Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 161/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-06-19

Sygn. akt II Ns 161/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie Wydział II Cywilny

w składzie

Przewodniczący SSR Urszula Persak

Protokolant Ewelina Gralik

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z wniosku A. S.

przy udziale P. K. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

I.  stwierdzić, iż spadek po H. K. (1) zmarłej w dniu 4 kwietnia 2017 r. w S. i tam ostatnio zamieszkałej (mającej miejsce zwykłego pobytu) na podstawie testamentu notarialnego z dnia 29 marca 2017 r., Rep A nr 1677/2017, otwartego i ogłoszonego w dniu 19 czerwca 2017 r. nabył w całości A. S.,

II.  koszty postępowania każda ze stron ponosi we własnym zakresie,

III.  nakazuje pobrać od wnioskodawcy A. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca A. S. pismem z dnia 18 kwietnia 2017 r. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 4 kwietnia 2017 r. H. K. (1). Wskazał, iż spadek po niej na mocy testamentu nabył w całości. Jako uczestniczkę postępowania wskazał córkę spadkodawczyni P. K. (1).

Uczestniczka P. K. (1) nie złożyła w zakreślonym terminie pisemnej odpowiedzi na wniosek.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

H. K. (1) zmarła w dniu 4 kwietnia 2017 roku w S., gdzie ostatnio zamieszkiwała przy ul. (...). W chwili śmierci była wdową. Pozostawiła jedno dziecko, córkę P. K. (1). Innych dzieci, w tym przysposobionych, ani wcześniej zmarłych nie miała.

H. K. (2) sporządziła jeden testament notarialny w dniu 29 marca 2017 r., w którym do spadku powołała jako jedynego spadkobiercę A. S., syna F. i T. urodzonego w dniu (...) Ponadto w § 2 testamentu dokonała wydziedziczenia córki P. K. (2). Nie został ona zmieniony, ani odwołany. Żadnych innych testamentów spadkodawczyni nie sporządziła.

A. S. o śmierci H. K. (1) dowiedział się w dniu jego śmierci. W dniu 19 czerwca 2017 r. przed sadem złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost.

Niesporne, a nadto:

- odpis skrócony aktu zgonu k. 4

- odpis aktu stanu cywilnego k. 6, 15

- testament k. 37

- informacja z systemu PESEL k. 7,-8, 9-12

- informacja (...) MSWiA k. 24

- zapewnienie spadkowe A. S. k. 28-29

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 1025 pkt. 1 k.c. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zainicjowane przez osobę powołana do spadku na mocy testamentu, a więc osobę posiadającą legitymację do wystąpienia z wnioskiem.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie - całkowicie niesporny - ustalony został na podstawie dowodów z dokumentów w postaci odpisów aktów stanu cywilnego, testamentu z dnia 29 marca 2017 r. oraz na podstawie zapewnienia spadkowego odebranego od A. S.. Żaden z dokumentów nie został przez uczestników postępowania zakwestionowany. Dowody te korespondują ze sobą i Sąd z urzędu nie dopatrzył się żadnych okoliczności, które podważałyby ich wiarygodność.

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku może wynikać albo z ustawy albo z testamentu. Z kolei art. 926 § 2 k.c. stanowi, że dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Z powyższego wynika zasada, że bezwzględne pierwszeństwo ma dziedziczenie na podstawie testamentu.

Żadna ze stron nie podważała ani autentyczności testamentu notarialnego ani jego ważności. Uczestniczka, której wraz z odpisem wniosku doręczono odpis testamentu i zobowiązano do zgłoszenia wszelkich twierdzeń i zarzutów, nie zakwestionowała ani twierdzeń zwartych we wniosku, ani ważności testamentu.

Ponieważ testamentem notarialnym z dnia 29 marca 2017 r. H. K. (1) powołała do spadku jako jedynego spadkobiercę wnioskodawcę A. S. przeto w pkt. I postanowienia Sąd stwierdził, iż spadek nabył ona w całości.

O kosztach postępowania w pkt. II postanowienia orzeczono w oparciu o treść art. 520 § 1 k.p.c. W postępowaniu nieprocesowym – w zamyśle ustawodawcy niespornym - nie obowiązuje zasada odpowiedzialności za wynik sprawy, gdyż z reguły obowiązek zwrotu kosztów pomiędzy uczestnikami nie istnieje (art. 520 § 1). Zgodnie z art. 520 k.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. W przedmiotowej sprawie nie wystąpiły żadne nadzwyczajne okoliczności, które uzasadniałyby odstępstwo od powyższej zasady.

Ponieważ na rozprawie w dniu 19 czerwca 2017 r. wnioskodawca złożył oświadczenie spadkowe, a uprzednio nie uiścił wymaganej opłaty w kwocie 50 zł, w pkt. III postanowienia obciążono go nieuiszczonymi kosztami sądowymi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Haptar-Sylmanowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Persak
Data wytworzenia informacji: