Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 1766/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2019-02-28

Sygnatura akt XI GC 1766/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 13 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka

Protokolant: Weronika Szumczuk - Dąbkowska

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W.

przeciwko (...) w N.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) w N. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od następujących kwot:

- 460,38 zł od dnia 3 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,

- 400,60 zł od dnia 10 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,

- 4546,80 zł od dnia 17 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 309,36 zł od dnia 27 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 207,36 zł od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

- 342,23 zł od dnia 5 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

- 775,92 zł od dnia 12 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

- 4538,10 zł od dnia 9 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 162,76 zł od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 21,82 zł od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 138,24 zł od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III. zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz pozwanego (...) w N. kwotę 3617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych), tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Andrzej Muzyka

Sygn. akt XI GC 1766/18 dnia 28 lutego 2019 r.

UZASADNIENIE

(spraw rozpoznana w postępowaniu uproszczonym)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła pozew przeciwko (...) w N. o zapłatę kwoty 11.903,57 zł wraz z odsetkami opisanymi w treści pozwu oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że na dochodzona kwota stanowi należność z umowy na zakup i dostawę leków, którą wykonała strona pozwana.

W sprzeciwie, od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Wniosła ewentualnie o zastosowanie art. 101 kpc.

W uzasadnieniu sprzeciwu nie kwestionował zasadności wystawienia faktur załączonych do pozwu. Wskazał, że brak zapłaty wynika z trudnej sytuacji finansowe szpitala. Wskazał że kontaktował się z powodem i na mocy porozumienia strony uzgodniły termin spłaty należności na rzecz powoda. Wskazał, że wytoczenie powództwa jest przedwczesne albowiem narusza ustalenia stron co do terminu spłaty. Powołał się na złą sytuację finansową szpitala. Wskazał, że pozwany nie jest typowym kontrahentem, powód powinien uwzględnić ten fakt w rozliczeniach.

Powód podtrzymał stanowisko w sprawie. Zaprzeczył, że nastąpiły ustalenia co do zmiany terminu płatności. Wskazał, że nie sytuacja finansowa szpitala nie obciąża strony powodowej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła umowę z dnia 24 sierpnia 2017 r. (...) w N., przedmiotem której był zakup i dostawa produktów leczniczych.

Bezsporne, a nadto:

- umowa z dnia 24 sierpnia 2017 r., k. 16-18,

- oferta, k. 19,

- zestawienie, k. 20.

(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w związku z wykonaniem umowy przysługiwała wobec (...) w N. wierzytelność na kwotę 11.903,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot:

- 460,38 zł od dnia 3 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,

- 400,60 zł od dnia 10 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,

- 4546,80 zł od dnia 17 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 309,36 zł od dnia 27 marca 2018 r. do dnia zapłaty ,

- 207,36 zł od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

- 342,23 zł od dnia 5 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

- 775,92 zł od dnia 12 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

- 4538,10 zł od dnia 9 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 162,76 zł od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 21,82 zł od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 138,24 zł od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty.

Na ww. kwoty (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wystawiła faktury. Działająca w imieniu (...) w N. G. P. zaproponowała telefonicznie zmianę terminu płatności, na którą nie uzyskała akceptacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W..

Dowód:

- faktury, k. 21-39.

- zeznania świadka G. P., k. 105-106, k. 109.

- przesłuchanie w charakterze strony K. L., k. 106-108, k. 109.

Pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wezwała (...) w N. do zapłaty.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty, k. 40-42.

W dniu 12 lutego 2019 r. (...) w N. wpłacił na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 11.903,57 zł.

Bezsporne, a nadto dowód:

- dowód wpłaty, k. 102.

(...) w N. nie spłacił należności (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w terminie z uwagi na trudności finansowe.

Dowód:

- zeznania świadka G. P., k. 105-106, k. 109,

- przesłuchanie za pozwanego K. L., k. 106-107, k. 109.

Sąd zważył co następuje:

Uzasadnienie niniejszego postępowania Sąd miał na uwadze stan rzeczy bez uwzględniania pism strony powodowej z dnia 13 lutego 2019 r. oraz z dnia 15 lutego 2019 r., którymi na moment wydania wyroku nie dysponował.

Stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów z dokumentów oraz przesłuchania świadka i pozwanego. Świadek strony pozwanej G. P. potwierdziła, że zobowiązania powinny być zapłacone zgodnie z terminami wskazanymi na fakturach oraz stały się wymagalne zgodnie z danymi wynikającymi z faktur załączonych do pozwu. Nie potwierdziła natomiast, że obie strony zgodziły się na przedłużenie terminów płatności. Dowody w sprawie są spójne i korespondują ze sobą. Wpłata należność głównej stanowi też uznanie niewłaściwe w tym zakresie powództwa. Świadczy również o tym, że należność była już wymagalna. To na pozwanym wobec spłaty należności głównej spoczywałby ciężar wykazania, że nie przysługiwała ona powodowi we wskazanym zakresie, czy też, że nie była wymagalna. Takiego dowodu pozwany nie przeprowadził (art. 6 kc). Z zeznań świadka G. P. i przesłuchanego za stronę pozwaną K. L. wynika, że opóźnienie w spłacie należności wynikało z powodu złej sytuacji finansowej szpitala. Powyższe nie obciąża strony powodowej.

Powództwo zostało oparte na roszczeniu z łączącej strony umowy (art. 353 (1) kc). W umowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. wskazano, że leki będą dostarczane po cenach zgodnych z załącznikiem nr 1 i nr 1A stanowiącym integralną części umowy (§ 2). W wykonaniu tej umowy powódka dostarczyła leki i wystawiła faktury na łączną kwotę 11.903,57 zł.

Pozwana na rozprawie podniosła zarzut spełnienia świadczenia. Temu twierdzeniu na rozprawie nie zaprzeczyła strona powodowa. Za stronę powodową na rozprawie nikt się nie stawił. Ponadto pozwana przedstawiła dowód wpłaty.

Tym samym w związku z zasadnym zarzutem spełnienia świadczenia powództwo w tym zakresie zostało oddalone w pkt II.

Co do żądania w zakresie odsetek zasługiwało ono na uwzględnienie. Świadek strony pozwanej potwierdził zasadność naliczenia odsetek od dat wskazanych w fakturach. Ponadto K. L. wskazał, że jeżeli chodzi o odsetki to pozwana nie zdążyła ich zapłacić, z uwagi na brak czasu potrzebnego do ich naliczenia, ale to uczyni. Z zeznań zarówno G. P. jak i przesłuchanego za pozwanego K. L. wynika, że pozwana ma wiedzę, że pozostaje w opóźnieniu i nie było to kwestionowane w toku przesłuchania. Sąd przyjął więc, że pozwana pozostawała w opóźnieniu, od dni następnych od wskazanych w fakturach załączonych do pozwu dniach płatności. Tym samy zarzut sprzeciwu, że powództwo zostało wytoczone przedwcześnie nie zasługiwał na uwzględnienie. Zawnioskowane przez pozwanego dowody nie potwierdzają tej okoliczności. W sprawie miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 j.t.). Umowa łącząca strony jest transakcją handlową w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 j.t.). Strony postępowanie należą do kręgu podmiotów do których ustawa ma zastosowanie (art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U.2019.118 j.t.).

Przedłożone wyroki przez pozwanego w ocenie Sądu nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Ustawodawca nie wprowadził dla „szpitali” szczególnych przepisów umożliwiających modyfikację wynikającego z umowy terminu wymagalności roszczenia. Jeżeli pozwana ma wiedzę o trudnej sytuacji finansowej czy też, o uzależnieniu płatności od uzyskania odpowiednich środków pieniężnych od podmiotów zewnętrznych powinna na wskazać już na etapie podpisania umowy z pozwanym, tak aby zapisy tej umowy uwzględniały termin, w których pozwana będzie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi.

Wobec powyższego orzeczono jak w pkt I.

W pkt III wyroku zasądzono koszty procesu na podstawie art. 100 kpc. Powoda Sąd uznał, za przegrywającego sprawę niemal w całości, albowiem przeciwnik uległ w nieznacznej części żądania. Na rozprawie Sąd nie dysponował oświadczeniem o częściowym cofnięciu pozwu i zrzeczeniu się roszczenia. W związku z tym, uznał, że powód podtrzymuje powództwo mimo spełnienia świadczenia. Co prowadziło do rozstrzygnięcia w pkt II wyroku, a tym samym zastosowania art. 100 kpc w ramach pkt III wyroku. Na koszty procesu składało się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w stawce minimalnej oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

(...)

Sygn. akt XI GC 1766/18, dnia 28 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka
Data wytworzenia informacji: