Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 809/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gryfinie z 2016-04-22

Sygn. I C 809/15 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 751, 38 zł. z tytułu składki ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego zawartej wedle twierdzeń powoda na okres od dnia 17 lipca 2012r. do dnia 28 stycznia 2013r., z ubezpieczycielem (...) S.A. V. (...), którą to należność powód nabył na podstawie umowy sprzedaży wierzytelność z dnia 1 kwietnia 2015r.

Pozwany M. P. w sprzeciwie od wydanego w dniu 30 czerwca 2015r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty wnosił o oddalenie powództwa podważając istnienie swego zobowiązania wobec powoda oraz jego wysokość (k. 6v.; k. 43- 44; k. 53- 54).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W okresie pierwszej połowy 2012r. pozwany nabył samochód osobowy P. (...) nr rej. (...).Poprzedni właściciel tego pojazdu zawarł w dniu 28 stycznia 2012r. z Towarzystwem (...) umowę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Umowa ta została zawarta na okres 12 miesięcy a zapłata składki rozłożona na dwie raty. Płatność pierwszej raty przypadała na dzień 31 lipca 2012r. Pozwany po nabyciu pojazdu nie dokonywał wypowiedzenia umowy ubezpieczenia a od zbywcy uzyskał informację o uiszczeniu całej wymaganej raty składki w związku z czym osobiście nie dokonywał wpłat na poczet tej składki. Następnie na początku sierpnia 2012r. pozwany zbył samochód nie zawiadamiając o tym fakcie ubezpieczyciela.

Towarzystwo (...) w dniu 1 kwietnia 2015r. dokonało na rzecz powoda przelewu wierzytelności wynikających z zawartych przez siebie umów ubezpieczenia w tym wierzytelności związanej z umową posiadacza pojazdu P. (...).

Powód na tej podstawie ustalił, ze zaległość w zapłacie raty składki należnej za okres do dnia 31 lipca 2012r. wynosi 549 zł. po uwzględnieniu wpłat dokonanych przez ubezpieczonego, oraz wezwał pozwanego do jej zapłaty.

W skład dochodzonej przez powoda kwoty wchodzą także naliczone przez powoda od dnia 1 sierpnia 2012r. odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności głównej.

okoliczności częściowo bezsporne

umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 1 kwietnia 2015r. - k. 21- 27

wydruk z treści polisy (...)-A - k. 17

wezwanie do zapłaty – k. 19

informacje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o okresach obowiązywania umowy ubezpieczenia OC – k. 7, k. 46, 47

przesłuchanie M. P. - k. 53- 54

Sąd zważył co następuje:

Powód dochodził w niniejszym procesie zapłaty jednej z rat składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z terminem płatności wskazanym na dzień 31 lipca 2012r. Wysokość tej raty powód określił na kwotę 740 zł. potwierdzając dokonanie na jej poczet wpłaty w kwocie 191 zł. W konsekwencji podlegająca uiszczeniu część raty wynosiła zgodnie z twierdzeniami powoda 549 zł. Powód nie podał przy tym wysokości pełnej składki należnej za cały okres ubezpieczenia. Nie przedstawił również oryginalnego tekstu umowy ubezpieczenia ani wystawionej przez poprzednika polisy potwierdzającej fakt zawarcia umowy ubezpieczenia i jej istotne postanowienia natomiast przytoczone przez niego dane dotyczące daty zawarcia umowy, okresu ubezpieczenia i daty wystawienia polisy ubezpieczeniowej cechowały rozbieżności (por. k. 17, 19).

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwanej dalej ustawą - w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Ponadto w sytuacji zbycia pojazdu w związku z którego posiadaniem doszło do zawarcia umowy, dokonanego w okresie trwania stosunku umownego, zbywca ponosi solidarna z nabywcą odpowiedzialność za zapłatę należnej składki do czasu zawiadomienia w przepisanej formie zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i podania danych nabywcy (art. 32 ust. 4 ustawy)

W świetle powyższych unormowań istnieje niewątpliwie podstawa do przypisana odpowiedzialności za zapłatę składki osobie nabywającej pojazd w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia jeśli umowy tej nie wypowiedziała ona w przepisanym terminie. Nie zwalnia to jednak ubezpieczyciela od powinności wykazania zakresu tej odpowiedzialności a więc wysokości podlegającej uiszczeniu składki. Podstawę dowodową stanowi w tym względzie zasadniczo polisa ubezpieczeniowa, z której wynika wysokość uzgodnionej składki a w przypadku rozłożenia jej płatności na raty – także ilość tych rat i terminy ich płatności. Z polisy wynika poza tym na ogół jaka część składki została uiszczona przez ubezpieczonego posiadacza już w chwili zawarcia umowy.

W przypadku kontynuowania stosunku ubezpieczeniowego wynikającego z pierwotnie zawartej umowy w warunkach art. 28 ust. 1 ustawy stosowny dowód istnienia i wysokości zobowiązania może stanowić także wydane na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy potwierdzenie zawarcia następnej umowy.

Uwzględniając przytoczone reguły rozkładu ciężaru dowodu należy uznać, że powód nie wywiązał się należycie z ciążących na nim powinności wskutek czego zgłoszone w niniejszym procesie roszczenie przedstawiało się jako niewiarygodne i nie wystarczająco wykazane.

O takiej ocenie zaofiarowanych przez powoda dowodów przesądza fakt posługiwania się przez powoda dla wykazania okoliczności spornych wyłącznie komputerowym wydrukiem stanowiącym wyciąg treści bliżej niezidentyfikowanej polisy, jakiej autentyczność nie została w żaden sposób potwierdzona

W sprawie brak jest jakichkolwiek oryginalnych dokumentów z okresu ubezpieczenia objętego zgłoszonym żądaniem. Zachodzi też rozbieżność pomiędzy twierdzeniami powoda przedstawionymi w pozwie z danymi wynikającymi ze złożonych przez niego dokumentów oraz sprzeczność tych twierdzeń z rzeczywistym stanem rzeczy, co dotyczy w szczególności okresu trwania umowy i daty jej zawarcia. Powód podawał, że do zawarcia umowy ubezpieczenia doszło w dniu 17 lipca 2012r. podczas gdy ta sama data w przedstawionych przez niego dokumentach - wydruku z dnia 31 sierpnia 2015r. i wezwaniu do zapłaty wymieniana była także jako data wystawienia polisy, oraz data zapłaty należności na poczet składki.

Bezdyskusyjne jest jednocześnie, że żadna z podanych przez powoda dat nie odpowiada faktycznemu okresowi trwania umowy ubezpieczenia związanej z posiadaniem samochodu P. (...). Na podstawie uzyskanych przez pozwanego informacji z (...) przyjąć należy bowiem, że do zawarcia umowy z poprzednikiem pozwanego doszło w dniu 28 stycznia 2012r. Umowa ta obowiązywała do 28 stycznia 2013r.

Poza tym jak wynikało to z relacji pozwanego wykluczone jest aby w dniu 17 lipca 2012r. doszło do wystawienia polisy lub wpłaty kwoty 191 zł. na pokrycie raty składki.

Nieprawdziwość omawianych tu informacji ujawnionych w przedstawionym przez powoda wydruku z treści polisy wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do zgodności z prawdą pozostałych zamieszczonych w nim danych odnoszących się do wysokości raty składki i jej pokrytej przez pozwanego lub jego poprzednika części, zwłaszcza wobec braku oparcia twierdzeń na powyższe okoliczności w jakimkolwiek oryginalnym dokumencie z okresu zawarcia i obowiązywania umowy ubezpieczenia. Dokument taki a w szczególności oryginalna polisa powinien być zdaniem sądu dla pełnego zadośćuczynienia wymaganiom art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. przedstawiony w sytuacji powstania sporu z pozwanym posiadaczem pojazdu co do wysokości obciążającego go zobowiązania. Poprzestanie przez powoda na wyżej wskazanym wydruku i brak odniesienia się do zastrzeżeń formułowanych w tej materii przez powoda oznacza w praktyce, że brak jest wiarygodnego i miarodajnego określenia jakiej wysokości składka stanowiła przedmiot uzgodnień stron stosunku ubezpieczenia, oraz czy i jaka jej część efektywnie obciążała pozwanego za okres pierwszego półrocza obowiązywania umowy

Powyższe uchybienia powinnościom dowodowym i dokumentacyjnym uniemożliwiały uznanie zasadności dochodzonego roszczenia i uwzględnienie pozwu.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji.

Z.

- (...)

- (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Mazur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gryfinie
Data wytworzenia informacji: