Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 26/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2016-06-21

Sygnatura akt III C 26/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 10 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Joanna Suchecka

Protokolant:Joanna Schultz

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) S.a r.l. z siedzibą w (...)

przeciwko J. F.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) S.a r.l. z siedzibą w (...) na rzecz pozwanego J. F. kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów procesu.

SSR Joanna Suchecka

Sygn. akt III C 26/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 10 czerwca 2016r. wydanego w postępowaniu uproszczonym

Powód (...) (...) z siedzibą w L. w pozwie złożonym w dniu 31 marca 2011r. skierowanym przeciwko J. F. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 132 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lutego 2001r. oraz kosztami postępowania.

Powód wskazał, że dochodzona należność obejmuje składkę z tytułu polisy zawartej z (...) S.A., płatnej do dnia 31 stycznia 2001r. oraz że wierzytelność tę powód nabył od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 grudnia 2009r.

Nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 15 kwietnia 2011r. orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwany złożył sprzeciw, w którym podniósł, że roszczenie nie zostało wykazane co do zasady i wysokości, gdyż powód nie złożył dowodów na jego istnienie, a nadto pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia wskazując na treść art. 819 § 1 k.c. Pozwany wniósł o obciążenie powoda kosztami procesu.

Powód nie zajął stanowiska w sprawie w stosunku do zarzutów pozwanego zawartych w sprzeciwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 grudnia 2009r. została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności między (...) S.A. z siedzibą w W. a (...).á r.l. z siedzibą w L.. Przedmiotem tej umowy była między innymi wierzytelność zbywcy wobec J. F. w kwocie 132 zł, wynikająca z polisy nr (...) z datą płatności na dzień 31 stycznia 2002r.

dowód:

- umowa sprzedaży wierzytelności k. 59v-60

- częściowy wykaz wierzytelności k. 65v

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd przyjął, że powód nabył wierzytelność objętą żądaniem na podstawie umowy z (...) S.A. z siedzibą w W. zawartej w dniu 23 grudnia 2009r. Okoliczność zawarcia tej umowy nie była bowiem kwestionowana przez stronę przeciwną, a nadto została potwierdzona złożonymi przez powoda dokumentami. Trzeba jednak zaznaczyć, że dokumenty te nie mogły stanowić podstawy ustaleń, iż wierzytelność wskazana w umowie sprzedaży wierzytelności istnieje. Wykazanie, że między dwoma podmiotami doszło do zawarcia umowy o jakiej stanowi art. 509 k.c. nie stanowi dowodu na okoliczność, że wierzytelność stanowiąca przedmiot tej umowy istnieje, zarówno co do zasady jak i wysokości. Powód w tym zakresie nie zaoferował żadnych dowodów, a pozwany istnieniu wierzytelności zaprzeczył. Powyższe było okolicznością wystarczającą do oddalenia powództwa.

Niezależnie od powyższego na uwzględnienie zasługiwał zarzut przedawnienia. Według twierdzeń powoda wierzytelność stała się wymagalna w dniu 1 lutego 2001r. oraz wynikała z umowy ubezpieczenia. Zgodnie z art. 819 § 1 k.c. przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia następuje z upływem trzyletniego terminu przedawnienia. Powód nie wskazywał, aby wystąpiły jakiekolwiek okoliczności wpływające na bieg tego terminu, powodującego jego przerwanie. Uznać zatem należało, że wskazana przez powoda wierzytelność uległa przedawnieniu w dniu 31 stycznia 2004r., a zatem znacznie przed złożeniem pozwu w niniejszej sprawie.

Z powyższych względów powództwo podlegało oddaleniu.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zapadło na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Na koszty poniesione przez pozwanego składało się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, które Sąd ustalił w stawce minimalnej – 60 zł, na podstawie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…).

SSR Joanna Suchecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Jasicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Suchecka
Data wytworzenia informacji: