Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 122/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-09-24

Sygn. akt VIII Gz 122/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Woźniak

Sędziowie: SO Agnieszka Górska

SO Agnieszka Kądziołka

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa F. B.

przeciwko Ł. L.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego Ł. L. na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, X Wydział Gospodarczy z 4 lutego 2015 r. w sprawie X GC 953/14 upr

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Agnieszka Kądziołka SSO Agnieszka Woźniak SSO Agnieszka Górska

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział X Gospodarczy, w sprawie X GC 953/14 upr zasądził od pozwanego Ł. L. na rzecz powoda F. B. kwotę 5.430,20 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 marca 2014 r. oraz kwotę 1.450 zł tytułem kosztów postępowania.

Pełnomocnik powoda w piśmie procesowym z dnia 2 lutego 2015 r. wniósł o doręczenie wyroku wraz z klauzulą wykonalności.

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. wyrokowi nadano klauzulę wykonalności. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 listopada 2014 r. został wydany w sprawie X GC 953/14 wyrok, w którym powództwo zostało uwzględnione w całości, a nadto pozwanego obciążono kosztami postępowania. Orzeczenie nie zostało zaskarżone, strony nie składały wniosków o sporządzenie uzasadnienia wyroku, stwierdzono prawomocność orzeczenia z dniem 13 grudnia 2014 r. Pełnomocnik powoda złożył wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Mając na uwadze art. 776 k.p.c., art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., oraz art. 782 § 2 k.p.c. Sąd Rejonowy nadał wyrokowi klauzulę wykonalności, orzekając o kosztach na podstawie art. 770 k.p.c.

Zażalenie na postanowienie złożył dnia 1 kwietnia 2015 r. pozwany wnosząc „o jego uchylenie w całości jako bezpodstawnego, bezzasadnego, przedwczesnego i przy braku zachowania wszystkich niezbędnych formalności prawnych w zakresie doręczania pism procesowych”.

Skarżący wskazał, że pozew w sprawie dostał mu doręczony w dniu 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z pouczeniem wniósł sprzeciw od wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu zapłaty, po czym sprawa była rozpoznawana w trybie zwykłym. Wskazał dalej, że w sprzeciwie wnosił o oddalenie powództwa wskazując okoliczności i fakty uzasadniające brak zasadności roszczenia powoda, oraz leżące po stronie powoda błędy i niedopełnienia czynności mających wpływ na treść realizacji zawartej umowy dotyczącej zleceniodawcy zagranicznego. Wskazał również, że po zawiadomieniu go przez Sąd Rejonowy o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 21 listopada 2014 r. wysłał pismo do Sądu Rejonowego, w którym oświadczył, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w sprzeciwie od nakazu zapłaty i wnosi o oddalenie powództwa w całości i obciążenie kosztami sądowymi, które - jak napisał w uzasadnieniu zażalenia - „w tej sprawie są znaczne i moim zdaniem nie znajdują potwierdzenia ani w wymaganym nakładzie prac, ani zawiłości sprawy, ani też w przepisach”. Podniósł także, iż nie otrzymał do dnia wniesienia zażalenia żadnego orzeczenia Sądu Rejonowego, a w szczególności nie otrzymał orzeczenia stanowiącego tytuł wykonawczy w sprawie, tj. wyroku z dnia 21 listopada 2014 r. wydanego w sprawie X GC 953/14. Skarżący dodał, że z przyczyn zdrowotnych i trudnej sytuacji rodzinnej nie mógł wziąć udziału w rozprawie przed Sądem Rejonowym, a ponieważ nie doręczono mu orzeczenia, nie mógł go zaskarżyć „w normlanym trybie procesowym”. Wskazał również, że jak wynika z zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu M. C. wyrokowi temu Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności, co skarżący uważa za „bezpodstawne i bezzasadne oraz przedwczesne i bez głębszego zbadania przedmiotowej sprawy”. W związku z tym pozwany wniósł „o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości”.

W odpowiedzi na zobowiązanie Przewodniczącego w piśmie złożonym w dniu 2 czerwca 2015 r. skarżący wskazał, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu M. C., sygn. akt Km(...), otrzymał w dniu 27 marca 2015 r., oraz że postępowanie komornicze toczy się pod sygnaturą Km (...) w oparciu o wyrok z dnia 21 listopada 2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt X GC 953/14 upr.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się niezasadne.

Sąd Rejonowy prawidłowo wskazał podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia wskazując na art. 776 k.p.c., art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 782 § 1 k.p.c.

W art. 776 k.p.c. jest mowa o tym, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. Natomiast stosownie do art. 782 § 1 k.p.c. klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela.

Analiza akt sprawy prowadzi do stwierdzenia, że wydano wyrok, który jest tytułem wykonawczym, wyrok ten uprawomocnił się z dniem 13 grudnia 2014 r., pełnomocnik powoda, który wygrał proces, wniósł po dacie uprawomocnienia się wyroku (w dniu 2 lutego 2015 r.) o nadanie klauzuli wykonalności, co Sąd Rejonowy uczynił dnia 4 lutego 2015 r. Niezasadne zatem w świetle wskazanych wyżej przepisów są zarzuty skarżącego, iż klauzulę wykonalności nadano bezpodstawnie, bezzasadnie i przedwcześnie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Sąd Rejonowy przepisów postępowania dotyczących doręczeń Sąd Okręgowy stwierdził, że naruszenia takie nie miały miejsca. Obowiązujące przepisy procesowe nie przewidują obowiązku doręczani urzędu wskazanych przez pozwanego orzeczeń.

Dotyczy to w szczególności doręczenia wyroku, który zapadł na rozprawie, o której terminie pozwany został prawidłowo zawiadomiony. Zgodnie z art. 326 § 2 k.p.c. ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym; nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Natomiast stosownie do art. 331 k.p.c. wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Sąd pierwszej instancji nie popełnił więc żadnych uchybień pracy są ogłaszając wyrok pod nieobecność pozwanego i nie doręczając tego wyroku stronie pozwanej.

Odnośnie postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności należy wskazać, że zgodnie z art. 783 § 3 k.p.c. postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności, natomiast zgodnie z art. 794 2 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się tylko wierzycielowi.

Stosownie do wyżej wskazanych przepisów Sąd Rejonowy wydając na posiedzeniu niejawnym postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, bez spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem doręczył je tylko wierzycielowi, a zatem powodowi.

Z uwagi na to, że Sąd nadający klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi nie jest uprawniony do badania zasadności wyroku (czyni to Sąd drugiej instancji w przypadku wniesienia apelacji), pozostałe podnoszone przez skarżącego pozwanego zarzuty nie mają znaczenia co do rozpatrzenia niniejszego zażalenia.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący złożył dodatkowo wniosek o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Żądanie takie nie podlega rozpoznaniu w ramach postępowania zażaleniowego na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, wymaga to wytoczenia osobnego powództwa.

Mając na uwadze powyższe zażalenie należało oddalić, zgodnie z art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Woźniak,  Agnieszka Górska ,  Agnieszka Kądziołka
Data wytworzenia informacji: