Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 273/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-07-07

Sygn. akt VIII Gz 273/17

POSTANOWIENIE

Dnia 7 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj

Sędziowie: SO Patrycja Baranowska

SR del. Rafał Lila (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości G.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie V GC 328/15 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 r. o odrzuceniu apelacji

postanawia:

I.  oddala zażalenie;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 900 zł (dziewięciuset złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Patrycja Baranowska SSO Piotr Sałamaj SSR del. Rafał Lila

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 marca 2017 r., wydanym w sprawie V GC 328/15, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie tego Sądu wydane 28 czerwca 2016 r. o odrzuceniu apelacji. W uzasadnieniu wskazał, że pozwana zobowiązana do uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 r. złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2016 r. referendarz sądowy oddalił wniosek pozwanej, zaś postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 r. orzeczenie referendarza zostało utrzymane w mocy. Zarządzeniem z dnia 29 lutego 2017 r. wezwano pozwaną do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 438 zł, w terminie 7 dni, zakreślając rygor odrzucenia zażalenia.

Zobowiązanie nałożone na pozwaną zostało jej doręczone, jednakże opłata nie została uiszczona. Wobec tego Sąd Rejonowy postanowił, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., odrzucić zażalenie.

Pozwana wniosła zażalenie na wskazane postanowienie, zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. (poprzez niewłaściwe ich zastosowanie i odrzucenie zażalenia w sytuacji uiszczenia przez pozwaną opłaty sądowej od zażalenia w zakreślonym terminie). W związku z powyższym skarżąca domagała się uchylenia ww. postanowienia. Uzasadniając swoje stanowisko przyznała, że zobowiązanie do uiszczenia opłaty od zażalenia doręczono jej 7 marca 2017 r. oraz że termin w nim zakreślony upływał z dniem 14 marca 2017 r. Skarżąca utrzymywała jednak, że 13 lub 14 marca 2017 r. wniosła opłatę przelewem bankowym na konto Sądu Rejonowego, jednak nie odnalazła w swojej dokumentacji oryginał dowodu wpłaty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne i w związku z tym podlegało oddaleniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 370 k.p.c. s ąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten znajduje zastosowanie, na podstawie art. 397 § 2 k.p.c., także do zażaleń. Stanowi on podstawę do odrzucenia środka zaskarżenia jeszcze przez Sąd I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym, jeżeli nie zostanie on opłacony.

W niniejszej sprawie – wbrew stanowisku skarżącej – brak jest jakiegokolwiek dowodu na to, że uiściła ona opłatę od zażalenia. Samo oświadczenie pozwanej w tym zakresie nie może zaś zostać uznane za wystarczające – abstrahując od tego, że jest ono niewiarygodne, albowiem z jednej strony podnosi ona, że opłatę wniosła przelewem bankowym, a z drugiej, że zagubiła oryginał potwierdzenia zapłaty jej gotówką na poczcie.

Skoro pozwana nie przedstawiła dotychczas dowodu, który świadczyłby o tym, że uiściła w zakreślonym terminie opłatę sądową od zażalenia, to rozstrzygnięcie Sądu I instancji odrzucające ten środek zaskarżenia, jako nieopłacony, należało uznać za prawidłowe.

W związku z powyższym, na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zdanie pierwsze k.p.c., orzeczono jak w pkt I sentencji.

O kosztach postępowania zażaleniowego rozstrzygnięto na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz art. 108 § 1 k.p.c. uznając, że pozwana w całości uległa z wywiedzionym środkiem zaskarżenia. Na obciążające ją koszty składa się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powódki ustalone stosownie do treści § 2 pkt 5 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

SSO Patrycja Baranowska SSO Piotr Sałamaj SSR del. Rafał Lila

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Sałamaj,  Patrycja Baranowska
Data wytworzenia informacji: