Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 274/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-06-13

sygn. akt I C 274/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący - SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

Protokolant – st. sekr. sąd. A. K.

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...)

w M.

przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Stocznia (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej we W.

o zwolnienie spod egzekucji

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) w M. na rzecz pozwanego Syndyka Masy Upadłości Stocznia (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej we W. kwotę 12.050,64 zł (dwanaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 64/100) tytułem kosztów procesu.

SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

sygn. akt I C 274/12

UZASADNIENIE

Powód (...) z siedzibą w M. w dniu 16 stycznia 2012 r. wniósł pozew przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Stocznia (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej we W., którym domagał się zwolnienia od egzekucji kadłuba zbiornikowca o symbolu (...), zajętego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K., sygn. akt KM 6384/11, w dniu 19 grudnia 2011 r. Ponadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powyższego żądania wskazano, że powodowi przysługuje prawo własności kadłuba zbiornikowca (...). W dniu 28 lipca 2009 r. powód zawarł z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w N. umowę o wykonanie ww. kadłuba zbiornikowca, który następnie miał być mu sprzedany do dnia 30 maja 2010 r. Z uwagi na opóźnienia w realizacji ww. umowy powód dokonał zakupu przedmiotowego kadłuba w dniu 15 listopada 2011 r. na podstawie faktury VAT (...), za cenę 1.375.000 euro. Powyższa kwota przekazana została na rzecz spółki (...) w N. w dniu 22 listopada 2011 r. Z kolei spółka (...) nabyła przedmiotowy kadłub od Stoczni (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. w 2010 r., tj. na kilkanaście miesięcy przed nabyciem przez powoda kadłuba od spółki (...). Obecnie, jak wynika z protokołu zajęcia ruchomości, dokonanego przez Komornika Sądowego w K. w sprawie KM 6384/11, kadłub zbiornikowca(...) został zajęty i oddany pod dozór pozwanego.

Syndyk Masy Upadłości Stocznia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej we W. w odpowiedzi na pozew (k.196) wniósł o odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 Kpc, a w przypadku nieuwzględnienia powyższego żądania, o przekazanie sprawy do rozpoznania w ramach postępowania upadłościowego Sędziemu Komisarzowi J. H., a w razie nieuwzględnienia również powyższego żądania, o oddalenie powództwa i zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powyższego stanowiska pozwany podniósł, że tutejszy Sąd nie jest właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy, gdyż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy la spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 8 grudnia 2011 r. ogłoszona została upadłość (...) spółki z o.o. we W.. W dniu 9 grudnia 2011 r. zbiornikowiec (...) został zaliczony do masy upadłości Stoczni (...) spółki z o.o. i objęty spisem natury przyjętym przez Sąd. Tym samym wystąpienie przeciwko upadłemu do sądu cywilnego z powództwem dotyczącym przedmiotu zaliczonego do masy upadłości stanowi wybranie niewłaściwego rodzaju postępowania cywilnego. Pozwany wskazał, że powodowi nie przysługuje roszczenie o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, bowiem w niniejszej sprawie nie toczy się postępowanie egzekucyjne, a zajęcie ruchomości przez Komornika Sądowego dokonane było na podstawie art. 174 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze , a nie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego . Powodowi przysługuje zatem jedynie możliwość wytoczenia powództwa z żądaniem wyłączenia mienia z masy upadłości, na postawie art. 74 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze . Odnosząc się z kolei do twierdzeń powoda co do przysługującego mu prawa własności kadłuba zbiornikowca (...) pozwany wskazał, że kadłub ten nie stanowi własności powoda, albowiem (...) spółka z o.o. nie mogła skutecznie przenieść prawa własności zbiornikowca (...) na powoda, gdyż sama tym prawem nigdy nie dysponowała ( nemo plus iuris). Faktura VAT z dnia 6 grudnia 2010 r. nr (...)nie stanowi dowodu własności rzeczy, a nadto została wystawiona i przyjęta w złej wierze, jedynie w celu uzyskania umorzenia toczącego się od wiosny 2010 r. postępowania w przedmiocie upadłości pozwanej. Nadto czynność prawna upadłego dokonana w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (30 maja 2011 r.), ze względu na powiązania osobowe obu spółek, jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości. Pozwany zakwestionował autentyczność dokumentów dołączonych do pozwu wskazując, że są one antydatowane, pozostają w sprzeczności z dalszą dokumentacją, zaś powód pomimo zobowiązania go przez Sędziego komisarza do przedłożenia oryginałów tych dokumentów, konsekwentnie i bez podania uzasadnienia odmawia ich przedłożenia.

Postanowieniem z dnia 22 października 2012 r., wydanym na podstawie art. 222 Kpc, Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny, m.in. oddalił zarzut stanu sprawy w toku.

W wyniku zażalenia na powyższe orzeczenie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt I Acz 1180/12, m.in. oddalił zażalenie na postanowienie o oddaleniu zarzutu stanu sprawy w toku.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu powyższego postanowienia (k.387-388) wskazał, że powód może domagać się sądowej ochrony swoich praw na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, tylko w takim zakresie, w jakim ochrony tej nie przewidują przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego. Zakres tej ochrony określony został w szczególności w przepisach art. 72 do 74 PrUpN. Oznacza to jednocześnie, że w przypadku, kiedy przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego przewidują ochronę – jedynym trybem postępowania prowadzącego do ustalenia, czy osobie, która twierdzi że rzecz znajdująca się w spisie inwentarza należy do niej, istotnie przysługuje takie prawo, które twierdzenie to uzasadnia jest tryb przewidziany a przepisach artykułów 70-74 PrupN. Ochrony innych praw niż wynikających z przedstawionej wyżej regulacji strona winna poszukiwać w pierwszej kolejności w pozostałych przepisach prawa upadłościowego (np. art. 313 ust. 3, czy 345), a dopiero w razie braku możliwości uzyskania ochrony w przepisach tej ustawy, może skorzystać z procedury przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, w tym określonej w art. 841 kpc, przy spełnieniu wymaganych nim przesłanek. (…) Stwierdzenie zatem, że prawa których ochrony domaga się powód w postępowaniu o zwolnienie od egzekucji, winny być dochodzone w drodze postępowania sądowego przewidzianego Prawem upadłościowym i naprawczym, skutkować winno uznaniem braku legitymacji powoda do wytoczenia pozwu o zwolnienie od egzekucji, co winno skutkować negatywnym merytorycznym rozstrzygnięciem.

Syndyk Masy Upadłości Stocznia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej we W. pismem z dnia 4 czerwca 2013r., podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie, wniósł dodatkowo o umorzenie niniejszego postępowania, z uwagi na wytoczenie przez stronę powodową powództwa o wyłączenie mienia z masy upadłości przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUo 43/12, bądź o zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 Kpc.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Rejonowy dla W. we W. postanowieniem z dnia 8 grudnia 2011 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 69/11, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika – Stoczni (...) spółki z o.o. we W..

Dowód: postanowienie z dnia 8.12.2011 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej

we W., sygn. akt: VIII GU 69/11, k.123, 209-218

W dniu 9 grudnia 2011 r. Syndyk masy upadłości Stoczni (...) spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej we W. dokonał inwentaryzacji – spisu inwentarza masy upadłości powyższej spółki, obejmując nim m.in. zbiornikowiec(...), o wartości 6.000.000 zł.

Dowody:

  • arkusz spisu z natury, k.111, 219

  • spis inwentarza i oszacowanie masy upadłości, k.112, 220

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. T. G., działając na wniosek Syndyka masy upadłości Stoczni (...) spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej we W. oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2011 r., sygnatura akt VIII GU 69/11, dokonał zajęcia kadłuba zbiornikowca (...) i oddał tę ruchomość pod dozór ww. Syndyka.

Dowód: protokół zajęcia ruchomości z dnia 20 grudnia 2011 r., k.19

O powyższym zajęciu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku T. G. zawiadomił (...) spółkę z o.o. w N. pismem z dnia 20 grudnia 2011 r., doręczonym adresatowi w dniu 23 grudnia 2011 r.

Dowód: zawiadomienie o zajęci ruchomości, k.18

(...) spółka z o.o. w N., pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. poinformowała Syndyka masy upadłości Stoczni (...) spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej we W., że zajęcie przez Komornika Sądowego kadłuba zbiornikowca (...) było bezpodstawne, gdyż kadłub budowany częściowo przez upadłą stocznię należał do (...) spółki z o.o. w N., która dokonała jego sprzedaży na rzecz (...) z siedzibą w M., będącego aktualnym właścicielem zajętego kadłuba.

Dowód: pismo (...) spółki z o.o. z dnia 21.12.2011 r., k.24

Pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. (...) z siedzibą w M. wezwał Syndyka masy upadłości Stoczni (...) spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej we W. do zwolnienia od zajęcia ruchomości w postaci kadłuba zbiornikowca NB - 205, wskazując, że jest właścicielem przedmiotowego kadłuba, co potwierdza faktura (...) z dnia 16 listopada 2011 r.

Dowód: pismo z dnia 2.01.2012 r., k.20-22

W dniu 27 lutego 2012 r. (...) z siedzibą w M. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o wyłączenie kadłuba zbiornikowca (...) z masy upadłości Stoczni (...) spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej we W..

Dowód: odpis wniosku o wyłączenie z masy upadłości, k.206-208

Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 26 października 2012 r. oddalił wniosek (...) z siedzibą w M. o wyłączenie z masy upadłości ruchomości w postaci kadłuba zbiornikowca (...).

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia wskazano, że w świetle ujawnionego materiału dowodowego i ustalonego na jego podstawie stanu faktycznego, Sędzia Komisarz utwierdził się w wątpliwościach co do skuteczności w stosunku do masy upadłości czynności zmierzających do pozbawienia Stoczni (...) spółki z o.o. prawa własności kadłuba zbiornikowca(...), z uwagi na pokrzywdzenie wierzycieli upadłego i wyłaniający się brak dobrej wiary po stronie uczestników tych czynności. Okoliczności te powinny być przedmiotem wyjaśnienia w kontradyktoryjnym procesie o wyłączenie z masy upadłości, a obecnie są przeszkodą do uwzględnienia wniosku o wyłączenie przedmiotowego statku z masy upadłości.

Dowód: postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 26.10.2012 r., k.314-325

(...) z siedzibą w M. wniósł do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych powództwo o wyłączenie kadłuba zbiornikowca (...) z masy upadłości. Postępowanie w tej sprawie toczy się pod sygn. akt VIII GUo 43/12.

Niesporne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę prawną żądania stanowi art. 841 § 1 Kpc, zgodnie z którym osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji stanowi środek merytorycznej obrony osoby trzeciej, której prawa zostały naruszone przez egzekucję i zmierza do przeciwstawienia się prowadzeniu egzekucji z określonego przedmiotu. Legitymacja czynna w takim postępowaniu służy wyłącznie osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone w konkretnym postępowaniu egzekucyjnym.

Należy podkreślić, że sporny kadłub zbiornikowca, jakkolwiek zajęty przez Komornika Sądowego, nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego . Zajęcie kadłuba nastąpiło bowiem w toku postępowania upadłościowego, w którym jednorazowa czynność komornika sądowego została dokonana na wniosek syndyka w trybie art. 174 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012, Nr 1112). W myśl powyższego unormowania, jeżeli syndyk napotyka przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela ocenę prawną wyrażoną w uzasadnieniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2013 r., którego fragmenty przytoczono powyżej. Z uwagi na autorytet Sądu Apelacyjnego, a także trafność oraz siłę przedstawionej argumentacji, Sąd Okręgowy przyjmuje jako własne stanowisko, iż powód może domagać się sądowej ochrony swoich praw na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego tylko w takim zakresie, w jakim ochrony tej nie przewidują przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego . Jeżeli więc przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego przewidują taką ochronę, wówczas jedynym postępowaniem prowadzącym do ustalenia, czy rzecz znajdująca się w spisie inwentarza należy do innej niż upadły osoby, jest postępowanie przewidziane w przepisach artykułów 70-74 Prawa upadłościowego i naprawczego . Stwierdzenie, że prawa, których ochrony domaga się powód w postępowaniu o zwolnienie od egzekucji powinny być dochodzone w drodze postępowania sądowego przewidzianego Prawem upadłościowym i naprawczym , skutkować winno uznaniem braku legitymacji powoda do wytoczenia pozwu o zwolnienie od egzekucji, a w konsekwencji negatywnym merytorycznym rozstrzygnięciem.

W ocenie Sądu, powód wytaczając powództwo o zwolnienie spod egzekucji na podstawie art. 841 Kpc wybrał nieodpowiedni sposób ochrony jego praw.

Zgodnie bowiem z art. 74 ust. 1-2 powołanej wyżej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze , w razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wnioskodawca może w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upadłości. Powództwo wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości.

Powyższe przepisy regulują możliwość dochodzenia w drodze powództwa wyłączenia mienia z masy upadłości. Możliwość taka otwiera się w razie nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie przez sędziego – komisarza.

(...) z siedzibą w M. po wydaniu orzeczenia przez sędziego komisarza wniósł do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych powództwo o wyłączenie kadłuba zbiornikowca (...) z masy upadłości. Postępowanie w tej sprawie toczy się pod sygn. akt VIII GUo 43/12.

Jak wynika z pisma procesowego pozwanego z dnia 17 czerwca 2013 r., postanowieniem z dnia 19 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie przeciwko pozwanemu Syndykowi Masy Upadłości Stoczni (...), o wyłączenie z masy upadłości kadłuba zbiornikowca (...) udzielił zabezpieczenia powództwa (...) z siedzibą w M. poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania przez syndyka kadłuba zbiornikowca do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Zatem tego samego prawa, którego ochrony powód domaga się w niniejszej sprawie o zwolnienie od egzekucji, dochodzi on również w drodze postępowania sądowego przewidzianego w Prawie upadłościowym i naprawczym. Skoro zaś przepisy powołanej ustawy przewidują ochronę powoda zgłaszającego swoje prawa do składnika mienia włączonego przez Syndyka w skład masy upadłego, to – zdaniem Sądu - jedynym rodzajem postępowania prowadzącego do ustalenia, czy kadłub zbiornikowca znajdujący się w spisie inwentarza jest w własnością powoda, jest postępowanie przewidziane w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze .

W ocenie Sądu, kontrola zasadności włączenia przez syndyka do masy upadłości kadłuba zbiornikowca może być dokonana wyłącznie w trybie określonym przepisami art. 70 – 74 Prawa upadłościowego i naprawczego , które statuują wyłączną właściwość funkcjonalną sędziego komisarza i sądu upadłościowego. Marginalnie należy wskazać, że w sytuacji wydania dwóch sprzecznych orzeczeń zapadłych w związku z powództwami ekscydencyjnym i o wyłączenie z masy upadłości, wykonanie któregokolwiek z nich byłoby znacznie utrudnione, a nawet uniemożliwione, co prowadziłoby w istocie do sytuacji braku możliwości ochrony swoich praw przez strony i naruszyłoby zaufanie obywateli do sprawowanego przez Sądy wymiaru sprawiedliwości.

Z powyższych względów należało uznać, że powód nie ma legitymacji do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego i w konsekwencji powództwo to oddalić.

Stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów mających charakter dokumentów urzędowych, korzystających z domniemania prawdziwości zawartych w nich treści, których autentyczność nie była przez strony kwestionowana w toku procesu i które nie wzbudziły wątpliwości Sądu.

Stwierdzenie zainicjowania przez powoda niewłaściwego rodzaju postępowania cywilnego i braku legitymacji procesowej w sprawie o zwolnienie od egzekucji czyniło bezprzedmiotowym badanie tytułu prawnego powoda do spornego kadłuba zbiornikowca. Z tego też względu Sąd pominął wszystkie zawnioskowane prze strony dowody, których przeprowadzenie miało służyć ustaleniu powyższej okoliczności.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje podstawę prawną w art. 98 § 1 i 3 Kpc, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Uzyskanie przez powoda zwolnienia od kosztów sądowych, tj. obowiązku ponoszenia należności Skarbu Państwa, nie skutkowało zwolnieniem strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi (art. 108 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594, ze zm.).

Pełnomocnik pozwanego złożył podczas ostatniej rozprawy spis kosztów na łączną kwotę 12.050,64 zł. Na poniesione przez pozwanego koszty procesu składały się: wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy przed sądem pierwszej instancji - 7.200 zł, ustalone w oparciu o § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.); wynagrodzenie adwokata za czynności postępowaniu zażaleniowym - 3.600 zł, ustalone w oparciu o § 12 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; opłaty skarbowe od udzielonych adwokatom pełnomocnictw - 34 zł oraz koszty dwukrotnego dojazdu do Sądu w łącznej kwocie 1.216,64 zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz treść powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji wyroku.

SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

I C 274/12 S., dnia 9.07.2013 r.

Zarządzenie

1.  Odnotować.

2.  Odpisy wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom obu stron.

3.  Rozszyć z akt k.498 (notatkę zawierającą ustne motywy rozstrzygnięcia) i wszyć w to miejsce spis kosztów złożony przez pełnomocnika pozwanego na ostatniej rozprawie.

*

4.  Termin rozprawy w sprawie wniosku o uchylenie zabezpieczenia wyznaczam na dzień: 29 sierpnia 2013 r., sala 112, godz. 14.30.

5.  Zawiadomić pełnomocników stron.

6.  Przedłożyć akta na termin, ew. Pani Przewodniczącej Wydziału z apelacją.

SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Białas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: