Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 209/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2016-04-15

Sygnatura akt XI GC 209/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 15 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Dariusz Plewczyński

Protokolant: Szymon Pawłowski

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa Przychodnia Medyczna (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o zapłatę

I.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na rzecz powoda Przychodni Medycznej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 33446,31 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści jeden groszy) z ustawowymi odsetkami (od dnia 1 stycznia 2016 roku określanymi jako ustawowe odsetki za opóźnienie) liczonymi od kwot:

-

113,96 zł (stu trzynastu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

-

112,35 zł (stu dwunastu złotych trzydziestu pięciu groszy) od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

-

2.126 zł (dwóch tysięcy stu dwudziestu sześciu złotych) od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

-

3.613 zł (trzech tysięcy sześciuset trzynastu złotych) od dnia 19 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

-

270 zł (dwustu siedemdziesięciu złotych) od dnia 30 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

-

27.211 zł (dwudziestu siedmiu tysięcy dwustu jedenastu złotych) od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty

II.  oddala powództwo, co do pozostałej części odsetek;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4090,00 zł (cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XI GC 209/16

UZASADNIENIE

Sprawa rozpoznawana była w postępowaniu zwykłym

Dnia 15 lipca 2015 roku powódka Przychodnia Medyczna (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła przeciwko pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. pozew o zapłatę kwoty 36.220 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot cząstkowych do dnia zapłaty oraz złożyła wniosek o zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu swego żądania powódka wskazała, iż strony zawarły umowę o współpracy, na podstawie której powódka zobowiązała się do świadczeni usług medycznych. Wskazała, że w związku ze stałym świadczeniem usług, wystawiła pozwanej faktury VAT. Dodała, że pozwana nie opłaciła faktur i nie reagowała na wezwania do zapłaty.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. powódka cofnęła pozew w części dotyczącej kwoty 3.000 zł tytułem należności głównej. W związku z czym postanowieniem z dnia 10 listopada 2015r postępowanie zostało częściowo umorzone.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 grudnia 2015 roku Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu po ograniczeniu.

Od wydanego nakazu zapłaty pozwana złożyła sprzeciw, wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwana przyznała istnienie zobowiązania. Podniosła, że strony podjęły negocjacje co do ratalnej spłaty zadłużenia. Zarzuciła, że nie dała podstaw do wytoczenia powództwa.

W piśmie z dnia 2 marca 2015 r. powódka podtrzymała stanowisko w sprawie. Nadto, wskazała, że propozycje rozłożenia należności na raty nie zostały przez powódkę przyjęte. Podkreśliła, że pozwana nie wywiązywała się ze swoich propozycji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 1 stycznia 2011 r. powódka Przychodnia Medyczna (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. zawarła z pozwaną umowę o współpracy, na podstawie której powódka zobowiązała się do świadczenia usług medycznych określonych w załączniku numer 1 do umowy na rzecz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zdrowotnych. Strony ustaliły, że za usługi określone w umowie powódka uprawniona jest do wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn ilości faktycznie wykonanych usług medycznych i cen określonych w załączniku do umowy. Strony ustaliły, że płatności rozliczane będą w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez pozwaną prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dowód:

- umowa o współpracy, k. 4 – 6

- zakres i cennik usług medycznych, 7 – 15,

- załączniki do umowy, k. 16 – 17.

- aneks, k. 19.

- zeznania A. K., k. 92.

W związku ze stałym świadczeniem usług przez powódkę, wystawiła ona pozwanej następujące faktury VAT:

- fakturę VAT Nr: (...) z dnia 28 lutego 2015 r. na kwotę 3.969,00 zł, płatną do dnia 21 marca 2015 r.,

- fakturę VAT Nr: (...) z dnia 31 marca 2015 r. na kwotę 5.126,00 zł, płatną do dnia 21 kwietnia 2015 r.,

- fakturę VAT Nr: (...) z dnia 30 kwietnia 2015 r. na kwotę 3.613 zł, płatną do dnia 18 maja 2015 r.,

- fakturę VAT Nr: (...) z dnia 30 kwietnia 2015 r. na kwotę 270 zł, płatną do dnia 29 maja 2015 r.,

- fakturę VAT Nr: (...) z dnia 31 maja 2015 r. na kwotę 27.211 zł, płatną do dnia 28 czerwca 2015 r.

Dowód:

- faktury VAT, k. 21 – 23.

- zeznania A. K., k. 92.

Pismem z dnia 29 maja 2015 r. pozwana zawiadomiła powódkę, że zmianie uległa nazwa spółki z (...) sp. z o.o.” na (...) sp. z o.o.

Dowód:

- pismo, k. 20.

Strony prowadziły korespondencję e-mail, w której m. in. pozwana proponowała powódce harmonogram spłat, zgodnie z którym miała od 15 maja do 10 czerwca 2015 r. uiścić na rzecz powódki łącznie kwotę 17639 zł.

Przedstawiciel powódki nie zaakceptował przedstawionej propozycji spłaty w ratach. Nadto nie miał upoważnienia do jej akceptacji. Pozwana nie dotrzymała proponowanych przez siebie terminów.

Dowód:

- korespondencja e-mail, k. 83 – 84, 86 -86v.

- zeznania A. K., k. 92

Pismem z dnia 2 lipca 2015 r. powódka skierowała do pozwanej wezwanie do zapłaty należności, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin do zapłaty.

W zakreślonym przez powódkę terminie – w dniu 3 lipca 2015 r. pozwana uiściła na rzecz powódki jedynie kwotę 3.969 zł., a w dniu 31 lipca 2015r kwotę 3000zł

Dowód:

- wezwanie do zapłaty, k. 24, wraz potwierdzeniem nadania, k. 24 v, przelew k.38

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powódki jest uzasadnione w przeważającej części .

Podstawę prawną powództwa stanowi art. 750 k.c. w zw. z art. 735 i n. k.c. Odmienna kwalifikacja prawna zawartej umowy (np. przyjęcie, że jest to umowa o dzieło, czy umowa nienazwana zawarta w ramach swobody umów) nie wpłynęłaby na treść rozstrzygnięcia.

Powódka domaga się realnego wykonania umowy tj. zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi wskazane w fakturach vat.

Z treści sprzeciwu wynika, że pozwana nie kwestionuje faktu zawarcia przedmiotowej umowy oraz jej wykonania przez powódkę za cenę określoną w pozwie. Okoliczności te potwierdzają także wiarygodne dokumenty załączone przez powódkę, a niekwestionowane przez pozwaną oraz zeznania A. K..

Zarzut pozwanej sprowadza się do wskazania, że pozwana uzyskała od powódki prolongatę terminu zapłaty . Pozwana nawet nie wskazuje na kiedy miałby być wyznaczony kolejny termin płatności, powódka zaś kwestionuje, aby taki termin w ogóle był ustalony.

Przyjąć więc należy, że pozwana nie wykazała ustalenia odmiennego od pierwotnego terminu płatności, a to na niej zgodnie z art. 6 kc spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.

Powódka domaga się odsetek w związku z opóźnieniem w płatności. Podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi art. 481 k.c. Sąd skorygował roszczenie w zakresie odsetek od kwoty 3613zł uwzględniając termin płatności wskazany na fakturze, a także w zakresie odsetek od kwoty 112,35zł, gdyż odsetki od odsetek mogą być żądane dopiero od złożenia w Sądzie wniosku o ich zapłatę.

W pozostałym zakresie powództwo było uzasadnione .

Poza terminem płatności pozostałe okoliczności nie były sporne , nadto wynikają z załączonych dokumentów i zeznań A. K.. Dowód z przesłuchania członków zarządu pozwanej został pominięty z uwagi na ich niestawiennictwo.

Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji (art. 108 § 1 k.p.c.). Pozwana przegrała proces prawie w całości i obowiązana jest do zwrotu powódce celowych kosztów procesu (art. 100 zd.2 k.p.c.). Na koszty procesu po stronie powodowej składa się kwota 1673zł tytułem opłaty od pozwu, kwota 2400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłata skarbowa w kwocie 17 złotych. Wynagrodzenie pełnomocnika Sąd ustalił zgodnie z treścią § 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z 2002 r. z późn. zmianami). W ocenie Sądu nie ma żadnych podstaw do odstąpienia od obciążenia pozwanej kosztami.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

(...)

3 (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Plewczyński
Data wytworzenia informacji: