Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 329/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2018-08-31

Sygn. akt VIII Gz 329/18

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska

Sędziowie SO Agnieszka Woźniak

(del.) SR Rafał Lila

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. C.

przeciwko J. A.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt XI GC 209/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Rafał Lila Agnieszka Górska Agnieszka Woźniak

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie z 27 lutego 2018 roku w przedmiocie odrzucenia apelacji.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że zażalenie pozwanej było obarczone brakami formalnymi wobec czego powódka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych oraz uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Strona nie uzupełniła braków, co skutkowało odrzuceniem zażalenia na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziła się powódka, która złożyła kolejne zażalenie obarczone brakami formalnymi, zaskarżając postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem z dnia 21 maja 2018 roku powódka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych poprzez podpisanie zażalenia, złożenie jego odpisu, zwięzłe uzasadnienie zażalenia oraz uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu ustawowego terminu do uzupełnienia braków formalnych i uiszczenia opłaty, strona nie uzupełniła braków formalnych i nie uiściła opłaty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 373 k.p.c. Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu. Natomiast zgodnie z art. 397 § 2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Przytoczony powyżej przepis art. 373 k.p.c. stanowi podstawę postępowania naprawczego prowadzonego przed sądem II instancji. Sąd ten dokonuje ponownego sprawdzenia spełnienia przez środek zaskarżenia warunków formalnych i fiskalnych, wniesienia w terminie, a także dopuszczalności środka odwoławczego. Jeżeli zachodziły podstawy do odrzucenia zażalenia, których sąd I instancji nie dostrzegł, apelacja podlega odrzuceniu przez sąd II instancji.

Taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym bowiem zażalenie na postanowienie z dnia 13 kwietnia 2018 roku jest dotknięte brakami formalnymi, a ponadto nie zostało opłacone. Braki te nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Sąd pierwszej instancji.

Powyższe skutkowało odrzuceniem zażalenia zgodnie z dyspozycją art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. o czym orzeczono jak w sentencji.

Rafał Lila Agnieszka Górska Agnieszka Woźniak

Sygn. akt VIII Gz 329/18

S., (...).

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Górska,  Agnieszka Woźniak
Data wytworzenia informacji: