Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 314/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-11-08

Sygnatura akt VIII Gz 314/17

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

Sędziowie SSO Piotr Sałamaj

SSR (del.) Rafał Lila

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. P. i M. P.

przeciwko B. C.

o nakazanie i zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie XI GC 1450/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Piotr Sałamaj Leon Miroszewski Rafał Lila

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie XI GC 1450/15 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie tego Sądu z 16 marca 2017 r. odrzucające zażalenie pozwanej na postanowienie z 18 stycznia 2017 r., odrzucające z kolei apelację pozwanej od wyroku z 11 października 2016 r. W uzasadnieniu wskazał, że pełnomocnik pozwanej został wezwany do usunięcia – w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia zażalenia – braków formalnych zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 16 marca 2017 r. w sprawie XI GC 1450/15 poprzez: podpisanie zażalenia, złożenie odpisu zażalenia, wskazanie zarzutów przeciwko rozstrzygnięciu oraz uiszczenie opłaty od zażalenia w kwocie 209 zł. Zarządzenie to doręczono pełnomocnikowi pozwanej 12 kwietnia 2017 r. i nie zostało wykonane, wobec czego Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie na podstawie art. 370 k.p.c. Odpis postanowienia z 28 kwietnia 2017 r. doręczono pełnomocnikowi pozwanej 11 maja 2017 r.

Pozwana złożyła 17 maja 2017 r. niepodpisane zażalenie na wskazane postanowienie Sądu Rejonowego z 28 kwietnia 2017 r. i wniosła o jego uchylenie. Nie przedstawiła jednocześnie żadnego uzasadnienia, ani nie uiściła od niego opłaty sądowej.

Na zarządzenie z 31 maja 2017 r. wezwano pełnomocnika pozwanej do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie, złożenie odpisu zażalenia, wskazanie zarzutów przeciwko rozstrzygnięciu oraz uiszczenie opłaty od zażalenia w kwocie 209 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zobowiązanie doręczono upoważnionemu pracownikowi pełnomocnika pozwanej 7 czerwca 2017 r. Braki zażalenia dotychczas nie zostały uzupełnione.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie pozwanej podlegało odrzuceniu przez Sąd Okręgowy jako Sąd II instancji.

Zgodnie z art. 373 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu. Stosownie zaś do art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepisy te znajdują odpowiednie zastosowanie do postępowania zażaleniowego na podstawie art. 397 § 2 k.p.c.

W niniejszej sprawie Sąd I instancji wezwał skarżącą do uzupełnienia w terminie 7 dni braków wniesionego zażalenia i wezwanie to doręczono występującemu w sprawie pełnomocnikowi pozwanej w trybie art. 133 § 2a w zw. z § 3 k.p.c. dnia 7 czerwca 2017 roku. Strona pozwana nie uzupełniała wskazanych braków (podpisanie zażalenia, złożenie odpisu zażalenia, przedstawienie zarzutów wobec zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz uiszczenie opłaty od zażalenia w kwocie 209 zł), a termin do tego uzupełnienia upłynął. W związku z tym istniała podstawa do odrzucenia zażalenia przez Sąd I instancji. Ponieważ jednak sprawa została przez Sąd ten skierowana do Sądu Odwoławczego, to należało jako Sąd II instancji odrzucić zażalenie pozwanej na podstawie odpowiednio stosowanego art. 373 k.p.c.

W związku z powyższym, na podstawie art. 373 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzeczono jak w sentencji. Orzeczenie Sądu Okręgowego jako Sądu II instancji jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

Piotr Sałamaj Leon Miroszewski Rafał Lila

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leon Miroszewski,  Piotr Sałamaj ,  Rafał Lila
Data wytworzenia informacji: