Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1003/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2014-10-22

Sygn. akt II Cz 1003/14

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym

Przewodniczący: SSO Małgorzata Grzesik

Sędziowie: SO Mariola Wojtkiewicz

SO Tomasz Szaj (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. M. Ż.

przeciwko(...) S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt I C 379/13

odrzuca zażalenie.

SSO Tomasz Szaj SSO Małgorzata Grzesik SSO Mariola Wojtkiewicz

Sygn. akt II Cz 1003/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 marca 2014 roku Sąd Rejonowy odrzucił skargę powoda na postanowienie referendarza sądowego z dnia 12 lutego 2014 roku, wskazując, że zgodnie z art. 398 22 § 1 k.p.c. na orzeczenie referendarza sądowego, co do istoty sprawy, orzeczenie kończące postępowanie, orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 4 2, 5, 6, 7, 8 i 9, a także orzeczenie co do nadania klauzuli wykonalności oraz orzeczenia co do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty i co do wydania zaświadczenia dotyczącego orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie. Sąd Rejonowy wskazał, że postanowienie w przedmiocie odrzucenia ponownego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie należy do kategorii zaskarżalnych orzeczeń referendarza sądowego, bowiem z mocy art. 117 2 § 2 k.p.c. zd. 2 w zw. z art. 398 23 § 2 k.p.c. na takie rozstrzygnięcie nie przysługuje środek zaskarżenia w postaci skargi. Z tego względu skargę sąd odrzucił.

Na powyższe postanowienie zażalenie (k – 116) złożył powód, wskazując, że nie może ponieść kosztów i powinien być zwolniony od kosztów sądowych. Przywołując powtórnie argumentację tyczącą się meritum sprawy, powód wniósł o zmianę postanowienia z dnia 18 marca 2014 roku i uznanie zasadności skargi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzuceniu.

Przede wszystkim wskazać należy, że postanowienie z dnia 18 marca 2014 roku zostało wydane na rozprawie i dotyczyło skargi powoda na postanowienie referendarza odrzucające powtórny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu złożony w dniu 21 stycznia 2014 roku.

Stosownie do art. 398 23 § 1 k.p.c. rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W myśl § 2 tegoż przepisu w sprawach, o których mowa w § 1 wniesienie skargi na postanowienie referendarza wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Tym samym rozstrzygając o dopuszczalności skargi na postanowienie referendarza z dnia 12 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy działał jako sąd drugiej instancji. Na orzeczenia Sądu drugiej instancji przysługuje zażalenie w konkretnie określonych przypadkach (art. 394 1 k.p.c. oraz art. 394 2 k.p.c.), przy czym zażalenie to przysługuje albo do Sądu Najwyższego albo do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji. Niniejsza sprawa nie należy do żadnej z kategorii spraw wskazanych w tych przepisach. Z tego też względu, uznać należy, że wywiedzenie zażalenia od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18 marca 2014 roku było niedopuszczalne.

Argumentując jak powyżej Sąd Okręgowy na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Grzesik,  Mariola Wojtkiewicz ,  Tomasz Szaj Małgorzata Grzesik SSO Mariola Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: