Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 724/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gryfinie z 2016-05-09

Sygn. akt I C 724/15

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. złożył w dniu 3 lipca 2015 r. do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od B. K. kwoty w łącznej wysokości 449,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym złożył w imieniu powoda K. R. (1).

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie zainicjowanej tym pozwem, rozpoznawanej wówczas pod sygn. akt VI Nc-e 1239432/15, na skutek skutecznego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od wydanego w tej sprawie nakazu zapłaty z 9 lipca 2015 r., przekazał sprawę do tutejszego Sądu.

Pismem z dnia 4 listopada 2015 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z 22 października 2015 r., wezwano pełnomocnika powoda, który złożył pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli K. R. (1), do dołączenia pełnomocnictwa, w którym powód upoważnił tego pełnomocnika do reprezentacji powoda w niniejszym postępowaniu, wraz z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej oraz do wykazania umocowania do reprezentacji powoda osób, których podpisy znajdą się na tym pełnomocnictwie, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.

Powyższe wezwanie doręczono r.pr. K. R. (1) dnia 9 listopada 2015 r.

W dniu 20 listopada 2015 r. r.pr. K. R. (1) złożył podpisane przez siebie pismo, w którym oświadczył, iż działa w imieniu powoda na podstawie pełnomocnictwa, którego odpis załącza do ww. pisma, a także przedłożył podpisany przez siebie pozew złożony na formularzu i jego odpis wraz z załącznikami.

Wbrew treści powyższego pisma, nie został załączony do niego odpis pełnomocnictwa udzielonego przez powoda r.pr. K. R. (1), lecz odpis pełnomocnictwa udzielonego innemu radcy prawnemu, który w ogóle nie brał udziału w sprawie na żadnym jej etapie, a mianowicie odpis pełnomocnictwa udzielonego r.pr. M. Ł.. Nie przedłożono także pełnomocnictwa substytucyjnego, w którym r.pr. M. Ł. udzieliłaby substytucji r.pr. K. R. (1).

Równocześnie został nadesłany odpis z Krajowego Rejestru Sądowego powoda, z którego wynika, iż K. R. (2) jest członkiem zarządu (...) spółki z o.o., tj. komplementariusza powodowej spółki upoważnionego do jej reprezentacji, Przy czym z tego odpisu wynika, iż w skład zarządu komplementariusza, prócz K. R. (1), wchodzą dwaj inni członkowie zarządu i prezes, a ich reprezentacja została określona w ten sposób, iż dla członków zarządu niezbędne jest działanie łączne przez dwóch z nich lub jednego wraz z prokurentem. K. R. (1), jako członek zarządu nie będący prezesem komplementariusza, mógł reprezentować w niniejszej sprawie powoda samodzielnie wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa, które powinien był złożyć do akt sprawy w wykonaniu wezwania z 4 listopada 2015 r., a tego nie uczynił.

Jak dotąd w aktach sprawy brak zatem jakiegokolwiek pełnomocnictwa dla r.pr. K. W., który wniósł pozew w imieniu powoda w elektronicznym postepowaniu upominawczym, jak również pismo uzupełniające braki wskazane w wezwaniu wystosowanym przez Sąd stosownie do art. 505 37 § 1 k.p.c.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 505 37 § 1 k.p.c. zasadniczym obowiązkiem, jaki ciąży na pełnomocniku powoda, po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 505 33 § 1, art. 505 34 § 1 oraz art. 505 36 § 1 k.p.c., a więc m.in. po przekazaniu na skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jest przedłożyć na wezwanie przewodniczącego pełnomocnictwo, w którym pełnomocnik działający za powoda został upoważniony do udziału w sprawie. Niewykonanie tego obowiązku w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania nakłada na Sąd obowiązek umorzenia postępowania.

Sąd stwierdził brak pełnomocnictwa dla osoby, która występowała w sprawie w zastępstwie powoda, dopiero na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2016 r. Fakt, iż powyższy brak uszedł uwagi Przewodniczącego na etapie poprzedzającym wyznaczenie rozprawy, w żaden sposób nie wpływa na ocenę podstaw do zastosowania art. 505 37 § 1 zdanie drugie k.p.c., tj. podstaw nakazujących umorzenie przez Sąd postępowania. Bez względu bowiem na to, na jakim etapie sprawy brak ów zostałby ujawniony, nadal stanowić będzie on zdarzenie procesowe, z którym ustawodawca nakazał łączyć skutek umorzenia postepowania.

Dostrzeżonego na rozprawie braku pełnomocnictwa nie sposób już było sanować, wzywając pełnomocnika działającego za powoda bez wykazania upoważnienia do przedłożenia pełnomocnictwa, albowiem przedłożenie pełnomocnictwa na obecnym etapie sprawy oznaczałoby, iż nastąpiło to już po upływie terminu przewidzianego w art. art. 505 37 § 1 k.p.c., który rozpoczął swój bieg z chwilą doręczenia pierwszego wezwania, o jakim mowa w ww. przepisie, a więc w realiach sprawy od doręczenia pisma z 4 sierpnia 2015 r., które nastąpiło w dniu 9 listopada 2015 r. Termin na przedłożenie tego pełnomocnictwa upłynął zatem już w dniu 23 listopada 2015 r.

Kierując się powyższym Sąd na podstawie art. 505 37 § 1 zdanie drugie k.p.c. obowiązany był orzec jak w sentencji postanowienia.

Zważywszy, iż do umorzenia postępowania doszło na skutek zaniedbania, którego dopuścił się powód, reprezentowany przez pełnomocnika, który nie wykazał swojego umocowania, Sąd obowiązany był uznać powoda za stronę, która przegrała proces. W związku z powyższym, z mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c., obowiązek zwrotu kosztów procesu obciążałby powoda na rzecz pozwanego. Pozwany jednakże w niniejszej sprawie nie poniósł żadnych kosztów, o istnieniu których wiedziałby Sąd. Z tego względu w orzeczeniu kończącym postępowanie Sąd nie zamieścił rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu.

SSR Szymon Pilitowski

Sygn. akt I C 724/15

(...):

1.  (...),

2.  (...) r.pr. K. R. (1).

G., dnia 9 maja 2016 r.

SSR Szymon Pilitowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Mazur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gryfinie
Data wytworzenia informacji: