Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1070/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2021-09-21

Sygn. akt I Ns 1070/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2021 roku

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydział Cywilny

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Kuryłas

Protokolant: sekretarz sądowy Agata Rosa

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy

z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w S.

z udziałem A. C. (1), S. C. (1) i M. C.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. C. (2)

I/ stwierdza, że spadek po A. C. (2) zmarłej w dniu 10 maja 2015 roku
w S., ostatnio stale zamieszkałej w S. na podstawie ustawy nabył wprost:

- bratanek M. C.

- w całości;

II/ ustala, iż każdy z uczestników postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sędzia Agnieszka Kuryłas

Sygn. akt I Ns 1070/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Skarb Państwa – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w S. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po A. C. (2) zmarłej w dniu 10.05.2015 r w S. , ostatnio stale zamieszkałej w S. .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

A. C. (2) zmarła w dniu 10 maja 2015 r w S. i ostatnio stale zamieszkiwała w S. .

Bezsporne , a nadto dowód : skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy k.7

Spadkodawczyni w chwili śmierci była panną , bezdzietną . W chwili jej śmierci jej rodzice już nie żyli . Zmarła posiadała dwóch braci : S. C. (2) , który zmarł 25.03.2008 r oraz A. C. (3) , który zmarł 14.02.2006 r .

Dowód :

-odpisy aktów zgonu S. C. (2) i A. C. (3) k. 49-50,

-zeznania i zapewnienia spadkowe A. C. (1) k 38

- zeznania i zapewnienia spadkowe S. C. (1) k. 39

Brat spadkodawczyni S. C. (2) pozostawił dwoje dzieci : A. C. (1) oraz S. C. (1) . Natomiast drugi z braci A. C. (3) posiadał jedno dziecko, syna M. C. .

Dowód :

-zeznania i zapewnienia spadkowe A. C. (1) k 38

- zeznania i zapewnienia spadkowe S. C. (1) k. 39 ,

-odpis aktu urodzenia i aktu małżeństwa A. C. (1) k. 8-9 ,

-odpis aktu urodzenia S. C. (1) k. 10

-odpis aktu urodzenia i aktu małżeństwa M. C. k. 51

Oświadczeniem z dnia 27.09.2019 r A. C. (1) odrzuciła spadek po zmarłej A. C. (2) . Powyższe oświadczenie zostało zatwierdzone przez Sąd .

Dowód :

- oświadczenie o odrzuceniu spadku k.31 w aktach sprawy (...) ,

-postanowienie z dnia 27.09.2019 r k. 34 w aktach (...) .

Oświadczeniem z dnia 09.05.2019 r S. C. (1) odrzucił spadek po zmarłej A. C. (2) . Powyższe oświadczenie zostało zatwierdzone przez Sąd .

Dowód :

- oświadczenie o odrzuceniu spadku w aktach sprawy (...) ,

-postanowienie z dnia 30.07.2019 r w aktach (...) .

A. C. (1) posiada dwie małoletnie córki L. C.-C. oraz C. C. . W ich imieniu odrzuciła skutecznie spadek po zmarłej A. C. (2) oświadczeniem z dnia 30.10.2020 r .

Dowód :

-oświadczenie spadkowe w aktach sprawy (...) ,

-odpisy aktów urodzenia L. C. (1) i C. C. w aktach sprawy V. N. (...) w S. ,

-postanowienie (...) w S. Wydziału (...) z dnia 15.07.2020 r w aktach sprawy V. N. (...)

S. C. (1) posiada dwie małoletnie córki K. C. i L. C. (2) . Za zgodą sądu rodzinnego , w ich imieniu oświadczeniem z dnia 08.10.2020 r skutecznie odrzucił spadek po zmarłej A. C. (2) .

Dowód :

-oświadczenie spadkowe w aktach sprawy (...) .

M. C. nie odrzucił spadku po zmarłej A. C. (2) .

Bezsporne , a nadto dowód :

-oświadczenie pełnomocnika w piśmie z dnia 20.04.2021 r k. 171 .

Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu .Wcześniej nie toczyło się postępowanie spadkowe po zmarłej . Żaden z uczestników postępowania nie zrzekał się dziedziczenia . Nikt nie został uznany za niegodnego dziedziczenia .

Bezsporne , nadto dowód :

-zeznania i zapewnienia spadkowe A. C. (1) i S. C. (1) k. 38-39 .

Sąd zważył , co następuje :

Zgodnie z treścią art. 922 kodeksu cywilnego spadek jest to ogół praw i i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy , a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku ./ art. 924 i 925 k.c./. W myśl przepisu art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu . Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy , gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób , które powołał , nie chce lub nie może być spadkobiercą .

Z powyższych przepisów wynika , że ustawa daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie . Dlatego dziedziczenie ustawowe co do całości spadku ma miejsce wtedy , gdy :

-spadkodawca nie sporządził w ogóle testamentu ,

-spadkodawca sporządził testament, którego treść ogranicza się do innych rozrządzeń / nie zawiera powołania spadkobiercy / ,

-spadkodawca sporządził testament , który okazał się nieważny lub bezskuteczny .

W niniejszej sprawie okolicznością bezsporną było , iż zmarła A. C. (2) nie pozostawiła po sobie żadnego testamentu . Do ustalenia kręgu spadkobierców miały więc zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia ustawowego .

Zgodnie z treścią art. 931 . § 1. kc W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W myśl przepisu Art. 932. § 1.k.c. w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych .

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Z kolei przepis art. 1020 kc stanowi , że Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia , w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku ( art. 1015 kc w brzmieniu na dzień 10.05.2015 r ) .

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika bezspornie , iż A. C. (2) zmarła jako panna , bezdzietna . W chwili jej śmierci , jej rodzice już nie żyli. Zmarła posiadała dwóch braci S. C. (2) , który zmarł przed nią , w roku 2008 oraz A. C. (3), który również zmarł przed nią , w roku 2013 . Z uwagi na treść przepisu art. 932§ 5 KC do dziedziczenia doszli więc zstępni braci tj. A. C. (1) , S. C. (1) oraz M. C. . Spadkobiercy A. C. (1) , S. C. (1) skutecznie odrzucili spadek po zmarłej i takie same oświadczenia skutecznie złożyli w imieniu swoich małoletnich dzieci . Tak więc nie doszli oni do dziedziczenia po zmarłej . Natomiast pozostały spadkobierca M. C. , syn A. C. (3) , nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej A. C. (2) . Nie przedłożył Sądowi , pomimo wielokrotnych zobowiązań , oświadczenia w formie wymaganej przepisami prawa tj. treścią art. 1018 § 3 KC. Tym samym dziedziczy on po zmarłej udział przypadający jego zmarłemu ojcu , który wobec stanu faktycznego , w sprawie stanowi całość spadku. Z uwagi na treść przepisu art. 1015 KC w brzmieniu na datę otwarcia spadku , spadek po zmarłej odziedziczył wprost .

Z przyczyn wskazanych powyżej orzeczono jak w punkcie I sentencji postanowienia .

Orzeczenie zawarte w punkcie II sentencji postanowienia znajduje swoją podstawę w treści przepisu art. 520 par. 1 kpc , który stanowi , iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie , a Sąd nie znalazł żadnych przyczyn uzasadniających odstąpienie od tej ogólnej zasady postępowania nieprocesowego .

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji postanowienia z dnia 21 września 2021 r.

Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Kuryłas

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Czyżykowska-Dreger
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Kuryłas
Data wytworzenia informacji: