Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 50/20 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2020-07-02

Sygn. akt III C 50/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Justyna Pikulik

Protokolant:

stażysta Justyna Prus

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko A. S.

o zapłatę

oddala powództwo

Sygn. akt III C 50/20 upr.

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym 25 września 2019 roku w elektronicznym postępowaniu upominawczym powódka (...) spółka z o.o. z siedzibą w P., wniosła o zasądzenie od pozwanej A. S., kwoty 109,95 złotych, w tym 107,56 zł tytułem opłaty za wykonanie usługi odłączenie energii elektrycznej oraz 2,39 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Powódka wniosła także o zasądzenie kosztów procesu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1842656/19 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo w całości.

W dniu 19 listopada 2019 roku do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wpłynął sprzeciw pozwanej A. S. od powyższego nakazu zapłaty, w którym pozwana wniosła o umorzenie postępowania w całości podnosząc, że umowa i faktura wystawione przez powoda nie należały do niej, a roszczenie powinno zostać skierowane do kogoś innego.

Z uwagi na wniesienie sprzeciwu postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przekazał sprawę tutejszemu sądowi.

Uzupełniając braki formalne pozwu w piśmie z dnia 18 marca 2020 r. powódka (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. wskazała, że strony są związane umową dystrybucji energii elektrycznej w ramach której wykonano usługę dodatkową, kosztami której obciążono pozwaną, a które zostały wykazane dokumentem (...). Termin płatności za usługę upłynął 31 maja 219 roku i od tej daty powódka naliczyła odsetki dochodzone w pozwie.

Odpowiadając na sprzeciw pozwanej, w piśmie z dnia 26 maja 2020 r. powódka (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. podtrzymała pozew wraz ze wszystkimi w nim zawartymi twierdzeniami i wnioskami. Wskazała, że argumentacja pozwanej stanowi nieuzasadnioną polemikę, a dochodzona kwota wynika z wykonania wstrzymania i wznowienia dystrybucji energii z winy powódki na podstawie art. 6b i nast. Ustawy Prawo energetyczne. Powódka zarzuciła pozwanej, że ta nie przedstawiła dowodów na to, że nie pozostawała w zwłoce z zapłatą należności wynikających z umowy z powódką.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwaną A. S. i powódkę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. łączy umowa dystrybucji energii elektrycznej.

Niesporne

W dniu 14 maja 2019 roku w systemie informatycznym (...) sp. z o.o. wygenerowano zlecenie (...) nr (...), w którym wskazano, że u odbiorcy A. S., w lokalu przy ul. (...) w S. dokonano windykacyjnego odłączenia energii elektrycznej.

W dniu 15 maja 2019 roku w systemie informatycznym (...) sp. z o.o. wygenerowano zlecenie (...) nr (...), w którym wskazano, że u odbiorcy A. S., w lokalu przy ul. (...) w S. dokonano podłączenia windykacyjnego energii elektrycznej.

Dowód:

-wydruk zlecenia, k. 88-88v.

Na podstawie powyższego zlecenia i pkt 3.3.21 taryfy, (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. wystawiła 17 maja 2019 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 107,56 zł z terminem płatności oznaczonym na dzień 31 maja 2019 r.

Jako nabywcę wskazano A. S., zaś jako nr kontrahenta (...). Następnie pismem z dnia 8 lipca 2019 roku powódka (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. wezwała pozwaną A. S. do zapłaty kwoty wskazanej w fakturze w terminie do dnia 18 lipca 2019 r., z zagrożeniem skierowana sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie uiszczenia należności.

Dowód:

-faktura VAT, k. 44,

-przedsądowe wezwanie do zapłaty, k. 43,

-Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej, k. 89-95.

Na należącym do pozwanej koncie ebok na dzień 20 listopada 2019 r. nie odnotowano faktury stanowiącej podstawę pozwu.

Dowód:

-faktury VAT, k. 57-59,

-wydruk z konta ebok, k. 60.

Opłata za wykonanie usługi przerwania i wznowienia dostarczania energii na napięciu nN w (...) spółce z o.o. z siedzibą w P. wynosi 87,45 zł.

Niesporne, a nadto:

-Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej k. 89-95

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie i jako takie zostało w całości oddalone.

W przedmiotowej sprawie powódka (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. domagała się zasądzenie od pozwanej A. S. kwoty 109,95 złotych, w tym 107,56 zł tytułem opłaty za wykonanie usługi wstrzymania a następnie wznowienia dostawy energii elektrycznej oraz 2,39 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Pozwana A. S. zaprzeczała zasadności powództwa.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie strona powodowa nie zdołała skutecznie wykazać, że rzeczywiście wykonała na rzecz pozwanej usługę odłączenia, a następnie podłączenia windykacyjnego energii elektrycznej, za której to wykonanie może się od pozwanej domagać zapłaty.

Art. 6 b ust. 2 i 3 Ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 j.t.) stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

Zgodnie z twierdzeniami pozwu, wstrzymanie dostawy energii elektrycznej do pozwanej nastąpiło na podstawie art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne (u.p.e.), z powodu zalegania przez nią z zapłatą przez okres dłuższy niż 30 dni. Zgodnie z pkt 3.3.21 Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej powódki, za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn wskazanych m.in. w art. 6b ust. 1 u.p.e. w przypadku niskiego napięcia pobiera się opłatę w kwocie 87,45 zł.

W myśl statuującego rozkład ciężaru dowodu art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne. Oznacza to, że dla uznania zasadności powództwa przez Sąd powódka powinna wykazać w sposób nie budzący wątpliwości podstawę faktyczną roszczenia, a więc, że faktycznie wykonała u pozwanej usługę odłączenia i następnie podłączenia dostawy energii eklektycznej, za co w niniejszej sprawie domaga się zapłaty.

Zatem, wbrew temu co podnosił pełnomocnik powódki, to nie pozwana powinna wykazać, że nie miała żadnych zaległości względem powódki.

To strona powodowa powinna wykazać, że:

-na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymała dostarczanie paliw gazowych lub energii, gdyż odbiorca zwlekał z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności;

-przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadomiło na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, a odbiorca ten nie uregulował zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia, zatem zaistniały przesłanki do wstrzymania dostarczania energii;

-rzeczywiście została wykonana usługa odłączenia i podłączenia windykacyjnego, za którą to powódka domaga się zapłaty.

Żadnej z tych okoliczności, powódka, na którą w tym zakresie spoczywał ciężar dowodu, w tym procesie nie wykazała.

Powódka na zasadność swoich twierdzeń przedłożyła w toku postępowania wydruk taryfy pozwalający na określenie obowiązujących stawek opłat za usługę wznowienia dostawy energii elektrycznej oraz fakturę VAT, jednakże w żaden sposób nie wykazała, aby usługa, za którą żądała zapłaty została faktycznie wykonana.

Powódka przedstawiła bowiem jedynie wydruk zlecenia odłączenia i podłączania windykacyjnego energii elektrycznej z wewnętrznego systemu, nie noszący podpisu osoby dokonującej odłączenia, ani podpisu klienta, co nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy taka usługa została faktycznie wykonania, czy też przedmiotowe zlecenie zostało jedynie wygenerowane jako dokument wewnętrzny powódki, lecz nie zostało rzeczywiście zrealizowane.

Pozwana stanowczo zaprzeczała, jakoby jakaś usługa na jej rzecz została faktycznie przez powódkę wykonana. Powódka winna zatem przedstawić dowody, że zaistniały przesłanki do odłączenia windykacyjnego ( a następnie podłączenia) i faktycznie usługi te wykonano. Niepodpisany przez nikogo dokument zlecenia nie dowodzi zdaniem Sądu faktu wykonania tej usługi.

Wobec powyższego Sąd uznał, że powódka nie wykazała w sposób niebudzący wątpliwości podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia, co skutkowało oddaleniem powództwa w całości.

Sygn. akt III C 50/20 upr.

ZARZĄDZENIE

1.Odnotować;

2.Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki;

3. Zarządzenie wykonać w terminie 10 dni;

4.Akta z apelacją lub za miesiąc.

17.07.2020 r., SSR Justyna Pikulik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Rucińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Pikulik
Data wytworzenia informacji: