Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 488/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2016-07-28

Sygn. akt VIII RC 488/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 7 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Elżbieta Minkowska

Protokolant: stażysta Katarzyna Lipińska

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. w Szczecinie

na rozprawie sprawy

z powództwa G. S.

przeciwko małoletnim A. S. i J. S.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia w części, za okres od stycznia do grudnia 2011 r., od stycznia do grudnia 2012 r., od stycznia do sierpnia i za grudzień 2013 r. oraz od stycznia do sierpnia 2014 r., wykonalności tytuł wykonawczy w postaci ugody sądowej zawartej w dniu 11 lutego 2011 r. przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie, w sprawie o sygn. akt III RC 748/10, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 3 czerwca 2013 r., które to alimenty powód G. S. był zobowiązany łożyć na rzecz małoletnich J. i A. S. w kwocie po 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych miesięcznie na każdą z nich,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  odstępuje od obciążenia małoletnich pozwanych A. i J. S. obowiązkiem zwrotu powodowi kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt VIII RC 488/15

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do Sądu w dniu 12 marca 2015 r. powód G. S., reprezentowany przez pełnomocnika zawodowego w osobie radcy prawnego, wniósł
o pozbawienie wykonalności ugody sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym
w G. w dniu 11 lutego 2011 r., w postępowaniu o sygn. akt III RC 748/10, na mocy której powód zobowiązał się łożyć na utrzymanie małoletnich J. i A. S. alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 20 każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jednocześnie powód zwrócił się o zasądzenie od pozwanych zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania wskazano, że ww. ugoda sądowa zaopatrzona została w dniu
3 czerwca 2013 r. w klauzulę wykonalności. Powód ustalone ugodą alimenty płaci regularnie - bezpośrednio do rąk matki małoletnich. Pomimo to, A. A. (1) zwróciła się do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum
w S. L. W. o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie zarejestrowane zostało pod sygn. Kmp 31/14 i jest dalej prowadzone, pomimo iż powód
w miarę możliwości płaci ustalone ugodą alimenty do rąk matki małoletnich.

Na rozprawie w dniu 4 lipca 2016 r. powód ostatecznie sprecyzował żądanie pozwu
i wniósł o pozbawienie wykonalności ww. tytułu wykonawczego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 sierpnia 2014 r., gdyż w tym czasie dokonywał wpłat tytułem alimentów bezpośrednio do rąk matki małoletnich pozwanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

G. S. i A. S. (1), działająca w charakterze przedstawiciela ustawowego małoletnich J. i A. S., na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie
w dniu 11 lutego 2011 r., w postępowaniu o sygn. akt III RC 748/10, zawarli ugodę na mocy której G. S. zobowiązał się łożyć na utrzymanie małoletnich córek alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie, płatne do dnia 20 każdego miesiąca wraz
z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Ww. ugoda zaopatrzona została w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu z dnia
3 czerwca 2013 r.

Dowód:

- protokół zawarcia ugody, w aktach sprawy III RC 748/10, k. 69;

- postanowienie, w aktach sprawy III RC 748/10, k. 79.

G. S. ma ukończone 40 lat, legitymuje się wykształceniem podstawowym,
z zawodu jest ślusarzem, utrzymuje się z prac dorywczych, w roku 2015 r. przez okres kilku tygodniu pracował na terenie Wielkiej Brytanii.

Powód, począwszy od roku 2011, przekazywał środki na utrzymanie córek nieterminowo, często także w ratach. Ww. nie utrzymuje kontaktu z dziećmi i nie uczestniczy w ich wychowaniu. W dniu 25 lutego 2016 r. powód stawił się w kancelarii komornika i dokonał całkowitej spłaty zadłużenia tytułem alimentów zaległych oraz bieżących za luty 2016 r.

W stanie na dzień 27 czerwca 2016 r. powód nie posiadał zaległości alimentacyjnych.

Dowód:

- przesłuchanie powoda G. S., k. 138 – 138;

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych A. A. (2) , k. 177 – 178;

- notatka służbowa, k. 148;

- potwierdzenie dokonania wpłaty, k. 149 – 150, 190 - 193;

- informacja Komornika, k. 189.

A. A. (1) ma ukończone 38 lat, zamieszkuje wraz z dziećmi w G..
Na rozprawie przed Sądem w dniu 24 maja 2016 r. podała, iż nie zgadza się na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, bowiem ojciec małoletnich płaci alimenty nieregularnie – często z opóźnieniem i w ratach. Pismem wniesionym do Sądu w dniu 28 października 2015 r. przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych poinformowała o terminach i wysokościach wpłat przekazanych bezpośrednio przez powoda tytułem alimentów w okresie objętym żądaniem pozwu. Z przedmiotowego oświadczenia wynika, iż powód uregulował swoje zobowiązanie tytułem alimentów za okresy od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r., za okres od stycznia do sierpnia 2013 r., za grudzień 2013 r. oraz za okres od stycznia do sierpnia 2014 r.

Dowód:

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych A. A. (2) , k. 177 – 178;

- pismo A. A. (1) , k. 88 – 91.

Matka małoletnich pozwanych zwróciła się w dniu 21 sierpnia 2013 r. z wnioskiem
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie L. W.. Postępowanie zarejestrowane zostało pod sygn. Kmp 31/14.

Dowód:

- przesłuchanie powoda G. S., k. 138 – 138;

- wezwanie, k. 45.

W toku postępowania egzekucyjnego Komornik, tytułem zajęcia rachunku bankowego powoda w Banku (...) S.A., uzyskał 2.493, 93 zł. Z tej kwoty opłacone zostały koszty postępowania egzekucyjnego (150 zł tytułem kosztów zastępstwa wierzyciela
w postępowaniu egzekucyjnym; 92,43 zł tatulem zwrot uiszczonej zaliczki; 9,67 zł tytułem zwrotu kosztów korespondencji; 4.00 zł tytułem zwodu kosztów doręczenia środków pieniężnych; 165,76 zł tytułem opłaty stosunkowej na rzecz Komornika), spłacona została zaległość na rzecz funduszu alimentacyjnego (1.509,89 zł), zaś kwota 562 zł przekazana została na rzecz wierzyciela alimentacyjnego (w tym kwota 62,09 zł tytułem odsetek).

Dowód:

- pismo Komornika, k. 24.

Z uwagi na bezskuteczność egzekucji świadczenia alimentacyjnego w miesiącach listopadzie, grudniu 2014 r. oraz styczniu 2015 r. alimenty na rzecz uprawnionych wypłacone zostały przez fundusz alimentacyjny. Tytułem spłaty zaległości na rzecz funduszu komornik przekazał kwotę 1.504,38 zł. Obecnie powód nie posiada zaległości
wobec funduszu alimentacyjnego.

Dowód:

- pismo MOPS w G., k. 20;

Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. powód zwrócił się do Komornika z wnioskiem
o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem wydanym w dniu
19 listopada 2014 r. komornik oddalił wniosek powoda.

Dowód:

- przesłuchanie powoda G. S., k. 138 – 138;

- postanowienie Komornika, k. 13

G. S., tytułem alimentów na rzecz małoletnich J. i A. S., jak podał , dokonał następujących wpłat:

- w dniu 21 stycznia 2011 r. – 400 zł;

- w dniu 15 lutego 2011 r. – 100 zł;

- w dniu 17 lutego 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 18 marca 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 20 kwietnia 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 20 maja 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 20 czerwca 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 20 lipca 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 19 sierpnia – 500 zł;

- w dniu 20 września 2011 r. – 500 zł;

- w dniu 20 października 2011 r. – 250 zł;

- w dniu 24 października 2011 r. – 250 zł;

- w dniu 18 listopada 2011 r. – 250 zł;

- w dniu 21 listopada 2011 r. – 250 zł;

- w dniu 19 grudnia 2011 r. – 250 zł;

- w dniu 20 grudnia 2011 r. – 250 zł;

- w dniu 19 stycznia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 24 stycznia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 lutego 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 2 marca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 marca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 30 marca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 kwietnia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 27 kwietnia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 18 maja 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 24 maja 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 czerwca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 29 czerwca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 lipca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 27 lipca 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 sierpnia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 24 sierpnia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 19 września 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 27 września 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 19 października 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 25 października 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 16 listopada 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 23 listopada 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 17 grudnia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 20 grudnia 2012 r. – 250 zł;

- w dniu 18 stycznia 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 25 stycznia 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 20 lutego 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 27 lutego 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 22 marca 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 28 marca 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 25 kwietnia 2013 r. – 300 zł;

- w dniu 10 maja 2013 r. – 200 zł;

- w dniu 20 maja 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 28 maja 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 26 czerwca 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 5 lipca 2013 r. – 100 zł;

- w dniu 22 lipca 2013 r. – 100 zł;

- w dniu 23 sierpnia 2013 r. – 150 zł;

- w dniu 28 sierpnia 2013 r. – 500 zł;

- w dniu 20 września 2013 r. – 250 zł;

- w dniu 20 grudnia 2013 r. – 500 zł.

- w dniu 13 stycznia 2014 r. – 500 zł;

- w dniu 27 lutego 2014 r. – 500 zł;

- w dniu 21 marca 2014 r. – 500 zł;

- w dniu 17 kwietnia 2014 r. – 500 zł;

- w dniu 6 maja 2014 r. – 500 zł;

- w dniu 6 czerwca 2014 r. – 500 zł;

- w dniu 4 lipca 2014 r. – 100 zł;

- w dniu 11 lipca 2014 r. – 300 zł;

- w dniu 20 sierpnia 2014 r. – 500 zł.

Dowód:

- przesłuchanie powoda G. S., k. 138 – 138;

- potwierdzenie dokonania wpłaty, k. 14 – 21, 46 – 63, 94 – 111.

W dniu 19 lutego 2015 r. powód dokonał wpłaty w kancelarii komornika na kwotę
520 zł. Ponadto w roku 2015 r. powód, z pominięciem organu egzekucyjnego, przekazał tytułem alimentów łącznie kwotę 4.000 zł.

Dowód:

- potwierdzenie dokonania wpłaty, k. 22, 130 – 137.

W toku postępowania egzekucyjnego o sygn. akt Kmp 31/14 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w szczecinie L. W. wyegzekwował od powoda, z tytułu m.in. zajęcia rachunku bankowego, następujące kwoty:

- w dniu 5 stycznia 2015 r. – 2.493,93 zł;

- w dniu 16 stycznia 2015 r. - 2,77 zł;

- w dniu 12 lutego 2015 r. - 2,74 zł;

- w dniu 18 lutego 2015 r. – 520 zł;

- w dniu 12 czerwca 2015 r. – 1.000 zł;

- w dniu 25 sierpnia 2015 r – 110 zł.

Dowód:

- zaświadczenie o dokonanych wpłatach i stanie egzekucji, k. 88;

- wniosek o wszczęcie egzekucji, k. 89;

- potwierdzenie dokonania wpłaty, k. 90.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo G. S. przeciwko A. i J. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności okazało się częściowo zasadne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pełnomocnik powoda zwrócił się o udzielenie zapieczenia w sprawie poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie L. W. pod sygn. akt Kmp 31/14.

Sąd oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, albowiem tego samego dnia wydał orzeczenie merytorycznie kończące postępowanie w niniejszej sprawie. Wniosek strony powodowej podlegał zatem oddaleniu jako bezprzedmiotowy.

Ustalony powyżej stan faktyczny oparty został na całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie oraz w aktach sprawy III RC 478/10,
a w szczególności na powyżej powołanych dowodach z dokumentów, albowiem strony nie kwestionowały zarówno autentyczności, jak i treści powołanych dokumentów
i jednocześnie Sąd nie powziął wątpliwości co do wiarygodności przedmiotowych dokumentów.

Nadto podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie stanowiły zeznania powoda
i przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych, albowiem w zakresie istotnym
z punktu widzenia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zeznania ww. osób wzajemnie ze sobą korespondowały, a nadto korespondowały z treścią dokumentów zgromadzonych w sprawie, które z wyżej podanych względów zostały uznane przez niniejszy Sąd za wiarygodne.

Powództwo G. S. zostało oparte o art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Zgodnie z powołanym unormowaniem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Istotą ww. powództwa opozycyjnego jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy. Powództwo przeciwegzekucyjne nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym. Jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, nie zaś podważenie treści orzeczenia sądowego, które zaopatrzono w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, dłużnik może
w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli przeczy zdarzeniom na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, przez co w doktrynie rozumie się zaprzeczenie przez dłużnika obowiązkowi spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia objętego tytułem egzekucyjnym. Powództwo przeciwegzekucyjne nie może natomiast w żadnym wypadku kwestionować, ani zmierzać do uchylenia powagi rzeczy osądzonej ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2012 roku, sygn. akt II CSK 760/11, LEX
nr (...)
).

Postępowanie dowodowe przeprowadzone w niniejszej sprawie wykazało, iż powód G. S. dobrowolnie spełnił na rzecz A. S. i J. S. świadczenia alimentacyjne w wysokości po 250 zł miesięcznie za okresy od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. oraz w miesiącach styczeń – sierpień 2013 r., a także w grudniu 2013 r. oraz od stycznia do sierpnia 2014 r. ( vide: potwierdzenie dokonania wpłaty, k. 14 – 21, 46 – 63, 94 – 111, pismo A. A. (1), k. 88 – 91). Następnie mimo dobrowolnego
i terminowego spełnienia ww. świadczeń przez powoda Komornik – zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym –wyegzekwował od ww. kwoty całość należności wynikającej z tytułu wykonawczego (vide: informacja Komornika, k. 189.). Przedmiotowy tytuł wykonawczy uprawniał zaś do egzekucji jedynie części objętej nim kwoty, albowiem powód pewną część świadczeń alimentacyjnych uiścił dobrowolnie i przedłożył na tę okoliczność kopie potwierdzeń dokonywanych wpłat. A. A. (1) nie kwestionowała tej okoliczności. Tym samym uznać trzeba, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie wskutek którego zobowiązanie wynikające z pkt I wyroku wygasło poprzez jego spełnienie. W tym zakresie, zdaniem Sądu powództwo G. S. zasługiwało na uwzględnienie.

Z uwagi na to, iż nie wszystkie ww. świadczenia spełnione zostały terminowo,
to Komornik mógł egzekwować świadczenia uboczne od tych należności głównych.

Kolejno należy wskazać, iż – zdaniem Sądu – nie było podstaw do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w pozostałej części, gdyż powód nie przedstawił dowodów wpłat za powyższy okres ,co kwestionowała matka małoletnich, twierdząc ,że wpłaty nie były w terminie i w określonej wysokości.

Wobec powyższego, Sąd w punkcie II sentencji postanowienia oddalił powództwo
w pozostałej części , co o do kwot których nie uznała matka pełnoletnich wierzycielek.

Jedynie na marginesie należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym poglądem orzecznictwa powództwo z art. 840 k.p.c. skierowane na pozbawienie lub ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego może być skutecznie wniesione tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu w całości lub w części ( vide: SN z dnia 15 maja 2010 r., II CSK 592/09). Dłużnik traci zatem możliwość wytoczenia powództwa opozycyjnego z chwilą wyegzekwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym.

Powód częściowo wygrał niniejszą sprawę. W konsekwencji, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., mógł żądać od strony pozwanej zwrotu części kosztów procesu. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzi jednak ów szczególnie uzasadniony przypadek z art.
102 k.p.c.
, przemawiający za odstąpieniem od obciążania pozwanych obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda, albowiem J. i A. S. (2) z racji młodego wieku nie mają jeszcze możliwości podjęcia zatrudniania, a poza świadczeniami alimentacyjnymi nie mają innych źródeł dochodu.

Z tych też względów orzeczono, jak w punkcie III sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Magdziarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Minkowska
Data wytworzenia informacji: