Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 536/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-02-08

Sygnatura akt VIII Ga 536/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSO Natalia Pawłowska- Grzelczak

Sędziowie:SO Piotr Sałamaj

SO Patrycja Baranowska (spr.)

Protokolant:st. sekr. sądowy Joanna Witkowska

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. B.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2016 roku, sygnatura akt X GC 333/15

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda R. B. kwotę 2.400,00 zł (dwóch tysięcy czterystu złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO P. S. SSO N. G. SSO P. B.

Sygn. akt VIII Ga 536/16

UZASADNIENIE

Powód R. B. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki akcyjnej w S. kwoty 25.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa oraz kosztami postępowania. Uzasadniając zgłoszone w pozwie żądanie powód powołał się na zawartą z pozwaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą działalność gospodarczą w ramach wskazanych w polisie klas działalności gospodarczych (...). Wskazał, że podczas przeprowadzania prac remontowych dachu dokonał jego demontażu, a następnie zamontowania plandeki, która została zerwana. Zerwanie plandeki spowodowało zaś zalanie wnętrza obiektu - w tym znajdujących się tam materiałów należących do zamawiającego o wartości 426.800 zł. Z uwagi na odmowę wypłaty odszkodowania powód zawarł z poszkodowanym ugodę pozasądową, w wyniku której zapłacił dotychczas na jego rzecz dochodzoną pozwem kwotę.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15 stycznia 2015 r. (sygn. akt X GNc 2737/14) referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie uwzględnił zgłoszone żądanie i obciążył pozwaną kosztami procesu.

Pozwana zaskarżyła nakaz w całości domagając oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów procesu. Nie kwestionując zawarcie przez strony opisanej w pozwie umowy zaznaczyła, że nie odpowiada za powstałą szkodę, ponieważ zakres umowy ubezpieczenia ograniczony został do robót wymienionych w (...) 43.99Z, 43.31Z, 43. 22Z, 43, 34Z oraz 43.39Z i nie obejmował szkód powstałych w następstwie wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych ( (...) 43.91Z). Pozwana zarzuciła również brak wykazania wysokości powstałej szkody (wartości materiałów znajdujących się w obiekcie). Nadto podniosła, że nie może ponosić odpowiedzialności, bowiem w okolicznościach niniejszej sprawy szkoda powstała bez winy powoda i jego pracowników, ale w wyniku trudnych warunków atmosferycznych.

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 25.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 7 listopada 2014 r. (pkt I) oraz kwotę 4.667 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt II), a także nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 165 zł tytułem kosztów sądowych.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało oparte na następującym ustaleniach i wnioskach.

R. B. jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z przeważającą działalnością polegającą na wykonywaniu pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych ( (...) 43.99Z) zawarł z (...) spółką akcyjną w S. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Umowa obejmowała następujące rodzaje działalności powoda: pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), tynkowanie (43.31.Z), zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z), malowanie i szklenie (43.34.Z), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z).

Suma gwarancyjna dla jednego i dla wszystkich wypadków wynosiła 700.000 zł, natomiast franczyza redukcyjna została wykupiona. Zgodnie z § 70 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa.

W dniu 15 stycznia 2014 r. T. D. oraz R. B. zawarli umowę o roboty budowlane, której przedmiotem miała być wymiana dachu w tym: demontaż istniejącego pokrycia blachy, sprawdzenie konstrukcji dachu, uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji, montaż nowego pokrycia z blachy, zabezpieczenie dachu, magazynu i przechowywanych w magazynie towarów należących do zamawiającego w trakcie trwania prac.

W ramach zawartej umowy polegającej na wymianie dachu pracownicy powoda dokonali demontażu pokrycia blachy, a następnie zabezpieczyli obiekt przy zastosowaniu standardowych plandek umocowanych za pomocą drutów i sznurów do konstrukcji dachu. Prace te wykonywane były pod koniec tygodnia. Pracownicy powoda mieli wrócić na miejsce wykonywania robót na początku kolejnego tygodnia, po wystąpieniu korzystniejszych warunków atmosferycznych. Na plandeki nie została położona ani narzuta ani folia. W obiekcie znajdowały się plafony gipsowe. Powód nie zwracał się z prośbą do T. D. o zabranie ich z obiektu.

W dniu 1 lutego 2014 r. w rejonie miejscowości T. gdzie wykonywane były prace wiatr był słaby i umiarkowany, miejscami dość silny. Maksymalne porywy wiatru wynosiły ok. 12 m/s. W nocy występowały opady deszczu, wiatr był słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Maksymalne porywy wiatru w godzinach nocnych wynosiły ok. 10 m/s. W dniu 2 lutego 2014 r. wiatr był słaby i umiarkowany, jego średnia prędkość wynosiła ok. 3 m/s. Maksymalne porywy wiatru wynosiły ok. 7 m/s. W nocy występowały opady deszczu, wiatr był słaby z kierunków zachodnich. W dniu 3 lutego 2014 r. występowały słabe opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Wiatr był słaby i umiarkowany - w ciągu dnia średnia prędkość wiatru wyniosła 3 m/s, maksymalne porywy wiatru wyniosły ok. 9m/s. W nocy wiatr był słaby i umiarkowany, średnia prędkość wiatru wyniosła 3 m/s, maksymalne porywy wiatru wyniosły ok. 7 m/s. W dniu 4 lutego 2014 r. średnia prędkość wiatru wyniosła około 6 m/s, maksymalne porywy wiatru wynosiły ok. 12 m/s. W nocy średnia prędkość wiatru wynosiła 2 m/s.

W dniu 4 lutego 2014 r. T. D. poinformował R. B. o zerwaniu plandeki i zniszczeniu materiału - plafonów gipsowych, znajdujących się w obiekcie. T. D. przekazał powodowi informacje, że wartość uszkodzonego materiału zgodnie z fakturami VAT (z dnia 7 stycznia 2014 r. na kwotę 121.000 zł netto, z dnia 9 stycznia 2014 r. na kwotę 157.300 zł netto oraz 3 lutego 2014 r. na kwotę 14.850 zł netto) wynosiła łącznie 426.800 zł netto.

W dniu 11 lutego 2014 r. poszkodowany – T. D. zgłosił pozwanemu zakładowi ubezpieczeń powstałą szkodę. Zgłoszenia szkody dokonał także powód.

W odpowiedzi na zgłoszenie szkody, pismem z dnia 3 marca 2014 r. pozwana poinformowała o braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej z uwagi na brak włączenia do umowy ubezpieczenia ochrony dla działalności podczas której doszło do przedmiotowego zdarzenia.

Pismem z dnia 10 marca 2014 r. powód nie zgadzając się z decyzją pozwanej wniósł od niej odwołanie.

Na zlecenie powoda sporządzona została przez rzeczoznawcę budowlanego opinia techniczna w której treści wskazane zostało, że roboty remontowe wykonywane przez powoda należy przypisać do klasy (...) 43.99.Z.

Pismem z dnia 24 marca 2014 r. powód wezwał pozwaną do zapłaty odszkodowania.

W dniu 31 maja 2014 r. pomiędzy T. D. a R. B. zawarta została ugoda pozasądowa, w której R. B. zobowiązał się zapłacić na rzecz T. D. kwotę 426.800 zł z terminie 5 lat - do dnia 31 maja 2019 r. Zapłaty kwoty R. B. mógł dokonać w ratach lub jednorazowo.

W dniu 17 lipca 2014 r. R. B. uiścił na rzecz T. D. kwotę 15.000 zł, natomiast w dniu 19 lipca 2014 r. kwotę 10.000 zł.

Pismem z dnia 23 października 2014 r. R. B. wezwał (...) spółkę akcyjną do zapłaty kwoty 25.000 zł w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Pismo to zostało odebrane przez pozwaną w dniu 29 października 2014 r.

Wartość rynkowa uszkodzonych plafonów gipsowych wynosi 429.904 zł. Prace polegające na zabezpieczeniu obiektu plandekami mieszczą się w podklasie (...) 43.99.

W oparciu o tak ustalony stan faktyczny, przyjmując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. art. 822 § 1 k.c. Sąd Rejonowy uznał powództwo za uzasadnione.

Na wstępie Sąd podkreślił, że ustalenie okoliczności do jakiej podklasy działalności określonej w (...) należą roboty wykonywane przez powoda w momencie zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę oraz ustalenie ceny rynkowej plafonów gipsowych, które uległy zniszczeniu w następstwie tej szkody wymagały wiadomości specjalnych. Sąd znaczył, że powołany w sprawie biegły sądowy w uzupełniającej opinii wskazał, że czynności związane z zabezpieczeniem obiektu plandekami mieszczą się w podklasie 43.99.Z ( (...)), natomiast prace polegające na rozebraniu pokrycia dachowego, konstrukcji dachowej mieszczą się w podklasie 43.11.Z ( (...)), wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych mieści się w podklasie 43.91. Z ( (...)).

Dalej Sąd zwrócił uwagę, że przedmiotem umowy o roboty budowlane łączącej powoda oraz T. D. było wykonanie przez powoda prac takich jak demontaż istniejącego pokrycia blachy, sprawdzenie konstrukcji dachu, uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji, montaż nowego pokrycia z blachy. Obok wymienionych prac umowa obejmowała również zabezpieczenie dachu, magazynu i przechowywanych w magazynie towarów należących do zamawiającego w trakcie trwania prac. Czynności te były w ocenie Sądu czynnościami innego rodzaju bowiem ich celem było zabezpieczenie obiektu w okresie między wykonywaniem właściwych prac. Powstała w okolicznościach niniejszej sprawy szkoda związana była wyłącznie z wykonaniem przez powoda prac zabezpieczających - założeniem izolacji wodochronnej poprzez umieszczenie po demontażu dachu plandek, których zerwanie się spowodowało zalanie materiałów budowlanych.

Z uwagi na treść łączącej strony, obejmującej swym zakresem szkody w zakresie prowadzonej przez powoda działalności określonej w podklasie 43.99.Z. kwestią sporną mogłoby być ustalenie czy wymiana poszycia dachowego jest równoznaczna z montażem nowego poszycia dachowego, a więc ustalenie czy roboty takie należałoby zakwalifikować do podklasy 43.91Z czy też podklasy 43.99Z. Powyższe Sąd uznał jednak za pozostające bez znaczenia, przyjmując, że zabezpieczenie tymczasowe (jako etap pośredni pomiędzy etapem demontażu, a etapem montażu) nie było elementem prac polegających na montażu dachu. Z istoty takich prac wynika, że przy wymianie czy remoncie dachu prace zabezpieczające mogą ale nie muszą być wykonywane. Z tych powodów za bezzasadne Sąd uznał twierdzenia pozwanej jakoby umowa nie obejmowała działań powoda w wyniku których powstała szkoda.

W kontekście regulacji zawartej w § 70 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczącej objęcia zakresem ubezpieczenia szkód wyrządzonych nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa przyjmując, że w sprawie doszło do niezachowania należytej staranności Sąd uznał, że zasadnym było domaganie się przez powoda od zakładu ubezpieczeń kwoty 25.000 zł, którą to powód uiścił na rzecz poszkodowanego i która stanowi jedynie część szkody jakiej on doznał, a którą w tej części zrekompensował powód.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c.,

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. przy założeniu, że powód wygrał postępowanie w całości. Nieuiszczone koszty sądowe Sąd nakazał ściągnąć od pozwanej na podstawie art. 113 § 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelację od powyższego wyroku wywiodła strona pozwana. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła naruszenie:

-

art. 805 § 1 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c. w zw. z § 69 § 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia (...) w zw. z art. 65 § 1 k.c. poprzez błędną
wykładnię postanowień umowy ubezpieczenia i uznanie, że przedmiotem ubezpieczenia byty prace budowalne polegające na zabezpieczeniu dachu magazynu w ramach podklasy 43.99.Z podczas gdy powód wykonywał prace związane wymianą dachu, które to czynności objęte są podklasą (...) 43.91.Z- która nie była objęta ochroną ubezpieczeniową; a nadto z ostrożności procesowej

-

art. 361 k.c. w zw. z 805 k.c. i uznanie, że przyczyną szkody
było wykonywanie prac zabezpieczających podczas, gdy szkoda wystąpiła na skutek
niewłaściwej wymiany dachu,

-

art. 233 § 1 k.c. poprzez przekroczenie swobodnej oceny dowodów i uznanie, za opinią biegłego, że prace wykonywane przez powoda w ramach wykonania umowy z dnia 15 stycznia 2014 r. a polegające na zabezpieczeniu dachu plandeką należy zakwalifikować jako prace z podklasy 43.99.2 specjalistyczne prace budowlane, gdzie indziej nieskalsyfikowane- podczas gdy powód miał wykonać zadanie polegające na wymianie pokrycia dachowego tj. prace z podklasy 43.91.Z.

W oparciu o przedstawione zarzuty pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych przed Sądem I i II instancji.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego - według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja okazała się nieuzasadniona.

Przede wszystkim stwierdzić należy, że Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne i wywiedzione na ich podstawie przez Sąd Rejonowy wnioski, czyniąc je podstawą faktyczną rozstrzygnięcia w sprawie, podzielając tym samym w całości zaprezentowane rzez Sąd I instancji stanowisko, że powództwo na gruncie podniesionych twierdzeń, zgłoszonych zarzutów oraz naprowadzonych w sprawie dowodów okazało się w całości uzasadnione. Z tych względów Sąd Okręgowy, jako sąd meriti, przyjmując za własne zarówno ustalenia faktyczne, jak i dokonaną przez Sąd Rejonowy ocenę prawną, nie znajduje potrzeby ich powielania.

W ocenie Sądu odwoławczego za nietrafne i nie podważające prawidłowości ustaleń Sądu I instancji, jak i dokonanej przez tenże sąd oceny prawnej roszczenia dochodzonego w sprawie, uznać należało przedstawione w apelacji zarzuty zarówno w zakresie naruszenia prawa procesowego, jak i prawa materialnego. Podkreślenia przy tym wymaga, że mimo wielości i podziału zarzutów zasadniczo sprowadzały się one do przyjęcia odpowiedzialności pozwanej co do zasady poprzez kwalifikację prac wykonywanych przez powoda w momencie powstania szkody. Apelująca nie kwestionowała bowiem zaistnienia samego zdarzenia wywołującego szkodę ani ostatecznie jej wysokości, ale objęcie zaistniałego zdarzenia ochroną ubezpieczenia w ramach wiążącej strony umowy z uwagi na ograniczenie zakresu umowy do innych szkód nie powstałych w następstwie wykonania konstrukcji i pokryć dachowych.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów apelacyjnych, w pierwszej zaś kolejności do zarzutów o charakterze procesowym zaznaczenia wymaga, że w ocenie Sądu Okręgowego, Sąd I instancji, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, ocenionego bez przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów określonych w treści art. 233 § 1 k.p.c., dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i trafnie określił ich konsekwencje prawne. Wbrew twierdzeniom apelującej Sąd Rejonowy nie przekroczył przy ocenie dowodów granic zakreślonych dyspozycją powołanego przepisu. Zarzut obrazy tego przepisu nie może polegać jedynie na zaprezentowaniu własnych korzystnych dla skarżącego ustaleń stanu faktycznego stanowiących konsekwencję odmiennej oceny materiału dowodowego. Konieczne jest wskazanie przyczyn dyskwalifikujących postępowanie sądu w tym zakresie. W szczególności strona skarżąca powinna wskazać, jakie kryteria oceny naruszył sąd przy ocenie konkretnych dowodów, uznając brak ich wiarygodności i mocy dowodowej lub niesłusznie im je przyznając (por. orzeczenia SN z 23 stycznia 2001 r., IV CKN 237/00, z 12 kwietnia 2001 r., II CKN 588/99, z 10 stycznia 2002 r, II CKN 572/99). Twierdzenia apelacji dotyczące oceny materiału dowodowego, a w zasadzie dowodu z opinii biegłego jawią się zaś wyłącznie jako polemika z poczynionymi na podstawie opinii ustaleniami. Ocena opinii biegłego została dokonana przez Sąd Rejonowy z uwzględnieniem wszystkich kryteriów wskazanych w art. 233 § 1 k.p.c., co tym samym wyklucza kwestionowanie ustaleń dokonanych na jej podstawie. Odmiennego wniosku nie uzasadniają twierdzenia pozwanego, iż błędnie biegły przyjął, że prace wykonywane przez powoda w ramach wykonania umowy z dnia 15 stycznia 2014 r. a polegające na zabezpieczeniu dachu plandeką należy zakwalifikować jako prace z podklasy 43.99.Z specjalistyczne prace budowlane, gdzie indziej nieskalsyfikowane podczas gdy powód miał wykonać zadanie polegające na wymianie pokrycia dachowego tj. prace z podklasy 43.91.z.

Z dowodu w postaci opinii biegłego wprost wynika, że prace polegające na zabezpieczeniu obiektu plandekami mieszczą się w klasie (...) 43.99.z Sąd I instancji wydając zaskarżone rozstrzygnięcie uznał przy tym wydaną w niniejszej sprawie opinię za przesądzającą, co w świetle powyższej argumentacji uznać trzeba za trafne. Z. jednak wymaga, że nawet bez wniosków zawartych w opinii, na podstawie materiału, przedstawionego przez biegłego Sąd był w stanie ocenić, że zdarzenie, na które powołuje się powód było objęte ochroną ubezpieczeniową. Biegły przedstawił bowiem bardzo istotne zestawienie określające sposób, w jaki doszło do zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Biegły wyjaśnił, że Polska Klasyfikacja Działalności składa się z działów, klas i podklas. Sam podział robót budowlanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności na działy, klasy i podklasy świadczy o tym, że jedna umowa może polegać na wykonaniu prac, które będą klasyfikowane w różny sposób, w zależności od etapu na jakim się znajdują. Wykonywanie robót budowlanych, w zależności od rodzaju zleconych prac i etapu ich wykonywania, może być klasyfikowane w różny sposób. Nie jest tym samym możliwe aby wszystkie prace wykonywane przez powoda na podstawie umowy z dnia 15 stycznia 2014 r. można było zakwalifikować jako jedną podklasę - 43.91.Z tj. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, co wynika z powołanego rozporządzenia. Dział 43 obejmuje roboty budowlane specjalistyczne, z opinii biegłego płynie zaś wyraźny wniosek, że w oznaczeniu 43.99. znajduje się podklasa pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, natomiast w oznaczenie 43.91 obejmuje wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. W ramach występujących w dziale 43 dwóch podklas, zabezpieczenie w czasie wykonywania prac budowlanych wyłączone jest z wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych. Dołączony przez biegłego dokument zawierający porównanie ukształtowania się Polskiej Kwalifikacja (...) w latach 2004 i 2007 r. (klucz powiązań (...) 2004 - (...) 2007) dowodzi, że prace, które wykonywał powód w ramach działalności gospodarczej należy zakwalifikować jako pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nieklasyfikowane. Z treści tego „klucza” wynika, że podklasa 43.91.Z (wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych) nie obejmuje zabezpieczania budynków przed wpływami atmosferycznymi, natomiast podklasa 43.99.Z (pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane) dotyczy wyłącznie zabezpieczania budynków przed wpływami atmosferycznymi. Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachowego oraz zabezpieczaniu budynku nie może zatem podlegać wyłącznie jednej podklasie, a musi być zakwalifikowane jako podklasa 43.91.Z w zakresie w jakim chodzi o wymianę poszycia dachowego oraz jako podklasa 43.99.Z w zakresie w jakim chodzi o zabezpieczenie budynku. W związku z powyższym prace powoda polegające na zabezpieczeniu budynku magazynowego plandeką ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogą być zakwalifikowane tak jak chce tego pozwana, jako szeroko rozumiane prace dekarskie. Jak słusznie podkreślił powód w odpowiedzi na apelację kwalifikacja taka była dopuszczalna przed zmianą Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2007 r., kiedy obie obecnie funkcjonujące podklasy (43.91.Z i 43.99.Z) stanowiły jedną podklasę 45.22.Z (wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych). W świetle tych regulacji nie jest przy tym dopuszczalna „oczywista i intuicyjna interpretacja" postulowana przez stronę pozwaną, zgodnie z którą wykonanie nowego pokrycia dachowego (w tym również zabezpieczenie budynku plandeką), stanowi ogół prac budowalnych określonych w podklasie 43.99.Z.

Reasumując w ocenie Sądu roboty wykonywane przez powoda w ramach opisanego w pozwanie zdarzenia nie wchodziły w zakres wykonywania wymiany konstrukcji i pokryć dachowych, a tym samym objęte były ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowo jedynie podkreślenia wymaga, że Sąd odwoławczy nie podzielił stanowiska Sądu Rejonowego i tym samym stanowiska prezentowanego przez stronę powodową jakoby prace wykonywane przez powoda stanowiły roboty izolacyjne. W ocenie Sądu tzw. roboty izolacyjne polegające na zakładaniu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej należą do innych robotów budowlanych. Powyższe nie miało jednak co do zasady znaczenia dla rozstrzygnięcia i nie wykluczało zasadności zgłoszonego w pozwie zadania. Z tych też przyczyn Sąd uznał, że zaistniałe zdarzenie, którego okoliczności wystąpienia i ostatecznie wysokość szkody nie były kwestionowane przez pozwaną jest wypadkiem ubezpieczeniowym podlegającym ochronie zgodnie z zawartą przez strony procesu umową. Mając powyższe na uwadze za niezasadny uznać należało więc także pozostałe zarzuty apelacji odnoszące się do prawa materialnego.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 385 k.p.c. apelacja podlegała oddaleniu o czym orzeczono jak w sentencji.

Pozwana przegrała sprawę w postępowaniu apelacyjnym zatem zobowiązana jest do zwrotu powódce celowych kosztów procesu odnoszących się do wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w postaci kosztów zastępstwa procesowego. Orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego zapadło przy zastosowaniu przepisu art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 5 w zw. z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

SSO P. S. SSO N. G. SSO P. B.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Pawłowska-Grzelczak,  Piotr Sałamaj
Data wytworzenia informacji: