Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 119/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2016-03-31

Sygnatura akt XI GC 119/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 31 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jakub Idziorek

Protokolant:Karolina Mateja

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) spółki jawnej J., C., R. F. z siedzibą w D.

przeciwko (...) Budownictwo spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o zapłatę

I.  zasądza od (...) Budownictwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz powoda (...) spółki jawnej J., C., R. F. z siedzibą w D. kwotę 59,68 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a od dnia 1 stycznia 2016 roku za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwoty 538,31 zł (pięćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden gorszy) od dnia 12 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od (...) spółki jawnej J., C., R. F. z siedzibą w D. na rzecz pozwanego (...) Budownictwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 990,48 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XI GC 119/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 9 października 2015 roku powódka (...) spółka jawna J., C., R. F. w D. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej (...) Budownictwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwoty 6.372,20 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 978,63 zł od dnia 12 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 5.333,90 zł od dnia 14 października 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu powódka wskazała, iż pozwana dokonywała u powódki zakupów materiałów budowlanych, w związku z czym wystawiła pozwanej faktury VAT. Jednocześnie wyjaśniła, że dokonała korekty jednej z faktur. Dodała, że pozwana dokonała zapłaty jedynie tytułem części należności.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 12 listopada 2015 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana zaskarżyła nakaz zapłaty w części dotyczącej należności ponad kwotę 478,63 zł wynikającej z faktury (...) z dnia 3 października 2014 r. i wniosła o oddalenie powództwa w tej części oraz o zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu przyznała, że dokonała zakupów towarów wskazanych przez powódkę. Zaprzeczyła jakoby nie wywiązała się z obowiązku zapłaty kwoty 6.372,20 zł. Wyjaśniła, iż dokonywała sukcesywnych wpłat na rzecz powódki, które nie zostały przez stronę powodową uwzględnione.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. dokonywała u (...) spółki jawnej, J., C., R. F. w D. zakupów materiałów budowlanych. W związku z transakcjami sprzedaży u (...) spółka jawna J., C., R. F. w D. wystawiła spółce (...) następujące faktury VAT:

- fakturę VAT z dnia 3 października 2014 r. na kwotę 2.686,93 zł z datą płatności na dzień 6 października 2014 r.,

- fakturę VAT z dnia 9 października 2014 r. na kwotę 5.333,90 zł z datą płatności na dzień 9 października 2014 r.

Z uwagi na błąd w stawce podatku VAT co do towaru wskazanego w fakturze VAT z dnia 3 października 2014 r. w dniu 17 października 2014 r. (...) spółka jawna, J., C., R. F. w D. dokonała korekty faktury VAT pomniejszając należność o kwotę 74,83 zł.

Już w dniu 29 września 2014 (...) spółka jawna, J., C., R. F. w D. wystawiła fakturę VAT (...) nr (...) na kwotę 5.333,89 zł w związku z zakupem 17,7 m ( 3 ) Styropianu (...) 200 0,036. Dotyczy ona tego samego towaru co faktura VAT (...) stanowi i obie faktury dotyczą tego samego zobowiązania.

Dowód:

- faktury VAT, k. 8, 11

- korekta, k. 9 – 10.

- faktura (...), k. 31,

- korespondencja e-mail, k. 32 – 34.

(...) Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. dokonała następujących wpłat na rzecz (...) spółki jawnej, J., C., R. F. w D.:

- kwoty 5.333,90 zł w dniu 1 października 2014 r. na podstawie faktury (...) nr (...)

- kwoty 1.500 zł w dniu 11 grudnia 2014 r. tytułem części należności wynikających z faktury VAT nr (...); wpłata została w pierwszej kolejności zaliczona na należne odsetki, a następnie na należność główną,

- kwoty 500 zł w dniu 3 marca 2015 r. tytułem części należności wynikających z faktury VAT nr (...).

Dowód:

- potwierdzenie dokonania przelewu, k. 7, 29 – 30.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest uzasadnione w niewielkiej części.

Powódka roszczenie w niniejszej sprawie wywodziła z normy art. 535 k.c., zgodnie z którym przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę, domagając się realnego wykonania zobowiązana przez kupującego, zapłaty ceny, zgodnie z art. 354 § 1 k.c.

Powódka wskazywała, iż na dochodzone pozwem roszczenie składają się kwoty dwóch faktur VAT nie zapłaconych w pełni przez pozwaną. Fakt zawarcia umowy sprzedaży był między stronami niesporny. Strona pozwana nie kwestionowała również cen za wykonanie umowy. Pozwana zarzuciła jednak, że zaspokoiła roszczenie powódki za wyjątkiem kwoty 478,63 zł i ponad tę kwotę zaskarżyła wydany nakaz zapłaty.

W spornym zakresie Sąd w całości oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony.

Zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W związku z uznaniem za wykazany obowiązku zapłaty na rzecz strony powodowej, na pozwanej ciążył obowiązek wykazania, iż dokonała ona zapłaty dochodzonej przez powódkę kwoty.

W ocenie Sądu strona pozwana wykazała, iż, oprócz niekwestionowanej przez powoda kwoty 1.500 zł uiściła dodatkowo na rzecz pozwanej kwotę 500 zł z tytułu faktury VAT nr (...) oraz kwotę 5.333,89 zł tytułem faktury VAT nr (...) r.

Co prawda w tytule przelewu kwoty 5.333,90 zł z dnia 1 października 2014 r. znajduje się wskazanie, iż przelew dokonywany jest w związku fakturą (...) nr (...) jednakże pozwana wskazała, że towar umieszczony na fakturze (...) oraz na fakturze VAT (...), to ten sam towar w tej samej ilości, odpowiadający temu samemu zamówieniu. Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania takiego stanowiska pozwanej. Również powódka nie zanegowała twierdzeń strony pozwanej.

Powódka wskazała w pozwie na dwie faktury na kwotę 2612,74 zł (już po korekcie) oraz na kwotę 5333,90 zł – czyli łącznie na kwotę 7946,64 zł. Powódka przyznała jednocześnie że została z tego zapłacona kwota 1500 zł. Zmniejsza to zobowiązanie do kwoty 6446,64 zł. Powódka dochodzi z tego część – tj. kwotę 6372,20 zł, do czego ma prawo. Na podstawie twierdzenia dotyczącego drugiej faktury i wskazującego na brak jakiejkolwiek zapłaty w tym zakresie, Sąd uznał, że powódka dochodzi całej należności z tej drugiej faktury 5333,90 zł, a pozostała część to kwota 1038,30 zł z faktury pierwszej. Z kolei jako podstawę do obliczenia odsetek z pierwszej faktury powódka wskazuje kwotę 978,63 zł – do czego również ma prawo. Nie zmienia to jednak wysokości żądania w zakresie roszczenia głównego. Wpłaty wykazane przez pozwaną Sąd zaliczał odnosząc się do zakresu żądania. Jeszcze przed wytoczeniem powództwa pozwana zaspokoiła roszczenie powoda dodatkowo (oprócz kwoty 1500 zł, co przyznała powódka) co do kwoty 5.833,89 zł. Powództwo w chwili wytoczenia zasadne było co do kwoty 538,31 zł (6372,20 zł - 5.833,90 zł). Należało przy tym uwzględnić, iż nakaz zapłaty z dnia 12 listopada 2015 r. nie został zaskarżony co do kwoty 478,63 zł roszczenia głównego o w tym zakresie jest prawomocny. A zatem na rzecz powódki należało zasądzić kwotę 59,68 zł.

Orzeczenie o odsetkach oparte zostało o art. 481 k.c. stanowiącego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Z kolei od 1 stycznia 2016 roku odsetkami ustawowymi między przedsiębiorcami są te określone w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Na gruncie niniejszej sprawy odsetki należą się powódce za okres następujący po dniu wskazanym w treści faktury VAT jako termin płatności należności. Należało przy tym mieć na uwadze, iż kwota co do której uprawomocnił się nakaz zapłaty obejmuje jedynie roszczenie główne, zatem sąd zobligowany był orzec o odsetkach od całości uwzględnionej kwoty – tj. łącznie: 538,31 zł.

W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu orzeczono w myśl art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c. strona powodowa wygrała proces w 8,44% (uwzględniając kwoty zasądzone nakazem zapłaty oraz wyrokiem), natomiast pozwana - w 91,56%. Strona powodowa poniosła następujący koszty: opłatę sądowa od pozwu w kwocie 250 złotych oraz koszty zastępstwa procesowego ustalone na kwotę 1200 złotych, których wysokość ustalono w oparciu o § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02.163.1349 z późn. zm.), a także koszt opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (łącznie 1467 zł). Strona pozwana z kolei poniosła koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1200 zł, ustalone w oparciu o § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) oraz koszty opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (łącznie 1217 zł). Strona powodowa powinna więc zwrócić stronie pozwanej kwotę 990,48 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ( (...) * 91,56% - (...) * 8,44%), o czym orzeczono w pkt. III sentencji wyroku.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

18.04.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jakub Idziorek
Data wytworzenia informacji: