Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 1125/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2020-03-06

Sygn. akt III C 1125/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie – Wydział III Cywilny

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Janik-Białek

Protokolant: stażysta Karolina Kuchyt

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko J. K.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz pozwanego J. K. kwotę 90 (dziewięćdziesięciu) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Małgorzata Janik-Białek

UZASADNIENIE

(w postępowaniu uproszczonym)

Pozwem wniesionym dnia 26 listopada 2018 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. K. kwoty 107,62 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, że powód wykonał na rzecz pozwanego usługę dodatkową, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 11 ustawy Prawo energetyczne. Wobec powyższego pozwany został obciążony kwotą 105,14 zł wynikającą z faktury VAT (...) z terminem płatności należności głównej określonym na dzień 25 lipca 2018 r. Dodatkowo powód obciążył pozwanego kwotą skapitalizowanych odsetek w wysokości 2,48 zł za opóźnienie w zapłacie w/w faktury. Opłata za wykonanie dodatkowej usługi na zlecenie odbiorcy została obliczona na podstawie pkt. 6 obowiązującej w dacie obciążenia pozwanego taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

W dniu 13 grudnia 2018 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin- Zachód w Lublinie wydał przeciwko pozwanemu J. K. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany J. K. złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

W odpowiedzi na sprzeciw z dnia 11 lutego 2020 r. powód wskazał, iż roszczenie wynika z wykonania przez (...) sp. z o.o. wstrzymania, a następnie wznowienia dostaw energii elektrycznej na podstawie art. 6b i nast. ustawy Prawo energetyczne. Powód wskazał, iż przepisy ustawy nie regulują sposobu ponownego podłączenia do sieci, a zatem nie jest wymagany wniosek czy też zlecenie odbiorcy o ponowne podłączenie, lecz wznowienie następuje po uregulowaniu zaległości.

Na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r. pełnomocnik pozwanego wskazał, iż to strona powodowa winna wykazać zasadność swojego roszczenia, zaś dostarczonym stronie pozwanej dokumentem jest wyłączenie dostaw energii dotyczące sklepu (...) w Ś.. Nadto pełnomocnik pozwanego zakwestionował zasadność wystawienia faktury i wskazał, iż nie jest ona dowodem istnienia zobowiązania. Zakwestionował także zasadność istnienia roszczenia podnosząc, iż strona powodowa nie przedstawiła dokumentu w postaci polecenia wstrzymania dostaw, polecenia wznowienia, protokołu z takiej czynności, a jako dowód doręczony stronie pozwanej przedłożyła dokument dotyczący całkiem innego podmiotu z innej miejscowości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11 lipca 2018 r. (...) sp. z o.o. wystawiła fakturę VAT nr (...) dla kontrahenta o numerze (...) ze wskazaniem daty wykonania usługi na dzień 4 lipca 2018 r. W opisie wskazano, iż faktura dotyczy „wzn. dost. en. wstrz. z winy odbiorcy (nN)p. 3.3.21.1. Do zapłaty wskazano kwotę 105,14 zł brutto, a termin zapłaty oznaczono na dzień 25 lipca 2018 r. Jako dane nabywcy wpisano „K. J. ul. (...), (...)-(...) S.”.

Dowód:

- wydruk faktury k. 36

(...) sp. z o.o. opublikowanej w Biuletynie Branżowym (...) nr 196 z 15 grudnia 2017 r. za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust 1,2,4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości : na napięciu nN - 85,48 zł.

Dowód:

- wydruk taryfy k. 47-49

W dniu 1 października 2018 r. (...) sp. z o.o. wystawiła przedsądowe wezwanie do zapłaty z tytułu opłat dodatkowych wzywające J. K. do zapłaty kwoty 105,14 zł z tytułu faktury za opłaty dodatkowe nr (...) dla kontrahenta o numerze (...) ze wskazaniem daty wykonania usługi na dzień 4 lipca 2018 r.

Dowód:

- wydruk wezwania do zapłaty k. 35

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się nieuzasadnione.

Przedmiotowe roszczenie o zapłatę opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na zlecenie odbiorcy polegającej na wznowieniu dostarczania energii elektrycznej do lokalu powód wywodził – jak wskazał w pozwie - ze zlecenia dokonanego przez Odbiorcę oraz faktury VAT nr (...).

Powód ogólną podstawę prawną swojego roszczenia wywodził także z art. 6b z ustawy dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 j.t.). Przepis ten stanowi, iż przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

W kolejnych ustępach tego przepisu wskazano, że przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

W art. 6b ust. 5 wskazano, że przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane niezwłocznie wznowić dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wstrzymanego z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.

W § 19 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra (...) z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2017 r.) wskazano, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej wykonuje na dodatkowe zlecenie odbiorcy następujące usługi: przerwanie i wznowienie dostarczania energii elektrycznej. Analogiczną regulację zawiera par 19 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra (...) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503)

W niniejszej sprawie powód domagając się zasądzenia dochodzonej pozwem kwoty wskazywał, iż wykonał usługę dodatkową wznowienia dostarczania energii elektrycznej na zlecenie odbiorcy J. K.. Pozwany wnosząc o oddalenie powództwa wskazał, iż to strona powodowa winna wykazać zasadność swojego roszczenia, zaś dostarczonym stronie pozwanej dokumentem jest wyłączenie dostaw energii dotyczące sklepu (...) w Ś.. Nadto zakwestionował zasadność wystawienia faktury i wskazał, iż nie jest ona dowodem istnienia zobowiązania. Zakwestionował także zasadność istnienia roszczenia podnosząc, iż strona powodowa nie przedstawiła dokumentu w postaci polecenia wstrzymania dostaw, polecenia wznowienia, protokołu z takiej czynności, a jako dowód doręczony stronie pozwanej przedłożyła dokument dotyczący całkiem innego podmiotu z innej miejscowości.

W ocenie Sądu powód nie sprostał obowiązkowi wykazania zasadności roszczenia. Powód nie wykazał bowiem, aby pozwany zlecił mu dokonanie wznowienia dostaw energii do punktu poboru. Sąd miał na względzie, iż zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra (...) z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2017 r.) oraz analogicznie brzmiącego par 19 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra (...) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503) wykonanie usługi dodatkowej następuje na zlecenie Odbiorcy. To samo wynika z powoływanego przez powoda zapisu art. 46 ust 4 pkt. 11 ustawy Prawo energetyczne, gdzie zapisano, że Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat za te usługi. Tymczasem powód złożenia takiego zlecenia przez pozwanego J. K. nie wykazał w żaden sposób. W szczególności nie stanowi takiego dowodu faktura wystawiona przez stronę powodową jednostronnie, nie zawierająca żadnego akceptu ze strony pozwanego. Strona powodowa nie wykazała, by nastąpiło w istocie wstrzymanie i wznowienie dostawy energii do lokalu pozwanego, ani też tego, by pozwanemu doręczono przedmiotową fakturę lub wezwanie do zapłaty. Strona powodowa nie przedstawiła Sądowi żadnego dokumentu wskazującego na wstrzymanie czy wznowienie dostawy energii do lokalu pozwanego; dokument wskazujący na wstrzymanie dostawy energii załączyła jedynie do pisma doręczonego pozwanemu, jednak dokument ten, który został okazany Sądowi przez pełnomocnika pozwanego na rozprawie, dotyczył sklepu (...) w Ś.. Dokument ten nie dotyczył zatem pozwanego.

Niezależnie od powyższego Sąd zważył, że jakkolwiek przywołany przez powoda jako podstawa wstrzymania dostarczania energii przepis art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) stanowi, iż przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, to jednak ust. 3 tego artykułu określa, iż przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Spełnienia tej formalnej przesłanki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej powód nie tylko nie wykazał, ale też i na jej wykonanie nawet nie wskazywał. Tymczasem przepis ten chroni przede wszystkim interesy odbiorcy energii elektrycznej, który musi mieć zarówno świadomość istnienia zaległości w opłatach należności za dostarczoną energię, terminów płatności poszczególnych należności oraz poszczególnych okresów zwłoki za konkretnie wskazane czynniki energetyczne, jak i świadomość skutków związanych z brakiem uregulowania należności w wyznaczonym terminie wobec dotkliwości sankcji, jaką jest wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Wymogi określone w tym przepisie muszą być bezwzględnie spełnione, aby wstrzymanie dostaw energii było zasadne. Oznacza to, że samo istnienie zadłużenia nie jest wystarczające dla wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, a konieczne jest jeszcze należyte, szczegółowe uprzednie poinformowanie odbiorcy o wysokości zadłużenia i o skutkach braku uiszczenia należności. (vide: wyrok SA w Warszawie z dnia 18.06.2013 r. wydany w sprawie VI ACa 1361/12).

Tymczasem strona powodowa nie wykazała także istnienia zadłużenia uzasadniającego wstrzymanie dostawy energii do lokalu pozwanego jak i dochowania trybu postępowania przewidzianego w cytowanych wyżej zapisach ustawy.

Stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zaoferowane przez stronę powodową w postaci wydruku faktury, wydruku wezwania do zapłaty, a także wydruku fragmentu taryfy, który pozwolił na ustalenie wysokości opłaty stosowanej u powoda za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy. Żaden z opisanych wyżej i naprowadzonych przez stronę powodową dowodów nie wykazał jednak, by pozwany J. K. dokonała zlecenia wykonania przez powoda dodatkowej usługi wznowienia dostaw energii do lokalu. Powód twierdzi, iż wznowienie dostaw nie wymaga zlecenia ani wniosku odbiorcy, jednak na co innego wskazują powoływane przez powoda przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 46 ust 3 tej ustawy, które wskazują na regulację dotyczącą usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy. Zatem w ocenie Sądu dla uznania roszczenia powoda za zasadne konieczne było wykazanie przez powoda, iż do zlecenia takowej usługi dodatkowej przez odbiorcę, czyli pozwanego, rzeczywiście doszło, a także, że wstrzymanie dostaw energii, które skutkowało jej wznowieniem, było uzasadnione przesłankami uregulowanymi w art. 6b ust 1 ustawy Prawo energetyczne, oraz że został zachowany tryb uregulowany w art. 6b ust 3 ww. ustawy. Faktów tych powód nie wykazał.

Z powyższych względów powództwo należało oddalić.

SSR Małgorzata Janik-Białek

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować terminowe sporządzenie uzasadnienia.

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda zgodnie z wnioskiem datowanym na dzień 13 marca 2020 r.

3.  Akta przedłożyć po wpłynięciu pisma lub za 30 dni od wykonania zarządzenia.

SSR Małgorzata Janik - Białek

S., dnia 30 marca 2020 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Rucińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: