Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1096/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-11-28

Sygn. akt II Cz 1096/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Grzesik (spr.)

Sędziowie: SO Iwona Siuta

SO Zbigniew Ciechanowicz

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 roku w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)Kasy (...)

przeciwko A. D., J. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Gryfinie

z dnia 11 marca 2013 r., sygn. akt I C 53/11

postanawia

1.  oddalić zażalenie;

2.  odstąpić od obciążania pozwanej J. K. kosztami postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 1096/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie odrzucił zażalenie pozwanej J. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 16 stycznia 2013 r. o odrzuceniu sprzeciwu pozwanej J. K. od nakazu zapłaty.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż na podstawie zarządzenia z dnia 16 lutego 2013 r. J. K. została zobowiązana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie sądu z dnia 16 stycznia 2013 r. poprzez: uiszczenie opłaty od zażalenia, złożenie 1 odpisu zażalenia oraz wskazanie, czy wnosi o uchylenie czy zmianę zaskarżonego postanowienia – w terminie tygodnia pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pismo to pozwana otrzymała w dniu 20 lutego 2013 r. i w zakreślonym terminie wniosła pismo wskazując, że już wcześniej została zwolniona z opłaty od zażalenia. W zakreślonym terminie nie złożyła jednak odpisu zażalenia, nie wskazała również czego się domaga - uchylenia czy zmiany zaskarżonego postanowienia.

W myśl art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Rację ma pozwana, iż została zwolniona już z opłat sądowych postanowieniem z dnia 28 września 2012 r. (k. 267 akt), a zatem słusznie zakwestionowała obowiązek uiszczenia opłaty od zażalenia. Ponieważ jednak nie uzupełniła pozostałych braków formalnych zażalenia, zażalenie jej podlegało odrzuceniu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana J. K., uzasadniając je tym, iż Sąd Rejonowy w Gryfinie nie zastosował się do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., II Cz 1831/12, i nie uchylił zaskarżonego postanowienia, nie zniósł postępowania i nie rozpoczął ponownego rozpoznania. Ponadto Sąd Rejonowy nie odpowiedział na pisma pozwanej z dnia 4.01.2013 r., 26.02.2013 r., 25.02.2013 r., 3.12.2012 r.

Skarżąca podniosła, iż żadnych braków formalnych w zażaleniu nie popełniła, w związku z czym wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W odpowiedzi na zażalenie powódka wniosła o jego oddalenie oraz zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej okazało się niezasadne.

Na wstępie rozważań, celem uporządkowania czynności i orzeczeń wydanych w toku niniejszego postępowania, Sąd Okręgowy wskazuje, iż Sąd Rejonowy w Gryfinie w dniu 4 stycznia 2011 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pismem z dnia 8 czerwca 2012 r. zatytułowanym „kasacja”, pozwana domagała się uchylenia nakazu zapłaty z dnia 1 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie postanowieniem z dnia 24 lipca 2012 r. odrzucił skargę kasacyjną pozwanej J. K..

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie II Cz 1831/12 uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 24 lipca 2012 r., zniósł w jego zakresie postępowanie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Gryfinie do ponownego rozpoznania.

W tym miejscu należy wyraźnie wskazać, iż orzeczeniem tym Sąd Okręgowy nie uchylał nakazu zapłaty z dnia 4 stycznia 2011 r., a jedynie orzekał co do pisma pozwanej z dnia 8 czerwca 2012 r., zatytułowanego „kasacja”. Postępowanie przed Sądem Rejonowym zostało zniesione tylko co do zaskarżonego postanowienia z dnia 24 lipca 2012 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej i tylko co do tego pisma pozwanej Sąd Okręgowy przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Gryfinie do ponownego rozpoznania, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu, iż pismo skarżącej z dnia 8 czerwca 2012 r. należy potraktować jako sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 4 stycznia 2011 r. i rozpoznając ponownie sprawę w zakresie tego pisma, ocenić dopuszczalności i skuteczność jego wniesienia.

Sąd Rejonowy w Gryfinie ponownie rozpoznał pismo pozwanej z dnia 8 czerwca 2012r., oceniając skuteczność i dopuszczalność jego wniesienia zgodnie z wytycznymi Sądu Okręgowego w Szczecinie zawartymi w postanowieniu z dnia 14 listopada 2012r., i postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013r. odrzucił sprzeciw J. K. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 stycznia 2011r. podnosząc, iż sprzeciw ten został wniesiony po terminie.

Pozwana pismem noszącym datę 4 stycznia 2013r., nadanym w placówce pocztowej w dniu 4 lutego 2013 r., wywiodła zażalenie na postanowienie z dnia 16 stycznia 2013r.

Nie ulega wątpliwości Sądu Okręgowego, iż wywiedzione zażalenie dotknięte było brakami formalnymi.

Przewodniczący zarządzeniem z dnia 14 lutego 2013r. wezwał J. K. do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 194 zł, złożenia 1 odpisu zażalenia, to jest pisma z dnia 4 stycznia 2013r. (data nadania 4 lutego 2013r.) oraz podania, czy skarżący wnosi o uchylenie czy zmianę – w jakim zakresie – zaskarżonego postanowienia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Należy w tym miejscu wskazać, iż powyższe zobowiązanie znajduje swoje oparcie w treści art. 128 k.p.c., do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wskazane wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 16 stycznia 2013 r. pozwana odebrała osobiście w dniu 20 lutego 2013r. i w zakreślonym terminie złożyła pismo procesowe z dnia 25 lutego 2013r., w którym podniosła, iż została zwolniona od kosztów sądowych i opierając się na orzeczeniu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012r. wskazała, iż oczekuje zakończenia postępowania egzekucyjnego w jej sprawie. Podniosła także, iż dotychczas nie uzyskała z Sądu Rejonowego w Gryfinie odpowiedzi na złożone pisma.

W ocenie Sądu Rejonowego pozwana nie uzupełniła braków formalnych wymienionych w wezwaniu z dnia 14 lutego 2013r., i dlatego odrzucono zażalenie J. K. na postanowienie z dnia 16 stycznia 2013r.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Szczecinie jest aktualnie zażalenie pozwanej na postanowienie z dnia 11 marca 2013r. Sąd Okręgowy winien zatem ocenić, czy wywiedzione zażalenie z dnia 4 stycznia 2013r. w istocie zawierało braki formalne, czy wezwanie do ich uzupełnienia zostało prawidłowo sformułowane, a także czy strona wezwana w terminie uzupełniła te braki.

Otóż nieprawidłowe było wezwanie pozwanej do uiszczenia opłaty od zażalenia (albowiem J. K. została zwolniona w sprawie od kosztów sądowych w całości), co już w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd Rejonowy wyjaśnił i wskazał, iż brak uiszczenia opłaty nie stanowił przyczyny odrzucenia jej zażalenia.

Jeżeli zaś chodzi o brak wskazania wniosków zażalenia to w tym przedmiocie nie można zgodzić się z Sądem Rejonowym. Z treści zażalenia wynika bowiem żądanie uchylenia zaskarżonego postanowienia. Pozwana wyraziła wprost swoje żądanie rozpoczęcia procesu na skutek tego, że nakaz zapłaty utracił moc.

Jednakże pomimo powyższego orzeczenie Sądu I instancji okazało się prawidłowe, gdyż w istocie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych zażalenia albowiem nie złożyła jego odpisu. Ten z kolei brak uniemożliwił nadanie zażaleniu właściwego biegu.

W świetle wszystkich powyższych okoliczności, Sąd Okręgowy stwierdził, iż zaskarżone postanowienie jako zgodne z prawem musi się ostać. W konsekwencji zażalenie pozwanej na postanowienie z dnia 11 marca 2013r. podlegało oddaleniu jako bezzasadne, o czym orzeczono w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż pozwanej przysługuje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, albowiem dopiero w momencie prawomocnego oddalenia zażalenia uzyskała informację, iż pozostaje w opóźnieniu.

Z uwagi na wiek pozwanej i jej ciężką sytuację majątkową i zdrowotną odstąpiono od obciążania jej kosztami postępowania zażaleniowego na podstawie art. 102 kpc.

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...);

3.  (...)

4.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Grzesik,  Iwona Siuta ,  Zbigniew Ciechanowicz
Data wytworzenia informacji: