Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 201/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-09-01

Sygnatura akt VIII Gz 201/17

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie , Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2017 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. F.

przeciwko (...) spółce jawnej z siedzibą w S., I. W., L. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 27 marca 2017 roku, sygnatura akt X GNc 1415/16, o odrzuceniu zażalenia pozwanej z dnia 1 lutego 2017 roku na postanowienie z dnia 5 stycznia 2017 roku

postanawia:

I. oddalić zażalenie pozwanej (...) spółki jawnej z siedzibą w S.,

II. odrzucić zażalenie pozwanych I. W. i L. W..

Leon Miroszewski

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym w dniu 5 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział X Gospodarczy, rozpoznając w trybie uproszczonym sprawę o sygnaturze akt X XGNc, odrzucił sprzeciw pozwanej (...) spółki jawnej z siedzibą w S. od nakazu zapłaty z dnia 12 września 2016 r. wydanego w postępowaniu upominawczym. Pozostali pozwani sprzeciwu nie składali.

Dnia 1 lutego 2017 r. złożone zostało zażalenie na wymienione postanowienie. Zarządzeniem z dnia 21 lutego 2017 r. zobowiązano skarżącą do uzupełnienia opłaty od zażalenia w wysokości 105 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzenie doręczono pełnomocnikowi pozwanych w dniu 27 lutego 2017 r., lecz termin do uzupełnienia opłaty upłynął bezskutecznie.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie, uznając przy tym, że zostało wniesione przez pozwaną (...) spółki jawnej z siedzibą w S.. Uznał, że termin do usunięcia przez pozwaną braków zażalenia upłynął bezskutecznie w dniu 6 marca 2017 r. W konsekwencji stwierdził, że na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. wniesione w dniu 1 lutego 2017r. zażalenie podlegało odrzuceniu.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli pozwani, działający przez adwokata, wnosząc o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, że wezwanie do uzupełnienia opłaty od zażalenia w kwocie 105 zł nie zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanych, w związku z czym nie rozpoczął biegu termin na uzupełnienie opłaty i brak było podstaw do odrzucenia zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 370 k.p.c., który znajduje zastosowanie także w postępowaniu zażaleniowym (na podstawie art. 397 §2 k.p.c.), sąd pierwszej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zażalenie z dnia 1 lutego 2017 r. zostało opłacone znakami opłaty sądowej w kwocie 90 zł ( k. 62). Sąd Rejonowy ustalił, że należna opłata wynosi 195 zł, w związku z czym wezwał pełnomocnika procesowego pozwanych do uzupełnienia opłaty o kwotę 105 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia ( k. 68, 69). Zgodnie z elektronicznym potwierdzeniem odbioru przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona upoważnionemu pracownikowi pełnomocnika pozwanej – M. M. w dniu 27 lutego 2017 r. ( k. 70). Jednocześnie należy zauważyć, że ta sama osoba odebrała odpis zaskarżonego postanowienia 3 kwietnia 2017 r. ( k. 76), co zostało potwierdzone w treści rozpoznawanego zażalenia ( k. 77). Wobec faktu, że strona pozwana w żaden sposób w uzasadnieniu zażalenia nie zanegowała dokumentu potwierdzającego doręczenie jej zobowiązania z dnia 21 lutego 2017 roku, jej twierdzenie o nieodebraniu wezwania pozostaje bezpodstawne. Na powyższe wskazuje również to, że ta sama osoba, wskazana jako upoważniony pracownik, odebrała także odpis zaskarżonego postanowienia. Uznać zatem należało, że termin do uzupełnienia opłaty od zażalenia upłynął z dniem 7 marca 2017 r., co uzasadniało odrzucenie zażalenia na podstawie art. 370 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

W konsekwencji zażalenie należało oddalić jako bezzasadne na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zażalenie pozwanych I. W. i L. W. podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne (art. 370 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.). Nakaz zapłaty z dnia 12 września 2016 roku uprawomocnił się wobec tych pozwanych, toteż nie mają oni interesu prawnego w zaskarżaniu czynności sądowych dokonanych na skutek sprzeciwu od tego nakazu, wniesionego przez innego pozwanego.

Leon Miroszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leon Miroszewski
Data wytworzenia informacji: