Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 337/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-11-21

Sygn. akt VIII Gz 337/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka Jawna w S.

przeciwko R. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 roku, sygn. akt X GNc 2753/15

postanawia:

I.  oddalić zażalenie,

II.  zasądzić od pozwanego R. R. na rzecz powódki (...) Spółka Jawna w S. kwotę 600,00 zł (sześciuset złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie odrzucił sprzeciw pozwanego R. R. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego w dniu 15 marca 2016 roku przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie X Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt X GNc 2753/15.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w dniu 15 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GNc 2753/15 Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty doręczono pozwanemu wraz z odpisem pozwu i załączników w dniu 22 marca 2016 roku, a zatem termin do złożenia sprzeciwu upływał z dniem 5 kwietnia 2016 roku. Pozwany złożył sprzeciw w dniu 7 kwietnia 2016 roku, co wynika ze stempla operatora pocztowego.

Sąd uznał więc sprzeciw za spóźniony i powołując się na art. 504 §1 k.p.c. dokonał jego odrzucenia.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył pozwany. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych polegający na ustaleniu, że pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 22 marca 2016 roku, podczas gdy korespondencja została mu doręczona dnia 24 marca 2016 roku. Zdaniem pozwanego Sąd nieprawidłowo odrzucił sprzeciw jako spóźniony.

Powódka wniosła odpowiedź na zażalenie, domagając się oddalenia zażalenia pozwanego oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powódka podała, że sprzeciw został złożony po terminie i zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się nieuzasadnione.

Z materiału niniejszej sprawy wynika, że w dniu 15 marca 2016 roku został wydany przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który został skierowany na adres pozwanego wynikający z pozwu, a następnie podany w sprzeciwie od nakazu zapłaty jako adres pozwanego – ul. (...) (...)-(...) G.. Przesyłka została odebrana przez dorosłego domownika D. G.- siostrzeńca- w dniu 22 marca 2016 roku.

Pozwany złożył w urzędzie pocztowym sprzeciw w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

Z powyższego wynika, że doszło do skutecznego doręczenia nakazu zapłaty w dniu 22 marca 2016 roku i od dnia 23 marca 2016 roku rozpoczął bieg dwutygodniowy termin na złożenie sprzeciwu od orzeczenia. Termin ten upływał z dniem 5 kwietnia 2016 roku.

Prawidłowe było więc ustalenie Sądu pierwszej instancji, że sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony w dniu 7 kwietnia 2016 roku uznać należało za spóźniony.

Sąd nie dopatrzył się żadnych uchybień w podejmowanych przez Sąd pierwszej instancji czynnościach, które mogłyby skutkować uznaniem, że doszło do nieprawidłowego odrzucenia sprzeciwu. Prawidłowa była również przyjęta przez Sąd podstawa prawna zaskarżonego orzeczenia, a mianowicie art. 504 §1 k.p.c., zgodnie z którym sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

Reasumując, stwierdzić należy, że Sąd Rejonowy orzekł w sposób prawidłowy, dokonując odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy oddalił zażalenie.

O kosztach postępowania zażaleniowego należało orzec zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 98 §1 k.p.c.).

Koszty obejmują wynagrodzenie reprezentującego powódkę radcy prawnego ustalone na podstawie §10 ust. 2 pkt 1) w zw. z § 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

Sygn. akt VIII Gz 337/16 S., (...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Patrycja Baranowska
Data wytworzenia informacji: