Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 334/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-06-14

Sygn. akt VIII RC 334/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marta Kazaniecka

Protokolant: stażysta Katarzyna Lipińska

po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego M. W. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego B. M.

przeciwko A. W.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego A. W. na rzecz małoletniego powoda M. W. zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt XRC 2078/14, z kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie do kwoty po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od 14 czerwca 2017 r.;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kwotę 800 (ośmiuset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych tytułem opłaty od uwzględnionej części powództwa;

V.  nadaje wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt VIII RC 334/16

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda M. B. M. pozwem z dnia 8 lipca 2016 r. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego powoda od pozwanego A. W. wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 maja 2015 r. z kwoty po 500 zł do kwoty 1.200 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 czerwca 2016 r., a także zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że małoletni cierpi na niedoczynność tarczycy, nadto jest alergikiem. Pozwany nie realizuje w pełni kontaktów z dzieckiem. Pozwany nie łoży na dziecko poza zasądzone alimenty. Dodatkowo przedstawicielka powoda podała, że zasądzone alimenty nie są adekwatne do rzeczywistych potrzeb małoletniego powoda, które wynoszą 3.392 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Wniósł o obniżenie alimentów do kwoty po 400 zł miesięcznie, jednak powództwo wzajemne zostało prawomocne zwrócone. Pozwany wskazał, że od chwili orzeczenia alimentów minął jeden rok i 2 miesiące i nie nastąpiło takie zwiększenie potrzeb powoda, które uzasadniałoby podwyższenie alimentów o 140%. Kwestia chorób powoda i jego leczenia była poruszana w sprawie rozwodowej. Pozwany zaprzeczył jakoby nie realizował kontaktów z synem. Wskazał, że kiedy odbywają się kontakty, łoży na utrzymanie dziecka.

Strony nie zawarły ugody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód jest synem B. M. poprzednio W. i A. W. pochodzącym z ich związku małżeńskiego

Bezsporne, a nadto odpis skrócony aktu urodzenia k. 8.

Wyrokiem z dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz powoda od pozwanego alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od uprawomocnienia się wyroku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 10 czerwca 2015 r.

Dowód:

-

Wyrok w sprawie XRC 2078/14 k. 218 akt XRC 2078/14

Małoletni M. miał wówczas niespełna 11 lat. Pozostawał pod kontrolą endokrynologa i alergologa, korzystał z porad dietetyka.

Matka małoletniego powoda zarabiała wówczas 2.000 zł miesięcznie. Ponosiła początkowo opłaty za mieszkanie 360 zł miesięcznie + 100 zł zadłużenia, gaz 200 zł miesięcznie, prąd 200 zł co 2 miesiące, obsługa księgowa 100 zł. Spłata kredytu w E. wynosiła 700 zł miesięcznie. Leki dla dziecka kosztowały 6 zł miesięcznie. Wyżywienie małoletniego wynosiło 600 zł miesięcznie, odzież i obuwie 150 zł miesięcznie, środki czystości i higieny 200 zł miesięcznie, telefon 100 zł miesięcznie, obiady w szkole 80-90 zł miesięcznie, książki 350 zł rocznie, korepetycje z matematyki 100 zł miesięcznie. Korzystała z pomocy finansowej matki w kwocie 1.600 zł, a następnie 1.100 zł miesięcznie. Od kwietnia 2015 r. matka małoletniego z synem wynajęła mieszkanie, za wynajem płaciła 1.000 zł miesięcznie, czynsz 250 zł, prąd 150 zł co dwa miesiące, gaz 50 zł co dwa miesiące.

Pozwany A. W. pracował jako żołnierz z dochodem 2.838 zł miesięcznie plus dodatki. Zamieszkiwał w mieszkaniu służbowym za które płacił 340 zł miesięcznie, prąd 110 zł co dwa miesiące, ogrzewanie 117 zł miesięcznie. Spłacał kredyt windykacyjny 1.008 zł, połowę kredytu konsolidacyjnego w wysokości 410 zł miesięcznie. Korzystał z pomocy finansowej matki w wysokości 1.000 zł miesięcznie.

Dowód: akta akt sprawy XRC 2078/14 – w tym

- dokumenty lekarskie k. k. 37-44 akt sprawy XRC 2078/14

- przesłuchanie B. M. k. 148-149 akt sprawy XRC 2078/14

- przesłuchanie A. W. k. 148 akt sprawy XRC 2078/14

- wywiad kuratora k. 200-204 akt sprawy XRC 2078/14

Obecnie B. M. spłaca połowę raty kredytu hipotecznego w kwocie 220 zł miesięcznie, połowę czynszu w kwocie 90 zł miesięcznie za wspólne mieszkanie stron. Mieszkanie to stoi puste. Przez pewien okres czasu w mieszkaniu tym zamieszkiwał znajomy pozwanego, wówczas on pokrywał wszelkie opłaty z tego tytułu.

Do 2017 r. zamieszkiwała w wynajmowanym mieszkaniu, którego koszt najmu wynosił 1.678 zł miesięcznie. Musiała również pokryć opłatę za dodatkowe zużycie wody – 550 zł jednorazowo. Opłaca abonament za telefony – 243 zł miesięcznie. Zamieszkiwała z synem M. i swoją matką, która dokładała się do opłat w kwocie 400 zł miesięcznie.

Przedstawicielka powoda pozostaje pod kontrolą endokrynologa. W sierpniu 2016 r. zakupiła dla syna telefon komórkowy za 600 zł.

Matka powoda rozlicza się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której nie są ujęte składki na ubezpieczenie zdrowotne 248 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne 772 zł miesięcznie, Fundusz Pracy 59 zł miesięcznie. Miesięczny przychód B. M. wynosi 6.600 zł miesięcznie. Dochód B. M. w 2015 r. wyniósł 44.132 zł.

Matka powoda spłaca kredyt w E. – 550 zł plus 150 zł miesięcznie.

Dowód:

-

Przesłuchanie B. M. k. 153-155, 334-335

-

Zeznania K. M. k. 336-337

-

Potwierdzenia przelewów k. 13, 14,

-

Faktura k. 15

-

Ekspertyza histopatologiczna k. 144

-

Faktura k. 145

-

P. ambulatoryjna k. 147

-

Zestawienie składek k. 309, 327

-

Podsumowanie księgi k. 315

-

Umowa najmu lokalu k. 316-318

-

PIT k. 319-323

-

Potwierdzenie wpłaty k. 332-333, 402-403

Małoletni M. miał polipa w nosie do usunięcia. Cierpi na niedoczynność tarczycy, powinien przyjmować leki.

Uczęszcza do szkoły podstawowej. Komitet rodzicielski to 50 zł, klasowe 5 zł miesięcznie. Obecnie małoletni do szkoły chodzi na piechotę.

Dowód:

-

P. ambulatoryjna k. 146

-

Wynik badania k. 148

-

Zestawienie wizyt i recept ZIP k. 190-229, 362-370

Od lutego 2017 r. małoletni powód z matką zamieszkują w przydzielonym jej mieszkaniu służbowym. Opłaty, jakie ponowi B. M. to czynsz 440 zł, gaz 250 zł miesięcznie, prąd 250 zł miesięcznie. Musi spłacić niedopłatę za ogrzewanie za wynajmowany wcześniej lokal w wysokości 2.115 zł. W mieszkaniu zamieszkuje jeszcze matka B. M., która dokłada się do utrzymania mieszkania kwotą 600 zł, z których jednak córka dodatkowo zakupuje jej leki i papierosy. Otrzymane mieszkanie służbowe było puste i matka powoda zakupiła meble celem jego wyposażenia, jak meble do kuchni czy meblościankę dla dziecka. Część rzeczy pozostaje jeszcze nie kupionych, jak łóżko, piekarnik czy zmywarka. Matka powoda ma zaległość finansową z tytułu podatku w wysokości 7.000 zł. Obecnie B. M. dojeżdża do pracy komunikacją miejską, bilet kosztuje 100 zł miesięcznie..

Dowód:

-

Przesłuchanie B. M. k. 423-425

-

Faktura k. 404

-

Dowód wpłaty k. 405

-

Upomnienie k. 406

-

Historia operacji k. 409-422

Pozwany w 2014 osiągnął dochód ze stosunku pracy w kwocie 49.783 zł, w 2015 r. 50.563 zł.

Od sierpnia 2016 r. pozwany otrzymywał 3.029 zł miesięcznie. Od stycznia dostał podwyżkę 240 zł netto miesięcznie. Dodatki do wynagrodzenia za 7 miesięcy wyniosły 5.940 zł. Pozwany otrzymuje 13 pensję w kwocie 3050 zł netto. Inne dodatki to wynagrodzenie za służby, dodatek na wakacje i mundurowy.

Spłaca kredyt hipoteczny o 220 zł miesięcznie, połowę czynszu za wspólne mieszkanie przy ul. (...) w kwocie 90 zł miesięcznie. Przekazuje swojej matce kwotę 400 zł tytułem spłaty połowy raty kredytu konsolidacyjnego. Odkąd strony się rozstały spłacał przez pewien okres czasu matce również połowę przypadającą na B. M..

Zamieszkuje w mieszkaniu służbowym, za które czynsz wynosi 380 zł miesięcznie. Prąd to 100 zł miesięcznie, gaz 150 zł co dwa miesiące. Telewizja 60 zł miesięcznie, telefon 60 zł miesięcznie. Ubezpieczenie mieszkania to 159 zł rocznie.

Pozwany jest zdolny do służby wojskowej po powrocie ze służby poza granicami państwa. Oczekuje na badanie bezdechu nocnego.

Pozostaje w związku nieformalnym. W dniu 31 sierpnia 2016 r. pozwanemu urodził się drugi syn – I. W.. Partnerka pozwanego nie pracuje, pozostaje w domu z dzieckiem. Otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 1.200 zł. Aktualnie partnerka pozwanego jest w ciąży. Małoletni I. pije mleko modyfikowane, korzysta z pieluch. Został dodatkowo odpłatnie zaszczepiony przeciw rotawirusom.

Pozwany sprzedał swój samochód M. i zakupił M., dopłacając 1.500 zł. Utrzymanie samochodu pozwanego to 380 zł miesięcznie. Wyżywienie pozwanego to 300 zł miesięcznie, kosmetyki 60 zł, środki do sprzątania 5 zł, odzież obuwie 30 zł miesięcznie, hobby – bieganie 75 zł miesięcznie. Leki na nadciśnienie 10 zł miesięcznie.

Pozwany uczestniczy w zebraniach szkolnych.

3 lata temu pozwany zakupił zegarek za 1.700 zł na raty.

Dowód:

-

Przesłuchanie A. W. k. 337, 426-427

-

Zeznania H. W. k. 152-153

-

Informacja z Urzędu Skarbowego k. 46

-

Potwierdzenie przelewów k. 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 292, 293, 294, 295

-

Historia operacji k. 92-94, 97-99, 100-101

-

Zaświadczenie o ubezpieczeniu k. 102, 103

-

Orzeczenie z dnia 12 czerwca 2013 r. k. 104

-

Zaświadczenie k. 105

-

Odpis aktu urodzenia k. 169

-

Zaświadczenie wychowawcy k. 188

-

Karta przychodów k. 245-246

W dniu 5 lipca 2013 r. A. i B. W. zawarli umowę o restrukturyzacji zadłużenia wobec Banku (...) SA. Rata spłaty zadłużenia wyniosła 1.000 zł przez 30 miesięcy. Zadłużenie to spłacał pozwany. Aktualnie kredyt ten został spłacony.

Dowód:

-

Porozumienie k. 279-280

Aktualnie strony porozumiewają się w zakresie kontaktów ojca z dzieckiem i sprawowania nad nim opieki.

Bezsporne.

Sąd zważył, co następuje:

Na podstawie powyższych ustaleń Sąd uznał powództwo oparte na treści art. 138 k.r.o. za usprawiedliwione w części.

Zgodnie z treścią wskazywanego przepisu, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami.

Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu.

Sam upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o podwyższeniu alimentów sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa; na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej (art. 6 k.c.).

Podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Te dwa zakresy pozostają ze sobą w powiązaniu, albowiem zakres potrzeb dziecka jest ustalany w odniesieniu do dochodów rodziców i stopy życiowej i przyjętego modelu konsumpcji.

W ocenie Sądu zmieniła się sytuacja obojga rodziców dziecka w zakresie dochodów. Zarówno B. M., jak i A. W. zarabiają obecnie więcej niż w toku sprawy rozwodowej. Ojciec małoletniego powoda zarabiała początkowo o 200, a teraz dodatkowo jeszcze 240 zł miesięcznie więcej. Zakończył również spłatę kredytu windykacyjnego. Z drugiej strony pozwany aktualnie ma na utrzymaniu drugie dziecko i spodziewa się następnego. Trzeba jednak mieć na względzie, że ojciec decydując się na kolejne dzieci musi mieć na względzie to, że ma już jedno dziecko na utrzymaniu.

Sąd Okręgowy orzekając o alimentach ocenił potrzeby małoletniego M. na kwotę 1.000-1.100 zł miesięcznie. Należy się zgodzić ze stroną powodową, że skoro to matka czyni osobiste starania o wychowanie dziecka, pozwany winien w większym zakresie finansowym przyczyniać się do jego utrzymania. Aktualnie ocenić trzeba, że sytuacja pozwanego pozwala mu na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka w większym niż dotychczas zakresie, co będzie zgodne z regułą ustaloną w art. 135 § 2 k.r.o. zgodnie z którym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

Jednocześnie wzrost dochodu osób zobowiązanych powoduje, że mogą oni realizować inne, poza podstawowymi, ale będące usprawiedliwionymi potrzeby dziecka. O ile Sąd ustalił, że potrzeby na leczenie, wyżywienie odzież i obuwie małoletniego istniały już na dzień orzekania o poprzednich alimentach i nie wykazano, aby w tym zakresie wydatki na małoletniego znacząco wzrosły, o tyle w aktualnej sytuacji rodziców można uwzględnić kolejne potrzeby dziecka, jak chociażby wydatki na rozrywkę czy wyposażenie pokoju dziecka.

Przejściowo wzrost wydatków na małoletniego związany był z wynajmowaniem przez jego matkę mieszkania i zamieszkiwaniem w tym właśnie mieszkaniu, ale obecnie rodzina zamieszkuje w mieszkaniu służbowym i wydatki na ten cel pozostają zbliżone do tych ze sprawy rozwodowej.

Tak oceniając, Sąd uznał, że mając na uwadze upływ czasu od chwili orzekania, zasadnym będzie podwyższenie alimentów do kwoty 700 zł miesięcznie, czyli o 200 zł w skali miesiąca. Sąd uznał, że jest to kwota mieszcząca się w zakresie aktualnych możliwości zarobkowych pozwanego, uwzględniając również ponoszone przez niego wydatki na młodsze dziecko. Nie sposób również przyjąć, że jest to kwota wygórowana nieadekwatna do potrzeb dziecka w wieku powoda.

Sąd podwyższył alimenty do wskazanej kwoty od dnia wyrokowania, mając na uwadze, że w trakcie trwania niniejszej sprawy różnie kształtowała się sytuacja dziecka i zobowiązanych. Pozwany otrzymywał podwyżki wynagrodzenia stopniowo.

W pozostałej części Sąd oddalił powództwo, uznając, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach i matka również powinna partycypować w utrzymaniu dziecka.

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, mając na uwadze, że powód wygrał w 1/3 i tym też zakresie powinien być mu przyznany zwrot kosztów zastępstwa procesowego, ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie .

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi od uwzględnionej części powództwa mając na uwadze zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu i brzmienie przepisu art. 113 ust. 1 z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.).

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano na postawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Magdziarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marta Kazaniecka
Data wytworzenia informacji: