Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 369/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-12-20

Sygn. akt VIII Gz 369/16

POSTANOWIENIE

Dnia 20 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. N.

przeciwko J. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GC 235/15,

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 czerwca 2016 roku. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 4 sierpnia 2016 roku pozwana została wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 czerwca 2016 roku odrzucające apelację pozwanej, między innymi poprzez uiszczenie opłaty od zażalenia w kwocie 50 złotych, w terminie 7dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Sąd wskazał, że pozwana uzupełniła braki, o które była wezwana nie uiściła jednak opłaty od zażalenia. Wobec powyższego Sąd w oparciu o dyspozycję art. 370 k.p.c. odrzucił zażalenie pozwanej.

W prawem zakreślonym terminie pozwana złożyła zażalenie na powyższe postanowienie wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że faktycznie uiściła opłatę od zażalenia jednak omyłkowo jej nie dołączyła uzupełniając braki formalne. Wskazała, że opłata została uiszczona znakami sądowymi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się nieuzasadnione.

Zdaniem Sądu Odwoławczego ocena wniosku pozwanej przedstawiona w uzasadnieniu orzeczenia Sądu I instancji, obejmująca dokonaną przez ten Sąd wykładnię zastosowanych przepisów prawa okazała się właściwa i nie budzi zastrzeżeń Sądu Okręgowego. Sąd II instancji w pełni akceptuje stanowisko Sądu meritii i przyjmuje za własne, czyniąc je integralną częścią poniższych rozważań.

Jak wynika z materiału dowodowego, pozwana nie uzupełniła braków formalnych zażalenia albowiem w prawem zakreślonym terminie nie uiściła opłaty od zażalenia. Pozwana nie kwestionowała, że nie uzupełniała tego braku jednak argumentowała powyższe w ten sposób, że z powodu omyłki nie dołączyła dowodu opłaty, która została uiszczona znakami sądowymi.

Takiej argumentacji zdaniem Sądu Okręgowego podzielić nie można. Uiszczenie opłaty od zażalenia było niezbędne do uznania, że zażalenie zostało skutecznie wniesione, co uzasadniało nadanie mu dalszego biegu. Pozwana jednak dowodu uiszczenia opłaty nie przedstawiła. Dawało to podstawę Sądowi Rejonowemu do przyjęcia, iż braki formalne nie zostały uzupełnione i tym samym zasadnym było odrzucenie zażalenia. Skoro pozwana jak twierdzi omyłkowo nie dołączyła opłaty uiszczonej znakami sądowymi to winna skorzystać ewentualnie z prawa do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty, gdy zaistniały ku temu przesłanki z art. 168 k.p.c. Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że pozwana zdaje się wykazywać, że opłata dołączona do przedmiotowego zażalenia znajdująca się na karcie 153 akt sądowych jest dowodem na to, że pozwana faktycznie uiściła opłatę od zażalenia na postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 roku. Z faktem tym, nie można się zgodzić. Opłata w kwocie 50 złotych uiszczona znakami sądowymi (k. 153) stanowi opłatę od zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 30 sierpnia 2016 roku i tak też została zakwalifikowana przez Sąd Rejonowy. Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że do zażalenia na postanowienie z dnia 30 sierpnia 2016 roku dołączono opłatę uiszczoną znakami sądowymi z tym, że opłata ta została uiszczona w dniu 22 października 2016 roku co wyklucza przyjęcie, iż stanowiła ona opłatę od zażalenia na postanowienie z dnia 28 października 2016 roku.

W tym stanie rzeczy stosownie do art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc zażalenie podlegało oddaleniu.

Sygn. akt VIII Gz 145/16

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...) (...) (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Pawłowska-Grzelczak
Data wytworzenia informacji: