Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 901/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2018-11-05

Sygn. akt I C 901/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska

Protokolant: Magdalena Pukszta

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2018 roku,

w S.,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.

przeciwko M. M.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 287 (dwustu osiemdziesięciu siedmiu) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Anna Dulska

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 17 kwietnia 2018 roku powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od M. M. kwoty 914,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, iż żądanie wywodzi na podstawie wyciągu z księgi rachunkowej funduszu sekurytyzacyjnego o nr (...). Powód dodał, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 8 grudnia 2017 roku nabył wierzytelność przysługującą (...) S.A. względem strony pozwanej a wynikającą wprost z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 14 maja 2018 roku Referendarz sądowy w tut. sądzie uwzględnił żądanie pozwu w całości.

Pismem z dnia 21 lipca 2018 roku pozwany wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty i o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. M. M. wskazał, że roszczenie powoda jest nieudowodnione co do zasady jak i co do wysokości, wskazał, że powód nie posiada legitymacji czynnej a on biernej, jego żądania są bezpodstawne i niezasadne, a przedłożone dokumenty nie mają wartości dowodowej. Pozwany z ostrożności procesowej wniósł zarzut przedawnienia roszczeń. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że nie zawierał umowy ubezpieczenia z powodem i nie jest dłużny powodowi żadnej kwoty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. w dniu 19 marca 2018 roku wystawił wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, w którym jako przysługującą mu wierzytelność wobec M. M. wskazano kwotę 914,89 zł.

W dniu 22 marca 2018 roku powód skierował do pozwanego wezwanie przedprocesowe żądając zapłaty kwoty 915,09 zł do dnia 29 marca 2018 roku.

dowód:

- wyciąg k. 7

- wezwanie k. 8

- wyciąg z (...) k. 9

- KRS k. 10

Sąd zważył, co następuje:

Na gruncie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ocenianego w kontekście obowiązujących stanowisk powództwo okazało się niezasadne i nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 914,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty wskazując, że wierzytelność wobec pozwanego z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z (...) S.A. przysługuje mu wskutek zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności z poprzednim wierzycielem.

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o zebrane w sprawie dowody z dokumentów, mając na uwadze zarzuty zgłaszane przez pozwanego. W tym miejscu pokreślić należy, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy był bardzo ograniczony, a konieczność jego oceny w kontekście zarzutów strony pozwanej oraz ich obowiązków procesowych wynikających wprost z treści obowiązujących przepisów spowodowała konieczność oddalenia powództwa.

Konstruując żądanie procesowe i domagając się jego ochrony przed sądem strona powodowa na zgłoszony przez pozwanego zarzut nieistnienia wierzytelności dochodzonej pozwem, nie podjęła żadnych czynności dowodowych, a nawet zaniechała przedstawienia swojego stanowiska w tym zakresie. Pomijając zarzuty niezasadności dochodzonego roszczenia i zakwestionowanie wartości dowodowej przedłożonych dokumentów, brak ustosunkowania się przez powoda do zarzutu pozwanego o braku legitymacji procesowej stron i nieistnienia roszczenia, obowiązkowym zadaniem powoda było wykazanie, iż wierzytelność dochodzona pozwem rzeczywiście mu przysługuje i że jest podmiotem uprawnionym do jego dochodzenia.

Sąd zważył, iż przedłożona przez wnioskodawcę kserokopia umowy sprzedaży wierzytelności została zawarta w zwykłej formie pisemnej przez równorzędne podmioty prawa cywilnego i nie może zatem zostać uznana za dokument urzędowy, zaś za dokument prywatny, który z kolei powinien zawierać urzędowe poświadczenie podpisu. Dokumenty przedkładane przez wnioskodawcę powinny umożliwiać stwierdzenie, że przejście rzeczywiście nastąpiło, przy czym decyduje każdorazowo treść konkretnego, poddawanego ocenie dokumentu. Ocena ta powinna być prowadzona przy zachowaniu reguł wykładni, a zatem powinna uwzględniać także okoliczności powstania dokumentu i uwarunkowania, w jakich funkcjonuje podmiot, który go wystawił ( por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014 r., V Acz 8/14).

Przedłożone przez powoda dokumenty zostały złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentującego go pełnomocnika będącego radcą prawnym. Sposób potwierdzania za zgodność z oryginałem przedłożonych dokumentów nie odpowiada ustawowo wymogom przewidzianym i ich analiza nie pozwala na ustalenie, że nastąpiło przejście wierzytelności, której zasądzenia domaga się powód.

Na uwagę zasługuje również okoliczność, że przedstawione dowody i zaprezentowane twierdzenia uniemożliwiły sądowi ustalenie istnienia legitymacji procesowej stron. Na podstawie przedłożonej umowy nie można bowiem ustalić czy faktycznie doszło do przejścia wierzytelności, a nadto nie można ustalić czy przedmiotem tej umowy była wierzytelność należna od pozwanego, bowiem żaden dokument nie wykazuje tej okoliczności.

W treści pozwu powód wskazał, że w przypadku kwestionowania przez stronę faktu istnienia, wysokości i wymagalności roszczenia wnosi o dopuszczenie dowodu z dokumentu w postaci umowy stanowiącej źródło zobowiązania strony pozwanej względem wierzyciela pierwotnego wraz z załącznikami, która zostanie okazana najpóźniej na rozprawie. Z momentem wniesienia sprzeciwu i zobowiązania pełnomocnika powoda do ustosunkowania się do podnoszonych tam twierdzeń, powód w żaden sposób się do tego nie odniósł, jak również nie przedłożył ww. umowy mającej być źródłem zobowiązania pozwanego.

Wskazać więc należy, iż faktem prawotwórczym dla strony powodowej było w tym procesie wykazanie istnienia zobowiązania będącego podstawą powstania obowiązku po stronie pozwanej. Oznacza to, iż zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodów wskazaną w treści przepisu art. 6 k.c. oraz w treści przepisu art. 232 k.p.c. to na stronie powodowej ciążył obowiązek przedłożenia sądowi wszystkich dokumentów potwierdzających istnienie po stronie pozwanej obowiązku uregulowania należności objętej niniejszym żądaniem to zarówno co do zasady jak też i co do wysokości. Do takowych dokumentów należy w pierwszym rzędzie zaliczyć umowę oraz wszystkie załączniki. Dodatkowo, dla wykazania przejścia uprawnień na następcę prawnego, koniecznym było również przedłożenie umowy sprzedaży wierzytelności wraz ze wszystkimi załącznikami, tak aby wykazać istnienie po swojej stronie legitymacji procesowej czynnej. W sytuacji, gdy określenie wierzytelności będących przedmiotem przelewu było zawarte w załączniku do umowy cesji, bądź podpisanym później aneksie do tej umowy, oznacza to, że niezbędny element umowy, jakim jest wskazanie jej przedmiotu, został zamieszczony w załączniku do umowy. Powód nie przedstawił zaś załącznika w treści, którego byłaby wskazana wierzytelność wobec strony pozwanej. Powyższe obowiązki zostały niejako wzmocnione w chwili, gdy strona pozwana podniosła zarzut niewykazania roszczenia oraz braku legitymacji procesowej. Pomimo tego, iż powód był w niniejszym sporze reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika nie uczynił zadość ciążącemu na nim z mocy przepisów obowiązkowi procesowemu. Do pozwu nie zostały dołączone żadne dokumenty potwierdzające wskazane powyżej okoliczności.

Mając na uwadze stanowiska procesowe stron postępowania nie sposób przyjąć, iż doszło do przejścia wierzytelności ani że powód posiada legitymację procesową czynną a pozwany legitymację procesową bierną.

Pomimo tego, iż powód był w niniejszym sporze reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika nie uczynił zadość ciążącemu na nim z mocy przepisów obowiązkowi procesowemu. Do pozwu nie zostały dołączone żadne dokumenty potwierdzające wskazane wyżej okoliczności. Wskazać należy, że to powód miał obowiązek udowodnienia zgłoszonych w treści pozwu roszczeń. Brak jakichkolwiek działań z jego strony przy jednoczesnej aktywności strony pozwanej spowodował konieczność przyjęcia twierdzeń powoda za nieudowodnione.

Podsumowując powyższe wskazać należy, iż na gruncie materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania niemożliwym było ustalenie okoliczności i faktu istnienia i przejścia wierzytelności z umowy.

Uwzględniając powyższe rozważania Sąd oddalił powództwo jak w pkt I uznając, iż strona powodowa nie wykazała istnienia podstaw faktycznych zgłoszonego w niniejszym sporze roszczenia ani legitymacji procesowej do jego wniesienia.

O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt II wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zgodnie z którymi strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Sąd uznał w sprawie stronę pozwaną za wygrywającą w całości i w konsekwencji zasądził od niej na rzecz pozwanego kwotę 287 zł. Na koszty te złożyła się kwota w wysokości 270 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika ustalona na podstawie §2 2pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku oraz kwota 17 zł tytułem uiszczanej opłaty za udzielone pełnomocnictwo.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

SSR Anna Dulska

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda;

3.  Z wpływem lub za 21 dni.

SSR Anna Dulska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Pankiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska
Data wytworzenia informacji: