Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 853/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2016-08-09

Sygn. akt I C 853/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świnoujście, dnia 09 sierpnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny

Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz

po rozpoznaniu w dniu 04 sierpnia 2016 r. w Świnoujściu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko P. (...) w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 617 zł (sześciuset siedemnastu złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 853/15

UZASADNIENIE

Powód M. J. wystąpił przeciwko pozwanemu P. (...) w W. z powództwem o zasądzenia od pozwanego kwoty 2.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 12 października 2013r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że dniu (...). doszło do kolizji, w której pojazd marki M. o numerze rejestracyjnym (...), należący do powoda został uszkodzony przez sprawcę będącego obywatelem S. ubezpieczonego w L.. Powyższe okoliczności są bezsporne, ponieważ pozwany wypłacił odszkodowanie, jednak nie w pełnej wysokości, a przedmiotowe postępowanie dotyczy nie odpowiedzialności, a wysokości należnego odszkodowania. Pismem z dnia 04 lutego 2014r. (...) S.A. poinformował powoda, iż z uwagi na zakres uszkodzeń pojazdu, jego naprawa jest nieuzasadniona. W związku z tym zakład ubezpieczeń rozmiar szkody określił jako różnicę między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym. Wobec powyższego określił szkodę na kwotę 104.325 zł. (...) S.A. uznało bowiem, iż wartość pojazdu w stanie uszkodzonym stanowi kwota 46.575 zł, zaś wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym 150.900 zł. Jednocześnie w wymienionym piśmie ubezpieczyciel wskazał, że wystawił uszkodzony pojazd powoda na aukcji i w związku z tym oferuje powodowi odsprzedaż pojazdu podmiotowi, który aukcję wygrał. Decyzja o ewentualnej odsprzedaży temu podmiotowi mogła być podjęta przez powoda do dnia 29 listopada 2013r. tj. do końca terminu obowiązywania oferty. Wskazany termin obowiązywania oferty został przez ubezpieczyciela oznajmiony powodowi już po jego upływie, bowiem dopiero w piśmie datowanym na dzień 04 lutego 2014r. Była to zatem oferta nieaktualna. Tym samym na skutek takiego działania (...) S.A. powód został pozbawiony możliwości skorzystania z oferty odsprzedaż w ramach aukcji. Decyzją z dnia 28 lutego 2014r. (...) S.A. poinformował o przyznaniu odszkodowania w kwocie 104.300 zł. Powód podjął szereg czynności, które zmierzały do sprzedaży pojazdu za kwotę jak najwyższą. Samodzielnie podjął trud poszukiwania nabywcy jego pojazdu. Ostatecznie znalazł nabywcę pojazdu za kwotę 32.000 zł. i mając na uwadze zachowanie powoda, to właśnie ta kwota jest adekwatna jeśli idzie o ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. W związku z powyższym pełnomocnik powoda pismem z dnia 28 maja 2014r. wniósł o zapłatę dodatkowej kwoty tytułem pełnego odszkodowania. Decyzją z dnia 05 czerwca 2014r. (...) S.A. dokonał dopłaty kwoty 14.400 zł do przyznanej kwoty odszkodowania. W związku z faktem, iż z wycenie sporządzonej przez (...) S.A. wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym została w sposób nieuzasadniony zaniżona, pismem z dnia 15 września 2014r. pełnomocnik powoda wezwał (...) S.A. do zapłaty kwoty 41.250 zł tytułem pełnego odszkodowania w związku z zaistnieniem szkody w pojeździe powoda. Pismem z dnia 17 października 2014r. (...) S.A. odmówił zmiany rozliczenia odszkodowania. W niniejszym postępowaniu powód dochodzi kwoty 2.000 zł tytułem odszkodowania za zniszczony pojazd, przy czyn roszczenie z tego tytułu dochodzone jest w części. Roszczenie w zakresie żądania odsetek ustawowych jest uzasadnione treścią przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Powód przyjął, iż terminem zgłoszenia szkody jest data sporządzenia przez (...) S.A. pierwszego pisma w postępowaniu likwidacyjnym, czyli dzień 11 września 2013r., w związku z czym 30 dniowy termin ukończenia postępowania likwidacyjnego upłynął w dniu 11 października 2013r. Zatem od dnia następnego powód jest uprawniony do naliczania i żądania zapłaty odsetek ustawowych od należnego mu odszkodowania.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany oświadczył, że posiada bierną legitymację procesową w niniejszej sprawie. Sprawca zdarzenia drogowego posiadał bowiem obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) towarzystwie ubezpieczeń, działającym pod nazwą L.. Kwestią sporną pomiędzy stronami jest wartość pojazdu przed i po szkodzie, które determinują wysokość szkody. W zakresie wysokości szkody w pojeździe powoda wskazać należy, że samochód powoda był pojazdem 7 letnim, uczestniczącym w innych, poważnych zdarzeniach drogowych, o czym świadczą pomiary grubości lakieru na nadwoziu samochodu, w szczególności w jego prawej tylnej części oraz w przedniej części pojazdu. Samochód ten był zarejestrowany początkowo w Niemczech, potem w USA i Niemczech, zanim został zarejestrowany w Polsce. Pozwany podtrzymuje stanowisko (...), że wskazana przez powoda wartość pojazdu w kwocie 203.400 zł jest rażąco wygórowana, a żądana przez powoda kwota dopłaty 41.500 zł nie znajduje uzasadnienia zważywszy na wartość pojazdu i wartość pozostałości oraz nieznany okres eksploatacji tego pojazdu i jego serwisowania, a także jego wcześniejsze uszkodzenia pojazdu użytkowanego w USA i Niemczech. W zakresie żądania zasądzenia odsetek należy wskazać, iż wbrew twierdzeniom pozwu w terminie miesięcznym nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności pozwanego z uwagi na zgłoszenie szkody przez powoda oraz ustalenie wysokości odszkodowania samochodu, który był dostarczony do dealera w 2006r., a następnie z Niemiec do USA i po poważnych wypadkach w Stanach Zjednoczonych w 2008r. ponownie do Niemiec. Pojazd ten ma więc zatem bogatą historię, która wymagała prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W piśmie procesowym z dnia 22 września 2015r. pozwany podniósł, że samochód powoda w dniu 05 października 2007r. uczestniczył w zdarzeniu drogowym w USA, ulegając poważnym uszkodzeniom (lewa strona pojazdu, prawy przód pojazdu, eksplozja air-bag). Szkoda została zakwalifikowana jako całkowita. W dniu 18 marca 2008r. samochód powrócił do Niemiec. Samochód ten uczestniczył również w dwóch zdarzeniach drogowych po zarejestrowaniu pojazdu w Polsce. Zarzuty powoda o zaniżeniu wartości pojazdu są nieuprawnione z uwagi na dotychczasowe szkody w pojeździe, w tym wystąpienie szkody całkowitej, które znaczenie obniżyły wartość pojazdu powoda w porównaniu do średnich cen rynkowych takiego samochodu. Nieuzasadnione jest również domaganie się zasądzenia odsetek ustawowych od dnia 12 października 2013r. Proces likwidacji szkody nie mógł być zakończony w wyznaczonym terminie przez powoda z przyczyn leżących po stronie powoda, a to z uwagi na umożliwienie przeprowadzenia oględzin pojazdu dopiero w dniu 29 października 2013r., nieprzedłożenia wymaganych dokumentów dotyczących pojazdu i likwidacji szkody, przedłożenia oświadczenia o udzielonym pełnomocnictwie właścicielom spółki (...) dopiero w dniu 09 lutego 2014r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu (...). doszło do kolizji, w której należący do powoda pojazd marki M. o numerze rejestracyjnym (...) został uszkodzony przez sprawcę, kierującego pojazdem marki V. (...). Sprawcą zdarzenia była obywatelka S. objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w (...)towarzystwie ubezpieczeń, działającym pod nazwą L..

(bezsporne)

Powód M. J. zgłosił powyższą szkodę (...) S.A. w W., działającemu w imieniu pozwanego (...) Pismem z dnia 11 września 2013r. (...) S.A. w W. zwrócił się do powoda o złożenie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zdarzenia.

(dowód: pismo (...) S.A. w W. z dnia 11.09.2013r. - k. 9 verte)

Pismem z dnia 28 lutego 2014r. (...) S.A. w W. poinformował powoda o przyznaniu mu odszkodowania w kwocie 104.325 zł. Kwota ta została przelana na rzecz powoda w dniu 05 marca 2014r.

(dowód: pismo (...) S.A. w W. z dnia 28.02.2014r. - k. 15,

potwierdzenie przelewu - k. 15verte)

W dniu 21 maja 2014r. powód M. J. sprzedał pojazd marki M. o numerze rejestracyjnym (...) za cenę 32.200 zł.

(dowód: umowa z dnia 21.05.2014r. - k. 16)

W związku ze sprzedażą samochodu powód pismem z dnia 28 maja 2014r. zwrócił się do (...) S.A. w W. o dopłatę kwoty 14.400 zł tytułem odszkodowania za szkodę z dnia (...).

(dowód: pismo powoda z dnia 28.05.2014r. - k. 17)

Pismem z dnia 05 czerwca 2014r. (...) S.A. w W. poinformował powoda o przyznaniu mu dodatkowego odszkodowania w kwocie 14.400 zł. Kwota ta została przelana na rzecz powoda w dniu 09 czerwca 2014r.

(dowód: pismo (...) S.A. w W. z dnia 05.06.2014r. - k. 18,

potwierdzenie przelewu - k. 18verte)

Pismem z dnia 15 września 2014r. powód wezwał (...) S.A. w W. do zapłaty w terminie 14 dni kwoty 41.250 zł tytułem pełnego odszkodowania za szkodę.

(dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 15.09.2014r. - k. 19-20,

potwierdzenie odbioru - k. 21)

Pismem z dnia 17 października 2014r. (...) S.A. w W. poinformował powoda o odmowie dopłaty dodatkowej kwoty tytułem odszkodowania.

(dowód: pismo (...) S.A. w W. z dnia 17.10.2014r. - k. 22)

Wartość pojazdu marki M. o numerze rejestracyjnym (...) w stanie nieuszkodzonym na dzień (...). wynosiła 141.400 zł. Wysokość szkody w tym pojeździe w wyniki kolizji drogowej z dnia (...). wynosi 351.303,45 zł.

(dowód: pisemna opinia biegłego sądowego J. L. - k. 117-144,

pismo biegłego sądowego J. L. - k. 166-167,

ustne wyjaśnienia biegłego sądowego J. L. - k. 198-199)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało uwzględnienie.

Zgodnie z art. 415 kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Stosownie do treści art. 822 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Art. 822 § 2 kc jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Zgodnie z art. 822 § 4 kc uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Art. 361 § 1 kc stanowi, iż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Stosownie do treści art. 361 § 2 kc w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że w sprawie bezspornym było, że w dniu (...). doszło do kolizji, w której uszkodzony został pojazd powoda marki M. o numerze rejestracyjnym (...). Pozwany przyznał wprost, że posiada bierną legitymację procesową w niniejszej sprawie, gdyż sprawcą szkody była obywatelka S.ubezpieczona w tym państwie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Zgodnie zaś z art. 123 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm.) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odpowiada za szkody będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium:

1) Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego;

2) Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i zaspokajaniu roszczeń, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej Karty wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe;

3) państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód, jeżeli po-szkodowanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawca posiadał Zieloną Kartę wystawioną przez członka Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji;

4) państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielo-stronnego, jeżeli poszkodowanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z członkiem Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji.

Stosownie zaś do treści art. 19 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 123.

Pozwany nie kwestionował również tego, że co do zasady miał obowiązek wypłaty na rzecz powoda odszkodowania z tytułu zdarzenia z dnia (...). Mieć przy tym należy na uwadze, że działający w imieniu pozwanego (...) S.A. w W. wypłacił powodowi odszkodowanie z tytułu przedmiotowej szkody w łącznej wysokości 118.725 zł. Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było natomiast to czy wypłacona powodowi należność zaspokaja w pełni jego roszczenie z tego tytułu. Z uwagi na to, że wysokość szkody w pojeździe powoda była okolicznością sporną w sprawie został przeprowadzony dowód z opinii biegłego sądowego. Zgodnie z opinią biegłego sądowego J. L. koszt naprawy pojazdu powoda po zdarzeniu z (...). wynosił 351.303,45 zł. Zauważyć przy tym należy, że okolicznością bezsporną było w sprawie to, że na skutek zdarzenia z dnia (...). doszło do szkody całkowitej w pojeździe powoda, a koszty naprawy pojazdu powoda przewyższają wartość tego pojazdu w stanie nieuszkodzonym. Wartość samochodu powoda marki M. o numerze rejestracyjnym (...) na dzień (...). została określona przez biegłego na kwotę 141.400 zł. Opinia biegłego sądowego J. L. została zakwestionowana przez powoda. W związku z zarzutami powoda biegły złożył pisemne i ustne wyjaśnienia do pisemnej opinii sporządzonej w sprawie. Analiza zarzutów powoda i wyjaśnień biegłego pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że powodowi nie udało się skutecznie podważyć prawidłowości opinii sądowej. W związku z tym opinia ta powinna być podstawą ustaleń w sprawie, natomiast na oddalenie zasługiwał wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego. W ocenie Sądu opinia biegłego sądowego J. L. cechowała się rzetelnością i spójnością, a wnioski biegłego były logiczne i korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Jednocześnie powód nie podważył dowodowo treści tej opinii. W szczególności wątpliwości Sądu nie budzi prawidłowość stanowisko biegłego o konieczności zastosowania przy ustalaniu wartości pojazdu ujemnej korekty z tytułu wcześniejszych uszkodzeń samochodu powoda. W tym zakresie biegły przedstawił rozbudowaną argumentację. Powód kwestionując stanowisko biegłego ograniczył się jedynie do gołosłownej polemiki ze stanowiskiem biegłego. W ocenie Sądu opinii biegłego sądowego nie dyskwalifikuje brak wiedzy biegłego o kryteriach i procedurze kwalifikacji szkody, jako szkody całkowitej, na terenie USA. Zauważyć należy, że treść znajdującego się w aktach zaświadczenia z Europejskiego Rejestru Pojazdów potwierdza, że pojazd powoda doznał na terenie USA szkody, zakwalifikowanej jako całkowita. W przedmiotowym zaświadczeniu wskazany został również zakres uszkodzeń pojazdu. Biegły przeprowadził również analizę tego czy przeprowadzona naprawa przywróciła pojazd powoda do stanu sprzed szkody. Powołane przez biegłego przesłanki tj. zakres szkody na terenie USA, fakt kolejnej szkody w okresie późniejszym, sposób przeprowadzenia naprawy samochodu i przewidywane oczekiwania potencjalnego nabywcy pojazdu, sprawiają że wątpliwości Sądu nie budzi to, że zasadnym było zastosowanie ujemnej korekty oraz jej wymiar. Zauważyć należy, że powód nie przedłożył dokumentacji dotyczącej stanu technicznego pojazdu sprzed szkody z dnia (...)., w tym dotyczącej serwisowania pojazdu, sposobu przeprowadzania napraw samochodu i zakresu poprzednich szkód. Braki materiału dowodowego w tym zakresie powinny zdaniem Sądu obciążać powoda, a nie pozwanego. To na powodzie, stosownie do treści art. 6 kc, spoczywał obowiązek dowodowego wykazania zasadności swojego roszczenia, w tym co do jego wysokości. W tym miejscu zauważyć również należy, że powód nie stawił się na wezwanie Sądu, co uniemożliwiło jego przesłuchanie i wyjaśnienie powyższych wątpliwości. Mając powyższe na uwadze zasadnym było przyjęcia, iż wartość pojazdu powoda w stanie nieuszkodzonym w dniu (...). wynosiła 141.400 zł. W związku z tym, że koszty naprawy pojazdu powoda przekraczały wartość samochodu pozwany tytułem odszkodowania powinien zapłacić na rzecz powoda kwotę stanowiącą równowartość tego pojazdu. Wysokość odszkodowania powinna być jednak pomniejszona o cenę jaką powód uzyskał ze sprzedaży pojazdu tj. kwotę 32.200 zł. Powód tytułem odszkodowania powinien więc otrzymać od pozwanego kwotę 109.200 zł (141.400 zł - 32.200 zł). Tymczasem pozwany wypłacił powodowi w toku postępowania likwidacyjnego kwotę 118.725 zł tj. kwotę przewyższającą wartość należnego powodowi odszkodowania. Tym samym powództwo o zapłatę odszkodowania uzupełniającego podlegało oddaleniu. Mając to na względzie Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku.

Ustalenia w niniejszej sprawie Sąd poczynił na podstawie niekwestionowanych przez strony dokumentów i opinii biegłego sądowego J. L..

O kosztach procesu w punkcie II wyroku Sąd orzekł na podstawie orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc i art. 109 § 2 kpc. Powództwo zostało oddalone, więc to pozwanego należy uznać za stronę wygrywającą proces. Dlatego powód powinien zwrócić pozwanemu poniesione przez niego koszty procesu. Tymi kosztami było wynagrodzenie pełnomocnika procesowego pozwanego w kwocie 600 zł i opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego pozwanej zostało określone zaś w wysokości stawki minimalnej na podstawie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.), od wartości przedmiotu sporu w niniejszej sprawie.

SSR Mariusz Grobelny

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Trzcińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Grobelny
Data wytworzenia informacji: