górna to 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

W pkt I wyroku (...) Sąd orzekł karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, łącząc wyroki IIK 637/15, IIK 268/16, IIK 246/16, II 192/16.

Kary tak Sąd ukształtował a to z uwagi na wielokrotną – bo 7 krotną karalność skazanego, notoryczne popełnianie przestępstw, bo wszystkie zostały popełnione na przestrzeni 6 lat, przy czy generalnie skazany popełnia stale przestępstwa przeciwko mieniu,. Opinia z Zakładu Karnego ocenia zachowanie skazanego jako średnie. Do czasu osadzenia skazany bowiem nie respektował wyroków. Nie stawił się do odbycia kary. W izolacji prezentuje postawę bierna, jest spokojny, bezkonfliktowy, nawiązuje poprawne relacje interpersonalne, ale jest bezkrytyczny wobec czynów.

Zdaniem więc Sądu pełna absorbcja nie mogła być w sytuacji skazanego zastosowana, ale też kumulacja kar byłaby niewspółmierna, wobec uzyskanej w sprawie opinii. Sąd ocenił, że orzeczenie w wyroku kar łącznych w sposób łagodzący wyroki jednostkowe było w tej sytuacji zasadne. Skoro w izolacji – jak wynika z opinii skazany zachowuje się poprawnie, w ten sposób, że odczuwa on jej skutki, że zauważa nieuchronność kary, już możliwym było podjęcie decyzji o faktycznym zmniejszeniu wymiaru kar.

Nadto Sąd w pkt III wyroku na podstawie art. 577 k.p.k. zaliczył na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności skazanemu okres zatrzymania w sprawie: II K 192/16 od dnia 21.03.2016r. godz. 11.20 do dnia 22.03.2016r. godz. 21.00, II K 637/15 od dnia 20.07.2015r. godz. 16.30 do dnia 21.07.2015r. godz. 12.55 oraz okres odbytej kary w sprawie II K 246/16 od dnia 3.10.2016r. do nadal, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, bo tego tenże przepis obliguje Sąd.

Zaś z uwagi na to, że w wyrokach podlegających łączeniu orzekane były nadto środki karne, Sąd orzekł, że w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

Kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego Sąd obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Furman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamilla Gajewska
Data wytworzenia informacji: