Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 603/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2016-12-06

Sygn. akt VIII RC 603/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 17 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO w SR Ewa B.

Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy

1.  z powództwa M. S.

przeciwko małoletnim J. S., T. S.

o obniżenie alimentów

2.  z powództwa małoletnich J. S., T. S.

przeciwko M. S.

o podwyższenie alimentów

I.  oddala powództwo o obniżenie alimentów;

II.  oddala powództwo o podwyższenie alimentów;

III.  znosi między stronami koszty zastępstwa procesowego.

VIII RC 603/15

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 16 listopada 2015 roku powód M. S. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 października 2014 roku z kwoty po 500zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich synów J. S. i T. S..

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że jest zatrudniony w Danii jako pracownik fizyczny, jego dochody ulegają zmniejszeniu w porównaniu z okresem poprzednio orzeczonych alimentów. W związku z rozwodem powód utracił świadczenia rodzinne w wysokości 7 000 DKK kwartalnie, aby sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu powód ma debet na koncie bankowym w wysokości 30 000 DKK. Aktualnie powód zarabia netto 11 907 DKK miesięcznie. Ponadto powód spotyka się z synami w dwa weekendy w miesiącu i wówczas zapewnia im utrzymanie, rozrywkę.

W odpowiedzi na pozew D. S. działając w imieniu małoletnich J. i T. wniosła o oddalenie powództwa o obniżenie alimentów, a ponadto wystąpiła z powództwem wzajemnym o podwyższenie alimentów od powoda – pozwanego wzajemnego na rzecz każdego z małoletnich z kwoty po 1 000zł do kwoty po 1 200zł miesięcznie.

W uzasadnieniu powództwa wzajemnego matka małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych podała, iż od czasu poprzednio orzeczonych alimentów uległy wzrostowi koszty utrzymania każdego z synów (k145 – 152).

W piśmie z dnia 23 marca 2016 roku powód – pozwany wzajemny wniósł o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez obniżenie alimentów z kwoty po 1 000zł miesięcznie do kwoty po 500zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych (k125 – 128).

Zarządzeniem z dnia 5 maja 2016 roku zarządzono zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia (k27).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni J. S. urodził się (...), a małoletni T. S. urodził się (...). Dzieci pochodzą ze związku małżeńskiego M. S. i D. S..

W wyroku z dnia 22 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie rozwiązał związek małżeński M. i D. S. przez rozwód bez orzekania o winie.

Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi matce, zaś ojcu ograniczył do prawa współdecydowania o ostatecznych życiowych sprawach dzieci; ustalił kontakty ojca z synami.

Ponadto zasądził od powoda na rzecz każdego z małoletnich synów rentę alimentacyjną w kwocie po 1 000zł miesięcznie.

W okresie orzeczonych alimentów w wyroku rozwodowym małoletni J. chodził do I klasy szkoły podstawowej, a małoletni T. do przedszkola. Małoletni J. chorował na alergię, a u T. były rozpoznane zaburzenia nerwicowe. Powód utrzymywał kontakty z synami dwa razy w miesiącu; kupował dzieciom odzież i prezenty.

Matka małoletnich pracowała w Niemczech jako kelnerka na
½ etatu i zarabiała 400 euro miesięcznie. Zatrudniała opiekunkę do opieki nad synami. W czasie, gdy pracowała; za opiekę matka małoletnich płaciła opiekunce 500 – 600zł miesięcznie.

Ponadto ponosiła koszty wynajmu mieszkania.

Natomiast powód pracował w Danii na umowę o pracę i zarabiał w przeliczeniu na złotówki 5 000 – 5 500zł miesięcznie; miał odprowadzane składki na fundusz emerytalny.

Na czas trwania procesu o rozwód powód był zobowiązany do płacenia kwoty po 2 000zł miesięcznie tytułem kosztów utrzymania rodziny. ( dowód: w aktach Sądu okręgowego w Szczecinie sygn. akt X RC 1135/13 zeznania stron k406; postanowienie k137,192; sentencja wyroku k409).

Aktualnie małoletni J. ma 9 lat, a małoletni T. ma 6 lat.

Starszy syn stron jest uczniem III klasy szkoły podstawowej, a młodszy chodzi do zerówki.

J. sprawia problemy w związku z agresywnym, zaburzonym zachowaniem. Jest pod opieką lekarza psychiatry, pedagoga szkolnego.

Uczęszcza na terapię, której koszty pokrywa matka w wysokości 200 – 240zł miesięcznie.

W okresie ostatnio orzeczonych alimentów J. nie uczęszczał na terapię.

W II klasie J. miał nauczanie indywidualne, w tym roku szkolnym powód nie wyraził zgody na takie nauczanie.

Małoletni J. ma bezpłatne podręczniki szkolne jedynie matka poniosła koszt zakupu zeszytów, przyborów szkolnych w wysokości 150zł.

Natomiast małoletniemu T. zakupiła wyprawkę szkolną za kwotę 400zł. Ponadto matka opłaca w szkole komitet rodzicielski, ubezpieczenie, co miesiąc uiszcza na fundusz klasowy po 10zł.

J. trenuje piłkę nożną, opłata za klub wynosi 80zł miesięcznie. Matka ponosi koszty zakupu stroju i obuwia sportowego oraz poniosła koszt uczestnictwa J. w obozie sportowym w kwocie 600zł.

Małoletni T. uczęszcza na basen, za który opłata wynosi 450zł za semestr.

Małoletni uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole średnio 3 razy w roku; każdorazowo jest na ten cel przeznaczona kwota 60zł na każde dziecko.

Matka realizuje wydatki w zakresie wyżywienia, zapewnienia dzieciom odzieży, bielizny, obuwia.

Codziennie przygotowuje synom dodatkowo śniadanie do szkoły.

Małoletni mają zapewnione obiady w szkole, których koszt wynosi około 100zł miesięcznie na każde dziecko.

Małoletni uczestniczą w uroczystościach urodzinowych swoich rówieśników, na które przynoszą prezenty zakupione przez matkę.
(dowód : zeznania matki małoletnich k353 – 355; orzeczenie k367 – 368; faktury poniesionych wydatków k384 – 387).

Rodzice małoletnich są skonfliktowani ze sobą, nie podejmują wspólnych decyzji odnośnie dzieci. Matka podejmuje decyzje odnośnie wychowania dzieci, zakupu odzieży, leczenia, edukacji szkolnej.

Powód nie konsultuje zakupu odzieży, obuwia z matką małoletnich.

W roku 2016 powód zakupił dla synów buty zimowe, sportowe, spodnie 3 sztuki, koszulki, bluzki, czapki, rękawiczki. Na te zakupy powód przeznaczył około 1 000zł.

Powód utrzymuje stały kontakt z synami 2 razy w miesiącu, czasami raz w miesiącu.

Zabiera dzieci na weekend do domu swojej matki, zapewnia dzieciom dużo atrakcji w zakresie, np. rozrywki.

W okresie wakacji letnich 2016 małoletni spędzili dwa tygodnie z ojcem w Danii.

Ostatnio powód zakupił dla synów kilka zestawów klocków LEGO.
(dowód: zeznania powoda k420 – 421; matki małoletnich k353 – 354).

Matka małoletnich jest zatrudniona jako kelnerka w restauracji hotelowej w P. i zarabia neto 950 – 1 050 euro miesięcznie. Pracuje w godzinach od 18-tej do 23-ej, czasami do 1-ej lub 2-ej godziny w nocy przez pięć dni w tygodniu.

Z domu wyjeżdża o godzinie 17-tej; do pracy dojeżdża samochodem, na zakup paliwa do auta przeznacza kwotę 600zł miesięcznie.

Z uwagi na godziny pracy, wiek dzieci, zatrudnia opiekunkę do pilnowania dzieci oraz odbiera dzieci z zajęć pozalekcyjnych, której płaci w granicach od 1 000zł do 1 300zł miesięcznie.

Rodzina matki małoletnich mieszka poza S., w G.. Dlatego nie może korzystać z pomocy rodziny w opiece nad dziećmi.

Matka powoda zaproponowała byłej synowej pomoc w opiece nad dziećmi, ale na jej warunkach, tzn. matka miała zawozić dzieci do niej. Dlatego matka odmówiła, bo było to sprzeczne z dobrem dzieci, aby odbierać małoletnich po pracy w nocy.

Do maja 2016 roku matka wynajmowała mieszkanie za kwotę 1 300zł miesięcznie plus opłaty.

6 maja 2016 roku wyprowadziła się wraz z synami do zakupionego mieszkania na kredyt hipoteczny w wysokości 270 000zł. Spłaca kredyt w ratach miesięcznych po 1350zł.

Opłata za tzw. czynsz wynosi 377zł miesięcznie, rachunek za energię elektryczną wynosi 110zł co dwa miesiące.

W okresie jesienno – zimowym opłaty wzrastają i tak rachunek za energię elektryczną wynosi 260zł co dwa miesiące, za ogrzewanie 160zł miesięcznie.

(dowód: zeznania matki małoletnich k353 – 354, 419; rozliczenie poborów k362 – 366; akt notarialny k369 – 370; umowa kredytu k371 – 382).

W związku z zakupionym mieszkaniem matka musiała zakupić niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, meble w tym do pokoi dzieci (łóżko, krzesło); część rzeczy otrzymała od znajomych.

Matka wyprowadzając się wraz z dziećmi od powoda z domu, jego matki, pozostawiła sprzęt gospodarstwa domowego.

Z uwagi na wydatki i koszty związane z kupnem mieszkania i ograniczone możliwości zarobkowe zorganizowała dzieciom i sobie krótki wyjazd w wakacje letnie 2016 roku do swojej rodziny na wieś.
(dowód: zeznania matki małoletnich k354).

Powód, ojciec małoletnich mieszka i pracuje w Danii. Jest zatrudniony na umowę o pracę w budowlanej firmie dla (...), B.; za wynagrodzeniem w wysokości 15 000 DK miesięcznie; czas pracy został ustalony na 37 godzin tygodniowo z tym, że w sezonie od czerwca do września powód może liczyć na większą ilość godzin (k8 – 9). Powód wykonuje prace ogrodnicze.

W firmie powód zatrudniony jest od 3 lat.

Od połowy listopada do grudnia 2015 roku (przez miesiąc) powód wykonywał prace dla firmy norek za wynagrodzeniem 20 000 DKK, zaś w styczniu 2016 roku pracował 3 dni na fermie norek i zarobił 3 000 DKK.

W tym czasie nie wykonuje pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy z uwagi na brak pracy.

Od 1 stycznia do 30 września 2016 roku powód uzyskał dochód 140 000 koron duńskich, a netto 100 000 koron duńskich, co daje średnio miesięcznie kwotę 11 111 koron duńskich.

Według oświadczenia powoda, jego dochody uległy zmniejszeniu o 590złotych, bo zmniejszyła się kwota wolna od podatku.

Za rok 2014 powód wskazał dochód osobisty do opodatkowania 186 660 (...) zaś podstawą do opodatkowania stanowiła
kwota 94 085.

Do zwrotu powód otrzymał kwotę 12 033 DKK (k402 – 403).

Za rok 2015 powód wskazał dochód osobisty 202 807 DKK, zaś podstawę do opodatkowania stanowiła kwota 91 749 DKK.

Do zwrotu powód otrzymał 10 019 DKK (k407 – 408).

Powód uzyskuje niższe dochody z uwagi na potrącone składki na fundusz emerytalny w porównaniu z okresem, kiedy był zatrudniony bez umowy przez około 5 lat.

Powód zabiegał o umowę u pracodawcy, aby mieć prawo do emerytury.
(dowód: zeznania powoda k420, 227 – 229; umowa o pracę (...); roczne rozliczenia podatku k402 – 403, 407 – 408).

Powód wynajmuje mieszkanie kawalerkę za 2 500 DKK, za abonament telewizyjny opłata wynosi 200 DKK. Na zakup wyżywienia i środków higienicznych przeznacz kwotę 500 – 600 DKK.

Ponadto opłaca składkę za związki zawodowe 440 DKK.

W roku 2015 powód kupił samochód C. (...) (rocznik 2010) za kwotę 24 000zł; samochód ma 7 miejsc siedzących. Powód kupił duży samochód, bo jak twierdzi takie miał ambicje.
Na zakup samochodu przeznaczył m.in. pieniądze uzyskane ze sprzedaży poprzedniego samochodu za kwotę 2 400zł.
Ponadto zaciągnął kredyt, który spłaca po 900zł miesięcznie. Powód przyjeżdża do Polski raz, dwa razu w miesiącu. Wówczas korzysta ze swojego auta. W Danii ma prawo korzystać ze służbowego samochodu terenowego.

Zaprzeczył, aby systematycznie przewoził odpłatnie pasażerów z Danii do polski i z powrotem.

Zgłaszał na portalach społecznościowych informacje o swoich przejazdach.

Nie pali papierosów, ale przewozi dozwoloną ilość papierosów dla kolegi.

W banku duńskim, w którym powód ma rachunek, ma prawo do debetu w wysokości 30 000; aktualnie powód jest zadłużony na kwotę 22 000 DKK.

Powód mieszka u swojej mamy, gdy przyjeżdża do S.. Opłaca pakiet telewizyjny, Internet, telefon w kwocie 170zł miesięcznie.
(dowód: zeznania powoda k227 – 229, 420 – 421; umowa najmu (...)).

Powód nie otrzymują zasiłku rodzinnego na dzieci.

Do końca roku 2013 powód pobierał zasiłek rodzinny na dwoje dzieci, którego nie przekazywał matce małoletnich.

Na początku roku 2014 powód zrzekł się pobierania zasiłku rodzinnego.

Na początku roku 2015 powód zwrócił się zapytaniem do odpowiedniego urzędu duńskiego, czy matka małoletnich pobiera zasiłek rodzinny, a jeżeli nie to czy mu takie prawo przysługuje.

Powodowi przyznano prawo do pobierania zasiłku rodzinnego na rzecz dzieci.

We wrześniu 2015 roku powód otrzymał 12 462 DKK za okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014. Tej kwoty powód nie przekazał matce na rzecz małoletnich.

Natomiast z tej kwoty powód zwrócił pracodawcy pożyczone od niego pieniądze, resztę przeznaczył na własne potrzeby.

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w Danii wynosi około 700zł miesięcznie.

Od roku 2014 matka małoletnich czyni starania o przyznanie zasiłku rodzinnego poprzez (...) Urząd Marszałkowski; aktualnie postępowanie zostało zawieszone z urzędu w sprawie ustalenia prawa D. S. do świadczeń wychowawczych na rzecz dzieci.

(dowód: zeznania stron k419 – 420; zaświadczenie k361; postanowienie k383).

Sąd przyjął przeciętnie liczony kurs korony duńskiej 1 DKK to 0,59zł, który wskazał powód na pierwszej rozprawie

(bezsporne)..

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów oraz powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów nie jest zasadne.

Zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego alimentacji, albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie lub zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Odnośnie powództwa o obniżenie alimentów, to Sąd stanął na stanowisku iż nie nastąpiło istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych po stronie powoda w porównaniu z okresem p ostatnio zasądzonych alimentów. .

W poczynionych ustaleniach stanu faktycznego odnośnie sytuacji finansowej i majątkowej powoda, Sąd oparł się częściowo na zeznaniach powoda i na dokumentach przetłumaczonych na język polski, tj. umowy o pracę, rozliczeń podatku za rok 2014,2015.

Należy podkreślić, że zeznania powoda są bardzo emocjonalne, chaotyczne, co do faktów, sprowadzały się w zasadzie do przedstawienia sytuacji majątkowej jako tragicznej, zdecydowanie złej w porównaniu do okresu ostatnio zarządzonych alimentów wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 października 2014roku.

Po zweryfikowaniu zeznań powoda w kontekście przedłożonych dokumentów złożonych w niniejszej sprawie z zeznaniami powoda złożonymi w sprawie o rozwód, nie wynika, aby dochody powoda uległy istotnemu zmniejszeniu.

Należy podkreślić, że Sąd bada i ocenia nie przejściowe zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, ale ten stan, który jest istotny i ma charakter trwały.

Z zeznań powoda złożonych do sprawy o rozwód wynika, że zarabiał netto 5 000 – 5 500 zł miesięcznie ( w przybliżeniu jest to kwota do 8 500 koron duńskich).

Natomiast z zeznań powoda złożonych na ostatniej rozprawie w niniejszej sprawie jednoznacznie wynika, że za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku zarobił brutto 140 000 DKK, a netto około 100 000 DKK. Zatem średnia miesięcznego wynagrodzenia netto wynosiła 11 111 DKK (k420).

Sąd nie kwestionuje twierdzeń powoda, że są miesiące poza sezonem w ogrodnictwie, że w miesiącu może zarobić tylko 9 000 DKK, np. w styczniu 2016 roku, kiedy był dwa tygodnie na przymusowym urlopie czy w marcu.

Z analizy umowy o pracę jednoznacznie wynika, że powód jest zatrudniony za wynagrodzeniem brutto 15 000 DKK (k8).

Ponadto z zeznań powoda odnośnie zatrudnienia na fermie norek przez miesiąc czasu (listopad – grudzień), to jest w czasie, kiedy jego pracodawca nie ma dla niego pracy wynika, że wówczas zarabia około 20 000 DKK (k228). Natomiast w styczniu 2016 roku pracując 3 dni na fermie norek zarobił 3 000DKK (k227).

Powód nie wyjaśnił Sądowi czy pracując na fermie norek jego dochód jest zgłoszony opodatkowania.

W ocenie Sądu powód nie ujawnia swoich rzeczywistych dochodów celowo dla potrzeb niniejszej sprawy.

Zdaniem Sądu powód w tzw. martwym sezonie w ogrodnictwie, który niewątpliwie jest krótszy w firmie, w której powód jest zatrudniony (firma ma drzewa i krzewy) doskonale radzi sobie w inny sposób, podejmując zatrudnienie gdzie indziej. Tym bardziej, że mieszka i pracuje w Danii od wielu lat i zapewne jest dobrze zorientowany na rynku pracy.

Z rozliczeń podatkowych powoda za rok 2014, 2015 mimo zawiłości w duńskim systemie podatkowym (szereg potrąceń, ale i ulgi podatkowe) i doliczeniu zwrotu podatku wynika, że powód w tamtych latach osiągał średnio miesięcznie dochody mniej niż 9 000DKK. Są to dochody ujawnione do opodatkowania.

Powód twierdzi, że o trudnej jego sytuacji finansowej może świadczyć np. pożyczka zaciągnięta u pracodawcy (którą miał spłaconą w chwili orzekania), debet na rachunku bankowym.

Z drugiej jednak strony powód nabywa duży samochód C. (...) w roku 2015 na kredyt, który spłaca co miesiąc w kwocie 900 zł (k421).

Zdaniem Sądu powód godząc się na spłatę kredytu w ratach po 900zł miesięcznie miał odpowiednio dobrą ocenę swoich możliwości finansowych i majątkowych.

Powód raz, dwa razy w miesiącu jest w S.. Zaprzeczył, aby zakupiony przez niego samochód z 7 miejscami służył do odpłatnego przewozu osób chociaż nie zaprzeczył, że ogłasza się na portalach internetowych z wolnymi miejscami w aucie.

Powód podnosi, że uczestniczy w dodatkowych zakupach na rzecz synów, zapewnia im rozrywkowe atrakcje a nawet zdarzało się, że opłacał terapię dla J., co częściowo udokumentował (k268 – 290)/ T. wydatków nie kwestionuje matka małoletnich. W ocenie jednak Sądu nie jest to okoliczność przemawiająca za obniżeniem alimentów, tym bardziej, że powód uczestniczył w dodatkowych kosztach dzieci również w okresie orzeczonych alimentów. Z drugiej strony czynione przez powoda wydatki na rzecz dzieci świadczą o dobrej sytuacji finansowej, a przede wszystkim o pozytywnym stosunku powoda jako ojca wobec swoich synów.

Przy ocenie możliwości zarobkowych i majątkowych powoda Sąd uwzględnił jego własne koszty utrzymania w tym opłat za mieszkanie na terenie Danii.

Powód zeznał, iż w roku 2016 jego zarobki zmniejszyły się o kwotę 590zł, bo zmniejszyła się kwota wolna od podatku (k420).

Zdaniem Sądu nie jest to kwota nawet miesięcznie, która świadczyłaby w kontekście okoliczności w niniejszej sprawie istotnemu zmniejszeniu możliwości zarobkowych powoda w sytuacji, kiedy powód spłaca kredyt zaciągnięty na zakup samochodu.

W swych działaniach powód zmierza do utrzymania dotychczasowego poziomu życia kosztem dzieci i obniżenia alimentów na ich rzecz. Od czasu orzeczonych alimentów upłynęły dwa lata. Sąd kierując się doświadczeniem życiowym uznał, że potrzeby dorastających dzieci stron nie maleją, ale zwiększają się.

Odnośnie powództwa wzajemnego o podwyższenie alimentów Sąd stanął na stanowisku, iż wprawdzie potrzeby małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych wrosły w porównaniu z okresem zasądzonych alimentów z powodu chociażby ich rozwoju psychofizycznego jednakże dotychczasowa wysokość zasądzonych alimentów jest adekwatna do możliwości zarobkowych i majątkowych powoda – pozwanego wzajemnego.

Sąd przedstawił swe rozważania odnośnie możliwości zarobkowych i majątkowych powoda – pozwanego wzajemnego w części rozważań dotyczących powództwa o obniżenie alimentów.

Stosownie do treści przepisu art. 135 § 1 k.r.o. o zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, ale i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. .

Usprawiedliwione potrzeby małoletnich polegają na zapewnieniu im wyżywienia, odzieży, realizacji wydatków związanych z edukacją szkolną, uprawianiem sportu, ochroną zdrowia oraz opłatami związanymi z terapią dla J..

Usprawiedliwione potrzeby małoletnich to również ich w opłatach za mieszkanie.

Istotnym wydatkiem dla matki małoletnich pozwanych – powód wzajemnych, to koszty opiekunki 1 000 – 1 300zł miesięcznie.

W porównaniu z okresem zasądzonych alimentów dochody matki małoletnich wzrosły z kwoty po 400 euro miesięcznie do kwoty po w granicach od 950 do 1 050 euro miesięcznie.

Mając na uwadze, że dochody matki uległy zwiększeniu Sąd uznał, że choć matka czyni osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletnich synów, w czym w części wyczerpuje swój obowiązek alimentacyjny (art.135 §2 kro) , to zobowiązana jest w większym zakresie uczestniczyć w kosztach utrzymania małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych niż w okresie zasądzonych alimentów.

Wprawdzie matka małoletnich nie ponosi już opłaty za przedszkole małoletniego T., ale w to miejsce weszły inne wydatki, np. związane z edukacją szkolną, sportem, wyżywieniem.

Sąd wziął pod uwagę, że matka zapewniając stabilizację mieszkaniową dla siebie i synów poprzez zakup mieszkania jest zobowiązania spłacać kredyt mieszkaniowy w kwocie 1 300zł miesięcznie.

Powód – pozwany wzajemny nie kwestionował wydatków i potrzeb dzieci przedstawionych przez matkę.

Sąd uwzględnił okoliczność, bo powód – pozwany wzajemny poza realizacją obowiązku alimentacyjnego przyczynia się do utrzymania synów poprzez zakup odzieży, butów, realizacją wydatków związanych z wypoczynkiem i rozrywką dzieci – w czym odciąża matę .

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zniósł między stronami koszty zastępstwa procesowego ponieważ strony są jednocześnie wygrywającymi w jak i przegrywającymi w postępowaniu sądowym w którym było rozpoznawane powództwo główne i powództwo wzajemne.

Sąd w swych ustaleniach stanu faktycznego oparł się o zebrany materiał dowodowy, tj. w całości na zeznaniach matki małoletnich pozwanych – powodów wzajemnych i częściowo na zeznaniach powoda – pozwanego wzajemnego. Ponadto dowody z dokumentów przedstawionych przez strony, ale te które zostały przetłumaczone na język polski, których wiarygodność żadną ze stron nie kwestionowała.

Sąd pominął dowody w postaci wyciągów bankowych, wypłat wynagrodzenia przedstawionych w języku duńskim przez
powoda – pozwanego wzajemnego a nie przetłumaczonych na język polski. Z tym, że odnośnie wysokości wynagrodzenia Sąd oparł się o dowód z zeznań powoda – pozwanego wzajemnego.

Sąd pominął dowody z paragonów kasowych przedstawionych przez strony, ponieważ nie wskazują kupującego przez co nie mają wartości dowodowej.

Mając na względzie powyższe okoliczności orzeczono, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Magdziarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  w Ewa Bierzyńska
Data wytworzenia informacji: