Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GCo 173/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2018-10-29

Sygn. akt VIII GCo 173/18

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Robert Bury

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) -Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko A. C. (1)

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Robert Bury

UZASADNIENIE

(...) -Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. domagał się nadania klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydanemu przez Sąd Okręgowy w Koszalinie w dniu 13 marca 2001 roku w sprawie VI Ng 10/01, któremu postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie nadał klauzulę wykonalności na rzecz (...) -Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Wniosek obejmował nadanie klauzuli wykonalności przeciwko A. C. (1), jako jednej z dwóch spadkobierczyń J. C., dłużnikowi z nakazu zapłaty.

Sąd zważył, co następuje.

Wniosek jest bezzasadny.

Z dokumentów dołączonych do wniosku wynika, że w dniu 13 marca 2001 roku wydano nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym przeciwko J. C. i A. C. (2), 20 grudnia 2006 roku zmarł J. C., 22 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Puławach stwierdził nabycie spadku po J. C. przez żonę A. C. (2) i córkę A. C. (1) po ½ części z dobrodziejstwem inwentarza. Z akt Sądu Okręgowego w Koszalinie VI GCo 52/13 wynika, że wnioskodawca w sprawie ( spółka (...)) nabył wierzytelność wobec A. C. (2) i J. C. 19 kwietnia 2011 roku. 30 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie nadał klauzulę wykonalności wymienionemu nakazowi zapłaty na rzecz (...) -Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., przy czym postępowanie klauzulowe miało toczyć się z udziałem A. C. (2) i J. C., mimo że ten zmarł w 2006 roku. Z adnotacji na przedstawionym tytule wykonawczym wynika, że wszczęto egzekucję, 6 grudnia 2016 roku zwrócono wierzycielowi tytuł wykonawczy.

Stosownie do art. 799 § 2 k.p.c., jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiązków na spadkobierców następuje stosownie do art. 788. Według art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wnioskiem objęto nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, któremu już nadano klauzulę wykonalności na rzecz nabywcy uprawnieninia stwierdzonego tym tytułem, więc według przedstawionego tytułu wykonawczego, wierzycielem jest spółka (...), a dłużnikami A. C. (2) i J. C., przy czym tytuł ten powstał 30 grudnia 2013 roku, w dacie wydania przez Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowienia w sprawie VI GCo 52/13.

Zdarzeniem z art. 788 § 1 k.p.c. jest spadkobranie, jednak nabycie spadku między innymi przez A. C. (1) miało miejsce 20 grudnia 2006 roku, więc przed powstaniem tytułu wykonawczego stwierdzającego, że wnioskodawca w sprawie jest wierzycielem spadkobierców (i przed przejściem na niego uprawnienia). Przejście obowiązku na A. C. (1) miało miejsce przed powstaniem tytułu wykonawczego objętego wnioskiem, wskutek postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2013 roku. Podstawą nadania klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek jest zdarzenie, które ma miejsce po powstaniu tytułu. Tak opisana sekwencja zdarzeń nie wypełnia hipotezy normy art. 788 § 1 k.p.c., co decyzje o oddaleniu wniosku.

Ujmując opisany stan faktyczny od innej strony należy zauważyć, że do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności legitymowany formalnie jest wierzyciel określony w tytule egzekucyjnym albo wykonawczym, jeżeli nadano klauzulę wykonalności na rzecz nabywcy uprawnienia stwierdzonego tytułem, legitymacja formalna przysługuje oczywiście temu nabywcy. Spółka (...) jest wierzycielem A. C. (2) i J. C., ponieważ okoliczność ta wynika z treści tytułu wykonawczego, jednak przejścia uprawnień nie stwierdzono w postępowaniu klauzulowym z udziałem A. C. (1), a z udziałem nieżyjącego J. C.. Nadanie klauzuli wykonalności przedstawionemu tytułowi wykonawczemu przeciwko A. C. (1) uniemożliwiałoby jej zaskarżenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy uprawnienia. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko A. C. (1) nie może nastąpić bez nadania klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy w postępowaniu z jej udziałem.

Wnioskodawca formułując wniosek zupełnie pominął, że zgodnie z art. 1051 k.c. okolicznością decydującą o zakresie odpowiedzialności spadkodawcy za długi spadkowe jest dział spadku, do chwili działu spadku odpowiedzialność spadkobierców jest solidarna, więc obejmuje całość zadłużenia, a spłata będzie wywoływała regres do innych spadkobierców. Po dziale spadku odpowiedzialność za długi spadkowe kształtuje się w stosunku do wielkości udziałów, więc w takiej sytuacji odpowiedzialność A. C. (1) ogranicza się do połowy długu spadkowego, zgodnie z zakresem spadkobrania.

Należy ponadto zauważyć, odrywając się od nomenklatury użytej przez Sąd w niniejszym postanowieniu, że wnioskodawca nie przedstawił w tej sprawie tytułu wykonawczego. Nie można stwierdzić, że przedstawiany dokument został podpisany przez sędziego, po lewej stronie połączonych kart brak jest podpisu sędziego w wyznaczonym miejscu, obok tego miejsca znajduje się adnotacja „należy pozostawić w zakresie” z parafą. Mimo wszczęcia egzekucji i opatrzenia dokumentu pieczęciami sądu nie można stwierdzić, że klauzulę wykonalności opatrzono podpisem sędziego.

Z tych przyczyn wniosek podlegał oddaleniu.

SSO Robert Bury

Sygn. akt VIII GCo 173/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

SSO Robert Bury

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Bury
Data wytworzenia informacji: