Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 289/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2020-08-24

Sygnatura akt: XI GC 289/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: Paulina Lebowska

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.231,38 zł (trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy)

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi:

- od kwoty 1.273,84 zł od dnia 7 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 578,53 zł od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 534,33 zł od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 844,68 zł od dnia 11 lipca 2019 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.117 (jeden tysiąc sto siedemnaście) złotych z odset-

kami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia niniejszego wyroku.

Sygnatura akt: XI GC 289/20

Sprawa rozpoznana w postępowaniu uproszczonym

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23 stycznia 2020 roku powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zażądała od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. zapłaty kwoty 3.231,38 złotych z odpowiedniki odsetkami, oraz o zasądzenie kosztów procesu od pozwanego na rzecz powoda.

W uzasadnieniu podano, że powódka sprzedała pozwanej towary, za które nie otrzymała umówionego wynagrodzenia.

W sprawie wydano nakaz zapłaty (karta 24).

W sprzeciwie (karta 27) pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda, na jej rzecz, kosztów procesu. W piśmie podano, że złożone dokumenty są nieczytelne, na jednej z faktur jest dopisek „brak pozycji 13”, wadliwie oznaczono kontrahenta.

W kolejnym piśmie (karta 44) powód podtrzymał żądanie, wyjaśnił, że fakt odbioru towaru wynika z dokumentów WZ zaś ów brak pozycji 13 został skorygowany.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. sprzedawała na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.. Faktury z dnia 30 maja 2019 roku, 13 czerwca 2019 roku, 15 czerwca 2019 roku, 26 czerwca 2019 roku na kwoty 1.273,84 złotych, 578,53 złotych, 534,33 złotych, 844,68 złotych nie zostały zapłacone.

Zakup był dokonywany z menedżerkami pozwanej spółki. Pozycja numer 13 została skorygowana na jednej z faktur. Zamówienia towaru były telefoniczne, składano je rzadko.

Dowód:

- zeznania świadka J. J., karta 62 koperta protokół płyta CD;

- faktury, karta 13- 16;

- stan salda, karta 17;

Wierzyciel wzywał dłużnika do zapłaty.

Dowód:

- wezwania z dowodami nadania, karta 18 -22;

Osoby podpisane pod fakturami są pracownikami pozwanej spółki.

Dowód:

- wydruk, karta 58-59;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne.

Podstawę prawną roszczenia strony powodowej stanowił zatem przepis art. 535 k.c., zgodnie z którym przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Powód wykazał fakt zawarcia umowy, dostarczenia towaru (wydania), wystawienia faktur. Zasądzeniu podlegała suma kwot ze spornych faktur. Powód wyjaśnił kwestię korekty jednej z pozycji faktury. Za pomocą zeznań świadka oraz dokumentów wykazano fakt sprzedaży, dostarczenia towaru, zeznań świadka pozwany nie kwestionował.

Podstawę prawną orzeczenia o odsetkach ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, zasądzonych w pkt 1 wyroku, stanowi art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684), zgodnie z którym w transakcjach handlowych- z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Pozwany otrzymał wezwania do zapłaty, nie odpowiedział na nie co wskazuje na istnienie długu i właściwe jego określenie przez powoda.

O kosztach procesu orzeczono na zasadzie art. 98 k.p.c. Na koszty składa się wynagrodzenie pełnomocnika 900 złotych, opłata od pozwu 200 złotych, opłata od pełnomocnictwa 17 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki
Data wytworzenia informacji: