Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 1202/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2015-10-05

Sygn. akt XI GC 1202/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2015 roku

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Protokolant: Natalia Wojnarowicz

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 roku w Szczecinie, na rozprawie

sprawy z powództwa S. S.

przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1217 zł (tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XI GC 325/12

Sprawa rozpoznawana była w postępowaniu zwykłym

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 10 września 2014 roku powód S. S. wniósł przeciwko pozwanemu Towarzystwu (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwoty 5.100 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 13.10.2012 r. i kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, iż w wyniku kolizji drogowej ze sprawcą posiadającym ubezpieczenie u pozwanej doszło do uszkodzenia pojazdu należącego do powoda. Zgodnie ze sporządzoną kalkulacją koszt naprawy pojazdu oszacowano na 18.633,62 zł, pozwana odmówiła jednak zapłaty, wskazując, że uszkodzenia powstały w inny sposób niż ten, który wskazano w zgłoszeniu szkody.

Po wydaniu w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwana wniosła sprzeciw, żądając oddalenia powództwa w całości i zasądzenia kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazano, że szkoda nie powstała we wskazywanych przez powoda okolicznościach, zakwestionowano też jej wysokość.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 3 września 2012 r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzony został należący do powoda pojazd R. M. nr rej (...).

Powód zgłosił szkodę pozwanej, podając, że sprawcą był ubezpieczony u poprzednika prawnego pozwanej z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego B. A. (1), kierujący pojazdem F. (...). W opisie zdarzenia podano, że do zdarzenia doszło w G., sprawca miał wyprzedzić pojazd powoda i zajechać mu drogę, powodując uszkodzenia lewego boku. Na skutek uderzenia pojazd powoda miał zostać odrzucony i uderzyć w zaparkowany na poboczu trzeci pojazd, tak, że uszkodzenia powstały po obu stronach pojazdu.

Dowód: notatka k. 12, raport k. 13

9 września 2012 r. zostały przeprowadzone oględziny pojazdu, sporządzono protokołów oceny technicznej z wykazem uszkodzeń. Ubezpieczyciel sporządziła kosztorys, w którym koszt naprawy pojazdu oszacowano na 18.633,62 zł

Dowód: protokół k. 14, kosztorys k. 16m, zdjęcia k. 17-19, 70-73

Pismem z 26.09.2012 r. ubezpieczyciel poinformował powoda, że nie uznaje jego roszczeń, gdyż do uszkodzenia pojazdu doszło w innych okolicznościach niż podane w zgłoszeniu szkody. Powód odwołał się od tej decyzji i ubezpieczyciela do zapłaty. Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko.

Dowód: pismo k. 20, korespondencja k. 22-27

Ten sam pojazd uczestniczył również w kolizji z dnia 13.08.2012 r., kolizja miała miejsce w S. na ul. (...) II, pojazd sprawcy ubezpieczonego w E. Hestia miał wyjeżdżając z parkingu uderzyć w prawą przednią część pojazdu powoda. Szkoda została zgłoszona ubezpieczycielowi, sporządzono protokół i dokumentację zdjęciową.

Dowód: zgłoszenie szkody k. 53-55, protokół k. 56-57, zdjęcia k. 58-62

W dniu 29 kwietnia 2013 r. powód sprzedał pojazd za kwotę 35000 zł netto, pojazd był naprawiony.

Dowód: faktura k. 15, zeznania Z. J. k. 101

Uszkodzenia pojazdu, utrwalone w toku postępowania likwidacyjnego po zdarzeniu z 3.09.2012 r. nie mogły powstać w sposób opisany w zgłoszeniu szkody. Elementy F., które mogły mieć kontakt z R. (...) nie mogły skutkować miejscowym ostrym załamaniem części kolankowej błotnika przedniego lewego. Aby powstały takie uszkodzenia, jak w R., pojazd sprawcy musiałby uderzyć w niego celowo, a nie przez nieuwagę, ponadto gdyby sprawca zahaczył pojazd powoda tyłem (jak to ma miejsce przy zbyt wczesnym zakończeniu manewru wyprzedzania), to nie powstałyby utrwalone na zdjęciach uszkodzenia błotnika. Ponadto w notatce po zdarzeniu zaznaczono, że uszkodzone są także cały prawy bok pojazdu oraz dach, a jeśli idzie o samochód sprawcy, to zaznaczono uszkodzenia w przedniej części.

Część wskazanych wówczas uszkodzeń (zderzak przedni z prawej strony, reflektor prawy i kierunkowskaz prawy) to uszkodzenia, które powstały w szkodzie z 13.08.2012 r., uszkodzenia te nie korelują wysokościowo z uszkodzeniami błotnika przedniego prawego, co wyklucza ich powstanie w jednym zdarzeniu.

Koszt naprawy oszacowany przez pozwaną (18633,62 zł) byłby kosztem ekonomicznie uzasadnionym, gdyby uszkodzenia powstały w sposób opisany w zgłoszeniu.

Dowód: opinia biegłego k. 115-124

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się nieuzasadnione.

Powód opiera swoje roszczenia na twierdzeniu, iż sprawcę szkody i poprzednika prawnego pozwanego łączyła umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodna z treścią przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.). O ile zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez B. A. i (...) było niesporne, o tyle pozwana zaprzeczyła, by do kolizji doszło w podawanych przez powoda okolicznościach, sporne zatem było samo sprawstwo kolizji.

Przepis art. 4 powyższej ustawy wskazuje, iż ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy w obowiązkowych ubezpieczeniach OC odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art.22 ust. 1 ustawy) .

Zgodnie z treścią art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z treścią art. 822§4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Sprawca szkody ponosi odpowiedzialność za zdarzenie komunikacyjne wywołujące szkodę na zasadach ogólnych – o których mowa w art. 436§ 2 k.c. – czyli na zasadzie winy (415 k.c.). Zatem ustalenie, kto jest sprawcą szkody, jest niezbędne dla ustalenia, czy za daną szkodę odpowiada określony ubezpieczyciel.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na dowodach z dokumentów, a także na niekwestionowanej przez strony opinii biegłego. Odmówiono wiary zeznaniom B. A. i powoda, z uwagi na konkluzje, jakie w swej opinii zamieścił biegły.

Biegły w opinii wykluczył, by uszkodzenia zgłoszone przez powoda jako związane ze zdarzeniem z 3.09.2012 r. powstały w opisany przez niego sposób. Wskazał też, że uszkodzenia obu pojazdów nie korelują z podanym na rozprawie przez świadka i powoda opisem zdarzenia (rzekome zajechanie drogi przez nieuwagę powinno skutkować uszkodzeniami tyłu w pojeździe sprawcy, podczas gdy uszkodzony był przód). Opinia została przekonująco i logicznie uzasadniona, poparta rysunkami i symulacjami. Strona powodowa nie zgłosiła zastrzeżeń do tej opinii. Wobec tego brak jest podstaw do przyjęcia, że sprawcą szkody był B. A. i że pozwana jest odpowiedzialna za pokrycie kosztów naprawy tak opisanego zdarzenia.

Z powyższych względów powództwo oddalono.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c. oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron

3.  Akta z pismami lub za 30 dni

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Wójcik-Wojnowska
Data wytworzenia informacji: